Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  předchozí11 - 17  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Epidemiologické charakteristiky virové hepatitidy typu A v ČR
Polák, Jan ; Kynčl, Jan (vedoucí práce)
Hlavním cílem diplomové práce bylo popsat epidemiologické charakteristiky virové hepatitidy A v České republice, poukázat na případná specifika při zvýšeném výskytu a možnosti a význam prevence tohoto onemocnění. Je komentován snižující se výskyt VHA v České republice s ohniskově zvýšeným výskytem u specifických skupin, především u drogově závislých. Klesající nemocnost v populaci má za následek narůstající procento osob bez ochranných protilátek, a tak jsou výše zmíněné skupiny významným zdrojem nákazy i pro zbytek populace. Na jednotlivých epidemiích VHA ve 2. polovině 20. století je ukázáno, jak důležité je stanovit zákonem či vyhláškou přísné hygienické normy a pravidelné kontroly u potravin a zdrojů pitné vody při předcházení rozsáhlým epidemiím VHA. Zvýšený důraz na prevenci je v práci zdůrazněn i v případě cestování do rizikových zemí. Protože vnímavost k této infekci je všeobecná a specifická léčba neexistuje, jsou preventivní opatření obzvláště důležitá. Zahrnují zvyšování osobní hygieny (např. časté mytí rukou po použití toalety a před jídlem), zdravotní výchovu, zásobování nezávadnou pitnou vodou a potravinami a vytváření odolnosti organismu proti nákaze (tj. imunizaci).
Adipokines (leptin and adiponectin) as predictors of weight loss and weight regain during one year period following the 10-week low caloric diet (NUGENOB study)
Drahoš, Jan ; Polák, Jan (vedoucí práce)
Souhrn Obezita je způsobena nerovnováhou mezi příjmem a výdejem energie, která je ovlivněná řadou vnějších i vnitřních faktorů. Mezi ně patří i hladiny leptinu a adiponektinu. Leptin je hormon sekretovaný hlavně adipocyty. Jeho sekrece se zvyšuje s množstvím tělesného tuku a obsahem tuku v buňkách. Leptin působí pozitivně na úbytek váhy. Vysoké hladiny leptinu se ale mohou pojit se stavem, který se nazývá leptinovou rezistencí, kdy se účinky leptinu projevují jen v omezené míře. Adiponektin je produkován výhradně tukovou tkání. Bylo prokázáno, že hladiny leptinu jsou nižší u obézních pacientů v porovnání s normální populací. To může souviset s tím, že adiponektin má pozitivní vliv na mnoho metabolických procesů a zlepšuje inzulínovou citlivost a metabolický profil a proto je jeho nedostatek predispozicí pro metabolická onemocnění. Pro svou práci jsem využil data získaná v rámci projektu Nugenob, který probíhal v 8 evropských městech a kterého se účastnilo přibližně 750 osob. V rámci studie prošli dobrovolníci desetitýdenní dietní intervencí, před jejímž začátkem a po jejímž konci byla u všech změřena základní antropometrie a odebrána krev pro stanovení řady parametrů včetně hladin leptinu a u 40 osob také adiponektinu. Čeští pacienti se dostavili na kontrolu výše zmíněných parametrů ještě po 1 roce od...
Optimalizace pro internetové vyhledávače
Polák, Jan ; Gronkowiec, Tomáš (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zhodnotit a dokázat, že optimalizace webových prezentací pro internetové vyhledávače je účinná a má význam pro úspěch podnikání.
Vliv struktury na diverzitu dřevinného patra nízkého lesa
Polák, Jan
Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem je ovlivněna diverzita dřevin nízkého lesa v okolí vesnice Svatá Helena (Banát, Rumunsko) změnou struktury lesa.Nejprvebyla prostudována odborná literatura o daném tématu a vytvořena souhrnná rešerše o cílovém území. V praktické části byly z nasbíraných dat ze sítě zkusných ploch vypočítány příslušné indexy diverzity a následně bylo analyzováno, jak se tato diverzita dřevin mění se změnou struktury lesa a jak se tento vliv mění se změnou orientace a sklonu svahu. Ukázalo se, že typ hospodaření má významný vliv jak na strukturu, tak i na diverzitu dřevinného patra a že tento vliv je větší, než vlivy environmentálních faktorů (sklon, orientace, obsah N).
Význam činnosti MAS Rakovnicko pro rozvoj území
POLÁK, Jan
Diplomová práce na téma "Význam činnosti MAS Rakovnicko pro rozvoj území" se ve svém úvodu zaměřuje na problematiku vzniku a vývoje evropské spolupráce. V kontextu vstupu České republiky do Evropské unie pojednává práce o vzniku tuzemské regionální politiky a současných podmínkách čerpání evropských fondů. Samostatným tématem je význam metody LEADER pro rozvoj venkovských oblastí v českých podmínkách a snahy obcí navazovat spolupráci se soukromým sektorem na bázi místního partnerství. O aplikaci zmíněné metody a filozofie se na Rakovnicku snaží Místní akční skupina Rakovnicko, která vytváří pro malé obce potřebné zázemí a podmínky. Cílem této diplomové práce je vytvoření projektu pro městečko Jesenice, který se zaměřuje na podporu rozvoje cestovního ruchu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   předchozí11 - 17  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 POLÁK, Jan
17 POLÁK, Jaroslav
2 Polák, Jakub
2 Polák, Jaromir
17 Polák, Jaroslav
3 Polák, Jiří
4 Polák, Josef
1 Polák, Jozef
12 Polák, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.