Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komplexní metodika hodnocení rezistence GM švestky, Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, kvality plodů a možného přenosu transgenu do rostlin r. Prunus: uplatněná certifikovaná metodika
Polák, Jaroslav ; Kumar, Jiban ; Krška, Boris ; Komínek, Petr ; Jarošová, Jana
Metodika prezentuje metodické postupy a výsledky hodnocení rezistence Biotech švestky klon C-5 (´HoneySweet´). Zcela nové jsou kapitoly hodnocení kvality plodů švestky ´HoneySweet´ (Prof. B. Krška ve spolupráci s Doc. J. Polákem) i hodnocení příznaků PPV na plodech (J. Polák) a hodnocení možného přenosu transgenu do rostlin rodu Prunus (Ing. P. Komínek, Ph.D.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
LCF behaviour of 301LN steel: coarse-grained vs. UFG-bimodal structure
Man, Jiří ; Chlupová, Alice ; Kuběna, Ivo ; Kruml, Tomáš ; Man, O. ; Järvenpää, A. ; Karjalainen, L. P. ; Polák, Jaroslav
Low-cycle fatigue (LCF) behaviour of metastable austenitic 301LN steel with different grain sizes – coarse-grained (14 µm) and UFG (1.4 µm) with a grain bimodality – produced by reversion annealing (RA) was investigated. Symmetrical push-pull LCF tests were conducted on flat sheet specimens at room temperature with constant strain rate of 2×10–3 s–1 and constant total strain amplitude ranging from 0.4% to 0.8%. After completion of fatigue tests a ferritescope was adopted for quantitative assessment of volume fraction of deformation induced martensite (DIM). Microstructural changes, distribution and morphology of DIM in the volume of material were characterized at different scales by colour etching, TEM and EBSD techniques. Experimental data on microstructural changes are confronted with the stress-strain response and with the chemical heterogeneity present in the material.
Crack initiation in austenitic stainless steel sanicro 25 subjected to thermomechanical fatigue
Petráš, Roman ; Škorík, Viktor ; Polák, Jaroslav
Thermomechanical fatigue experiments were performed with austenitic stainless Sanicro 25 steel. Several amplitudes of mechanical strain in a wide temperature interval (250-700 °C) were applied to the specimens. Mechanical response was recorded and fatigue lives were obtained. Scanning electron microscopy combined with FIB technique was used to study the mechanism of crack initiation in in-phase and in out-of-phase thermomechanical cycling. Different mechanisms of the crack initiation were found in these two types of loading. During in-phase loading fatigue cracks start in grain boundaries by cracking of the oxide. Cracks grew preferentially along grain boundaries which resulted in rapid crack initiation and low fatigue life. In out-of-phase loading multiple cracks perpendicular to the stress axis developed only after sufficiently thick oxide layer was formed and cracked in low temperature loading half-cycle. The cracks in oxide allowed localized repeated oxidation and finally also cracking. The cracks grow transgranularly and result in longer fatigue life.
IN-SITU HIGH TEMPERATURE LOW CYCLE FATIGUE STUDY OF SURFACE TOPOGRAPHY EVOLUTION IN NICKEL SUPERALLOY
Petrenec, M. ; Polák, Jaroslav ; Šamořil, T. ; Dluhoš, J. ; Obrtlík, Karel
In-situ Low Cycle Fatigue test (LCF) at temperature 635 degrees C have been performed in Scanning Electron Microscope (SEM) equipped with Electron Backscatter Diffraction analysis (EBSD) on a small dog-bone-shaped specimen of cast Inconel 713LC superalloy. The aim of the work was to study early stage fatigue damage at high temperature by the observations of the characteristic surface relief evolution and crystallographic characterization changes by EBSD. The detail of slip bands shape was checked by FIB and AFM microscopes. The LCF test was conducted on GATAN stage with pre tilted position and constant stress amplitude of total cycle number of 20. The relief produced in the first cycle determines the other locations of the localized cyclic slip to the primary slip planes (111). The relief was modified in the next cycles but without forming additionally new slip traces in the primary system. Based on EBSD analysis before and after LCF, the orientation of two grains was changed which caused activation of second slip system. The damage mechanism evolution is closely connected with the cyclic strain localization to the persistent slip bands where the fatigue cracks were initiated.
Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie
Komínek, Petr ; Jandová, Barbora ; Komínková, Marcela ; Polák, Jaroslav
Metodika popisuje postup kultivace rostlin révy vinné in vitro za účelem jejich ozdravení od virových patogenů pomocí Ribavirinu. Velká část metodiky se zabývá diagnostikou virů pro stanovení úspěšnosti ozdravení. Metodika je určena pracovištím technických izolátů a dalším podnikům, které provádějí ozdravování podnoží a odrůd révy vinné, případně ji mohou využít též MZe, ÚKZÚZ, Svaz pěstitelů révy vinné a další zájemci a pěstitelé révy vinné.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Užití psychometrie v organizačním prostředí
Polák, Jaroslav ; Štikar, Jiří (oponent) ; Bahbouh, Radvan (vedoucí práce)
Teoretická část této práce má sloužit jako jakási základní příručka pro ty, kteří chtějí používat psychometrické, resp. psychologické testy v prostředí firmy nebo organizace. V úvodní části je stručně vysvětleno, co to psychometrie je, nastíněn její historický vývoj, důvody jejího používání, způsob počítání ekonomické efektivity těchto metod a oblasti nejběžnější aplikace závěrů z psychometrického testování v souvislosti s řízením lidských zdrojů. Další část se pak zabývá základním druhovým rozdělením psychometrických metod a popisem základních vlastností, které mají psychometrické testy splňovat. Následující část textu je potom více zaměřena na praktické otázky týkající se používání psychologických testů v podmínkách organizace - od vytvoření jasné koncepce, přes analýzu práce, výběr vhodných testových metod, administraci a skórování testů až po jejich interpretaci a poskytnutí zpětné vazby. Praktická část této práce je věnována validizačnímu průzkumu v podmínkách jedné nejmenované společnosti. Hlavním cílem průzkumu bylo ověřit validitu a tedy i oprávněnost užití testů NMG1 (test kritického numerického vyvozování), VMG1 (test verbálního kritického vyvozování) a OPQ32 (osobnostní dotazník) společnosti SHL a testu RSPM (Ravenovy standardní progresivní matice) a zjištění, které osobnostní vlastnosti...
GRAIN REFINEMENT EFFECT ON FATIGUE PROPERTIES OF AUSTENITIC STAINLESS STEEL WITH DEFORMATION INDUCED MARTENSITE FORMATION
Chlupová, Alice ; Man, Jiří ; Polák, Jaroslav ; Škorík, Viktor ; Karjalainen, J.
Fatigue properties of metastable austenitic 301LN steel with coarse and ultrafine-grained microstructures were investigated at ambient temperature and the effect of grain refinement was evaluated. Two different microstructural states of material were introduced by different annealing conditions during special thermo-mechanical treatment. Fatigue life curves were obtained and compared for both coarse-grained and ultra-fine-grained states of austenitic stainless steel. Magnetic measurements before, during and after cyclic loading were performed to reveal structural changes, i.e. formation of deformation-induced martensite. Relationship between microstructure refinement, phase composition and fatigue properties was discussed.
Propagation of Fatigue Cracks under Shear Loading Modes II, III and II+III in the Near-Threshold Region
Vojtek, Tomáš ; Man, Jiří (oponent) ; Polák, Jaroslav (oponent) ; Pokluda, Jaroslav (vedoucí práce)
The work is focused on fatigue crack propagation under modes II, III and II + III in the near-threshold region in metallic materials. Experiments were conducted for ARMCO iron, titanium, nickel and stainless steel on three types of specimens for shear-mode crack loading. A special technique of precrack generation was used which enabled a closure-free loading at the beginning of the shear-mode experiments. For all investigated materials the effective thresholds under the remote mode II loading were found to be about 1.7 times lower than those under the remote mode III. Tendency to local mode I branching was assessed by a measurement of local deflection and twist angles of fracture facets using stereophoto-grammetry in SEM. The lowest angles of both mode II and mode III cracks were identified for the ARMCO iron, the intermediate ones in titanium and nickel and the highest ones (pure mode I branches) were determined for the stainless steel. These differences can be explained by different numbers of available slip systems in crystal lattices of investigated materials. Ratios of measured effective thresholds in modes I, II and III were compared with results predicted by theoretical models. An analytical formula for effective mode-II thresholds was proposed and found in a good agreement with experimental results. The mode I branching criterion in terms of effective thresholds led to a critical deflection angle of 40° related to a transition from local shear to opening mode.
Šíření dlouhých únavových trhlin v austenitické oceli při smykových módech II a III
Holáň, Libor ; Man, Jiří (oponent) ; Polák, Jaroslav (oponent) ; Pokluda, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na realizaci experimentu umožňujícího současné zatěžování vzorku kruhového průřezu ve smykových módech II a III. Postup experimentu byl navržen tak, aby byl co nejvíce potlačen vliv zavíraní trhliny při cyklickém zatěžování a získané prahové hodnoty rozkmitu faktoru intenzity napětí tak odpovídaly efektivním prahovým hodnotám. Toho bylo dosaženo za pomocí unikátních experimentálních přípravků a postupů přípravy iniciační trhliny u vzorků s~obvodovým vrubem, vyrobených z korozivzdorné austenitické oceli. Takto získané hodnoty je poté možno aplikovat na teoretické modely s podporou molekulární dynamiky a ab inicio. Na základě získaných poznatků bylo zjištěno, že šíření trhliny v austenitické oceli probíhá dle zákonitostí dekohezního modelu. Pro kvantitativní analýzu lomových ploch vytvořených ve smykových módech II a III bylo využito metod optické chromatografie a 3D stereofotogrametrie, které umožnily srovnání morfologií, vytvořených jednotlivými smykovými módy. Pro vyhodnocení morfologie lomových ploch vytvořených (staticky, resp. cyklicky) iniciační trhlinou byly použity vybrané drsnostní parametry. V rámci experimentálních prací byl rovněž navržen mechanismus umožňující předpovídat směr vyhnutí trhliny v módu II.
Kinetika šíření krátkých únavových trhlin v superduplexní oceli
Bártová, Lenka ; Pantělejev, Libor (oponent) ; Polák, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá únavovým životem a růstem krátkých trhlin ve vzorcích z austeniticko-feritické duplexní oceli cyklovaných s konstantní amplitudou napětí při různých hodnotách středního napětí. Únavový život byl určen na hladkých válcových vzorcích. Byly zaznamenány amplitudy deformace a střední deformace. Růst krátkých trhlin byl studován na válcových vzorcích s mělkou ploškou. Cyklické zatěžování bylo přerušováno a byla měřena délka trhliny pomocí optického mikroskopu umístěného na zkušebním stroji. Byly vyhodnoceny délky trhliny a rychlosti růstu trhliny. Byl diskutován vliv středního napětí na rychlost růstu krátkých trhlin a na únavový život.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 POLÁK, Jan
16 POLÁK, Jaroslav
2 Polák, Jakub
12 Polák, Jan
2 Polák, Jaromir
3 Polák, Jiří
4 Polák, Josef
1 Polák, Jozef
12 Polák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.