Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Laboratory/Field Spectroscopy and Remote Sensing Image Data for Vegetation Studies
Červená, Lucie ; Kupková, Lucie (vedoucí práce) ; Pavelka, Karel (oponent) ; Müllerová, Jana (oponent)
Dominantní druhy vegetace dvou strukturálně a funkčně odlišných horských ekosystémů byly studovány pomocí laboratorní a terénní spektroskopie a obrazových dat dálkového průzkumu Země: (1) člověkem ovlivněný homogenní stálezelený jehličnatý les reprezentovaný porostem smrku ztepilého v Krušných horách a (2) přirozený heterogenní ekosystém reliktní arkto-alpínské tundry v Krkonoších s převahou travin. První část týkající se smrku ztepilého je zaměřena především na laboratorní spektroskopii. K hodnocení smrkových porostů na regionální a globální úrovni je potřeba podrobných znalostí o jejich spektrálních vlastnostech na úrovni jehlic a výhonů, avšak pozemní průzkum je velmi časově náročný. K získání většího množství pozemních dat pro analýzy porostů by mohly pomoci otevřené spektrální knihovny. Problém však může nastat s porovnatelností spekter pořízených různými přístroji. Tato práce se zaměřila na srovnatelnost spekter naměřených spektroradiometrem v kombinaci s kontaktní sondou a dvěma integračními sférami (Paper 3) a prokázala, že spektra naměřená kontaktní sondou a integrační sférou pro smrkové jehlice jsou signifikantně odlišná, pro listnaté druhy s dorziventrálním typem listu (reprezentované tabákem) jsou též odlišná, ale průměrné hodnoty vegetačních indexů z nich odvozených se již pohybují v...
Vztah exprese markerů kloubního zánětu k aktivitě revmatoidní artritidy.
Hurňáková, Jana ; Pavelka, Karel (vedoucí práce) ; Horák, Pavel (oponent) ; Hrnčíř, Zbyněk (oponent)
Úvod: Revmatoidní artritida (RA) je nejčastější chronické autoimunitní onemocnění synoviálních kloubů projevující se typicky jako symetrická polyartritida drobných ručních kloubů s různou mírou extraartikulárních manifestací. Správné zhodnocení aktivity kdykoliv v průběhu choroby může pomoct k adjustaci terapeutických prostředků s cílem zamezit přirozeně destruktivnímu průběhu této nemoci. Cílem naší práce bylo studovat význam vybraných sérových markerů kloubního zánětu ve vztahu k aktivitě RA vyjádřenou konvenčními ukazateli i pomocí muskuloskeletální ultrasonografie. Výsledky: V první části naší práce jsme poukázali na vztah sérového calprotectinu k aktivitě RA vyjádřenou klinickými i ultrazvukovými parametry. Navíc jsme prokázali, že calprotectin je nezávislým prediktorem ultrazvukové synovitidy a dokáže rozlišit pacienty, u kterých přes dosažení klinické remise přetrvává reziduální kloubní zánět verifikovaný ultrazvukem. V druhé části projektu jsme provedli detailní analýzu 20 kandidátních sérových biomarkerů a prokázali jsme úzkou asociaci IL-6, IL-7, IL-22, IL-34, YKL-40, CXCL-13, MMP-3, resistinu a visfatinu s klinickou a ultrazvukovou aktivitou RA. Korelace IL1β, IFNγ a VEGF s některými ze sledovaných ukazatelů zánětů byly rovněž statisticky signifikantní. U IL-8, IL-12p70, IL-17A, IL-33,...
Application of imaging spectroscopy in monitoring of vegetation stress caused by soil pollutants in the Sokolov lignite basin
Mišurec, Jan ; Kupková, Lucie (vedoucí práce) ; Pavelka, Karel (oponent) ; Homolová, Lucie (oponent)
Lesy mohou být považovány za jeden z nejdůležitějších ekosystémů Země nejen kvůli produkci kyslíku a ukládání uhlíku prostřednictvím fotosyntézy, ale současně jako zdroj mnoha přírodních surovin (např. dřeva) a jako životní prostor mnoha specifických druhů rostlin a živočichů. Monitoring stavu lesa je proto naprosto zásadní činností k udržení všech ekologických a produkčních funkcí lesních ekosystémů. Hlavním cíle práce je vývoj alternativního přístupu k monitoringu zdravotního stavu lesa založeného na analýze leteckých hyperspektrálních dat (HyMap) s podporou pozemního průzkumu. Navrhovaný postup se snaží využívat obdobné parametry vegetace jako současné klasické metody hodnocení stavu lesa založené na terénním průzkumu. Význam navrhovaných metod pravděpodobně významně vzroste v době, kdy plánované družicové hyperspektrální mise (např. EnMap) dosáhnou operační fáze. Vyvíjený přístup k monitoringu stavu lesa je prakticky demonstrován na příklad dospělých porostů smrku ztepilého (Picea abies L. Karst) v oblasti Sokolovské hnědouhelné pánve, které byly dlouhodobě ovlivňovány těžbou uhlí a přítomností těžkého průmyslu a u kterých byla tudíž předpokládána značná variabilita zdravotního stavu. Dvojice modelů přenosu záření byla použita pro simulaci spektrálních signatur na úrovni jehlic: PROSPECT-5 a...
Epidemiologické aspekty zánětlivých revmatologických onemocnění a difúzních onemocnění pojiva.
Hánová, Petra ; Pavelka, Karel (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent) ; Horák, Pavel (oponent)
v českém jazyce Úvod: Údaje o frekvenci zánětlivých revmatologických onemocnění v České republice (ČR) dosud nebyly známy. Hlavní cíle: Zjistit standardizovanou roční incidenci (INC) a bodovou prevalenci (PREV) nejčastějších revmatologických onemocnění (revmatoidní artritida-RA, juvenilní idiopatická artritida-JIA, psoriatická artritida-PsA, reaktivní artritida-ReA, ankylozující spondylitida-AS, dnavá artritida-DA). Metodika: INC: registrace všech pacientů s nově stanovenou diagnózou během ročního sledování. PREV: registrace všech pacientů s již diagnostikovaným onemocněním ke stanovenému datu. Standardizace dle věku a pohlaví byla provedena za použití evropské standardní populace. Výsledky: Výsledky prezentovány/100 000 obyvatel. RA INC:31 (95%CI 20-42), PREV:610 (95%CI 561-658). Gout-INC:41 (95%CI 28-53), PREV:300 (95% CI 266- 334). JIA-INC: 13 (95% CI 1-20), PREV:140 (95%CI 117-280). PsA-INC:3,6 (95% CI 1-8), PREV:49 (95%CI 40-60). AS-INC:6 (95% CI 3-11), PREV:94 (95% CI 94- 109). ReA-INC:9 (95% CI 6-15), PREV:91 (95% CI 78-106). Závěr: Jedná se o první populační studii identifikující frekvenci nejčastějších revmatologických onemocnění v ČR. Frekvence RA, JIA, PsA, AS, ReA je srovnatelná s údaji zahraničních populací; frekvence DA je se zdá být nižší než v okolních zemích.
Imunogenetické a hormonální predispoziční markery systémových revmatických onemocnění,zejména systémového lupus erythematodu
Fojtíková, Markéta ; Pavelka, Karel (vedoucí práce) ; Hrnčíř, Zbyněk (oponent) ; Rovenský, Jozef (oponent)
Fojtikova2011 ÚVOD: V multifaktoriální etiopatogenezi systémových revmatických chorob je nezbytná genetická vnímavost. PRL je účinný imunomodulátor, který podporuje rozvoj autoimunity. CÍLE PRÁCE: 1. Zjistit imunogenetický background, HLA II. a I. třídy a alely mikrosatelitového polymorfismu transmembránové části exonu 5 genu MIC-A (dále MIC-A), u SLE a PsA. 2. Zjistit, zda PRL v séru a synoviální tekutině ovlivňuje klinický a laboratorní průběh RA. 3. Zjistit, zda se funkční polymorfismus -1149 G/T SNP mimohypofyzárního promotoru PRL genu podílí na rozvoji a fenotypu SLE, RA, PsA, SSc a zánětlivých myopatií. METODIKA: Genetické analýzy u souborů nemocných se SLE (n=156), RA (n=173), PsA (n=100), SSc (n=75), PM (n=47) a DM (n=68) a 123 zdravých jedinců: PCR-SSP (HLA I. a II. třídy), PCR-fragmentační analýza (MIC-A) a PCR-RFLP (-1149 G/T SNP PRL). Detekce PRL v séru a synoviální tekutině u 29 RA a 26 OA pomocí radioimunometrické analýzy. VÝSLEDKY: 1. Rizikové imunogenetické markery SLE v české populaci jsou alela HLA-DRB1*03 (pc = 0.008; OR 2.5) a haplotyp HLA-DRB1 *03-DQB1*0201 (pc <0.001;OR 4.54). Frekvence MIC-A5.1 je vyšší u SLE než u zdravých (pc =0.005; OR 1.88). MIC-A5.1 spolu s HLA-DRB1*03 výrazně zvyšuje riziko SLE, pc <0.000001; OR 9.71. Alela HLA-Cw*0602 je častější u PsA s psoriázu I....
Fyzioterapeutické postupy u aloplastik revmatologických pacientů
Suchá, Petra ; Jalovcová, Miroslava (vedoucí práce) ; Pavelka, Karel (oponent)
Název práce Fyzioterapeutické postupy u aloplastik revmatických pacientů. Vymezení problému Hlavním problémem, který tato diplomová práce řeší, je nalezení a srovnání poznatků týkajících se fyzioterapeutických postupů u revmatických pacientů, pacientů s revmatoidní artritidou (RA), kteří prodělali operaci - náhradu kloubů dolních končetin se zaměřením na aloplastiku hlezenního kloubu. Jedná o srovnání přístupů využívaných na spádovém pracovišti pro Českou republiku, Revmatologickém ústavu v Praze, a ve světě. Cíl práce Cílem práce je vytvořit ucelený přehled fyzioterapeutických postupů využívaných u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří podstoupili náhradu kloubů dolní končetiny, zjm. hlezenního kloubu. Dále zjistit, jak se liší postupy užívané v České republice a ve světě - zda existují výrazné rozdíly, či jsou shodné. Metoda řešení Práce je zpracována porovnáním poznatků týkajících se péče o pacienty pomocí dostupné literatury. Získané informace jsou seskupeny a jsou vytvořeny přehledné tabulky se záznamem postupů. Práce je psána formou rešerše. Klíčová slova revmatoidní artritida totální náhrada hlezenního kloubu (TEP) hlezenní kloub fyzioterapie
Klasifikace vegetačního pokryvu z dat DPZ pro účely vyhodnocení rizika nákazy klíšťovou encefalitidou
Červená, Lucie ; Potůčková, Markéta (vedoucí práce) ; Pavelka, Karel (oponent)
Klasifikace vegetačního pokryvu z dat DPZ pro účely vyhodnocení rizika nákazy klíšťovou encefalitidou Abstrakt Tato práce si klade za cíl zjistit, jak nejpřesněji klasifikovat snímky Landsat do různých kategorií lesních porostů lišících se rizikem nákazy klíšťovou encefalitidou. Legenda vychází z projektů Daniela, Koláře, Zemana (1995) a Daniela, Koláře, Beneše (1999), avšak byla zredukována na pět kategorií vzájemně se definicí nepřekrývajících (I. jehličnaté porosty, II. smíšené porosty, III. strukturně silně heterogenní mladé listnaté porosty a porostní rozhraní, IV. strukturně homogenní listnaté porosty, V. strukturně heterogenní listnaté porosty). Metodou klasifikace byla zvolena řízená klasifikace s klasifikátorem maximální pravděpodobnosti snímků Landsat z různých ročních období, ve kterých však musela být řešena problematika výskytu oblačnosti a různé výšky Slunce nad obzorem. Trénovací plochy a kontrolní body byly získány terénním průzkumem a vizuální interpretací ortofotomap a snímků Landsat v RGB kompozitu 5-4-3. Maska lesa byla vytvořena z dat ZABAGED polohopisu. Primárně testovaným časovým horizontem byly roky 2006 až 2010. Pro tento horizont byly k dispozici snímky Lansat 5 TM z dubna, srpna a října. Do klasifikací vstupovala jak všechna pásma nekorigovaná, tak korigovaná pomocí ATCOR 2 a...
Vliv biologické léčby na funkční schopnosti a hybnost nemocných s ankylozující spondylitidou
Hušková, Barbora ; Pavelka, Karel (vedoucí práce) ; Smolíková, Libuše (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Barbora Hušková Vliv biologické léčby na funkční schopnosti a hybnost nemocných s ankylozující spondylitidou bakalářská práce Praha 2012 Abstrakt Tato práce je především rešerší poznatků o ankylozující spondylitidě (AS), doplněná o kazuistiky dvou konkrétních pacientek. Rešeršní část se věnuje charakteristice AS jako hlavního představitele skupiny spondylartritid, včetně její diagnostiky a vyšetřovacích metod. Dále obsahuje přehled aktuálních přístupů léčby AS a strategii jejich použití. Důraz je kladen na biologickou léčbu pomocí inhibitorů TNF-α. Praktická část dokumentuje získané poznatky na konkrétním příkladu pacientky s AS léčenou s pomocí biologického preparátu. Hodnotí její subjektivní pocity v reakci na léčbu a porovnává výsledky její léčby se standardní terapií (tj. bez biologické léčby) u jiné pacientky za jinak srovnatelných podmínek.
Výživa při dně - od historie po současnost, reálné možnosti ovlivnění výživou a důsledky plnění přísných stravovacích omezení
Látalová, Ivana ; Pavelka, Karel (vedoucí práce) ; Žák, Aleš (oponent)
Jedná se o krátkou práci věnovanou onemocnění zvané dna. Práci je možné rozčlenit na 3 části. První část práce se věnuje vývoji onemocnění a jeho léčbě. Dále je popsána současná farmakologická léčba dny a nejnovější léky na tuto nemoc. Protože je práce zpracována jako závěrečná v oboru nutriční terapie, tvoří její velkou část dietní opatření a dieta, která je vhodná k dodržování při tomto onemocnění. Součástí práce je i výzkum mezi pacienty s onemocněním dna. Tito pacienti byli dotázáni na znalosti o jejich onemocnění, věk, pohlaví a dodržování diety. Výzkum vyhodnocuje, zda pacienti konzumují alkoholické nápoje. Projekt hledal i jednotlivé lékaře podle profesí, u kterých se pacienti se dnou léčí. Údaje pro výzkum byly získány anonymně od pacientů v lékárně. Výzkum byl vyhodnocen s pomocí grafů. Výsledky získané tímto výzkumem nejsou příliš optimistické. Pacienti mají neúplné informace. Dietu většinou nedodržují. Většina pacientů se přiznala i ke konzumaci alkoholických nápojů. Závěrem práce je konstatování, že by bylo možné zlepšit zdravotní stav pacientů trpících dnou dodržováním dietního režimu a zásad zdravého životního stylu. Klíčová slova: dna, nutriční terapie, výživa, dieta, revmatologie

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Pavelka, Kamil
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.