Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava nanokrystalických keramik z oxidu zirkoničitého
Vlček, Ondřej ; Prajzler, Vladimír (oponent) ; Šťastný, Přemysl (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá přípravou nanokrystalických keramik na bázi stabilizovaného oxidu zirkoničitého. První část práce je rešeršního typu a charakterizuje keramiky na bázi oxidu zirkoničitého. Zejména se zaměřuje na popis mechanismu zhouževnatění pomocí fázové transformace, metody přípravy takto zhouževnatěných keramických materiálů a použití těchto materiálů v praxi. Druhá, praktická část je věnována přípravě částečně stabilizovaného, nanokrystalického oxidu zirkoničitého dopovaného oxidem yttritým. K přípravě vzorků je využita metoda slip casting.
The intrinsic submicron ZnO thin films prepared by reactive magnetron sputtering
Remeš, Zdeněk ; Stuchlík, Jiří ; Purkrt, Adam ; Chang, Yu-Ying ; Jirásek, Vít ; Štenclová, Pavla ; Prajzler, V. ; Nekvindová, P.
The DC reactive magnetron sputtering of metallic target in oxide atmosphere is a simple method of depositing the intrinsic (undoped) nanocrystalline layers of metal oxides. We have optimized the deposition of the intrinsic ZnO thin films with submicron thickness 50-500 nm on fused silica glass substrates and investigated the localized defect states below the optical absorption edge down to 0.01 % using photothermal deflection spectroscopy from UV to IR. We have shown that the defect density, the optical absorptance and the related optical attenuation in planar waveguides can be significantly reduced by annealing in air at 400 °C.
Vývoj mikrostruktury pokročilých oxidových keramických materiálů při rychlém slinování
Prajzler, Vladimír ; Chlup, Zdeněk (oponent) ; Maca, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem rychlého beztlakého slinování na vývoj mikrostruktury pokročilých keramických materiálů, a to -Al2O3 a t-ZrO2 (dopovaného 3 mol% Y2O3) s velikostí částic od 60 nm do 270 nm. Vysoké a řízené rychlosti ohřevu (až do 2000 °C/min) byly umožněny použitím speciální odporové pece s výsuvným dnem. Aplikace rychlého slinování v řádu 100-200 °C/min umožnila přípravu hutných objemných těles bez viditelných defektů i trhlin. Vyšších hustot bylo dosaženo u slinutých vzorků připravených vyšším lisovacím tlakem, přičemž v řádu desítek minut byly připraveny vzorky s relativní hustotou vyšší než 99 % jak z Al2O3, tak i ze ZrO2., který se vyznačuje velmi nízkou hodnotou tepelné vodivosti. Odlišné chování vykazoval pouze TZ-3Y materiál, u kterého při rychlosti ohřevu větší než 10 °C/min vznikala gradientní core-shell struktura s hutným povrchem a porézním středem tělesa. V této práci bylo prokázáno, že přítomnost core-shell struktury není primárně způsobena teplotním gradientem vznikajícím při rychlém ohřevu. Její vznik je podmíněn přítomností nečistot, pravděpodobně na bázi chlóru, které po uzavření všech povrchových pórů způsobují nárůst tlaku uvnitř slinovaného tělesa a brání tak jeho dalšímu smršťování. Tepelným zpracováním keramického polotovaru při 1000 °C po dobu 10 hod před samotným rychlým slinováním byl tento jev eliminován a i u tohoto materiálu bylo dosaženo až 99,9 % teoretické hustoty.
Calculations of nanocrystalline diamond-covered waveguides based on amorphous silicon
Jirásek, Vít ; Prajzler, Václav ; Remeš, Zdeněk
Nanocrystalline diamond (NCD) coatings on planar waveguides (WG) in the IR region allow to design optical sensors sensitive to absorbers like proteins or other biomolecules. In this contribution, we present a 2D model of a multi-layer WG developed under FEM (finite element method) simulation software Comsol Multiphysics. The model is based on the modified wave equation solved in the frequency domain and includes optical absorption. It was found that for the single-mode WG working in the narrow region of 1550-2000 nm the silicon thickness must be 150-320 nm. It was found that in order to keep a reasonable signal attenuation, the NCD film must be prepared with the optical absorption coefficient lower than 10 cm-1, being a rather challenging task. Dependencies of the signal attenuation on the NCD film thickness, absorbing layer height, its absorption coefficient and exciting wavelengths are presented.\n
Rychlé slinování pokročilých keramických materiálů
Prajzler, Vladimír ; Salamon, David (oponent) ; Maca, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rychlým slinováním pokročilých keramických materiálů, a to tetragonálního ZrO2 a Al2O3 v konvenční odporové peci. Tento přístup je umožněn speciální superkantalovou pecí schopnou vyvinout rychlosti ohřevu až 200 °C/min. Rychlým slinováním byly získány vzorky s relativní hustotou vyšší než 93 % u ZrO2, resp. 97 % u Al2O3, a to bez vytvoření trhlin v tělesech. Dosažené relativní hustoty v případě tetragonálního ZrO2 byly vyšší u vzorků s většími póry v keramickém polotovaru. Toto chování je odlišné od konvenčního slinování a vede k úvahám o přenosu tepla zejména radiací.
Výzkum postupu pro přípravu aktivních a pasivních vlnovodů v polovodičích
Prajzler, V. ; Špirková, J. ; Oswald, J. ; Peřina, Vratislav ; Hüttel, I. ; Hamáček, J. ; Machovič, V. ; Burian, Z.
Magnetronové naprašování bylo použito k přípravě galium nitridových vrstev dopovaných vzácnými zeminami na různé podložky s použitím plynné směsi dusíku s argonem. Dopování bylo aplikováno současně s přípravou umístěním kovových nebo práškových tablet vzácných zemin. Dopované množství rostlo s rostoucím objemem tablet. Byla pozorována fotoluminiscenční emise při 155 nm přechodu 4I13/2 → 4I15/2 při excitaci vlnovými délkami 488 a 980 nm.
Magnetron Sputtering in Microwave and Optical Technology
Prajzler, V. ; Schröfel, J. ; Hüttel, I. ; Špirková, J. ; Machovič, V. ; Oswald, J. ; Studnička, V. ; Novotná, M. ; Peřina, Vratislav
Vlastnosti Galium nitridových vrstev dopovaných erbiem připravených rf magnetronovým naprašováním a jejich vlastnosti v mikrovlnné a optické technologii.
Uhlíkové planární vlnovody pro integrovanou optiku
Prajzler, V. ; Hüttel, I. ; Špirková, J. ; Schröfel, J. ; Machovič, V. ; Gurovič, J. ; Peřina, Vratislav
Práce popisuje přípravu a vlastnosti uhlíkových vrstev a jejich možné použití pro integrovanou optiku.
Galium-nitridové vrstvy dopované erbiem
Prajzler, V. ; Hüttel, I. ; Špirková, J. ; Schröfel, J. ; Machovič, V. ; Peřina, Vratislav
Práce pojednává o přípravě a vlastnostech galiumnitridových vrstev s obsahem erbia.

Viz též: podobná jména autorů
2 Prajzler, Vladimír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.