Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Normalizace s nomády. Československo-mongolské politické, hospodářské a kulturní vztahy v letech 1968-1984
Pokorný, Miroslav ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Koura, Petr (oponent)
Tato práce zkoumá vztahy mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou v době normalizace. Práce je zaměřena na období proměn vazeb mezi oběma zeměmi od tzv. pražského jara do odstavení Jumdžágína Cedenbala, předsedy vlády Mongolské lidové republiky, v roce 1984. Práce obsahuje pět kapitol, které pokrývají zahraniční politiku, ekonomické vztahy, ideologické a kulturní oblasti československo-mongolských vztahů v průběhu období normalizace. Obsah práce vychází především z primárních zdrojů: vládní delegace, dobové články, oficiální zprávy, kulturní akce a další archivní materiály. Díky těmto zdrojům bylo možné věrohodně popsat vztahy obou zemí ve výše zmíněném období.
Algoritmus s pravděpodobnostním směrovým vektorem
Pohl, Jan ; Pokorný, Miroslav (oponent) ; Matoušek, Radomil (oponent) ; Jirsík, Václav (vedoucí práce)
Disertační práce prezentuje navržený algoritmus s pravděpodobnostním směrovým vektorem. Tento algoritmus ve své základní formě spadá do kategorie algoritmů stochastických. Pro svoji práci využívá statisticky ovlivněné perturbace jedince stavovým prostorem. Dále práce pojednává o rozšíření základní myšlenky do podoby rojové formy algoritmu. Přínosem této modifikace je zavedení stochastické kooperace. Jedinci kooperují s nejlepším jedincem pouze na úrovni pravděpodobnosti a nejsou jí řízeni přímo. V práci jsou dále použity statistické testy pro srovnání výsledků navrženého algoritmu s podobně pracujícími algoritmy Simulované žíhání a SOMA. Kromě vybraných testovacích funkcí jsou zde uvedeny další experimentální použití navržených algoritmů. Práce je uzavřena kapitolou, která hledá obecně použitelné nastavení řídicích parametrů jednotlivých algoritmů.
Automatické ladění vah pravidlových bází znalostí
Valenta, Jan ; Pokorný, Miroslav (oponent) ; Zbořil, František (oponent) ; Jirsík, Václav (vedoucí práce)
Předložená disertační práce představuje nové možnosti automatizované tvorby a ladění bází znalostí informačních a expertních systémů. Práce je rozdělena na dvě navazující části. První část se věnuje existujícímu expertnímu systému NPS32 vyvinutému na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysokého učení technického v Brně. Matematický aparát tohoto systému je založen na vyjádření neurčitosti pravidel dvěma hodnotami, čímž rozšiřuje informační schopnosti báze o hodnoty nepřítomnosti informace a sporu v bázi znalostí. Program byl doplněn učícím algoritmem nastavujícím váhy pravidel v bázi znalostí pomocí diferenciálního evolučního algoritmu za pomoci vzorů získaných od experta. Vzory představují reakci systému na data vložená uživatelem. Uvedený učící algoritmus je omezen pouze na jednovrstvé báze znalostí. V práci je uveden formální důkaz nemožnosti použití matematického aparátu expertního systému NPS32 pro učení vícevrstvých bází znalostí gradientními metodami. Druhá část práce se věnuje učícímu algoritmu pro realizaci vícevrstvé pravidlové báze znalostí. Báze znalostí je založena na specifickém modelu pravidla ohodnoceného neurčitostí vyjadřující míru informačního přínosu pravidla. Jako algoritmus učení nastavující váhy jednotlivých pravidel ve struktuře báze je použit modifikovaný algoritmus back propagation přepracovaný pro použití s danou strukturou báze a modelem pravidla. Pro účely testování a ověření učícího algoritmu ladění báze znalostí byl vytvořen expertní systém RESLA v jazyce C#. V tomto expertním systému byla vytvořena báze znalostí z oblasti medicíny k ověření učících schopností algoritmu pro složité báze znalostí. Báze znalostí tvoří diagnostiku poruch srdečního rytmu na základě parametrů získaných z průběhu EKG (elektrokardiogramu). Za účelem srovnání s již existujícími bázemi znalostí tvořenými expertem a znalostním inženýrem byl program srovnáván s profesionálně odladěnou bází znalostí z oblasti zemědělství. Bázi zde tvoří systém na podporu rozhodování při výběru vhodné odrůdy pšenice ozimé pro pěstování v různých prostředích. Tato disertační práce řeší zásadní zrychlení tvorby bází znalostí při zachování všech výhod, která plynou z použití pravidel. Oproti současným řešením založeným na neuronových sítích je stávající algoritmus pro ladění bází znalostí rychlejší a jednodušší, neboť nevyžaduje extrakci pravidel z jiného typu báze znalostí.
Podnikatelský záměr - založení reklamní agentury
Vyčichlová, Soňa ; Srpová, Jitka (vedoucí práce) ; Pokorný, Miroslav (oponent)
Podnikatelský plán je vypracován pro nově vznikající reklamní agenturu, kterou se zakladatelé rozhodli založit jako sdružení fyzických osob bez právní subjektivity s výhledem na transformaci na společnost s ručením omezeným do 1-2 let. Agentura bude používat obchodní jméno GOOD ONE. Základní pilíře úspěchu spatřuje v lidském potenciálu všeobecně a ve zkušenostech zakladatelů získaných předchozím působením v reklamní oboru. Hlavní specializací agentury budou podlinkové aktivity, produkci a incentivní turistiku. Plánovaný obchodní plán a na něj navazující finanční výkazy prokazují reálnost tohoto podnikatelského záměru a dokládají kladný hospodářský výsledek.

Viz též: podobná jména autorů
7 POKORNÝ, Marek
23 POKORNÝ, Martin
1 Pokorný, M.
7 Pokorný, Marek
23 Pokorný, Martin
3 Pokorný, Matyáš
2 Pokorný, Matěj
3 Pokorný, Michael
20 Pokorný, Michal
2 Pokorný, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.