Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití molekulárně biologické metody One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) při vyšetření sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria
Kosťun, Jan ; Presl, Jiří (vedoucí práce) ; Fínek, Jindřich (oponent) ; Roztočil, Aleš (oponent)
Hypotéza studie Metoda One-Step Nucleic Acid Amplification by mohla představovat efektivní intraoperativní nástroj detekce metastatického postižení lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria na úrovni ultrastagingu. Cíle práce Obsahem této práce je ověření využitelnosti molekulárně biologické metody One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) pro detekci mikrometastatického a makrometastatického postižení sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria pro klinickou praxi. Primárním cílem práce je srovnání závěrů metody OSNA se závěrem histopatologického ultrastagingu sentinelových uzlin. Mezi sekundární cíle patří vyjádření dopadu této metody na řazení pacientek do stádií dle FIGO klasifikace, vlastní úspěšnost detekce sentinelové uzliny a imuhohistochemické potvrzení exprese cytokeratinu 19 primárním tumorem u všech pacientek zařazených do studie. Pacientky a metody Pacientky indikované k operační léčbě pro karcinom endometria, které podepsaly informovaný souhlas se zařazením do studie, podstoupily detekci a exstirpaci sentinelových lymfatických uzlin. Ta proběhla pomocí intracervikální aplikace traceru. Uzliny> 5 mm byly prokrájeny po 2 mm paralelně ke krátké ose uzliny. Liché řezy byly vyšetřeny metodou OSNA, sudé hematoxylinem eozinem (H&E) a imunohistochemickým...
Biomarkery epiteliálních nádorů ovaria a endometria
Presl, Jiří ; Novotný, Zdeněk (vedoucí práce) ; Špaček, Jiří (oponent) ; Fingerová, Helena (oponent)
Strukturovaný souhrn Cíl studie: Ovariální karcinom 1/ porovnání senzitivit sledovaných markerů CA 125, HE4, CA 19-9, CEA, TK, TPS, MonoTotal 2/ porovnání falešné pozitivity markerů CA 125 a HE4 3/ využití CA 125, HE4 a ROMA indexu v diagnostice ovariálního karcinomu 4/ využití CA 125 a HE4 ve follow-up ovariálního karcinomu Endometriální karcinom 1/ možnost využití biomarkerů CA125 a HE4 u pacientek s endometriálním karcinomem v předoperačním managementu Typ studie: Retrospektivní analýza dat Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko - porodnická klinika LF UK a FN Plzeň Soubor a metodika: Ovariální karcinom 1/ Do vyhodnocení senzitivit markerů CA 125, HE4, CA 19-9, CEA, TK, TPS, MonoTotal bylo zařazeno 266 pacientek - 19 s ovariálním karcinomem a 247 s benigními nálezy. 2/ Do porovnání falešné pozitivity markerů CA125 a HE4 jsme zařadili celkem 390 pacientek s benigními diagnózami - 60 žen s endometriozou, 70 těhotných, 67 pacientek s ascitem, 60 s fluidothoraxem, 25 a kardiálním selháním, 80 a renální insuficiencí a 28 žen s jaterním selháním. 3/ V rámci tohoto cíle jsme hodnotily 552 pacientek s abnormálním nálezem v pánvi - 30 žen bylo s histologicky potvrzeným maligním nádorem ovarií. Dalších 522 žen mělo benigní nález. Podle hladiny FSH (folikulostimulačního hormonu) byly ženy v obou skupinách...

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.