Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Single-Ended Frequency Filter in Practical Realization with Digitally Adjustable Current Amplifier
Polák, Josef ; Langhammer, Lukáš
This paper deals with proposed 2nd order universal frequency filter. In design of this frequency filter, multiple-output current follower (MO-CF) and digitally adjustable current amplifier (DACA) have been used. The frequency filter is proposed with ability to control the pole frequency without disturbing the selected quality factor by parameter of DACA active elements in form of integrated circuit. Design is supported by simulation and also measurement results.
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Klemensevič, Ivo ; Petrjánoš, Marian (oponent) ; Polák, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje konkrétní společnost H+H Technika, spol. s. r. o. v období let 2006 – 2010. V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy, její uživatelé a ukazatelé, pomocí kterých jsou zjištěny problémy společnosti v oblasti finanční stability. Na základě těchto problémů jsou identifikovány návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
Simulace Triple Play služeb pro sítě další generace
Sikora, Pavel ; Polák, Josef (oponent) ; Horváth, Tomáš (vedoucí práce)
Práce pojednává o XG-PON sítích. Obsahuje popis fyzické vrstvy z hlediska parametrů, jejího dělení a také možnostmi větvení. Popisuje také přenosovou vrstvu a její podvrstvy. Uvádí postup aktivace ONU jednotky po připojení do ODN. V neposlední řadě práce obsahuje popis DBA algoritmů včetně podrobného vyobrazení referenčního modelu DBA algoritmu a znázornění dvou DBA algoritmů implementovaných v praxi. Práce dále uvádí simulaci XG-PON sítě v programu NS-3, s využitím prostého DBA algoritmu a GIANT DBA algoritmu. Obsažena je také modifikace GIANT DBA algoritmu snižující zpoždění přenosu dat.
PWM modulátory s moderními více-branovými aktivními prvky
Šustek, Vladimír ; Polák, Josef (oponent) ; Šotner, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem problematiky a implementace PWM modulátorů s netradičními prvky, zejména řízením frekvence generovaného signálu a jiných vlastností těchto modulátorů, hlavně však k celkovému zjednodušení konvenčně analogově řešených modulátorů. Z poznatků již zkonstruovaných modulátorů jsou navrhnuty nové modulátory, které jsou následně ověřeny.
Zhodnocení finanční situace společnosti TES VSETÍN s.r.o. a návrhy na její zlepšení
Spáčilová, Adriana ; Motlíček, Zdeněk (oponent) ; Polák, Josef (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti TES VSETÍN s.r.o. za období 2009–2013 za pomocí metod finanční analýzy a na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření na zlepšení. Teoretická část se věnuje jednotlivým pojmům, metodám a ukazatelům. V praktické části se seznámíme s podnikem a dále také s výsledky jednotlivých finančních ukazatelů a dosaženými výsledky. Poslední část obsahuje shrnutí finanční situace v sledovaném období a návrhy na její zlepšení.
Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení
Chalabalová, Veronika ; Ondroušková, Renata (oponent) ; Polák, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na finanční zhodnocení vybraného podnikatelského subjektu. Za pomoci finančních ukazatelů zhodnotit jak na tom daný subjekt je. Porovnat jak si stojí oproti konkurenci. Na základě výsledků navrhnout změny k vylepšení stávající situace
Zhodnocení finanční situace společnosti SAN-JV s. r. o. a návrhy na její zlepšení
Hruda, Filip ; Koutníková, Drahomíra (oponent) ; Polák, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finančního zdraví podniku SAN-JV s.r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy. Teoretická část popisuje základní pojmy finanční analýzy, její postupy a vzorce vybraných metod. Cílem této práce je finanční analýza společnosti vybranými ukazateli v letech 2007 až 2012, jejich zhodnocení a návrhy řešení problémů společnosti, které byly zjištěny.
Zhodnocení finanční situace Hosovy obchodní společnosti, spol. s r.o. a návrhy na její zlepšení
Pospíchalová, Eva ; Dohnal, Radek (oponent) ; Polák, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce hodnotí finanční situaci Hosovy obchodní společnosti, spol. s r. o. pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy v letech 2010 - 2013. V teoretické části budou vymezena teoretická východiska metod finanční analýzy. V praktické části budou aplikovány vybrané metody finanční analýzy a jejich prostřednictvím vyvozeny silné a slabé stránky v hospodaření podniku. Výstupem práce budou návrhy řešení, která povedou ke zlepšení finanční situace podniku.
Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení
Synková, Tereza ; Lisnerová, Ivana (oponent) ; Polák, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti SATT a.s. za období let 2008 až 2012. Zhodnocení finanční situace je provedeno pomocí vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy, pro jejichž sestavení jsou využita data z účetních výkazů podniku. Součástí bakalářské práce jsou možné návrhy, jejichž účelem je přispět ke zlepšení současné hospodářské situace ve zkoumaném podniku.
Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení
Bartuněk, Roman ; Bogner, Josef (oponent) ; Polák, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace společnosti Retex a.s. v období 2009 - 2012. Ke zhodnocení finanční situace využívá vybraných metod finanční analýzy. Na základě dosažených výsledků poskytuje možné řešení pro odstranění nedostatků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 POLÁK, Jan
16 POLÁK, Jaroslav
2 Polák, Jakub
12 Polák, Jan
2 Polák, Jaromir
16 Polák, Jaroslav
3 Polák, Jiří
1 Polák, Jozef
12 Polák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.