Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 125 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vytápění mateřské školy
Železná, Karolína ; Komínek, Petr (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část představuje problematiku systémů podlahového vytápění. Výpočtová část popisuje konkrétní návrh vytápění objektu nízkoteplotním systémem kombinujícím otopná tělesa a teplovodní podlahové vytápění, návrh přípravy teplé vody a dalších potřebných zařízení soustavy. Jako zdroj tepla jsou navržena tepelná čerpadla vzduch-voda. Nucené větrání je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou. Objekt je navržen jako budova s téměř nulovou spotřebou energie.
Návrh systému vytápění dřevostavby bytového domu
Rušín, Marek ; Počinková, Marcela (oponent) ; Horká, Lucie (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout vytápění a přípravu teplé vody pro dřevostavbu bytového domu v Chocni. Budova je rozdělena na dva objekty, každý z nich má 3 nadzemní podlaží. Vytápění je řešeno deskovými a trubkovými otopnými tělesy. Zdrojem tepla jsou dva plynové kondenzační kotle zapojené do kaskády. Teoretická část se zabývá měřením spotřebovaného tepla na vytápění a přípravu teplé vody.
Vytápění kancelářské budovy s využitím kondenzační techniky
Pohůnek, Ondřej ; Počinková, Marcela (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a zabývá emisemi, CO2 a Nox a Kondenzačním kotlem. Druhá část je výpočtová, která se věnuje návrhu vytápění v administrativní budově. Řeší návrh nízkoteplotní otopné soustavy. Poslední část je projektová, která obsahuje vypracovanou technickou zprávu a projektovou dokumentaci.
Vytápění administrativní části výrobní haly
Pečenka, Matěj ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy, chlazením kancelářských a společenských prostor a přípravou teplé vody pomocí kaskády tepelných čerpadel vzduch/voda. První část práce stručně pojednává o historii, funkci a rozdělení, jednotlivých druhů tepelných čerpadel se zaměřením na tepelné čerpadlo vzduch/voda. Druhá část práce obsahuje kompletní výpočet a návrh jednotlivých prvků a zařízení celé otopné soustavy. Poslední částí práce je projekt na úrovni dokumentace pro provedení stavby obsahující technickou zprávu a výkresovou dokumentaci.
Vytápění veterinární kliniky
Němečková, Šárka ; Blasinski, Petr (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je zpracování projektu vytápění a ohřevu teplé vody veterinární kliniky. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je ukončen plochou střechou. Zdrojem tepla pro objekt je navrženo tepelného čerpadla vzduch-voda. Otopné plochy tvoří desková otopná tělesa. Větrání v objektu je z velké části přirozené.
Vytápění administrativní budovy
Němečková, Radka ; Adam, Pavel (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody pro administrativní budovu. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Zdrojem tepla pro objekt je plynová kotelna se dvěma kondenzačními kotli. Otopnými plochami jsou desková otopná tělesa a otopné lavice. Celý objekt je nuceně větraný vzduchotechnickými jednotkami.
Vytápění objektu pro rekreaci
Krahula, Tomáš ; Formánek, Marian (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění objektu pro rekreaci a návrh ohřevu teplé vody. Teoretická část práce se zabývá tématem kotlů na pevná paliva a procesem zplyňování. Výpočtová část se zabývá návrhem teplovodní otopné soustavy. Teplo je vyráběno zplyňovacím kotlem na dřevo. Pro distribuci tepla do prostředí slouží otopná tělesa. Návrh ohřevu teplé vody popisuje, jak je voda je ohřívána vyrobeným teplem z kotle a také solární soustavou. V části projekt je napsána technická zpráva.
Vytápění sídla firmy
Kohlová, Vendula ; Topič, Jan (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh vytápění a přípravu teplé vody v administrativní budově s jedním bytem. Práce je rozčleněna na tři části – teoretickou, výpočtovou a projektovou. Teoretická část se věnuje otopným tělesům a jejich armaturám. Výpočtová část zahrnuje výpočty tepelných ztrát, dimenzování otopné soustavy a návrh dvou variant zdroje tepla s porovnáním investičních nákladů. Projektová část obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci.
Vytápění polyfunkčního domu
Holiš, Martin ; Počinková, Marcela (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout systém vytápění a ohřevu teplé vody pro bytový polyfunkční dům. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený objekt. Vytápěny jsou všechny nadzemní podlaží a část podzemního podlaží. Vytápění je řešeno otopnými tělesy deskovými, trubkovými a designovými. Zdrojem tepla jsou plynové kondenzační kotle. Teoretická část řeší oběhová čerpadla a typy otopných soustav.
Vytápění bytového domu
Hánl, Jiří ; Počinková, Marcela (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
V bakalářské práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody v bytovém domě. Teoretická části řeším použitelnost a konstrukční řešení armatur. Ve výpočtové části se zabývám návrhem zdroje tepla, přípravou teplé vody, rozvodem otopné vody a otopnými tělesy. Do objektu jsem navrhl dva zdroje tepla, první pro otopnou vodu a druhy pro výrobu teplé užitkové vody. Jako otopné plochy jsem zvolil desková tělesa, trubková tělesa a podlahové konvektory. V projektové části je technická zpráva a výkresová dokumentace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 125 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.