Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Péče o stárnoucí a umírající osoby s mentálním postižením v pobytových zařízeních
Pokorný, Marek ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Holasová, Lenka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi péče o stárnoucí a umírající osoby s mentálním postižením v různých typech pobytových zařízeních jako jsou například domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněná bydlení, domovy pro seniory či týdenní stacionáře. Pro výzkum této problematiky byla vybrána pobytová zařízení na území hlavního města Prahy, přičemž předmětem výzkumu je zmapovat, jakým způsobem jednotlivá zařízení k těmto osobám přistupují, jak pracují s jejich potřebami a jaké jsou aktuální překážky bránící seniorům zestárnout a dožít životy v prostředí pobytových služeb, které často vnímají jako svůj domov. Klíčová slova Osoby s mentálním postižením, senioři, pobytové služby, stárnutí, umírání.
Rizikovost online marketingové komunikace značky Engine Tables
Pokorný, Marek ; Plachký, Leoš (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zjistit, analyzovat a zhodnotit všechny možná rizika online marketingové komunikace značky Engine Table. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. Analytická část se zaměřuje na seznámení se značkou, marketingovou problematikou, PEST analýzou, analýzou trhu a konkurencí. Dále se v této části budu snažit analyzovat všechny možná rizika, která mohou vzniknou v prostředí online marketingové komunikace. V poslední části jsou následně hodnocena jednotlivá řešení, jejich efektivita, finanční náročnost, celkový přínos navrhovaných řešení, veškerá možná rizika a řešení jak jim je možné předejít.
Marketingová komunikace značky Engine Tables na sociálních sítích
Pokorný, Marek ; Plachký, Leoš (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je, propagace značky Engine Tables na nových sociálních sítích a zlepšení propagace na stávajících sociálních sítích. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. Analytická část se zaměřuje na seznámení se značkou, marketingovou problematikou, PEST analýzou, analýzou trhu a konkurencí. V poslední části jsou následně hodnocena jednotlivá řešení, jejich efektivita, finanční náročnost a celkový přínos navrhovaných řešení.
Měření hodnot R, L, C na komponentech zadaného el.obvodu
Pokorný, Marek ; Vítek, Ondřej (oponent) ; Veselka, František (vedoucí práce)
Cílem této práce je informovat čitatele o možnosti a vlastnostech měřícího přístroje 7600 Precision LCR Meter a dále pak o měření paramerů R,L,C na komponentech elektrického stoje ,zvláště pak na kluzných kontaktech,s kterými tato práce seznamuje a jak jsou jejich parametry důležité pro správnou funkčnost elektrického stroje v němž jsou instalovány.Osnova práce vychází hlavně z manuálu k přístroji 7600 Precision LCR Meter a dále pak z publikace Kluzný kontakt v elektrických strojích - Doc. Veselka, Doc. Chmelík.
Elektroinstalace rodinného domu
Pokorný, Marek ; Bátora, Branislav (oponent) ; Macháček, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce na téma “Elektroinstalace rodinného domu“ je popsat zákony a vyhlášky související s elektroinstalací, příslušné normy a podmínky pro připojení na distribuční síť (elektrické přípojky nízkého napětí), způsoby připojení a jejich umístění. Dále je práce věnována podmínkám provozu, vnějším vlivům, dimenzování a ukládání kabelů. Zabývá se jištěním a to jeho principy, ochranami, způsoby jištění a hromosvodem. V samostatné kapitole je pojednáno o rozdělení rozvaděčů nízkého napětí a jejich přístrojovém vybavení. V dalším okruhu bakalářské práce je popsána oblast osvětlení a svítidel. Následující kapitola je zaměřena na druhy instalací (klasické a inteligentní), slaboproudé instalace (počítačové rozvody), požární a bezpečnostní elektroinstalaci a zpracování revizní zprávy. V závěru bakalářské práce je ukázka elektroinstalace rodinného domu v praxi.
Charakterizace vlastností fotovoltaického systému
Pokorný, Marek ; Dolenský, Jan (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této práce je informovat nejprve o fotovoltaice všeobecne, dále práce informuje o fotovoltaických panelech a celých elektrárnách. V práci je zahrnut i postup jak FVE realizovat v souladu s legislativou.V Další cásti je samotný hrubý návrh fotovoltaické elektrárny do výkonu 30kWp, která se dá umístit na rodinny dum, výpocet a kalkulace investic a návratnosti techto investic v závislosti na case. Návrh je proveden ve dvou samostatných návrhových programech FRONIUS SOLAR a SUNNY DESIGN,jejich výstupy jsou porovnány. V praktické cásti této práce spolupracuji s firmou SOLARTEC s.r.o na merení hodnot z experimentálního fotovoltaického systému a na vypracování metodiky stanovení reálných vlastností solárních systému v provozu z namerených dat následne ukládaných do databáze. Tyto data dále vyhodnocuji a porovnávám pri podobných provozních podmínkách. Tyto data nám ukazují napr. prubeh výroby elektrické energie behem charakteristických dnu v závislosti na dopadající intenzite zárení, teploty clánku ,úhlu dopadajícího zárení atd. Mužeme porovnat, jak vypadá ideální den z hlediska výroby fotovoltaické elektrárny, s ostatními dny. Dále jsou v práci uvedeny histogramy výkonu panelu behem chrakteristických dnu a za celou dobu zkoumání.

Viz též: podobná jména autorů
23 POKORNÝ, Martin
1 Pokorný, M.
7 Pokorný, Marek
23 Pokorný, Martin
3 Pokorný, Matyáš
2 Pokorný, Matěj
3 Pokorný, Michael
20 Pokorný, Michal
2 Pokorný, Milan
1 Pokorný, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.