Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posedlost pamětí: Modiano, Perec, Sebald
Hřídelová, Nina Justina ; Pokorný, Martin (vedoucí práce) ; Činátlová, Blanka (oponent)
Práce vychází z teoretického rámce paměťových studií a zabývá se otázkou reprezentace paměti a traumatu v próze tří vybraných autorů, Patricka Modiana, Georgese Pereca a W. G. Sebalda. Při analýze několika konkrétních děl se zaměřuje na možnosti literární reprezentace traumatické zkušenosti holocaustu a na napětí mezi osobní pamětí autorů a kolektivní nebo kulturní pamětí 20. století. Na příkladu jednotlivých textů sleduje známky traumatické narace, například hypertrofii paměťových motivů a instrumentů, narušení časové linearity nebo rejstřík pronikání extrémní zkušenosti do každodennosti. Práce je završena dvěma závěry - v první řadě, že traumatický vzorec psaní je pevně spojen s narací jako takovou a odhaluje její transformativní potenciál, v druhé řadě, že uvažovaní autoři se skrze prostředky traumatické narace setkávají u společného etického imperativu svědectví.
Nové přístupy ke zmírnění myokardiální atrofie po mechanickém odlehčení - Experimentální studie heterotopické transplantace srdce u laboratorního potkana
Pokorný, Martin ; Malý, Jiří (vedoucí práce) ; Ošťádal, Petr (oponent) ; Rohn, Vilém (oponent)
Rozvoj srdeční atrofie, jako následek mechanického odlehčení srdce, který byl popsán u pacientů léčených dlouhodobými mechanickými srdečními podporami, představuje jednu ze zásadních překážek v cestě k zotavení myokardu. Prvním cílem této práce bylo zhodnotit rozvoj srdeční atrofie u zdravého a selhávajícího myokardu po mechanickém odlehčení. Experimentálním modelem ke studiu mechanického odlehčení byla zvolena heterotopická transplantace srdce u laboratorního potkana. Srdeční selhání bylo experimentálně vyvoláno chronickým objemovým přetížením po vytvoření aorto- kavální píštěle. Druhým cílem této práce bylo zjistit, zda dietou navozené zvýšení koncentrací kyseliny myristové, palmitové a palmitoolejové v myokardu dokáže zmírnit průběh atrofických změn. Právě u těchto vybraných mastných kyselin byla již dříve prokázána schopnost navodit fyziologický růst myokardu. Třetím cílem této práce bylo zjistit, zda navýšení izovolumické zátěže heterotopicky transplantovaného srdce může ovlivnit rozvoj srdeční atrofie. Zvýšení izovolumické zátěže bylo dosaženo po implantaci nově navrženého intraventrikulárního expandéru. Rozvoj srdeční atrofie byl hodnocen jako váhový úbytek heterotopicky transplantovaného srdce v porovnání s hmotností srdce kontrolních skupin, a to 7, 14, 21 a 28 dní po heterotopické transplantaci....
Výživa dojnic v daném zemědělském podniku
POKORNÝ, Martin
Bakalářská práce se zabývá výživou dojnic v konkrétních provozních podmínkách. Hlavním parametrem úspěšného chovu skotu je zajištění přirozených podmínek pro chovaná zvířata. Jde především o ustájení umožňující přirozený pohyb a o výživu a krmení, která odpovídá vhodným fyziologickým potřebám. S postupem času a nových trendů dochází ke zvyšování kvality produkce chovu skotu, zvyšování kvality optimální výživy, jejího řízení a vlastní realizace. Ve sledovaném podniku se zaměřuji na porovnávání krmných dávek, které podnik využívá. V bakalářské práci jsou posuzovány krmné dávky ovlivňující zdravotní stav a welfare dojnic.
Paměť a čas v Augustinových Vyznáních a v Proustově Hledání ztraceného času
Roreitnerová, Alena ; Karfíková, Lenka (vedoucí práce) ; Petříček, Miroslav (oponent) ; Pokorný, Martin (oponent)
Předložená práce je paralelním čtením dvou děl, jež v sobě spojují filosofické myšlení času a paměti s uskutečněním vyprávění: jedné z prvních duchovních autobiografií pozdní antiky - Vyznání a moderního románu - Hledání ztraceného času. Svébytné (původně novoplatonské) pojetí věčnosti jako simultaneity otevírá tázání, které je Vyznáním i Hledání ztraceného času společné: jaký je vztah mezi časem a věčností (v Proustově případě mimočasovostí) a je vůbec možné, aby měla časová bytost vztah k tomu, co je věčné? V obou dílech přitom sehrává prostředkující roli mezi časovou posloupností a nečasovou simultaneitou vyprávění a paměť. První část práce (kap. 1) se věnuje Augustinovu pojetí času nejen v XI. knize Vyznání, ale v celku tohoto spisu včetně jeho narativních pasáží; zčásti přihlíží také k VI. knize spisu De musica. Sleduje zde obecnější otázku, zda Augustin ve své autobiografii pojednává čas pouze subjektivní, nebo zda mu jde o čas jako takový (odlišený od věčnosti). Odpověď má být nalezena prostřednictvím analýzy otázek, které si klade sám autor Vyznání: co je vlastně čas, zda vůbec je a jak je možné jej měřit. Jakousi syntézou tohoto zkoumání je pak snaha myslet na základě Augustinova rozumění času jako distentio animi čas sdílený více (lidskými) duchy či dušemi. Náznaky tohoto pojetí času se...
Hledání hrdiny - izanagiovský mýtus jako interpretační klíč k postavám protagonistů Haruki Murakamiho
Jurkovič, Tomáš ; Švarcová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Pokorný, Martin (oponent) ; Rumánek, Ivan (oponent)
Tématem práce je v díle Haruki Murakamiho velmi frekventovaný motiv protagonisty, zachraňujícího svou ženu z jiného světa. Jde o variantu orfického mýtu, již na základě nápadné podobnosti s mýtem o bohu Izanagim a bohyni Izanami, známým už z nejstarší japonské kroniky Kodžiki, nazýváme motivem izanagiovského mýtu. Funkci, kterou má tento motiv v Murakamiho literárním díle, pak zkoumáme v kontextu Murakamiho románů jakožto těžišti tvorby autora. Vzhledem k mnohdy záměrně matoucímu stylu Murakamiho vyprávění vycházíme při tomto zkoumání z pohledu naratologa Seymoura Chatmana na příběh jakožto sled událostí, které jsou při vyprávění vypravěčem komponovány do narativního diskursu . Provádíme tedy nejprve převod Murakamiho románových vyprávění na příběhové osnovy chronologickým seřazením maximálního možného množství časově zařaditelných dat, která lze z textu přímo vyčíst či odvodit. Následně se ptáme, jakým způsobem je v něm uvedený motiv obsažen. Pro značný objem dat, který taková metoda přináší, jsme se zde detailně zaměřili především na prvních šest Murakamiho románů, v jejichž příbězích jsme sledovali vývoj autorovy práce s izanagiovským motivem od jeho prapočátků až do chvíle, kdy dosahuje vrcholné formy Výsledky tohoto tázání poté zasazujeme do kontextu celkem třinácti románových děl a shrnujeme...
Proměna skutečnosti textem
Hankiewicz, Jakub ; Pokorný, Martin (vedoucí práce) ; Hrdlička, Josef (oponent)
Práce ukazuje proměnu jako princip tvorby i recepce literárního textu. V rámci produkce vychází z pomíjivé povahy okamžiku jakožto výseku ze skutečnosti a na text pohlíží jako na způsob, jak daný výsek zachovat a nechat přežít. Je však zřejmé, že má-li vybraný prvek z fyzické skutečnosti - ze své podstaty pomíjivý - v textu přežít, pak je třeba ho proměnit: ve své vlastní přirozenosti prvek skutečnosti pomíjí, co je třeba změnit, aby nepominul? Analýzou autorů tematizujících tuto vlastnost textu se práce dostává k chápání tvorby jako objevování takového prostředí v rámci textu, které umožní pomíjivou skutečnost zakonzervovat. V rámci recepce se práce zabývá vlivem textu na prožívanou skutečnost. Nejde jí přitom pouze o nahlížení skutečnosti prizmatem určitého díla, jako to činili literární hrdinové Don Quijote nebo paní Bovaryová, ale o hlubinnou proměnu vnímání skutečnosti způsobenou básnickým pohledem na jevy reálného světa.
Schopenhauerovo pojetí hudby
Bakovský, Pavel ; Pokorný, Martin (vedoucí práce) ; Kolman, Vojtěch (oponent)
(česky) Tématem této práce je estetika a metafyzika umění v díle Arthura Schopenhauera s důrazem na jeho pojetí hudby. Jejím hlavním cílem je představení Schopenhauerovy estetiky v širším kontextu jeho filosofie a úvaha nad tím, zda se jedná o přijatelný popis umění. Mezi důležitá témata patří pojednání o vztahu umění a přírody a rozbor Schopenhauerova přístupu k pojmu (platónské) ideje. Práce se pokouší předložit interpretaci idejí na základě jejich role v uspořádání přírody, přičemž se vyslovuje pochybnost o jejich postavení v rámci umění. Závěrem práce je, že ačkoli nám hudba na základě Schopenhauerova přístupu může poskytovat významný metafyzický vhled, není jisté, zda nám ostatní druhy umění poskytují takový druh poznání, jaký jim Schopenhauer připisuje.
Od lingvistických anomálií k subverzi moci: Narušování jazyka moci a vyjádření vykořeněnosti skrze střídání a míšení jazyků v literatuře
Zelenková, Alena ; Jirsa, Tomáš (vedoucí práce) ; Pokorný, Martin (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá střídání kódů, tedy užití více jazyků v rámci jedné promluvy, jako stěžejní strukturní prvek polyfonie ve vybraných literárních dílech, mezi která patří za prvé Borderlands: The New Mestiza = La Frontera (1987) chicanské autorky Glorie Anzaldúy, která prostřednictvím několika jazyků zakládá literární tradici tak, aby byla schopna reflektovat život v pohraničí. Za druhé román Vystěhovalci (1992) německého spisovatele Winfrieda Georga Sebalda, který skrze fotografie a vícejazyčné promluvy jednotlivých protagonistů vyvolává dojem autentického vyprávění. Třetí okruh tvoří povídky Franze Kafky. Předmětem zájmu příslušné kapitoly jsou gesta, která prakticky tvoří jednotlivé povídky-fragmenty. Konečně se práce zastaví u prolínání různých jazykových struktur intimních sfér prvkem jazyka moci, diskurzu socialistického realismu, v Zahradní slavnosti (1963) Václava Havla skrze repetice a variace.
Psaný hlas: Whitmanovy Listy trávy (1855) a Millerův Obratník Raka
Skovajsa, Ondřej ; Vojvodík, Josef (vedoucí práce) ; Bílek, Petr (oponent) ; Pokorný, Martin (oponent)
Předkládaná disertační práce Psaný hlas zkoumá, jakým způsobem Walt Whitman a Henry Miller knihami, uzavřenými textovými produkty kultury modernity, burcují k vnímavějšímu a odvážnějšímu životu, jsou-li čtenáři ochotni opustit hermeneutiku podezření a přistoupit k Leaves of Grass (1855) a Tropic of Cancer (1934) s hermeneutikou hladu. Práce vychází z jazykového, antropologického a teologického aspektu orální teorie (M. Jousse, M. Parry, A. Lord, W. Ong, E. Havelock, J. Assmann, D. Abram, C. Geertz, T. Pettitt, J. Nohrnberg, D. Sölle) a zkoumá a srovnává paratexty, styl a genezi obou skladeb, následně obě velká JÁ, jejich étos a příběh. Základní teze je tato: Obě skladby napadají nostalgii, posterioritu a uzavřenost literatury, rehabilitují tělesnost a přibližují se kinetismu a futuralitě Bible. Oba autoři toho dosahují především "nepovinným" užitím prostředků orální mnemotechniky, zejména paralelismu či bilateralismu, dále užitím obscénnosti, přítomného času a přijetím role Krista pro svá textová JÁ. Čtenář má hermeneuticky křísit "mrtvá" vytištěná slova v maso/tělo a čin. Práce následně pojednává o dalším vývoji autorských teopoetik: oralita pozdějších textů je již výrazně stylizovanější, z divých bardů se postupně stávají literáti. V závěru si práce klade otázky nad vitalizující, futurální...
Jazyk a instituce
Kučerová, Barbora ; Pokorný, Martin (vedoucí práce) ; Švec, Ondřej (oponent)
(česky) Záměrem této práce je objasnit normativní charakter jazyka, tedy jak jsme v každé řeči vázáni určitým systémem pravidel. Tento normativní charakter jazyka budeme zejména zkoumat s ohledem na dvě ústřední otázky: v čem se tato normativita jazyka zakládá a jaké momenty ji konstituují. V první části práce podáme interpretaci děl tří autorů - Ferdinanda de Saussure, Charlese S. Peirce a Pierra Bourdieu - a zaměříme se na otázku, co normativitu jazyka zakládá. Zde půjde zejména o vyjasnění vztahu jazyka k společenskému konsensu, k zvyku a jednání a k institucím. V druhé části práce podáme definici instituce jazyka, která je inspirovaná teoriemi Peirce a Bourdieua. Následně se systematicky pokusíme vymezit ty aspekty, které jsou pro jazyk jako instituci normativní. Nejdříve se věnujeme těm aspektům, které jsou ryze jazykové, tj. lexikon, výslovnost a intonace, oficiální jazyk a instituce symbolizovaná jazykem. Posledními analyzovanými momenty jsou řečové žánry, sdílené mínění, zvyk či jednání a moc.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 POKORNÝ, Marek
23 POKORNÝ, Martin
1 Pokorný, M.
7 Pokorný, Marek
3 Pokorný, Matyáš
2 Pokorný, Matěj
3 Pokorný, Michael
20 Pokorný, Michal
2 Pokorný, Milan
1 Pokorný, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.