Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vysokofrekvenční jednotka pro přenosnou monitorovací stanici
Rokos, Lukáš ; Urbanec, Tomáš (oponent) ; Záplata, Filip (vedoucí práce)
Práce popisuje metody pro monitorování spektra používané Českým telekomunikačním úřadem, návrh vysokofrekvenční jednotky pro přenosnou monitorovací stanici a možnosti jejího využití. Vysokofrekvenční jednotka se skládá z několika samostatných zařízení ve formě bloků pospojovaných do výsledného celku. Dílčí zařízení jako anténa, rotátor, ovládací jednotka rotátoru, koaxiální přepínače, zesilovač a atenuátor jsou na základě definovaných parametrů zvolena jako komerčně dostupná a v práci je popsán jejich výběr. Dílčími zařízeními vlastního návrhu jsou filtry, zdroj napájecího napětí a ovládací jednotka vysokofrekvenční jednotky, návrh je v práci popsán. Vysokofrekvenční jednotka je ovládána prostřednictvím PC a grafického uživatelského rozhraní v monitorovacím softwaru.
Úroveň znalostí žáků o akutních stavech a onemocněních způsobených zvířaty
Leierová, Kristýna ; Sedlářová, Petra (vedoucí práce) ; Rokos, Lukáš (oponent)
Souhrn Tato bakalářská práce je napsána na téma: "Úroveň znalostí žáků o akutních stavech a onemocněních způsobených zvířaty". Toto téma jsem si vybrala, protože je dle mého názoru zajímavé a velmi různorodé. Různorodost kapitol zahrnuje ohrožení a poškození mnoha tělesných systémů jako je např. svalově-kosterní, nervový, imunitní, dýchací a kardiovaskulární systém. V teoretické části jsou následující kapitoly: poranění způsobená psem (charakteristika poranění, první pomoc v přednemocniční péči a související onemocnění jako je vzteklina a tetanus). Další kapitoly jsou o poranění hmyzem (vosa, včela), alergické reakci na jeho jed a anafylaxi. Také píšu kapitolu o poraněních způsobených hady. Dále se zmiňuji o nemocech způsobených zvířaty, jejich diagnostice, příznacích, léčbě a prevenci. Tyto nemoci jsou: lymská borelióza, klíšťová encefalitida a tularémie zvaná zaječí nemoc nebo zaječí mor. Konec teoretické části je o vědomostech, které by měli mít žáci 6. třídy o tomto tématu. V praktické části jsem vytvořila dotazník. Dotazník obsahuje šestnáct otázek a byl vytvořen pro žáky 6. tříd základních škol. Druhou částí praktické části bylo vytvoření deskové hry. Tato hra by mohla sloužit jako edukační pomůcka pro žáky, měla by žáky zábavnou formou seznámit s tímto tématem.
Hodnocení badatelsky orientované výuky biologie
ROKOS, Lukáš
Cílem dizertační práce je zhodnotit efektivitu badatelsky orientovaného vyučování přírodopisu a biologie (IBSE, z angl. inquiry-based science education) a její srovnání s efektivitou vyučování, jež využívá tradičních vyučovacích metod, při výuce vybraných témat fyziologie člověka na různých vzdělávacích stupních v České republice. Za účelem sledování efektivity obou vyučovacích přístupů byly sestaveny pretesty a posttesty, s jejichž pomocí byla měřena úroveň znalostí obsahu a dovedností zapojených žáků a studentů před aplikací badatelských úloh do laboratorních cvičení a následně po jejich ukončení. Pro účely výzkumu byla vytvořena škála badatelských úloh, které naplňovaly principy IBSE, zaměřovaly se na vybrané oblasti fyziologie člověka a odpovídaly věku a znalostem cílových skupin. Výzkum byl realizován u žáků základní školy a gymnázia a u studentů vysoké školy. Celkem bylo do výzkumu zapojeno 145 žáků ze základních škol a gymnázií a 168 vysokoškolských studentů. Žáci a studenti byli rozděleni do experimentálních skupin, ve kterých řešili úlohy s prvky IBSE, a skupin s tradiční výukou. Závěry studií založených na porovnání úspěšnosti žáků a studentů v pretestech a posttestech ukázaly, že IBSE vedlo k lepšímu osvojení znalostí, ale v porovnání s výsledky žáků a studentů ze skupin s tradiční výukou nebylo toto zlepšení statisticky významné. Bylo zjištěno, že IBSE vede k signifikantně efektivnějšímu osvojení vědeckých dovedností (např. vyhodnocení a navržení přírodovědného výzkumu, navržení vědeckovýzkumných otázek, interpretování dat a stanovení odpovídající závěrů). Efektivita IBSE byla ovlivněna vzdělávacím stupněm (tzn. věkem zapojených žáků a studentů a typem školy), nejúčinnější byl tento přístup na gymnáziu. Předložený výzkum prokazuje, že aplikace IBSE do výuky fyziologie člověka představuje vhodnou inovaci přírodovědného vzdělávání, jelikož vede ke shodnému či lepšímu osvojení znalostí a velmi významně rozvíjí vědecké dovednosti žáků a studentů.
Sklízení elektromagnetické energie v pásmu 24 GHz
Rokos, Lukáš ; Pokorný, Michal (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Cílem semestrální práce je seznámit se se základními principy sklízení elektromagnetické energie a jejím možným využitím. Pro získání energie je zvolena usměrňující (rektifikační) anténa. Ta se skládá z flíčkové planární antény, přizpůsobovacího obvodu a usměrňovače. Práce popisuje návrh jednoduché flíčkové antény pracující v pásmu 24 GHz a její přizpůsobení k mikropáskovému vedení o charakteristické impedanci 50 . Dále je navržen obvod pro impedanční přizpůsobení usměrňovače, který je realizován paralelním pahýlem. Poslední část práce popisuje několik možných variant usměrňovacího obvodu. Funkčnost navržené antény spolu s přizpůsobovacím obvodem je ověřena v programu ANSYS Designer.
Využití expozice Třeboňsko - krajina a lidé při výuce zoologie obratlovců
ROKOS, Lukáš
Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření didaktických materiálů s motivačními prvky, které by využívaly prostor expozice ?Třeboňsko ? krajina a lidé? při výuce zoologie obratlovců. Materiály jsou určeny žákům základních škol a středních škol především v okolí Třeboně. Diplomová práce obsahuje pojmovou a strukturální analýza tématu obratlovců v učebnicích přírodopisu a biologie. Navržené materiály jsou rozděleny do dvou skupin. První skupinou je soubor informačních pracovních listů a pracovních listů, které jsou využitelné přímo v expozici. Druhou skupinou jsou návrhy exkurzí. Materiály jsou doplněny o úkoly a otázky. Některé z úkolů byly i prakticky ověřeny. Diplomová práce byla řešena v rámci projektu GA JU 065/2010/S.

Viz též: podobná jména autorů
4 Rokos, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.