Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Efektivita vybraných vzdělávacích postupů ve výuce biologie
Radvanová, Sabina ; Čížková, Věra (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent) ; Papáček, Miroslav (oponent)
Cílem disertační práce je porovnat efektivitu badatelsky vedené a klasicky vedené výuky na příkladu tematického celku vylučování člověka u žáků vyššího gymnázia. V teoretické části práce byla provedena obsahová analýza pedagogicko-psychologické literatury zaměřené na efektivitu vzdělávání a badatelsky orientovanou výuku. Dále byly analyzovány současně platné české kurikulární dokumenty, tedy Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a dostupné učebnice biologie pro gymnázia. V praktické části byly na základě těchto analýz a studia pedagogicko-psychologické literatury zpracovány přípravy pro klasicky vedenou a badatelsky vedenou výuku, včetně návrhu badatelských aktivit pro experimentální výuku. Pro porovnání efektivity zvolených výukových metod byl vytvořen výzkumný nástroj - pretest, posttest 1, posttest 2 a dotazníky pro žáky a učitele. Do didaktického experimentu se zapojili žáci a učitelé sedmi pražských gymnázií. Cílem dotazníkového šetření bylo statistická data získaná testováním žáků doplnit a blíže popsat. Při vyhodnocení dotazníků byla prokázána velká shoda mezi žáky a jejich učiteli. V pretestu se vstupní vědomosti žáků experimentální i kontrolní skupiny významně nelišily, v posttestu 1 došlo ke zlepšení u žáků obou skupin, v posttestu 2 pak k mírnému zhoršení u obou skupin žáků. Zatímco v...
Porovnání efektivity problémově a klasicky vedené výuky u žáků nižšího gymnázia
Radvanová, Sabina ; Čížková, Věra (vedoucí práce) ; Vacková, Blanka (oponent)
V diplomové práci je porovnána efektivita problémově a klasicky vedené výuky na příkladu tematického celku dýchání člověka u žáků nižšího gymnázia. Efektivita byla porovnána pomocí vytvořeného výzkumného nástroje - pretestu, posttestu I, posttestu II. Výsledky žáků v didaktických testech byly statisticky vyhodnoceny pomocí dvouvýběrových testů, korelační analýzy a Chí kvadrát testu. Práce též seznamuje s odbornými názory na problémové vyučování a obsahuje zpracované přípravy na obě varianty výuky i praktická cvičení, jež korespondují s vytvořeným prezentačním výukovým programem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.