Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 141 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výživa dojnic v daném zemědělském podniku
POKORNÝ, Martin
Bakalářská práce se zabývá výživou dojnic v konkrétních provozních podmínkách. Hlavním parametrem úspěšného chovu skotu je zajištění přirozených podmínek pro chovaná zvířata. Jde především o ustájení umožňující přirozený pohyb a o výživu a krmení, která odpovídá vhodným fyziologickým potřebám. S postupem času a nových trendů dochází ke zvyšování kvality produkce chovu skotu, zvyšování kvality optimální výživy, jejího řízení a vlastní realizace. Ve sledovaném podniku se zaměřuji na porovnávání krmných dávek, které podnik využívá. V bakalářské práci jsou posuzovány krmné dávky ovlivňující zdravotní stav a welfare dojnic.
Paměť a čas v Augustinových Vyznáních a v Proustově Hledání ztraceného času
Roreitnerová, Alena ; Karfíková, Lenka (vedoucí práce) ; Petříček, Miroslav (oponent) ; Pokorný, Martin (oponent)
Předložená práce je paralelním čtením dvou děl, jež v sobě spojují filosofické myšlení času a paměti s uskutečněním vyprávění: jedné z prvních duchovních autobiografií pozdní antiky - Vyznání a moderního románu - Hledání ztraceného času. Svébytné (původně novoplatonské) pojetí věčnosti jako simultaneity otevírá tázání, které je Vyznáním i Hledání ztraceného času společné: jaký je vztah mezi časem a věčností (v Proustově případě mimočasovostí) a je vůbec možné, aby měla časová bytost vztah k tomu, co je věčné? V obou dílech přitom sehrává prostředkující roli mezi časovou posloupností a nečasovou simultaneitou vyprávění a paměť. První část práce (kap. 1) se věnuje Augustinovu pojetí času nejen v XI. knize Vyznání, ale v celku tohoto spisu včetně jeho narativních pasáží; zčásti přihlíží také k VI. knize spisu De musica. Sleduje zde obecnější otázku, zda Augustin ve své autobiografii pojednává čas pouze subjektivní, nebo zda mu jde o čas jako takový (odlišený od věčnosti). Odpověď má být nalezena prostřednictvím analýzy otázek, které si klade sám autor Vyznání: co je vlastně čas, zda vůbec je a jak je možné jej měřit. Jakousi syntézou tohoto zkoumání je pak snaha myslet na základě Augustinova rozumění času jako distentio animi čas sdílený více (lidskými) duchy či dušemi. Náznaky tohoto pojetí času se...
Trychtýřová hřebenová anténa pro měření EMC
Martincová, Kateřina ; Pokorný, Michal (oponent) ; Mikulášek, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a následnou realizací hřebenové trychtýřové antény pro měření elektromagnetické kompatibility. Nejprve se zaměřuje na obecnou teorii antén, poté se více soustředí na trychtýřové antény a jejich návrh. Druhá část se zabývá popisem výroby antény a srovnáním simulovaných výsledků.
Following the phenotype development of TgHD minipigs by invasive and noninvasive approach
Ellederová, Zdeňka ; Baxa, Monika ; Vidinská, Daniela ; Bohuslavová, Božena ; Vochozková, Petra ; Šmatlíková, Petra ; Klíma, Jiří ; Valeková, Ivona ; Ardan, Taras ; Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana ; Konvalinková, R. ; Klempíř, J. ; Pokorný, M. ; Krupička, R. ; Kauler, J. ; Hansíková, H. ; Motlík, Jan
Recent promising treatments for Huntington’s disease (HD) may require pre-clinical testing in large animals. In 2009, we generated HD transgenic (TgHD) minipigs with one copy encoding the N-terminal part (548 aa) of human huntingtin (HTT) with 124 CAG/CAA repeats integrated into chromosome 1 q24-q25. The successful germ line transmission occurred through four successive generations.
Hledání hrdiny - izanagiovský mýtus jako interpretační klíč k postavám protagonistů Haruki Murakamiho
Jurkovič, Tomáš ; Švarcová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Pokorný, Martin (oponent) ; Rumánek, Ivan (oponent)
Tématem práce je v díle Haruki Murakamiho velmi frekventovaný motiv protagonisty, zachraňujícího svou ženu z jiného světa. Jde o variantu orfického mýtu, již na základě nápadné podobnosti s mýtem o bohu Izanagim a bohyni Izanami, známým už z nejstarší japonské kroniky Kodžiki, nazýváme motivem izanagiovského mýtu. Funkci, kterou má tento motiv v Murakamiho literárním díle, pak zkoumáme v kontextu Murakamiho románů jakožto těžišti tvorby autora. Vzhledem k mnohdy záměrně matoucímu stylu Murakamiho vyprávění vycházíme při tomto zkoumání z pohledu naratologa Seymoura Chatmana na příběh jakožto sled událostí, které jsou při vyprávění vypravěčem komponovány do narativního diskursu . Provádíme tedy nejprve převod Murakamiho románových vyprávění na příběhové osnovy chronologickým seřazením maximálního možného množství časově zařaditelných dat, která lze z textu přímo vyčíst či odvodit. Následně se ptáme, jakým způsobem je v něm uvedený motiv obsažen. Pro značný objem dat, který taková metoda přináší, jsme se zde detailně zaměřili především na prvních šest Murakamiho románů, v jejichž příbězích jsme sledovali vývoj autorovy práce s izanagiovským motivem od jeho prapočátků až do chvíle, kdy dosahuje vrcholné formy Výsledky tohoto tázání poté zasazujeme do kontextu celkem třinácti románových děl a shrnujeme...
Proměna skutečnosti textem
Hankiewicz, Jakub ; Pokorný, Martin (vedoucí práce) ; Hrdlička, Josef (oponent)
Práce ukazuje proměnu jako princip tvorby i recepce literárního textu. V rámci produkce vychází z pomíjivé povahy okamžiku jakožto výseku ze skutečnosti a na text pohlíží jako na způsob, jak daný výsek zachovat a nechat přežít. Je však zřejmé, že má-li vybraný prvek z fyzické skutečnosti - ze své podstaty pomíjivý - v textu přežít, pak je třeba ho proměnit: ve své vlastní přirozenosti prvek skutečnosti pomíjí, co je třeba změnit, aby nepominul? Analýzou autorů tematizujících tuto vlastnost textu se práce dostává k chápání tvorby jako objevování takového prostředí v rámci textu, které umožní pomíjivou skutečnost zakonzervovat. V rámci recepce se práce zabývá vlivem textu na prožívanou skutečnost. Nejde jí přitom pouze o nahlížení skutečnosti prizmatem určitého díla, jako to činili literární hrdinové Don Quijote nebo paní Bovaryová, ale o hlubinnou proměnu vnímání skutečnosti způsobenou básnickým pohledem na jevy reálného světa.
Historie výskytu žábronožky Branchinecta gaini na souostroví Jamese Rosse a její fylogeografie
Pokorný, Matěj ; Sacherová, Veronika (vedoucí práce) ; Janko, Karel (oponent)
Žábronožka Branchinecta gaini Daday, 1910 je největším sladkovodním bezobratlým živočichem Antarktidy a zároveň vrcholovým konzumentem zdejších potravních sítí. Ekologické nároky B. gaini doprovázené "ruderální" životní strategií spolu s rozšířením zasahujícím do Patagonie naznačují, že poslední glaciál přežila v Jižní Americe a že se do Antarktidy rozšířila krátce po jeho skončení. Na ostrově Jamese Rosse, který je klimaticky nejdrsnějším územím, které dnes tato žábronožka obývá byla považována až do roku 2008 za vyhynulou, a to na základě paleolimnologické analýzy několika zdejších jezer, podle které se měla na ostrově vyskytovat asi v letech 4200 až cca 1500 let před dneškem, kdy zde díky změnám v povodí jezer způsobených neoglaciálními podmínkami vymřela. Paleolimnolgický rozbor Monolith Lake předkládané práce ukázal, že byla tato hypotéza chybná a že B. gaini obývala ostrov Jamese Rosse po celou dobu neoglaciálu až do současnosti. Fylogeografická analýza 16S rDNA jedinců B. gaini z Patagonie, Jižních Orknejí, Jižních Shetland a ostrova Jamese Rosse odhalil, že vysoká morfologická variabilita této žábronožky není na úrovni tohoto genu podpořena a že všechny zkoumané populace B. gaini tvoří jeden druh navíc s velmi malým počtem geograficky sdílených haplotypů. Jedinou výjimkou poukazující na delší...
Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi
Pokorný, Michal ; Žák, Michal (vedoucí práce) ; Bližňák, Vojtěch (oponent) ; Dejmal, Karel (oponent)
První část práce seznamuje s možnostmi a způsoby zobrazení dat, která poskytuje družice MSG (Meteosat Second Generation). Následně jsou uvedeny různé barevné kombinace (RGB) vzniklé skládáním základních kanálů družice. Hlavní část práce je věnována využití tzv. T-re profilů (T značí teplotu a re efektivní poloměr oblačných částic) pro nowcasting intenzivních konvekčních bouří a jejich nebezpečných doprovodných jevů. Tato metoda byla aplikována na různé typy družic během jejich postupného vývoje. Dnes představuje další nástroj pro velmi krátkodobou předpověď nebezpečných konvekčních jevů v regionu Evropy s využitím družic MSG. Profily T-re byly testovány a ověřovány v oblasti střední Evropy a závěr práce obsahuje výsledky tohoto testování.
Rizikovost online marketingové komunikace značky Engine Tables
Pokorný, Marek ; Plachký, Leoš (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zjistit, analyzovat a zhodnotit všechny možná rizika online marketingové komunikace značky Engine Table. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. Analytická část se zaměřuje na seznámení se značkou, marketingovou problematikou, PEST analýzou, analýzou trhu a konkurencí. Dále se v této části budu snažit analyzovat všechny možná rizika, která mohou vzniknou v prostředí online marketingové komunikace. V poslední části jsou následně hodnocena jednotlivá řešení, jejich efektivita, finanční náročnost, celkový přínos navrhovaných řešení, veškerá možná rizika a řešení jak jim je možné předejít.
Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi
Pokorný, Michal ; Žák, Michal (vedoucí práce)
První část práce seznamuje s možnostmi a způsoby zobrazení dat, která poskytuje družice MSG (Meteosat Second Generation). Následně jsou uvedeny různé barevné kombinace (RGB) vzniklé skládáním základních kanálů družice. Hlavní část práce je věnována využití tzv. T-re profilů (T značí teplotu a re efektivní poloměr oblačných částic) pro nowcasting intenzivních konvekčních bouří a jejich nebezpečných doprovodných jevů. Tato metoda byla aplikována na různé typy družic během jejich postupného vývoje. Dnes představuje další nástroj pro velmi krátkodobou předpověď nebezpečných konvekčních jevů v regionu Evropy s využitím družic MSG. Profily T-re byly testovány a ověřovány v oblasti střední Evropy a závěr práce obsahuje výsledky tohoto testování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 141 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 POKORNÝ, Marek
22 POKORNÝ, Martin
1 Pokorný, M.
6 Pokorný, Marek
22 Pokorný, Martin
3 Pokorný, Matyáš
2 Pokorný, Matěj
3 Pokorný, Michael
20 Pokorný, Michal
2 Pokorný, Milan
1 Pokorný, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.