Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalita dalšího vzdělávání v neformálních vzdělávacích institucích
Drozdová, Sára ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
Práce se zabývá tématem kvality v dalším neformálním vzdělávání z pohledu manažerů a klientů neformálních vzdělávacích institucí. Cílem diplomové práce je zjistit, jaké je pojetí kvality v dalším vzdělávání na základě hloubkového výzkumu mezi manažery neformálních vzdělávacích institucí a klienty těchto institucí. Výstupy z výzkumu budou dále porovnány s existujícími systémy řízení kvality. V teoretické části bude připravena PEST analýza ke zmapování dalšího vzdělávání v České republice, která slouží k porozumění aktuálních trendů a vlivů působících na danou oblast. Dále budou popsány systémy řízení kvality ve vzdělávání a možnosti jejich využití. Hlavními systémy, které budou popsány, je ISO norma, TQM, EFQM, model CAF, Rating vzdělávacích institucí a audit Qfor. Šetření bude provedeno hloubkovými polostrukturovanými rozhovory s manažery a s klienty vzdělávacích institucí za použití designu zakotvené teorie. V první fázi výzkumu budou zapojeni manažeři vzdělávacích institucí. Rozhovory budou kódovány a budou v nich nalézány opakující se koncepty a kategorie. Z kódovaných rozhovorů budou dohledány atributy kvality. V další fázi budou do výzkumu zapojeni klienti těchto institucí s jejich pohledem na kvalitu v dalším vzdělávání. Z hloubkových rozhovorů pak analýzou a kódováním vzniknou požadavky a...
Strategický přístup ke vzdělávání zaměstnanců
Bilčíková, Martina ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
Diplomová práce se zabývá strategickým přístupem ke vzdělávání zaměstnanců v organizaci poskytující konzultantskou činnost v oblasti technického inženýringu a technickoekonomického poradenství. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je řízen mateřskou společností se sídlem ve Velké Británii a společnost, vědoma si dosahování strategie organizace a její vize, klade na vzdělávání značný důraz. Cílem diplomové práce je zhodnocení strategie vzdělávání pracovníků jako jedné z personálních činností vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti organizace a získání konkurenční výhody na trhu. Pochopení důležitosti vzdělávání zaměstnanců tvoří jeden ze základních aspektů efektivního fungování organizace a správně definovaná strategie společně s personální strategií a v neposlední řadě strategií vzdělávání v organizaci vede ke spokojenosti jak na straně organizace, tak na straně lidských zdrojů. Práce je členěna na teoretickou část zabývající se strategií organizace, strategickým přístupem ke vzdělávání a organizací vzdělávání pracovníků a následně část praktickou, zahrnující analýzu organizace a rozbor vzdělávací strategie společně s návrhem změn na základě provedeného výzkumu. K analýze dat je použita kvantitativní výzkumná technika opírající se o analýzu dokumentů a materiálů organizace a dotazování formou...
Kultura a klima vybraných vysokých škol
Topková, Petra ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
Tato práce se zaměřovala na kulturu a klima vybraných veřejných vysokých škol v České republice, a to v podobě uvedené ve strategických materiálech. Cílem práce bylo analyzovat a porovnat klíčové aspekty strategických materiálů vybraných vysokých škol, které ovlivňují jejich kulturu a klima. Za strategické materiály byly zvoleny vize, mise, hodnoty, dlouhodobý záměr univerzity a pedagogické fakulty, výroční zpráva o činnosti a etický kodex. Výzkumný soubor tvořilo osm univerzit, jejichž součástí byla pedagogická fakulta. Pro analýzu dokumentů byla zvolena metoda kvantitativní obsahové analýzy. Prostřednictvím analýzy dokumentů MŠMT bylo stanoveno šest prioritních oblastí a klíčová slova, která tyto oblasti sytila. Z analýzy materiálů vysokých škol vyplynulo, že organizační kultura a klima jsou v jejich strategických dokumentech málo zastoupeny explicitně, nejčastěji se objevujícím prvkem kultury byly hodnoty, sledovány proto byly především aspekty determinující kulturu a klima. Ve strategických materiálech univerzit byl kladen největší důraz na tři oblasti: kvalitu, internacionalizaci a výzkum. Přestože univerzity vycházely ze společného základu stanoveného MŠMT, panovala mezi strategickými materiály univerzit značná rozmanitost a některé z univerzit vykazovaly jedinečné charakteristiky. KLÍČOVÁ...
Kvalita procesů dalšího vzdělávání
Trousilová, Kamila ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
Cílem této diplomové práce je identifikovat rozdíly ve vnímání kvality procesů dalšího vzdělávání z pohledu účastníka, lektora a ředitele vzdělávací instituce. Dílčím cílem práce je potvrdit, či vyvrátit hypotézu stanovenou na základě zkušeností z vlastní praxe, že nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím kvalitu procesů dalšího vzdělávání je lektor. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly, přičemž první kapitola charakterizuje proces a kvalitu dalšího vzdělávání včetně metod a nástrojů používaných pro řízení kvality procesů v dalším vzdělávání, dále je vymezena role managementu kvality v organizacích poskytujících další vzdělávání. Druhá kapitola se věnuje jednotlivým faktorům, které kvalitu procesů dalšího vzdělávání ovlivňují. Praktická část práce obsahuje výzkum kvality procesů dalšího vzdělávání, ve kterém jsou použity metody kvantitativní a kvalitativní. Výstupy z výzkumného šetření poskytují podklady pro zodpovězení výzkumných otázek a potvrzení či vyvrácení hypotézy. V rámci kvantitativního výzkumu je použito dotazníkové šetření pro účastníky dalšího vzdělávání, které šetří jejich pohled na kvalitu dalšího vzdělávání. Výstupy dotazníkového šetření poskytují podklady pro identifikaci nejdůležitějších faktorů, které podle účastníků ovlivňují kvalitu dalšího vzdělávání. Kvalitativní metodou...
Marketingová komunikace základní školy
Furáková, Jana ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
Marketingová komunikace základní školy ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace ve školství. Cílem práce je komparace marketingové komunikace základních škol v hlavním městě a základních škol v okrese Nymburk z pohledu rodičů. Tato zjištění budou provedena na základě rozeslaných dotazníků v elektronické formě, které budou adresovány rodičům žáků z pěti základních škol v Praze 12 a pěti základních škol v okrese Nymburk. Cílem dotazování bude alespoň 70 % návratnost z celkově rozeslaných 300 dotazníků. Následně bude vyhodnoceno dotazníkové šetření a budou analyzovány rozdíly v marketingové komunikaci v Praze a v okrese Nymburk. Výzkumné šetření se zaměřuje na rozdíly v používaných marketingových nástrojích, komplexnosti poskytovaných informací prostřednictvím webových stránek základních škol a také otázkou, zda je komunikace rozhodujícím faktorem při výběru základní školy. Krátce se také zabývá produktem školy, který úzce souvisí s marketingovou komunikací a mixem. V závěru práce je uveden stav obou srovnávaných okresů základních škol. Srovnání zohledňuje, jak věk, tak i vzdělání respondentů. A navíc informuje rodiče o aktuálním stavu marketingové komunikace mezi školami a rodiči. Tato práce by měla pozitivně přispět jak rodičům, tak ředitelům škol, kteří z výsledků uvidí, zda...
Evaluace výuky na lékařských fakultách
Škrabalová, Markéta ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
Studentské posuzování kvality výuky je součástí hodnocení kvality vysoké školy a současně nástrojem managementu využívaným při řízení vzdělávacího procesu na vysoké škole. Diplomová práce se zaměřuje na studentskou evaluaci výuky na lékařských fakultách Univerzity Karlovy. Cílem práce je zjistit názor vyučujících a studentů na studentskou evaluaci výuky jako na jeden z nástrojů hodnocení kvality vysokých škol, popsat evaluaci výuky na zkoumaných lékařských fakultách, analyzovat výroční zprávy a dlouhodobé záměry vybraných fakult z pohledu studentské evaluace výuky. Teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola vymezuje pojem vysoká škola, zabývá se hodnocením kvality na vysokých školách a v závěru se věnuje problematice výročních zpráv. Druhá kapitola podrobně rozpracovává problematiku studentského hodnocení výuky na vysokých školách na základě studia odborné literatury. V praktické části je uveden výzkumný soubor, výsledky předvýzkumu a najdeme zde i krátkou charakteristiku lékařských fakult. Pro účely výzkumného šetření byly využity tyto metody: dotazníkové šetření, rozhovory a obsahová analýza textu. V závěru praktické části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření s komentáři, vypracována analýza výročních zpráv a dlouhodobých záměrů zkoumaných lékařských fakult a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.