Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 112 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití energetického posudku při návrhu domu s téměř nulovou spotřebou energie
Horák, Jakub ; Počinková, Marcela (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie. Zaměřuje se především na návrh mocnosti tepelné izolace na nákladově optimální úrovni. Na základě analýzy spotřeb energií jsou pak vybrány tři zdroje tepla, které jsou následně hodnoceny pomocí energetického posudku. Hodnocení probíhá v rovině energetické, ekonomické a ekologické.
Provozní účinnosti zdrojů tepla
Doležal, Lukáš ; Adam, Pavel (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce jsou provozní účinnosti zdrojů tepla. Práce měla několik cílů. První z nich bylo stanovit účinnost kotle na dřevo dle dostupných metod výpočtů a metody mezi sebou porovnat. Druhým bylo stanovení rozdílu ve výpočtu účinnosti analyzátorem spalin a reálným výpočtem. Dále také stanovit účinnosti kotle spalujícího odlišné druhy dřeva - smrk a habr na základě jejich vlastností a prvkového složení. Experimentální měření různých provozních stavů účinnosti, probíhala ve starším dvougeneračním rodinném domě, který byl také předmětem projektové části. Z důvodu nedochování projektové dokumentace bylo nutné objekt zaměřit a narýsovat. Posléze byl objekt tepelně posouzen a proběhl návrh zateplení a repasování celé otopné soustavy. Projekt byl zpracován ve dvou variantách pro dva různé zdroje tepla – tepelné čerpadlo a kotel na tuhá paliva pro vytápění a přípravu vody. V rámci diplomové práce je zpracována technická zpráva, ideové řešení navazujících profesí, vyhodnocení variant a projektová dokumentace.
Vytápění bytových domů
Diatel, Jakub ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je vytápění bytových domů, kde byla zaměřena pozornost na tepelný komfort ve vytápěných místnostech. První část se tomuto tématu věnuje v teoretické rovině, kde jsou prezentovány i výsledky CFD simulací týkající se přímého srovnání otopných těles a podlahového vytápění. Druhá část je věnována praktické části na zadané budově. Projekt je řešen ve dvou variantách – vytápění pomocí otopných těles nebo pomocí podlahového vytápění. Ve třetí části je pozornost věnována dvěma experimentům – měření vnitřního prostředí ve dvou místnostech a měření spotřeby plynu bytových domů s různou koncepcí vytápění. Poslední část je věnována modelování střední radiační teploty, kde jsou porovnávány různé způsoby vytápění, které mají vliv na rozložení střední radiační teploty v prostoru. Pro svobodnější vyšetření střední radiační teploty v prostoru byl vyvinut vlastní software.
Řešení strojoven u zdrojů tepla
Macík, Ondřej ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody v rodinném době aplikací experimentálního měření. Mojí experimentální částí bylo měření experimentálního bloku, který sdružuje prvky vytápění ve strojovně či technické místnosti do jednoho systému. Cílem bylo naučit se blok ovládat a měřit vybrané parametry u různých pracovních stavů. Ve výpočtové části bylo aplikováno běžné zapojení zdroje tepla a ve druhé variantě zapojení s blokem. V teoretické části se právě seznámíte s běžným zapojením strojoven a následným vývojem blokových systémů až po měřený blok.
Účinnost zdrojů a nepřímotopný ohřev teplé vody
Matůšů, Ondřej ; Horák, Petr (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je účinnost zdrojů tepla a nepřímotopný ohřev teplé vody. Ohřevem teplé vody, zejména pak nepřímotopným ohřevem, se zabývám v první čísti mé diplomové práce, kde jsou shrnuty teoretické poznatky. Ve druhé části práce je řešeno ústřední vytápění bytového domu a ohřev teplé vody. Jedná se o čtyřpatrovou novostavbu. Zdrojem tepla pro objekt je kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů. V objektu jsou použita převážně desková otopná tělesa. V poslední třetí části práce se experimentálně zabývám provozní účinností zdrojů tepla při ohřevu teplé vody.
Vytápění objektu archeoparku
Volný, Marek ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh vytápění vstupního objektu archeoparku. Teoretická část se věnuje tepelným čerpadlům. Výpočtová část obsahuje návrh vytápění objektu pomocí teplovodního podlahového vytápění a soustavy otopných těles. Jako tepelný zdroj je navrženo tepelné čerpadlo země-voda v kombinaci se zemními sondami. Tepelné čerpadlo je zdrojem tepla i pro ohřívače ve dvou vzduchotechnických jednotkách, které zajišťují nucené větrání pro celý objekt. Navržena je i příprava teplé vody. Dále jsou navržena všechna zařízení potřebná k zajištění správné funkce soustavy.
Otopná soustavy objektu studentských kolejí
Peichl, Petr ; Horák, Petr (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje návrh otopné soustavy pro objekt studentských kolejí, s využitím CZT jako zdroje tepla. Teoretická část obsahuje základní pojmy o centralizovaném zásobování teplem a jeho problematice. Ve výpočtové části jsem navrhl otopnou soustavou s tímto zdrojem tepla.
Vytápění mateřské školy
Ryšavá, Veronika ; Počinková, Marcela (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody mateřské školy ve Zlíně. Jedná se o nepodsklepený objekt rozdělený do několika jednopodlažních pavilonů, které jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou, přičemž jeden pavilon je dvoupodlažní. Vytápění je řešeno otopnými tělesy deskovými, trubkovými a konvektory. Zdrojem tepla jsou plynové kondenzační kotle. Teoretická část řeší oběhová čerpadla.
Vytápění a příprava teplé vody rekreačního střediska
Hakl, Jaroslav ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je vytápění a příprava teplé vody rekreačního střediska v obci Ostružná, okres Jeseník. Objekt má 2 nadzemní podlaží. První nadzemní podlaží slouží převážně ke střetávání lidí v herně nebo ve společenských místnostech. V druhém nadzemním podlaží se nachází 6 ubytovacích jednotek s vlastní koupelnou a záchodem. Technické zázemí je v prvním nadzemním podlaží a skládá se z místnosti kotelny a přilehlého skladu paliva. K vytápění objektu slouží primárně zplyňovací kotel. Sekundárním zdrojem pro ohřev teplé vody je solární systém, který je doplněn elektrickým topným tělesem při nedostatku slunečního svitu. Otopná soustava je v horizontálním dvojtrubkovém provedení s rozdělovačem a sběračem v každém patře. Jednotlivé větve na rozdělovač a sběrač napojené tvoří úseky většinou jedné ubytovací jednotky, které je možné samostatně regulovat. Otopná tělesa jsou zde navržena desková v provedení VK.
Otopná soustava polyfunkčního objektu
Hladík, Juraj ; Adam, Pavel (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Cílem této bakalářske práce je v teoretické části problematika oběhových čerpadel . Výpočtová čast řeší návrh vytápění a ohřevu teplé vody v polyfunkčním domě v Moste pri Bratislave, Ťřípodlažní polyfunkční dům je situován na okraji města. Obsahuje celkem 4 byty a 8 kancelářskych prostotu pro 64 osob. Zdrojem tepla pro objekt jsou plynové kondenzační kotle. Otopnými plochami jsou desková otopná tělesa, trubkova otopna telesa.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 112 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.