Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změna využití ploch na Chebsku - nová divočina
Pekárková, Hana ; Bičík, Ivan (vedoucí práce) ; Matějček, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá průzkumem nové divočiny vzniklé na opuštěných plochách v pohraničí v okrese Cheb. Pomocí nově definovaného indexu proměny byla stanovena dvě katastrální území v okrese s největší pravděpodobností výskytu nové divočiny. Pomocí terénního šetření byl na obou katastrálních územích demonstrován výskyt nové divočiny a ta byla zařazena do již vzniklé typologie. Terénní šetření bylo doplněné fotografiemi a výstupy z ArcMap. V obou dvou katastrálních územích byly identifikovány postsídelní a postagrární nová divočina. Dále byly identifikovány postmontánní a postvodní. Navzdory poloze v těsné blízkosti hranice, kudy procházela železná opona, nebyla ani v jednom k.ú. nalezena postmilitární nová divočina. Nová divočina se v obou lokalitách vyskytuje na více než 10 % rozlohy území. Klíčová slova: Využití ploch, proměna krajiny, nová divočina, západní Čechy
Přístupy ke vzdělávání sociálně znevýhodněných v České republice a na Slovensku
Pekárková, Hana ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Tato práce se zabývá vzděláváním sociálně znevýhodněných v prostředí České republiky a Slovenska. Představuje přístupy a podpůrná opatření obou zemí. Pozornost věnuje současné situaci ve vzdělávání sociálně znevýhodněných na různých stupních škol. Popisuje afirmativní akce, ke kterým v České republice patří např. přípravné třídy a asistenti pedagoga, na Slovensku nulté ročníky, asistenti učitele a celodenní výchovný systém. Práce se také zabývá několika projekty zaměřenými na sociálně znevýhodněné, jedním projektem na podporu romských dětí realizovaným v České Republice a třemi projekty zaměřenými na vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, podporu jejich rodičů a pedagogů, které se realizovaly na středním Slovensku v letech 2011-2015. KLÍČOVÁ SLOVA vzdělávání, sociální znevýhodnění, Romové, afirmativní akce, přípravná třída, asistent pedagoga, celodenní výchovný systém
Vytváření domova mezi Vietnamci žijícími v Česku
Pekárková, Hana ; Svobodová, Andrea (vedoucí práce) ; Freidingerová, Tereza (oponent)
Vytváření domova mezi Vietnamci žijícími v Česku Abstrakt Cílem práce je skrze analýzu rozhovorů zjistit, jakým způsobem si migranti ve svých nových domovech vytvářejí takové prostředí, aby se v něm cítili doma. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První část práce je věnována přehledu vybraných konceptů migrace a konceptů domova. Ve druhé části je popsána metodologie a jsou zde představeni účastníci výzkumu. Ve třetí části je popsáno, jak Vietnamci přicházeli do Česka a kolik jich v současnosti v Česku žije. Poslední část je věnována samotné analýze rozhovorů. Z analýzy vyplynulo, že rodina je schopna si v hostitelské společnosti vytvořit domov skrze udržování náboženských zvyklostí, zvyklostí ohledně stolování a skrze materiální artefakty. Klíčová slova: Vietnamci, migrace, transnacionalismus, domov, materiální artefakty
Vzdělávání Romů v ČR
Pekárková, Hana ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Tato práce se zabývá vzděláváním Romů v prostředí České republiky. Zmiňuje základní fakta spojená s příchodem Romů do Evropy a na naše území, pojednává o reakcích společnosti na něj a o vývoji vztahů mezi Romy a majoritní společností. Pozornost věnuje současné koncepci vzdělávání Romů, determinantům edukace romských žáků, sociálnímu vyloučení jejich rodin, možným rizikům problémového chování a afirmativním přístupům, ke kterým je řazeno zřizování přípravných ročníků či pozic asistentů pedagoga. Právě na asistenty pedagoga je zaměřená praktická část této práce. Klíčová slova: Romové, vzdělávání, sociální vyloučení, afirmativní přístupy, přípravný ročník, asistent pedagoga
Limity mobilní hospicové péče v České republice
Špuláková, Jana ; Svatošová, Marie (vedoucí práce) ; Ivanovová, Viera (oponent) ; Pekárková, Hana (oponent)
Autor: Jana Špuláková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Limity mobilní hospicové péče v České republice Vedoucí práce: MUDr. Marie Svatošová Počet stran: 120 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: paliativní péče, hospicová péče, podmínky pro rozvoj hospicové péče, tabuizace smrti, limity a bariéry mobilní hospicové péče Bakalářská práce pojednává o hospicové péči nejen lůžkové, ale především o méně známé a méně rozšířené mobilní hospicové péči. Práce poukazuje na limity právě této mobilní péče o umírající. Limity a omezení vyplývají z nedostatečných podmínek ze strany legislativy pro doprovázející osoby, či ze samotné ochoty a schopnosti pečujících doprovázet své blízké v domácím prostředí. Výzkumná část práce je založena na dotazníkovém šetření sloužícím k ověření předpokládaných limitů a upozornění na ně. První zkoumaný vzorek tvoří pozůstalí, kteří měli svého blízkého hospitalizovaného v lůžkovém hospici v roce 2006. Druhý vzorek skýtá pozůstalé, využívající v témže roce mobilní hospicovou péči. Pro ilustraci jsou přiloženy dva řízené rozhovory s pozůstalými. Výzkum byl proveden ve spolupráci s Hospicem Anežky České v Červeném Kostelci a Mobilním hospicem Dobrého Pastýře v Čerčanech.
Kvalita života u pacientů se sclerosis multiplex
Marčoková, Alžběta ; Mareš, Jiří (vedoucí práce) ; Pekárková, Hana (oponent) ; Taláb, Radomír (oponent)
Autor: Alžběta Marčoková Instituce: Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci králové Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Název práce: Kvalita života u pacientů se sclerosis multiplex Počet stran: 91 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: roztroušená skleróza, kvalita života, chronické onemocnění, dopad RS na psychickou a fyzickou oblast života, posouzení samotných nemocných Bakalářská práce pojednává o kvalitě života pacientů se sclerosis multiplex. Zjišťuje vliv chronického onemocnění na kvalitu života z pohledu samotných nemocných. Poukazuje na to, jaký má RS dopad na duševní a tělesnou oblast života. Přibližuje okolní veřejnosti (ať už laikům či zdravotníkům) potíže a omezení, kterými může tato choroba nemocným znepříjemňovat život. Pro výzkumné šetření jsem vybrala a přeložila dotazník MSIS - 29. Výzkumný vzorek tvoří lidé, kterým bylo diagnostikováno onemocnění RS, 75 respondentů (49 žen a 26 mužů), ve věku od 20 do 68 let. Dotazníky byly vyplněny v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové, v Rehamedice v Žacléři, v Pražském kongresovém centru při "Mezinárodním dnu osob s RS", v trutnovské nemocnici a od dalších osob s RS v domácí péči.
Informovanost o agenturách domácí péče
Svobodová, Iva ; Pečenková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Moserová, Věra (oponent) ; Pekárková, Hana (oponent)
Autor: Iva Svobodová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Informovanost o agenturách domácí péče Vedoucí práce: Jaroslava Pečenková Počet stran: 125 Počet příloh: 14 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: agentury domácí zdravotní péče, informovanost pacientů, komunikace a edukace klientů, znalost sester, pacientů a občanů Bakalářská práce pojednává o domácí zdravotní péči. Agentury domácí péče mají za sebou mnoho roků úspěšné činnosti a tisíce spokojených klientů, přesto informovanost o této ošetřovatelské činnosti není na takové úrovni, jakou si zasluhuje. Práce seznamuje s historií, formami, činností a významem domácí péče. Ošetřovatelský proces je významnou činností sestry v domácí péči. Chování, jednání, způsob komunikace mezi sestrou a pacientem významně ovlivňuje míru informovanosti o domácí zdravotní péči. Těžiště práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření o informovanosti o agenturách domácí péče. Konkrétně se jedná o zjištění znalostí ve čtyřech skupinách. První skupinu tvoří sestry pracující na různých odděleních pardubické nemocnice. Druhou skupinu tvoří pacienti hospitalizovaní na odděleních pardubické nemocnice. Třetí skupinou jsou klienti agentur domácí zdravotní péče v Pardubicích. Čtvrtou skupinu představují občané města Pardubic.
Podpora zdraví sestrou v oblasti primární péče
Podracká, Simona ; Skála, Bohumil (vedoucí práce) ; Vosečková, Alena (oponent) ; Pekárková, Hana (oponent)
Autor: Simona Podracká Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Podpora zdraví sestrou v oblasti primární péče Vedoucí práce: MUDr. Bohumil Skála Počet stran: 103 Počet příloh: 34 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: životní styl, výživa a stravovací návyky, pohybová aktivita, sestra a její úloha v prevenci a výchově ke zdraví Bakalářská práce se zabývá podporou zdraví v oblasti primární péče, konkrétně činností zdravotní sestry a tím, jak může sestra aktivně přispět ke zlepšení úrovně zdraví obyvatel. Hodnotí, v jaké oblasti prevence a péče by měla být sestra aktivnější a na jakou problematiku se má zaměřit. Jako metoda je použito dotazníkové šetření vybrané skupiny respondentů. To mělo odhalit úroveň vědomostí dotazovaných v oblasti stravování, pohybové aktivity a oblasti péče a podpory zdraví. Osloveni byli muži - dárci krve ve věku 40 - 50 let na transfúzním oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Výstupy šetření byly podrobeny analýze s cílem zaměřit se na nedostatky ve vědomostech. Výsledky mohou sloužit jako vodítko pro edukační činnost sestry v oblasti primární péče.
Spolupráce sestry s rodinou při léčbě nemocného
Slavíková, Erika ; Hadaš, Lubomír (vedoucí práce) ; Prchalová, Eva (oponent) ; Pekárková, Hana (oponent)
Autor: Erika Slavíková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF HK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Spolupráce sestry s rodinou při léčbě nemocného Vedoucí práce: MUDr. Lubomír Hadaš Počet stran: 72 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: starý člověk, nemocný senior, domácí ošetřování, agentury domácí péče Tato bakalářská práce na téma ,,Spolupráce sestry s rodinou při léčbě nemocného" je rozdělena do dvou částí. Za prvé teoretická část a ta přibližuje témata; změny zdravého člověka na pacienta, snaží se definovat starého člověka jako pacienta, charakterizuje zdraví oproti nemoci a smrti a v neposlední řadě se zabývá domácí péčí, její historií a organizací. V druhé, empirické části se popisuje samotné hodnocení výsledků výzkumu jehož cíle byly; zjistit, jak nemoc seniora působí na ostatní členy rodiny, dále pak zhodnotit, jak se vybraná populace staví k možnosti domácího ošetřování a posledním cílem empirické části bylo zjistit, jaké je povědomí o práci sester v domácí péči. Pro tento výzkum byl sestaven dotazník, na který odpovídala laická veřejnost žijící na venkově. Dotazovaných padesát respondentů odpovídalo na dvacet jednu otázku. Ve výzkumné části mne nejvíce zaujala odpověď, kdy větší počet dotazovaných nechce nebo neví, zda chce poznat sestru agentury domácí...
Ošetřovatelská rehabilitace v domácí zdravotní péči
Truhlářová, Lenka ; Pekárková, Hana (vedoucí práce) ; Pečenková, Jaroslava (oponent) ; Urbancová, Svatava (oponent)
Autor: Lenka Truhlářová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Ošetřovatelská rehabilitace v domácí zdravotní péči Vedoucí práce: Hana Pekárková Počet stran: 109 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: ošetřovatelská rehabilitace, domácí zdravotní péče, polohování, ošetřovatelská rehabilitace po cévní mozkové příhodě Bakalářská práce je zaměřena na téma domácí zdravotní péče, na význam ošetřovatelské rehabilitace a na důležitost uplatňování ošetřovatelské rehabilitace u klientů v domácí zdravotní péči. Poukazuje na široké uplatnění ošetřovatelské rehabilitace při onemocněné cévní mozkovou příhodou, jednotlivé zásady ošetřovatelské rehabilitace a součástí je i několik rad a námětů, jak využít kompenzačních pomůcky pro pacienty po onemocnění cévní mozkovou příhodou. Těžiště práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření o využívání ošetřovatelské rehabilitace a o znalosti možnosti využití v domácí zdravotní péči. Zkoumaný vzorek tvoří zdravotničtí pracovníci v oboru všeobecná sestra, fyzioterapeutka, sestra specialistka a klienti domácí zdravotní péče.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.