Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Lokálně podepřená stropní deska
Turek, Jan ; Požár, Michal (oponent) ; Perla, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem železobetonové lokálně podepřené stropní desky nemocničního objektu. Pro návrh byla vybrána stropní deska nad 1. nadzemním podlaží. Vyšetření vnitřních sil bylo provedeno v programu RFEM a výsledky byly ověřeny pomocí dvou přibližných metod, metody součtových momentů a metody náhradních rámů. Navržená konstrukce byla ověřena z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti.
Montovaná železobetonová hala s jeřábovou dráhou
Velecký, Tomáš ; Kostiha, Vojtěch (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá statickým řešením montované železobetonové haly s jeřábovou dráhou. Konkrétně je zde řešena příčná vazba haly, která je tvořena obdélníkovými sloupy a železobetonovým vazníkem tvaru T-profilu. Zatížení působící na konstrukci jsou přenášena do podloží pomocí kalichových železobetonových patek. V bakalářské práci je řešen návrh a posouzení jednotlivých nosných konstrukčních prvků. Prvky jsou dimenzovány dle ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Ve výkresové části bakalářské práce jsou zpracovány výkresy sestavy dílců, tvarů a výztuže jednotlivých částí.
Návrh železobetonových konstrukcí obchodního centra
Podepřel, Petr ; Šulák, Pavel (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem lokálně podepřené, monolitické, železobetonové stropní desky nejnižšího podlaží vícepodlažního obchodního centra, návrhem typického sloupu ve stejném podlaží a také základové patky pod tímto sloupem. Dále bylo provedeno řešení montovaného schodiště. Návrh stropní desky je proveden pomocí programu Scia Engineer a kontrola je provedena ručním výpočtem pomocí metody součtových momentů. Návrh sloupu, základové patky a schodiště je proveden ručním výpočtem. Při návrhu se postupovalo dle platných evropských norem ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201. Výsledkem práce je statický návrh výztuže stropní desky, sloupu, základové patky, montovaného schodiště a výkresová dokumentace.
Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce
Prekopová, Pavlína ; Požár, Michal (oponent) ; Švaříčková, Ivana (vedoucí práce)
Práca sa zaoberá rekonštrukciou rodinného domu. Jej cieľom je posúdenie stávajúcej stropnej koštrukcie a dimenzovanie výstuže z dôvodu chýbajúcich podkladov. Vnútorné sily na doske sú získané pomocu metódy konečných prvkov, na ktoré je doska nadimenzovaná. Vzhľadom na to, že sa pôvodná stavba nadstaví o jedno nadzemné podlažie je nutné vyhotovenie otvoru pre schodisko do stávajúcej stropnej konštrukcie a vybúranie nosnej steny kvôli zlepšeniu dispozičného riešenia. Zásah do pôvodnej konštrukcie má za následok prerozdelenie návrhových vnútorných síl a tým pádom je potrebné dovystuženie stropnej konštrukcie. Pre dovystuženie sú zvolené a nadimenzované externe lepené uhlíkové lamely. Namiesto pôvodnej vybúranej nosnej steny sa vyhotoví otočené rebierko, ktoré sa spriahne so stávajúcou stropnou konštrukciou pomocou strmeňov. Všetky výpočty boli prevedené v súlade s normou.
Návrh bodově podepřené desky domu v Olomouci pozemní stavby
Velešík, Marek ; Požár, Michal (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové bodově podepřené stropní desky 1. NP bytového domu na ulici Litovelská v Olomouci. Statické výpočty vycházejí z vnitřních sil získaných z výpočetního modelu vytvořeného v softwaru SCIA Engineer 17.01. Správnost výpočetního modelu byla ověřena zjednodušeným kontrolním výpočtem, pomocí metody součtových momentů. Práce byla zaměřena především na dimenzování a posouzení stropní konstrukce 1. NP pomocí ručního výpočtu dle Eurokódu 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (ČSN EN 1992-1-1). Ověření návrhu bylo dále provedeno také v softwaru SCIA Engineer 17.01.
Statický návrh ubytovacího zařízení
Jirčík, Jakub ; Perla, Jan (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je statický návrh monolitického železobetonového trámového stropu a železobetonových sloupů 3. nadzemního podlaží ubytovny v Rokycanech. Návrh prvků je proveden pomocí programu Scia Engineer a kontrola je provedena ručním. Při návrhu se postupovalo dle platných evropských norem ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201. Výsledkem práce je statický návrh výztuže železobetonového trámového stropu a sloupu a výkresová dokumentace.
Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy
Hejl, Zbyněk ; Požár, Michal (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh vybraných částí monolitické železobetonové konstrukce administrativní budovy. Jedná se o lokálně podepřenou stropní desku, vnitřní sloup a schodiště. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu SCIA Engineer a poté ověřen ruční metodou. Posouzení konstrukce je provedeno dle ČSN EN 1992 – 1 – 1.
Bodově podepřená železobetonová deska
Marčanová, Martina ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad nejnižším patrem, vnitřní sloup, základová patka a montované železobetonové schodiště.
Nosná železobetonová konstrukce obchodního domu
Košík, Ondřej ; Požár, Michal (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením hlavních částí nosné železobetonové konstrukce obchodního domu. Cílem práce bylo navrhnout a posoudit železobetonovou konstrukci stropní desky, sloupu, schodiště a stěny. Součástí práce je i výkresová dokumentace vybraných prvků. Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočetním programu SCIA Engineer 17 a následně ověřen ruční metodou. Konstrukce je navržena podle norem ČSN EN.
Zastřešení stabilního hasicího zařízení
Mikulincová, Denisa ; Šulák, Pavel (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posudkem stávající železobetonového konstrukce střechy na objektu hasicího zařízení. Analýza je provedena pomocí programu Scia Engineer program. Dále je navržena nová konstrukce. Zastřešení je provedeno deskou s žebry. Součástí práce je také analýza možností řešení desek s žebry v programu Scia Engineer.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Požár, Marek
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.