Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 147 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Compressible Navier-Stokes-Fourier system for the adiabatic coefficient close to one
Skříšovský, Emil ; Pokorný, Milan (vedoucí práce) ; Feireisl, Eduard (oponent)
V této práci studujeme stlačitelný Navier-Stokes-Fourierův systém, což je systém parciálních diferenciálních rovnic popisující evoluční adiabatické prouděné tepelně vodivé, viskozní tekutiny v prostorové oblasti. Zde studujeme problém ve dvou prostorových dimenzích s nulovými Dirichletovými podmínkami pro rych- lost. Část tlaku která odpovídá tzv. cold pressure je uvažována ve tvaru pC(ϱ) ∼ ϱ logα (1+ϱ) pro α > 0, kvůli čemuž je v práci třeba pracovat na škále Orliczových prostorů k získáni potřebných odhadů a v těchto prostorech taktéž formulujeme problém slabě a ukážeme slabou kompaktnost řešení. Hlavním výsledkem práce je Věta 6.1, v které ukážeme existenci slabého řešení pro Navier-Stokes-Fourierův systém bez předpokladu na velikost dat a pro libovolně velké časy. 1
Posedlost pamětí: Modiano, Perec, Sebald
Hřídelová, Nina Justina ; Pokorný, Martin (vedoucí práce) ; Činátlová, Blanka (oponent)
Práce vychází z teoretického rámce paměťových studií a zabývá se otázkou reprezentace paměti a traumatu v próze tří vybraných autorů, Patricka Modiana, Georgese Pereca a W. G. Sebalda. Při analýze několika konkrétních děl se zaměřuje na možnosti literární reprezentace traumatické zkušenosti holocaustu a na napětí mezi osobní pamětí autorů a kolektivní nebo kulturní pamětí 20. století. Na příkladu jednotlivých textů sleduje známky traumatické narace, například hypertrofii paměťových motivů a instrumentů, narušení časové linearity nebo rejstřík pronikání extrémní zkušenosti do každodennosti. Práce je završena dvěma závěry - v první řadě, že traumatický vzorec psaní je pevně spojen s narací jako takovou a odhaluje její transformativní potenciál, v druhé řadě, že uvažovaní autoři se skrze prostředky traumatické narace setkávají u společného etického imperativu svědectví.
Nové přístupy ke zmírnění myokardiální atrofie po mechanickém odlehčení - Experimentální studie heterotopické transplantace srdce u laboratorního potkana
Pokorný, Martin ; Malý, Jiří (vedoucí práce) ; Ošťádal, Petr (oponent) ; Rohn, Vilém (oponent)
Rozvoj srdeční atrofie, jako následek mechanického odlehčení srdce, který byl popsán u pacientů léčených dlouhodobými mechanickými srdečními podporami, představuje jednu ze zásadních překážek v cestě k zotavení myokardu. Prvním cílem této práce bylo zhodnotit rozvoj srdeční atrofie u zdravého a selhávajícího myokardu po mechanickém odlehčení. Experimentálním modelem ke studiu mechanického odlehčení byla zvolena heterotopická transplantace srdce u laboratorního potkana. Srdeční selhání bylo experimentálně vyvoláno chronickým objemovým přetížením po vytvoření aorto- kavální píštěle. Druhým cílem této práce bylo zjistit, zda dietou navozené zvýšení koncentrací kyseliny myristové, palmitové a palmitoolejové v myokardu dokáže zmírnit průběh atrofických změn. Právě u těchto vybraných mastných kyselin byla již dříve prokázána schopnost navodit fyziologický růst myokardu. Třetím cílem této práce bylo zjistit, zda navýšení izovolumické zátěže heterotopicky transplantovaného srdce může ovlivnit rozvoj srdeční atrofie. Zvýšení izovolumické zátěže bylo dosaženo po implantaci nově navrženého intraventrikulárního expandéru. Rozvoj srdeční atrofie byl hodnocen jako váhový úbytek heterotopicky transplantovaného srdce v porovnání s hmotností srdce kontrolních skupin, a to 7, 14, 21 a 28 dní po heterotopické transplantaci....
Anténní řada pro určování pozice letadel
Zelenka, Pavel ; Pokorný, Michal (oponent) ; Raida, Zbyněk (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout anténní řadu pro systém určování pozice letadel na letišti. Systém využívá frekvence 1030 MHz a 1090 MHz. Anténu bude rovněž používat směroměrný systém DME/TACAN, který pracuje v pásmu 1025 MHz až 1150 MHz. Požadovaná impedanční šířka pásma anténní řady je tedy 125 MHz, tj. 1025 MHz až 1150 MHz. Teoretická část této práce analyzuje vlastnosti flíčkové antény z hlediska použití a rozebírá možnosti rozšíření impedančního pásma. Praktická část je zaměřena na vytvoření několika různých numerických modelů širokopásmové vrstvené antény. Dále jsou srovnány vlastnosti 3- a 4-prvkové anténní řady. V závěru jsou shrnuty výsledky práce.
A COMPARISON OF THE CENTRIFUGAL FORCE SPINNING AND ELECTROSPINNING OF COLLAGEN UNDER DIFFERENT CONDITIONS
Hlavatá, J. ; Suchý, Tomáš ; Šupová, Monika ; Pokorný, M. ; Košťáková, E.
Collagen makes up one of the most important parts of the extracellular matrix and connective tissue. Collagen type I accounts for up to 90% of the collagen found in the body and it can be isolated and purified in large quantities and processed into a variety of forms. With respect to the process of the treatment of collagen into the nano-fibrous and submicron-fibrous forms, severe conditions leading to the denaturation of the collagen and thus the gelatin content should be avoided. Centrifugal force spinning and electrospinning processes appear to present promising methods for the spinning of collagen solutions. This paper deals with a comparison of the various methods applied in the processing of collagen, i.e. principally needle and needleless centrifugal spinning technology and electrospinning technology. In addition, the effect of process parameters and collagen solution conditions on the final form of the material was analyzed. Spun layers were prepared based on collagen type I isolated from calf skin. Nano-structured layers were prepared employing the spinning of 4-16 wt% collagen solutions in phosphate buffer saline and ethanol. The layers thus prepared were characterized by means of scanning electron microscopy and Fourier transform infrared spectroscopy.
Péče o stárnoucí a umírající osoby s mentálním postižením v pobytových zařízeních
Pokorný, Marek ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Holasová, Lenka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi péče o stárnoucí a umírající osoby s mentálním postižením v různých typech pobytových zařízeních jako jsou například domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněná bydlení, domovy pro seniory či týdenní stacionáře. Pro výzkum této problematiky byla vybrána pobytová zařízení na území hlavního města Prahy, přičemž předmětem výzkumu je zmapovat, jakým způsobem jednotlivá zařízení k těmto osobám přistupují, jak pracují s jejich potřebami a jaké jsou aktuální překážky bránící seniorům zestárnout a dožít životy v prostředí pobytových služeb, které často vnímají jako svůj domov. Klíčová slova Osoby s mentálním postižením, senioři, pobytové služby, stárnutí, umírání.
Výživa dojnic v daném zemědělském podniku
POKORNÝ, Martin
Bakalářská práce se zabývá výživou dojnic v konkrétních provozních podmínkách. Hlavním parametrem úspěšného chovu skotu je zajištění přirozených podmínek pro chovaná zvířata. Jde především o ustájení umožňující přirozený pohyb a o výživu a krmení, která odpovídá vhodným fyziologickým potřebám. S postupem času a nových trendů dochází ke zvyšování kvality produkce chovu skotu, zvyšování kvality optimální výživy, jejího řízení a vlastní realizace. Ve sledovaném podniku se zaměřuji na porovnávání krmných dávek, které podnik využívá. V bakalářské práci jsou posuzovány krmné dávky ovlivňující zdravotní stav a welfare dojnic.
Paměť a čas v Augustinových Vyznáních a v Proustově Hledání ztraceného času
Roreitnerová, Alena ; Karfíková, Lenka (vedoucí práce) ; Petříček, Miroslav (oponent) ; Pokorný, Martin (oponent)
Předložená práce je paralelním čtením dvou děl, jež v sobě spojují filosofické myšlení času a paměti s uskutečněním vyprávění: jedné z prvních duchovních autobiografií pozdní antiky - Vyznání a moderního románu - Hledání ztraceného času. Svébytné (původně novoplatonské) pojetí věčnosti jako simultaneity otevírá tázání, které je Vyznáním i Hledání ztraceného času společné: jaký je vztah mezi časem a věčností (v Proustově případě mimočasovostí) a je vůbec možné, aby měla časová bytost vztah k tomu, co je věčné? V obou dílech přitom sehrává prostředkující roli mezi časovou posloupností a nečasovou simultaneitou vyprávění a paměť. První část práce (kap. 1) se věnuje Augustinovu pojetí času nejen v XI. knize Vyznání, ale v celku tohoto spisu včetně jeho narativních pasáží; zčásti přihlíží také k VI. knize spisu De musica. Sleduje zde obecnější otázku, zda Augustin ve své autobiografii pojednává čas pouze subjektivní, nebo zda mu jde o čas jako takový (odlišený od věčnosti). Odpověď má být nalezena prostřednictvím analýzy otázek, které si klade sám autor Vyznání: co je vlastně čas, zda vůbec je a jak je možné jej měřit. Jakousi syntézou tohoto zkoumání je pak snaha myslet na základě Augustinova rozumění času jako distentio animi čas sdílený více (lidskými) duchy či dušemi. Náznaky tohoto pojetí času se...
Trychtýřová hřebenová anténa pro měření EMC
Martincová, Kateřina ; Pokorný, Michal (oponent) ; Mikulášek, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a následnou realizací hřebenové trychtýřové antény pro měření elektromagnetické kompatibility. Nejprve se zaměřuje na obecnou teorii antén, poté se více soustředí na trychtýřové antény a jejich návrh. Druhá část se zabývá popisem výroby antény a srovnáním simulovaných výsledků.
Following the phenotype development of TgHD minipigs by invasive and noninvasive approach
Ellederová, Zdeňka ; Baxa, Monika ; Vidinská, Daniela ; Bohuslavová, Božena ; Vochozková, Petra ; Šmatlíková, Petra ; Klíma, Jiří ; Valeková, Ivona ; Ardan, Taras ; Juhás, Štefan ; Juhásová, Jana ; Konvalinková, R. ; Klempíř, J. ; Pokorný, M. ; Krupička, R. ; Kauler, J. ; Hansíková, H. ; Motlík, Jan
Recent promising treatments for Huntington’s disease (HD) may require pre-clinical testing in large animals. In 2009, we generated HD transgenic (TgHD) minipigs with one copy encoding the N-terminal part (548 aa) of human huntingtin (HTT) with 124 CAG/CAA repeats integrated into chromosome 1 q24-q25. The successful germ line transmission occurred through four successive generations.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 147 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 POKORNÝ, Marek
23 POKORNÝ, Martin
1 Pokorný, M.
7 Pokorný, Marek
23 Pokorný, Martin
3 Pokorný, Matyáš
2 Pokorný, Matěj
3 Pokorný, Michael
20 Pokorný, Michal
2 Pokorný, Milan
1 Pokorný, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.