Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  začátekpředchozí21 - 30další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodické postupy při rekonstrukci účetního systému
PROCHÁZKOVÁ, Petra
Anotace Tato diplomová práce je zaměřena na rekonstrukci účetního systému podniku v souladu s platnými právními předpisy. V literární rešerši budou stručně popsány základní právní předpisy, kterými se musí řídit každá účetní jednotka při zpracování účetnictví, s důrazem na správné sestavení vnitropodnikových směrnic. Dále budou popsány základní požadavky na softwarové vybavení a postup při výběru účetního software. V praktické části bude popsán podnikatelský subjekt, u kterého jsem v průběhu roku 2011 převzala vedení účetnictví jako externí účetní. Odhalení některých problémů, které vykazoval účetní systém této podnikatelské jednotky, mne motivovalo ke zpracování tohoto tématu v diplomové práci. V praktické části budou popsány používané účetní metody, softwarové vybavení a hlavním cílem praktické části bude aplikovat správné účetní metody a postupy v oblastech, ve kterých tento subjekt nemá správně nastavený účetní systém. Součástí rekonstrukce účetního systému také bude vyhledání vhodného programového vybavení a jeho implementace do provozu podniku a v souvislosti s tím změna organizační struktury podniku. Vyústěním celé práce budou nově vytvořené vnitropodnikové směrnice.
Informační systém řešící rozvrhování
Procházková, Petra ; Brixí, Radim (vedoucí práce) ; Chlapek, Dušan (oponent)
V první části práce se zabývám zmapováním existujících systémů pro tvorbu rozvrhů na středních školách v České republice a následně jejich popisem. Tato část také obsahuje hodnocení spokojenosti s těmito systémy jejich uživateli. V druhé, praktické části práce navrhuji vlastní alternativní algoritmus pro tvorbu rozvrhů, který se snaží odstranit problémy, které v současných systémech spatřují jejich uživatelé.
Analýza zaměstnaneckých výhod v konkrétní organizaci
Procházková, Petra ; Němec, Otakar (vedoucí práce) ; Šolc, Lubomír (oponent)
Předmětem bakalářská práce nazvané "Analýza zaměstnaneckých výhod v konkrétní organizaci" je rozbor systému zaměstnaneckých výhod používaný obchodní společností RWE Transgas, a.s. v roce 2010. Teoretická část obecně specifikuje základní pojmy nutné ke zvládnutí dané problematiky. Jejím obsahem je zejména význam, členění, rizika a trendy v oblasti zaměstnaneckých výhod. V praktické části práce je provedena analýza zaměstnaneckých výhod konkrétní akciové společnosti. Její součástí je výzkum provedený formou dotazníku vedený cílem ověřit preference zaměstnaneckých výhod u vytypovaných zaměstnanců. Výsledky výzkumu jsou porovnány se současnými trendy v poskytování benefitů a celorepublikovým průzkumem vedeným společností Robert Half International. Na základě získaných poznatků jsou navrženy nové zaměstnanecké výhody, které by aktivovaly motivaci zaměstnanců a současně přinášely firmě daňové výhody.
Analýza dlouhodobých aktiv v hospodářské činnosti podniku
PROCHÁZKOVÁ, Petra
Tato bakalářská práce je zaměřena na dlouhodobá aktiva podniku, konkrétně na jejich roli v jeho hospodářské činnosti. Cílem práce je specifikovat dlouhodobá aktiva, způsoby jejich pořízení, financování, účtování a daňové aspekty v teoretické části práce. V praktické části je hlavním cílem specifikovat dlouhodobá aktiva vybraného podnikatelského subjektu, zhodnotit efektivnost plánované dlouhodobé investice, zvážit různé způsoby financování této investice a jeden ze způsobů zvolit jako nejvhodnější pro tuto konkrétní společnost. Na základě vybraného způsobu financování vyčíslit plánované náklady a výnosy z investice, vyčíslit vývoj stávajících výnosů a nákladů a vyhotovit plánované výkazy na následující období 5 let.
Rozpočtový proces obcí v ČR
PROCHÁZKOVÁ, Petra
Bakalářská práce analyzuje rozpočtový proces obcí v České republice s důrazem kladeným na ekonomickou podstatu a funkci rozpočtu. V první části jsou shrnuty metody, informace a funkce související s rozpočtovým procesem obcí získaných z odborné literatury. Veškeré tyto poznatky jsou využity ve druhé části práce. Zde již je konkrétní hodnocení rozpočtového procesu obcí - město Milevsko, obec Přeborov. V uvedených obcích je proveden rozbor jednotlivých fází rozpočtového procesu. K hodnocení jsou využity tabulky a grafy, které mají lepší vypovídající schopnost. Výsledkem porovnání procesu u daných obcí je, že sama o sobě velikost obce nepřináší odlišnosti v rozpočtovém procesu, ale je to jeden z faktorů, který má vliv na samotný proces.
Pohled na různé podoby současného dětství
PROCHÁZKOVÁ, Petra
Práce se zabývá současnými podobami dětství a tím, co je nejvíce ovlivňuje pozitivním i negativním směrem. Práce se zejména věnuje činitelům, kteří se nejvíce podílí na konečné podobě dětství. Patří k nim dítě samotné, jeho vývoj, rodina, do které patří, konkrétní rodinné prostředí, výchova. Podstatnou roli také hraje socializace dítěte neboli jeho začlenění do společnosti. Mezi faktory, které působí negativně, řadíme rozvod rodičů, násilí v rodině, syndrom CAN, alkohol a drogy.
Nezaměstnanost a její dopady na psychiku člověka
PROCHÁZKOVÁ, Petra
Tato práce se zabývá aktuálním problémem dnešní společnosti a tím je nezaměstnanost. Cílem mé práce je poukázat na negativní dopady způsobené nezaměstnaností. Nejprve je pozornost věnována definicím problému nezaměstnanosti, trhu práce, účastníky trhu práce a aktivní politikou zaměstnanosti. V druhé části se zabývám negativními důsledky nezaměstnanosti, které na člověku zanechá. Je sledována vazba mezi zdravím člověka a nezaměstnaností, psychikou člověka a reakcí společnosti na nezaměstnanost. Dále se snažím nastínit možnosti, jak se nezaměstnanosti bránit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   začátekpředchozí21 - 30další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 PROCHÁZKOVÁ, Pavla
30 PROCHÁZKOVÁ, Petra
11 Procházková, Pavla
30 Procházková, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.