Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Application of Branch and Bound Approach to Parametric Interval Linear Systems
Szabó, Adam ; Horáček, Jaroslav (vedoucí práce) ; Rada, Miroslav (oponent)
Tato práce se zaobírá parametrickými intervalovými lineárními soustavami. Branch and bound metodou a různými námi implementovanými prořezávacími podmínkami jsme dostali jejich množinu řešení. Přesněji jsme ji popsali po- mocí n-rozměrných boxů, které jsme získali díky využitým metodám. Seznámili jsme se se základními pojmy ohledně intervalů a lineárních soustav. Následně jsme zpracovávali získané boxy řešení vícerými metodami s cílem optimali- zovat jejich počet. Součástí práce je i porovnání jednotlivých prořezávacích podmínek na parametrických soustavách s různým počtem parametrů. Uve- dené algoritmy byly implementované do intervalového balíku Lime s možností jednoduché vizualizace získaných řešení. 1
Visualisation of interval data
Mečiar, Martin ; Horáček, Jaroslav (vedoucí práce) ; Rada, Miroslav (oponent)
Práce se zabývá vizualizací, porovnáváním a úpravami výstupů intervalových solverů pro řešení spojitého problému splňování omezujících podmínek. V práci je předloženo autorem navržené řešení aproximace výsledků solverů. Aproximace výsledků solverů je v práci převedena na úlohu vizuálního přerozdělení jednotlivých množin výstupů solverů mezi sebou na jemnější úrovni, nežli na úrovni reálních intervalových boxů. Hlavní součástí práce je program na přiloženém CD umožňující vizualizaci, porovnání a úpravy jednotlivých řešení solverů. Program je napsán v jazyce C++, avšak je přeložitelný jako MEX soubor pro MATLAB. K programu se v práci nachází uživatelská i programátorská dokumentace. Práce uvádí několik příkladů výstupů programu v kapitole na to vyhrazené. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Intervalové lineární soustavy rovnic s lineárními závislostmi
Král, Ondřej ; Hladík, Milan (vedoucí práce) ; Rada, Miroslav (oponent)
Tento text pojednává o hledání obálek řešení soustav intervalových li- neárních rovnic s lineárně závislými parametry. Seznámíme se s pojmy intervalové aritmetiky a analýzy na ní postavené. Rozšíříme je na matice a lineární soustavy, kde představíme a tematicky rozdělíme nejnovější postupy, pomocí nichž se dá na- jít obálka jejich řešení. Většinu z nich naimplementujeme ve vývojovém prostředí MATLAB za pomoci intervalové knihovny INTLAB. Porovnáme jejich rychlost a přesnost na Toeplitzových, symetrických a náhodných maticích. Parametrům navrhneme vlastní úspornou datovou reprezentaci. Výsledky zanalyzujeme a vy- tvoříme jedinou funkci, která je zastřešuje a kterou bude moci uživatel používat, ať už se rozhodne pro rychlé, přesné, nebo paměťově úsporné výpočty. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Lhaní a manipulace volebních systémů
Kapusta, Matyáš ; Dlouhý, Martin (vedoucí práce) ; Rada, Miroslav (oponent)
Práce se zaměřuje na fenomén strategické manipulace v kolektivních rozhodovacích procesech, tedy situace, kdy je pro některé voliče výhodné odchýlit se při hlasování od svých upřímných preferencí. Tato manipulace komplikuje proces kolektivního rozhodování, protože vede k situacím, kdy se lhaní stává úspěšnou strategií, kterou mohou někteří členové skupiny získat výhodu nad ostatními. V práci jsou uvedeny příklady strategické manipulace a shrnutí dosavadního výzkumu v oblasti teorie společenského výběru. Hlavním přínosem práce je vytvoření simulačního modelu použitelného pro kvantifikaci pravděpodobnosti úspěšné manipulace. Na deseti volebních procedurách je aplikován simulační model Monte Carlo. Analyzované procedury zahrnují ty nejběžnější a nejvíce intuitivní, dále sofistikovanější systémy vytvořené experty teorie společenského výběru a v neposlední řadě také moderní pokusy o zlepšení demokracie Karla Janečka.
Algoritmy pro vybrané geometrické problémy nad zonotopy a jejich aplikace v optimalizaci a v analýze dat
Rada, Miroslav ; Černý, Michal (vedoucí práce) ; Vlach, Milan (oponent) ; Kopa, Miloš (oponent)
Disertační práce sjednocuje nejvýznamnější výsledky disertanta v oblasti algoritmů pro práci se zonotopy a jejich aplikací v optimalizaci a statistice. Z oblasti výpočetní geometrie práce přináší zejména nový algoritmus pro enumeraci vrcholů zonotopu, který je kompaktní a polynomiální ve velikosti výstupu a který teoreticky i empiricky překonává dosavadní konkurenci v kategorii algoritmů se stejnými výpočetně-teoretickými vlastnostmi, a dále také polynomiální algoritmus pro libovolně přesnou aproximaci zonotopu Löwner-Johnovým elipsoidem. V aplikační oblasti práce propojuje lineární regresní model s intervalovými výstupy s problematikou zonotopů a diskutuje využití prezentovaných geometrických algoritmů pro řešení jistého nekonvexního optimalizačního problému.
Využití Benfordova zákona v účetnictví a auditingu
Kabourková, Lucie ; Procházka, David (vedoucí práce) ; Rada, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na popis a vysvětlení Benfordova zákona. Práce pojednává o využitelnosti matematického zákona především v účetnictví a auditingu. Upozorňuje na možné komplikace při praktickém využití, avšak snaží se zmíněné nedostatky eliminovat. Zákon je aplikován na vybrané účetní závěrky firem. Pomocí chí kvadrát testu dobré shody je vyvozen závěr o shodě účetních závěrek s předpokládaným Benfordovým rozdělením.
Intervalová data a výběrový rozptyl: výpočetní aspekty
Sokol, Ondřej ; Černý, Michal (vedoucí práce) ; Rada, Miroslav (oponent)
Práce se zabývá problematikou výpočtu horní meze výběrového rozptylu v případě, kdy nejsou k dispozici přesná data, ale pouze intervaly, ve kterých tato data s jistotou leží. Obecně je nalezení horní meze výběrového rozptylu ze znalosti pouze intervalových dat NP-těžký problém, ale při splnění určitých podmínek kladených na vstupní intervalová data lze použít některý z efektivních algoritmů. V práci jsou upraveny algoritmy tak, aby, byť i za cenu exponenciální složitosti, dokázaly vždy najít optimální řešení. Cílem práce je porovnat vybrané algoritmy pro výpočet horní meze rozptylu intervalových dat z pohledu průměrné výpočetní složitosti na generovaných datech. Pomocí simulací je ukázáno, že za splnění určitých předpokladů kladených na data je složitost v průměrném případě pouze polynomiální.
Pracovní činnosti jako motivace k výběru učebního oboru
RADA, Miroslav
Moje diplomová práce se zabývá tématem: "Pracovní činnosti jako motivace k výběru učebního oboru". Základní myšlenkou mé práce je možnost spolupráce základní školy se středním odborným učilištěm při provádění pracovních činností. Tyto se nekonají v prostorách dílen školy, ale v odborných dílnách středního učiliště. Detailněji se zabývám zhotovením testových úloh a didaktického testu, který má u dané skupiny žáků objektivně zhodnotit, zda provádění praktických činností na učilišti má vliv pro volbu jejich dalšího studia.
Strategie volby kroku a jeho délky u vybraných metod vnitřního bodu
Matoušová, Hana ; Černý, Michal (vedoucí práce) ; Rada, Miroslav (oponent)
Tato práce se zabývá alogoritmem metod vnitřního bodu, používaného pro řešení úloh lineárního programování
Řešení úloh rekreační matematiky jako diskrétních optimalizačních úloh
Künzelová, Barbora ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Rada, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá řešením tří vybraných úloh rekreační matematiky pomocí diskrétní optimalizace. Jedná se o hry Gridspeed Puzzle, Shifty Witnesses a Alien Tiles. Čtenář se nejdříve seznámí s těmito úlohami a jejich pravidly, ze kterých jsou pak formulovány matematické modely, které jsou ve všech případech celočíselné. První dvě hry mají jeden model a řeší se jedním způsobem, u hry Alien Tiles se aplikují různé přístupy, a to jak ve velikosti modelu, tak i ve formě požadovaného výsledku hry. Všechny modely jsou přepsány modelovacím jazykem MPL, ve kterém jsou vyřešeny řešitelem CPLEX. U všech vybraných úloh je nalezeno optimální celočíselné řešení, které je následně čtenáři popsáno a vysvětleno. U úlohy Alien Tiles jsou nakonec porovnány výsledky řešení různých přístupů, ze kterých můžeme usoudit, že jedna forma požadovaného výsledku hry je na výpočet náročnější.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 RADA, Michal
4 RADA, Miroslav
1 Rada, Michael
4 Rada, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.