Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sexuální dysfunkce u obézních žen po bariatrické léčbě obezity.
Pichlerová, Dita ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Svačina, Štěpán (oponent) ; Pastor, Zlatko (oponent)
5 Abstrakt a jsem na Sledovala jsem frekvenci unkce (FSD) Metodika: yplnilo do ), ti ). -36) . : y s ou ch, ale zle nevykaz % to bylo pouz %) a po 12 %) lo FI . bariatrick chirurgie . T zovalo FSD. sn indikovalo lova: obezita chirurgie body mass index dysfunkce - Female Sexual Function Index
Vliv hormonální antikoncepce při výběru partnera na následnou spokojenost ve vztahu
Fiurašková, Kateřina ; Havlíček, Jan (vedoucí práce) ; Pastor, Zlatko (oponent)
Studie zabývající se vlivem hormonální antikoncepce na partnerskou spokojenost vykazují značně nesourodé výsledky. Tyto nesrovnalosti se snaží vysvětlit tzv. kongruenční hypotéza, podle které může mít na spokojenost ve vztahu vliv shoda nebo neshoda v aktuálním užívání hormonální antikoncepce a užívání při seznámení s partnerem. Protože se ukázalo, že může užívání hormonální antikoncepce ovlivňovat partnerské preference žen, mohlo by u žen, které vykazují neshodu v užívání hormonální antikoncepce, dojít ke změně, v tom, jak ji sexuálně přitahuje její partner. Předchozí studie ukázaly, že ženy, u nichž byla neshoda v užívání hormonální antikoncepce při seznámení a aktuálním užívání, vykazovaly nižší spokojenost v sexuálním životě se svým partnerem, celkově však byly v partnerství spíše spokojené. Cílem naší studie bylo ověřit tyto výsledky na dvou souborech párů (páry docházející do centra asistované reprodukce a těhotné ženy a jejich partneři). Na základě výsledků předchozích studií jsme očekávali, že ženy, které při seznámení s partnerem užívaly hormonální antikoncepci, avšak v současné době ji neužívají, budou vykazovat nižší míru sexuální spokojenosti oproti ženám, které hormonální antikoncepci v době seznámení neužívaly. Studie se zúčastnilo celkem 660 párů z centra asistované reprodukce a 123...
Srovnání diagnostických nástrojů u parafiliků se zaměřením na pedofilii
Trojan, Ondřej ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Zvěřina, Jaroslav (oponent) ; Pastor, Zlatko (oponent)
Universita Karlova v Praze Fakulta: Filozofická Katedra: Psychologie Disertační práce Srovnání přesnosti a spolehlivosti sexodiagnostického vyšetření metodami penilní pletysmografie a měřením vizuálního reakčního času Ondřej Trojan, 2017 Abstrakt Sexodiagnostika je součástí forensně psychiatrického procesu. Určení přesné diagnózy je důležitým prvkem pro indikaci vhodnosti léčení, po- tažmo návrhu uložení ochranného léčení v procesu soudním. Penilní pletysmografie je již více než půl století součástí tohoto procesu. Cílem studie bylo otestovat vizuální stimuly používané autorem a zho- tovené v 90. letech minulého století - později digitalizované, určit diskriminační potenciál uvedené sady, porovnat přesnost falometrického vyšetření s diagnostikou pomocí vizuálního reakčního času spojeného s vlastním hodnocením. Vedlejším cílem bylo rozšíření vhledu do problematiky pedofilie z hlediska možných determinant rozvoje této parafilie, tedy zjištění postojů a anamnestických dat, najmě pak vlastních zkušeností s prožitkem sexuálního zneužití v dětství. Výsledky ukázaly řadu rozdílů ve výsledcích měření vzrušivosti u sku- piny egosyntonních pedofilů a u srovnávací skupiny mužů, kteří byli stíháni pro sexuální delikt z oblasti pedo / hebefilie, leč tento popírali. Korelační analýza ukázala signifikantní pozitivní vztah...
Standardizace stimulů pro měření ženského sexuálního vzrušení
Krejčová, Lucie ; Klapilová, Kateřina (vedoucí práce) ; Pastor, Zlatko (oponent)
Měření ženské sexuální vzrušivosti představuje jak v rámci primárního výzkumu, tak v rámci klinické praxe, řadu problémů. Zejména disproporce mezi subjektivně vnímaným vzrušením žen a fyziologicky měřenou sexuální odezvou (např. změna v amplitudě vaginální pulzace či v teplotě pochvy), velká variabilita v subjektivních preferencích žen a jejich nízká reaktivita na statické obrazové stimuly je zřejmě důvodem, že není k dispozici standardizovaná sada eroticko-sexuálních stimulů pro ženy. V naší studii bylo měřeno subjektivní i fyziologické vzrušení 2 sad sexuálně-erotických stimulů rozdílné povahy (řízená erotické imaginace a čtení erotických textů) pomocí pletysmografu GETA. Vhodnost zařazení stimulů i jednotlivých sad a jejich standardizace byla provedena na základě výsledků měření u vzorku 20 žen v reproduktivním věku, bez diagnostikovaných sexuálních problémů. Výsledky ukazují, že erotické povídky a výroky jsou vhodné pro měření ženské sexuální fyziologické reakce. Jejich účinnost se ukázala zejména v detekci postojů k sexualitě a sexuálním praktikám.
Sexuální a psychologické aspekty života mužských komerčních sexuálních pracovníků
Bar - Johnson, Michael ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Pastor, Zlatko (oponent) ; Procházka, Ivo (oponent)
Hlavní město České Republiky Praha je oblíbenou sexuální turistickou destinací pro muže, kteří vyhledávají sexuální služby mužů. Nabízení sexuálních služeb je zde pokládáno za trestný čin a v porovnání se zeměmi západní Evropy nabízejí mladí muži své sexuální služby za nízké ceny. Tento kvantitativní výzkum si klade za cíl identifikovat některé demografické a osobní charakteristiky těchto mladých mužů v sexuálním průmyslu. Na jaře 2011 eskorti přes internet (N=20) a muži nabízející sexuální služby v barech a klubech (N=20) vyplnili anonymně dotazník. Výsledky poukazují na to, že zatímco muži nabízející sexuální služby v klubech mají za sebou problémovou minulost a často nabízejí své služby v sexuálním průmyslu za účelem ekonomického přežití, je v Praze větší skupina sexuálních pracovníků - eskortů přes internet, kteří pocházejí ze zázemí typického pro průměrnou Českou mládež. Výsledky testů osobnosti ale zjistily, že se obě skupiny prokazují silnou asociální povahou v porovnání s běžnou Českou mládeží. Výsledky výzkumu o duševním zdraví (úzkost a deprese) poukazují na to, že práce muže jako sexuálního pracovníka sama o sobě nesouvisí s jeho zdravým psychickým stavem, pokud se neoznačí za homosexuála. Označení se za heterosexuála souvisí s vyšší mírou užívání návykových látek. U těch, kteří se...
Sexualní dysfunkce žen s močovou inkontinencí
Pastor, Zlatko ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Halaška, Michael (oponent) ; Raboch, Jiří (oponent)
SOUHRN Cíl: Práce zkoumala vliv ženské močové inkontinence na rozvoj sexuálních dysfunkcí. Dotazníkovým šetřením jsme zjišťovali, jak často a jakým způsobem modifikuje sexuální chování a sexuální reakce. Naším cílem bylo určit prevalenci koitální inkontinence, popsat nejčastější sexuální poruchy a zjistit, jak se s nimi ženy vyrovnávají v partnerském životě a jak tyto situace řeší. Pozornost jsme věnovali zájmu lékařů o tuto problematiku, kvalitě jejich komunikace s pacientkami, efektu a spokojenosti s poskytovanou terapií. Výzkumný soubor: Výzkumný soubor tvořilo 106 žen s močovou inkontinencí ve věku 30- 44 a 45-59 let. Charakteristiky jejich sexuálního chování jsme porovnávali mezi oběma věkovými kategoriemi a vzhledem ke stanovené diagnóze. Změny sexuálního chování jsme hodnotili jednak ve vztahu k obecné populaci, k čemuž jsme použili závěry reprezentativního výzkumu na populaci českých žen z roku 2008 a také výzkumu provedeném na kontrolním souboru 112 zdravých žen srovnatelného věkového složení. Materiál a metody: K popisu a analýze sexuálních dysfunkcí inkontinentních žen jsme použili modifikovanou variantu sexuologického dotazníku ze zmíněného výzkumu Weisse a Zvěřiny a dva mezinárodně používané dotazníky PISQ-12 a GRISS. Získané výsledky jsme zpracovali standardizovanými statistickými metodami....

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.