Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 243 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mechanický návrh simulátoru dopadu za snížené gravitace
Melichar, Marek ; Pokorný, Jan (oponent) ; Návrat, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vývoj konceptu mechanického zařízení, které by splňovalo nutné požadavky pro dosažení úspěšné simulace snížené gravitace či mikrogravitace na testovaném tělese při jeho dopadu. Volba vhodného mechanismu je podložena literární rešerší všech dostupných variant a vyzdvihnutím jejich specifik. Pro vybraný způsob testování jsou vytvořeny cílové hodnoty, při jejichž dosažení bude koncept považován za úspěšný. Za účelem ověření funkčnosti konceptu je sestaven mechanismus ve zmenšeném měřítku. Jednotlivé komponenty mechanismu jsou otestovány a pečlivě selektovány. Všechny podstatné fyzikální děje probíhající v systému jsou matematicky popsány a spojeny do MATLAB skriptu. Je vytvořena samostatná aplikace pro výpočet chování systému na základě zadaných vstupních parametrů.
Analýza vlivu různého modelu geometrie svaru na únavovou pevnost svarku
Holeta, Aleš ; Pokorný, Jan (oponent) ; Vosynek, Petr (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na analýzu únavové životnosti jednoduchého svarového spoje. Hlav-ním cílem práce bylo porovnání různých metod hodnocení svarových spojů a různých přístupů tvorby geometrie výpočtových modelů. Výpočty jsou realizovány analyticky a numericky. Numerické řešení je prováděno pomocí MKP. Daný problém je analyzován v open-source programu Salome Meca a v komerčním programu ANSYS Workbench.
Simulace proudění tekutiny okolo překážek Lattice Boltzmannovou metodou
Prinz, František ; Pokorný, Jan (oponent) ; Zatočilová, Jitka (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá Lattice Boltzmannovou metodou (LBM). Jedná se o mezoskopickou metodu popisující pohyb částic v tekutině pomocí Boltzmannovy rovnice, kde figuruje pravděpodobnostní rozdělovací funkce. Pomocí Chapman-Enskogova rozvoje lze ukázat za využití Hermitových polynomů propojení této rovnice s Navier-Stokesovými rovnicemi zachování makroskopických veličin. Diskretizací rychlosti, prostoru a času je odvozena Lattice Boltzmannova rovnice a příslušný numerický algoritmus. Ten je realizován na úlohách proudění dvourozměrné kavity a obtékání překážek. V obou případech byly vypočtené hodnoty rychlostí porovnávány s metodou konečných objemů (FVM) za dosažení hodnot relativních odchylek v řádu jednotek %.
The influence of different types of ventilation outlets on the heat transfer by convection from the human body
Zábovský, Ján ; Pokorný, Jan (oponent) ; Fišer, Jan (vedoucí práce)
The aim of this diploma thesis is to investigate the influence of different types of HVAC system outlets on convective heat transfer from a human body. The first part of the thesis consists of an overview of essentials important for understanding the issue, specifically, metabolism, thermoregulation, heat transfer mechanisms, thermal vote and fluid dynamics. The second part defines the main working hypothesis and describes the used experimental approach leading either to confirmation or disproval of the hypothesis. The chosen approach is based on a measurement with thermal mannequin “Newton” using two different configurations: constant surface temperature and constant generated heat flux. In case of the first configuration, the convection intensity indicator was the value of heat flux generated from each of surface segments of the thermal mannequin. Their surface temperature was the indicator when running the experiment using the second configuration. The value was evaluated by the thermal mannequin as well as the thermal camera Flir i7 which provided more detailed division of the surface. The final part of the thesis describes the progress of the experiment itself, represents gathered values involving analysis of contaminants and confirms or disproves the original thesis.
Manipulátor v lince na ohřev výřezů dřeva
Vítek, Jan ; Pokorný, Jan (oponent) ; Pokorný, Přemysl (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru. Manipulátor je určen na transport bukových výřezů a je součástí linky na napaření těchto výřezů pro další zpracování. Tato práce prezentuje vlastní návrh řešení. Věnuje se detailnímu popisu úlohy konstrukce a jednotlivých funkčních celků. Popisuje také způsob řízení stroje a druhy použitých senzorů. Důležitou částí je výpočet sil a reakcí v mechanismu na základě zjednodušeného výpočtového modelu zatížení. Na výsledky silového rozboru navazuje návrh klíčových komponent mechanismu. Práce je doplněna o fotografie z realizace tohoto manipulátoru a o vybranou výkresovou dokumentaci.
Větrací systém automobilu - porovnání vlivu okrajových podmínek na proudění z různých typů vyústek
Brdečko, Radim ; Pokorný, Jan (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výzkumem proudění vzduchu před třemi různými automobilovými vyústkami. Pomocí termoanemometrie bylo detailně změřeno rychlostní pole a intenzita turbulence v prostoru. Poté bylo provedeno stejné měření a validace dat pomocí vizualizační metody PIV. Byl zkoumán rozdíl dosažených dat z obou metod a konstrukční provedení vyústek, které zásadně ovlivňuje proudění vzduchu. Smyslem práce je získání dat o rychlostním poli pomocí dvou metod a jejich následné využití k validaci numerických simulací, které budou v budoucnu prováděny. Součástí diplomové práce je také výpočet nejistot měření.
Koncepční řešení podvěsného dopravníku pro velkosériovou výrobu automobilů
Králíček, Filip ; Pokorný, Jan (oponent) ; Hloska, Jiří (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je podvěsný dopravník. Práce obsahuje rešerši o podvěsných dopravnících, technické zadání pro 3 okruhy a jejich zpracování.
Algoritmy pro zjednodušování modelů
Pokorný, Jan ; Přibyl, Jaroslav (oponent) ; Pečiva, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje algoritmům pro redukci polygonálních modelů. Nejdříve jsou popsány obecné principy zjednodušování modelů - jsou zde vysvětleny vlastnosti polygonálních povrchů a operace používané k redukci počtu trojúhelníků. V dalších kapitolách jsou popsány tři metody redukce počtu trojúhelníků - Uniform Vertex Clustering, Floating Cell Vertex Clustering a Vertex Decimation. Tyto metody jsou testovány na několika modelech a porovnávány podle nejrůznějších hledisek - vizuální kvalita, časová náročnost a geometrická chyba aproximace.
Bytový dům Prostějov, stavebně technologická příprava stavby.
Pokorný, Jan ; Sedlák,, Petr (oponent) ; Kovářová, Barbora (vedoucí práce)
V diplomové práci se věnuji stavebně technologické přípravě bytového domu v Prostějově. Cílem mé práce je navrhnout optimální postup výstavby. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci, projekt zařízení staveniště, stavební stroje a mechanismy, časový a finanční plán, technologické předpisy provětrávané fasády a železobetonových svislých konstrukcí, na které jsou i vypracovány kontrolní a zkušební plány. Detailněji se věnuji provádění provětrávané fasády a její srovnání s ETICS systémem. Protože výstavba probíhá v centru města, je vypracovaná hluková studie.
Topological structures in ferroic materials: Book of Abstracts of the International Workshop TOPO2019
Hlinka, Jiří ; Pokorný, Jan ; Bubnov, Alexej
This is the Book of Abstracts for the International Workshop on Topological Structures in Ferroic Materials (TOPO2019 conference) held in Pruhonice-Prague on June 16-20, 2019. The special objective of the conference is expressed in the conference title: Topological Structures in Ferroic Materials. The continuous worldwide interest to this conference series is proving that it has a respected position within the series of International conferences covering all interdisciplinary field of the research. The fifth TOPO meeting in Prague 2019 was aiming to bring together the forefront science experts as well as young scientists interested in topological aspects of magnetic, superconducting, ferroelectric as well as liquid crystal matter, and mutually benefit from the beauty of the existing unifying scientific perspective. At the TOPO2019 conference more than 90 participants from 20 countries all over the world presented about 50 lectures.\n

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 243 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
81 POKORNÝ, Jan
10 Pokorny, Josef
2 Pokorný, J.
12 Pokorný, Jakub
81 Pokorný, Jan
10 Pokorný, Jaroslav
1 Pokorný, Jindřich
3 Pokorný, Jindřich,
37 Pokorný, Jiří
10 Pokorný, Josef
2 Pokorný, Josef,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.