Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výroba dílu zpětné klapky
Růžička, Pavel ; Řiháček, Jan (oponent) ; Císařová, Michaela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá inovací výroby součásti disku zpětné klapky používané u čerpací techniky. Jedná se o součást zhotovenou z plechu o tloušťce 3 mm s jakostí materiálu dle ČSN 11 320. Stávající výroba pomocí technologie stříhání v postupovém nástroji, bude nahrazena modernější, přesnější a hlavně ekonomičtější metodou a to přesným stříháním s nátlačnou hranou. Na základě literární studie problematiky přesného stříhání, posouzení technologičnosti výroby a zpracování konstrukčního řešení byl navržen střižný nástroj, který je schopen podstatně urychlit a zlevnit výrobu dané součásti. Bude umístěn v troj-činném lisu od společnosti Feintool a to XTF Speed se jmenovitou silou 1500 kN. V závěrečném technicko-ekonomickém zhodnocení bylo prokázáno, že nově navržená technologie je schopná, dostat na trh součástku stejného charakteru, ale za podstatně nižší cenu.
Svazové konstrukce a dualita Priestleyové
Hartman, Juraj ; Růžička, Pavel (vedoucí práce) ; Tůma, Jiří (oponent)
V této práci po připomenutí základních pojmů z teorie kategorií, teorie svazů a topologie nejdříve popíšeme tzv. Stoneovu dualitu kate- gorie booleovských svazů a kategorie booleovských topologických pro- storů. Poté popíšeme její zobecnění, tzv. dualitu Priestleyové katego- rie omezených distributivních svazů a kategorie totálně ≤-nesouvislých uspořádaných topologických prostorů. Následně zavedeme svazovou kon- strukci M3[.] a dokážeme, že pro každý distributivní svaz L je svaz M3[L] izomorfní svazu všech spojitých monotónních zobrazení z pro- storu, který je svazu L přiřazen v dualitě Priestleyové, do svazu M3 s diskrétní topologií. Nakonec popíšeme pojem tzv. booleovské mocniny, který zobecníme na pojem tzv. priestleyovské mocniny a dokážeme, že pro každé přirozené číslo n ≥ 3 a pro každý distributivní svaz L je svaz Mn[L] izomorfní priestleyovské mocnině svazu Mn podle svazu L. 1
Racionální lineární závislosti periodických bodů logistického zobrazení
Mik, Matěj ; Žemlička, Jan (vedoucí práce) ; Růžička, Pavel (oponent)
Body s periodou n polynomu f jsou právě kořeny, a tedy i prvky rozk- ladového nadtělesa, polynomu fn (x)−x, kde fn značí n-tou iteraci polynomu f. V práci se budeme zabývat popisem racionálních lineárních závislostí bodů s periodou n polynomu 4x(1−x), který určuje takzvané logistické zobrazení. Předvedeme popis závislostí pro n = 1, . . . , 5 a uvedeme poznatky získané o případu n = 6. Využívat při tom budeme počítačem spočtené rozklady polynomů nad racionálními čísly a jejich konečnými rozšířeními. Z rozkladů pomocí znalostí z komutativní a lineární algebry odvodíme souřadnice period- ických bodů vzhledem k nějaké bázi jejich lineárního obalu, což nám umožní jednoduše popsat jejich závislosti. Na závěr práce zformulujeme algoritmus na popis závislostí pro obecné n.
Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě
Růžička, Pavel ; Vaščáková, Alena (oponent) ; Vrána, Jakub (vedoucí práce)
Úkolem bakalářské práce je návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v zadaném bytovém domě. Jedná se o bytový dům s pěti nadzemními podlažími bez podsklepení. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlažích. Teoretická část je zaměřena na vsakování srážkových vod. Výpočtová část a projekt obsahují návrh kanalizace, vodovodu, plynovodu a jejich napojení na stávající inženýrské sítě.
Algoritmy pro faktorizaci čísel speciálního tvaru
Lorenc, Filip ; Příhoda, Pavel (vedoucí práce) ; Růžička, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá třemi faktorizačními algoritmy - Pollardovou p-1 metodou, Williamsovou p+1 metodou a metodou eliptických křivek ECM. Cílem práce je algoritmy teoreticky popsat a poté je porovnat na konkrétních vstupech. U každého algoritmu popíšeme základní a rozšířenou verzi a potom odvodíme jejich časovou složitost. V první kapitole definujeme B-mocnost a B-hladkost čísla a uvedeme jejich odhady. Druhá, třetí a čtvrtá kapitola je o popisu algoritmů a v poslední kapitole porovnáváme jejich efektivitu a výkon. Část práce obsahuje základní teorii o eliptických křivkách, které se používají v ECM. K dispozici je i program obsahující tyto algoritmy.
Prezentace podgrup
Jakubec, Tomáš ; Růžička, Pavel (vedoucí práce) ; Kazda, Alexandr (oponent)
Tato bakalářská práce ukazuje, jak vytvořit prezentaci podgrupy, když známe prezentaci původní grupy. K tomu využívá tzv. Reidemeister-Schreierovu metodu. V textu se nejdříve definuje pojem prezentace grupy a ukáže se, jak z prezentace získat zpětně grupu isomorfní původní grupě a jak se dá prezen- tace grupy upravovat, aniž by se změnilo, jakou grupu prezentuje. Následně se na základě prezentace grupy najde prezentace podgrupy, která se však v praxi nedá efektivně použít. Ta se potom zjednoduší pomocí Reidemeisterovy věty a Schreierovy věty vhodnou volbou generujících prvků podgrupy. Součástí práce jsou také řešené příklady na použití Reidemeister-Schreierovy metody. Text je určen hlavně jako studijní pomůcka pro studenty kombinatorické teorie grup. 1
Algorithms for the computation of Galois groups
Kubát, David ; Žemlička, Jan (vedoucí práce) ; Růžička, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá algoritmy pro výpočet Galoisovy grupy nad racionálnímy čísly. Jako první je představen klasický algoritmus R. Stauduhara. Pozornost je poté věnována výkladu teorie nutné pro vysvětlení modulárního algoritmu K. Yokoyamy. Definujeme pojem univerzálního rozkladového okruhu polynomu. Pro separabilní polynom studujeme idempotenty tohoto okruhu. Práce zahrnuje příklady pro polynomy stupně 3 a 4.
Diskrétní lineární dynamické systémy s řízením
Procházková, Zuzana ; Tůma, Jiří (vedoucí práce) ; Růžička, Pavel (oponent)
Název práce: Diskrétní lineární dynamické systémy s řízením Autor: Zuzana Procházková Katedra: Kategra algebry Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc., Kategra algebry Abstrakt: Tato práce se zabývá základními vlastnostmi diskrétního lineárního dy- namického systému. Zadefinujeme diskrétní lineární dynamický systém s řízením a jeho kontrolovatelnost, následně diskrétní lineární dynamický systém s výstu- pem a jeho pozorovatelnost. Dále je ukázaná dualita kontrolovatelnosti a pozoro- vatelnosti pomocí definice duálního systému a jeho vlastnosti. V poslední kapitole jsou vyřešeny tři příklady. 1
Planimetrické problémy řešené algebraickou geometrií
Trummová, Ivana ; Šťovíček, Jan (vedoucí práce) ; Růžička, Pavel (oponent)
Práce je zaměřena na oblast algebraické geometrie, která se zabývá rovinnými křivkami a jejich křížícími body. Hlavní částí je důkaz Bézoutovy věty a přehled jejích důsledků, které mají zajímavé geometrické znázornění. Mezi důsledky je pro praxi nejdůležitější důkaz asociativity sčítání na eliptických křivkách - sčítání je hojně využívané v moderní kryptografii. 21
Souřadnicové systémy pro GPS
Žváčková, Magdaléna ; Tůma, Jiří (vedoucí práce) ; Růžička, Pavel (oponent)
V této práci se zabýváme souřadnicemi, které získáváme z GPS, běžně pou- žívanými geodetickými souřadnicemi a tím, jak je mezi sebou převést. Nejprve jsou nalezeny vzorce pro převod z geodetických do kartézských a ty jsou poté řešeny jako soustava rovnic. Na to je použito několik numerických metod. Na zá- kladě toho získáváme návod na to, jak převádět souřadnicové systémy mezi sebou. Dále se v krátkosti seznámíme s principy GPS, jak můžeme Zemi aproximovat a nakonec, jak převést povrch Země do mapy. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 RŮŽIČKA, Petr
1 RŮŽIČKA, Prokop
1 Růžička, Patrik
9 Růžička, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.