Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 233 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv hyperkinetické zátěže na vybrané mechanické změny axiálního systému člověka.
Panská, Šárka ; Jelen, Karel (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent) ; Radvanský, Jiří (oponent)
Souhrn Název: Vliv hyperkinetické zátěže na vybrané mechanické změny axiálního systému člověka (AS). Cíle práce: Hlavním cílem práce je na základě sofistikovaného využití metody transfer vibration through spine (TVS) zjistit vliv hyperkinetické zátěže na změnu vybraných mechanických vlastností axiálního systému moderních gymnastek. Metody: Pro identifikaci změn reologických vlastností AS a vyhodnocení intenzity zátěže byly použity následující experimentální metody: 1) metoda TVS; 2) software pro vyhodnocování a analýzu vibračních testů heterogenních systémů; 3) kinematická a dynamická analýza pohybu využitím:  videozáznamu pohybu ve 2D,  systému QUALISYS pro analýzu pohybu ve 3D,  systému KISTLER, pro analýzu dynamických interakcí. Výsledky: Pilotními studiemi i hlavní experimentální částí práce bylo prokázáno, že využitím metody TVS lze identifikovat jak krátkodobé, tak longitudinální změny mechanických vlastnosti AS. Vlivem hyperkinetické zátěže dochází ke změnám vybraných mechanických vlastností AS moderních gymnastek. Pohybový aparát gymnastek reaguje na tréninkovou zátěž snížením reologických parametrů zejména koeficientu tlumení b a viskozity µ. Po regeneraci, resp. odpočinku (druhý den), se uvedené parametry postupně vrací k výchozím hodnotám. Impaktní zátěž v celkovém součtu prováděných skoků...
ZÍSKEJ – national system for sharing and delivering documents
Pokorný, Jan
A software platform called “ZÍSKEJ” (Get it) for documents sharing and delivery was designed and developed at the National Library of Technology as a nationwide system for public libraries in the Czech Republic. The project was supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic. The system ZÍSKEJ is published as open source with a GNU Public License (GPL). ZÍSKEJ is a server application that is capable of managing user’s document requests through its web client or local integration using the available API. The system is based on a request management module that automatically handles the queue of incoming requests to deliver the document requested by end users or by libraries that serve end-users.
Plný text: idr-1419_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1419_2_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: ILDS19_Pokorny - Stáhnout plný textMP4
NAT64 Performance Evaluation
Pokorný, Jan ; Veselý, Vladimír (oponent) ; Grégr, Matěj (vedoucí práce)
This thesis is focused on the challenges of the transition between IP protocol version 4 and IP protocol version 6. The transition can be solved by many transition mechanisms and this thesis thoroughly describe Stateful NAT64 transition mechanism. The thesis aims to test various implementations of NAT64 and find a suitable implementation for NETX router. The goal is to find an implementation that would achieve traffic throughput of about 10 Gbps. Several NAT64 implementations were evaluated in a testbed environment. Iperf and PF_Ring tools were used for throughput examination. Several different network traffic types have been measured to show the performance impact of each of the tested implementations. The results showed that the most suitable implementation of NAT64 is Jool. Jool reached the required throughput, its development is still active and offers other advanced features, thus Jool was integrated into the NETX router. A command line extension for manipulating Jool instance was designed, implemented and integrated to NETX command line. Additionally, a package distribution process was developed through the RPM package system to fit the NETX build system.The thesis outcome is full support of NAT64 transition mechanism in NETX platform achieving close to 10 Gbps.
Propojení tepelného manekýna s termofyziologickým modelem člověka
Doležalová, Veronika ; Toma, Róbert (oponent) ; Pokorný, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na propojení tepelného manekýna s termofyziologickým modelem člověka. Práce obsahuje úvod s problematikou určení tepelného komfortu člověka a možností využití tepelného manekýna na testování tepelného komfortu za určitých podmínek. Předmětem teoretické části diplomové práce je shrnutí současného stavu poznání, princip fungování a příklady použití tepelného manekýna. V praktické části bylo navrženo řízení manekýna pomocí termofyziologického modelu FMTK v režimu řízení teploty a následně byla v klimatické komoře otestována jeho funkčnost na základě porovnání výsledků s experimenty z literatury. Řízení je vhodné pro mírné a chladné prostředí, kdy teplota okolí nepřekračuje teplotu pokožky.
Pevnostní analýza konstrukcí kompaktních hydraulických zařízení
Sordyl, Martin ; Pokorný, Jan (oponent) ; Pokorný, Přemysl (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je provedení stručné rešerše aktuálního konstrukčního řešení kompaktních hydraulických agregátů, uskutečnění MKP výpočtu s cílem nalezení nevhodně dimenzovaných míst konstrukcí. Na základě těchto dat poté navrhnout možnost optimalizace konstrukcí a vytvořit výkresovou dokumentaci. Tato diplomová práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Bosch Rexroth, spol.s.r.o.
Experimentální zjištění doby nahřívaní tepelného manekýna pro dosažení tepelné rovnováhy s okolním prostředím
Dočekal, Martin ; Pokorný, Jan (oponent) ; Fišer, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je experimentální zjištění doby nahřívání tepelného manekýna typu Newton pro dosažení tepelné rovnováhy s okolním prostředím. V první kapitole práce je popsán teoretický úvod do problematiky přestupu tepla. Hlavní část práce tvoří experimentální měření náhřevu manekýna z různých počátečních teplot a doplňkový experiment chladnutí. V průběhu testu je měřen čas potřebný ke stabilizaci, jak na povrchu, tak i uvnitř manekýna.
Levné přístroje pro měření čistoty ovzduší
Dvořáková, Michaela ; Pokorný, Jan (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem a porovnáním různých typů levných přístrojů pro měření kvality ovzduší. Objasňuje principy měření aerosolových částic a přibližuje důvody použití levných čítačů. Poskytuje základní informace o dopadu aerosolů na lidské zdraví. V experimentální části této práce je provedeno porovnání kvality výsledků naměřených těmito přístroji vzhledem k jejich ceně.
Pracoviště s modulárním výměnným výrobním stolem
Šnédar, Jan ; Pokorný, Jan (oponent) ; Kašpárek, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem modulárního výrobního výměnného stroje pro montáž palivových hrdel na základě požadavků zákazníka a norem pro bezpečnost a ergonomii. Součástí práce je i koncepční návrh univerzálního stroje pro zakládání různých verzí modulárních výrobních výměnných stolů a výkresová dokumentace vybraných sestav a vyráběných dílů.
Analýza použití metody "okamžitého středu otáčení" při výpočtu netypických svarů v numerickém výpočtovém modelování
Babišta, Jan ; Pokorný, Jan (oponent) ; Vosynek, Petr (vedoucí práce)
Spojování materiálu pomocí svařování je značně využívaná metoda, pro svoji rychlost, ekonomičnost a možnost automatizace. Ovšem pokud jde o návrh svarového spoje zatíženého staticky a jeho simulaci pomocí MKP, pak dochází k výskytu bodů singularit a tudíž i k irelevantním výsledkům deformací a napětí. K odstranění těchto vlivů je možné použít tzv. Metodu okamžitého středu otáčení (ICR), ta bere v potaz pouze úhly reakčních sil ze segmentů svaru. Tato práce se zabývá vlivem materiálu, použité geometrie svarové skupiny, okrajových podmínek a velikosti zatěžující síly na polohu bodu ICR a shodu s teoretickým modelem. V první části této práce je srovnávána metoda ICR s další dostupnou metodou obecného řešení svaru tzv. elastickou metodou. Jsou vymezeny jejich předpoklady a popsány jejich základní myšlenky. Druhá část řeší normativní návrh svarového spoje a analytická řešení pomocí obou metod. Následně je vytvořen numerický model, ve kterém je problém řešen pro různé materiály, geometrii, síť konečných prvků a zatížení. V poslední části práce je provedeno srovnání numericky řešené polohy s analyticky řešenou polohou bodu ICR. Byla vybrána také nejvhodnější kombinace geometrie a materiálu pro nejpřesnější výsledky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 233 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
79 POKORNÝ, Jan
8 Pokorny, Josef
2 Pokorný, J.
11 Pokorný, Jakub
79 Pokorný, Jan
10 Pokorný, Jaroslav
1 Pokorný, Jindřich
3 Pokorný, Jindřich,
37 Pokorný, Jiří
8 Pokorný, Josef
2 Pokorný, Josef,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.