Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace procesů české pobočky mezinárodní společnosti
Polák, Jiří ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Bruckner, Tomáš (oponent)
Tato práce pojednává o procesním řízení. V první části jsou vysvětleny pojmy nezbytné pro další pochopení tématu. Postupně jsou vysvětleny pojmy týkající se procesního řízení a zlepšování procesů. Dále jsou rozebrány jednotlivé metody a metodiky využívané při zlepšování procesů. Práce se nejvíce věnuje metodice zlepšování procesů na bázi potenciálu zlepšení, přesto je představeno metodik více, neboť pro společnost mohou hrát roli v dalším rozvoji procesního řízení. V druhé části se již práce věnuje procesům malé společnosti. Společnost je představena a jsou popsány její strategické cíle a organizační struktura. Poté se práce věnuje procesům společnosti. Jsou definovány procesní oblasti společnosti a je jim přiřazena priorita a vlastníci. Vybrané procesní oblasti jsou důkladněji popsány a jsou pro ně definovány klíčové aktivity. Pro klíčovou procesní oblast došlo ke snímkování klíčových aktivit a následné analýze přínosů z dosažení cílového stavu. Došlo k důkladnému rozebrání limitů bránících dosažení zamýšleného stavu. V závěrečné části jsou popsány aktivity a projekty vedoucí k odstranění těchto limitů. Pro projekty jsou připraveny možné plány realizace.
Zkoušky motorového pohonu jističů nízkého napětí
Mlynář, Zdeněk ; Polák, Jiří (oponent) ; Valenta, Jiří (vedoucí práce)
V dnešní době rostou nároky na energii, její bezpečné využívání a automatizaci v moderních systémech. Poslední dvě zmiňované oblasti, lze dnes poměrně snadno zajistit pomocí jističů nízkého napětí spolu s příslušenstvím. Hlavním prvkem je motorový pohon, jenž může jistič ovládat plně automatizovaně. Avšak aby mohl být motorový pohon spolu s jističem prodáván, je třeba splnit velké množství požadavků. Tato práce se zabývá jejich sumarizací, rozdělením a postupným zpracováním jednotlivých zkoušek, které jsou pro motorový pohon nezbytné či požadované zákazníky.
Spolehlivost distribuční sítě
Polák, Jiří ; Belatka, Martin (oponent) ; Špaček, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této práce je seznámení se způsoby hodnocení spolehlivosti distribučních sítí ve státech Evropské unie a v České republice a zhodnocení spolehlivosti konkrétní distribuční sítě a výsledků metod, které byly použity. Z těchto důvodů je nejprve provedeno seznámení s teorií spolehlivosti, se základními pojmy a veličinami z této oblasti. Po úvodním seznámením s touto problematikou je přiblíženo použití a výpočet spolehlivosti v elektroenergetice a jsou podrobněji popsány metody, které se používají k jejímu výpočtu. Podrobněji je přiblížen princip a podstata metod spolehlivostních schémat a simulačních metod. Je zde popsáno hodnocení spolehlivosti v České republice z hlediska garantovaných standardů nepřetržitosti dodávky elektrické energie a jsou zde uvedeny a vysvětleny jednotlivé standardy. Současná situace v Evropské unii je ukázána na přehledu systémových a zákaznických standardů nepřetržitosti dodávky elektrické energie používaných v těchto zemích. Pro zhodnocení spolehlivosti dané distribuční sítě je použito metody tzv. krabicových grafů a metod oceňování spolehlivosti určením nákladů na pravděpodobně nedodanou energii a nákladů na penalizace při překročení limitu počtu přerušení a limitu souhrnné doby trvání přerušení. U metody tzv. krabicových grafů je použito hodnocení celé sítě i jednotlivých oblastí sítě z hlediska ročního počtu přerušení a souhrnné roční doby trvání přerušení. U hodnocení nákladů na pravděpodobně nedodanou elektrickou energii a nákladů na penalizace při překročení limitu počtu přerušení a limitu souhrnné doby trvání přerušení je uděláno srovnání nejen celé sítě a jednotlivých oblastí, ale také jednotlivých vývodů sítě a jejich následné seřazení podle výše nákladů. Srovnání výsledků použitých metod i metod samotných je provedeno v závěru této práce.
Citlivostní analýza nákladů na výpadky plynoucí z nedodržení zákaznických standardů nepřetržitosti dodávky
Polák, Jiří ; Skala, Petr (oponent) ; Blažek, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této práce je popsat přístupy používané při regulaci nepřetržitosti dodávky elektrické energie ve vybraných zemích Evropské unie. Určit náklady na výpadky u konkrétní distribuční sítě při nedodržení zákaznických standardů používaných ve Velké Británii, Švédsku a Finsku. Náklady jsou vyhodnoceny pro celou síť i pro jednotlivé vývody. V práci je provedena citlivostní analýza nákladů na výpadky plynoucí z nedodržení standardu obnovy dodávky a standardu násobných přerušení používaných ve Velké Británii. Náklady pro jednotlivé limity jsou zobrazeny v tabulkách a grafech. U vybraných nastavení limitů je provedeno srovnání jednotlivých vývodů podle výše nákladů na penalizace. Srovnání pořadí jednotlivých vývodů je pak provedeno pro zákaznické standardy používané ve Velké Británii, Švédsku a Finsku.

Viz též: podobná jména autorů
12 POLÁK, Jan
17 POLÁK, Jaroslav
2 Polák, Jakub
12 Polák, Jan
2 Polák, Jaromir
17 Polák, Jaroslav
4 Polák, Josef
1 Polák, Jozef
12 Polák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.