Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Koncept lokálních potravin: postoje a chování českých spotřebitelů
Pešková, Veronika ; Zvěřinová, Iva (vedoucí práce) ; Kyselá, Eva (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá problematikou lokálních potravin a analýzou faktorů ovlivňujících nákupní chování českých spotřebitelů. V teoretické části se nejdříve zaměřuje na problémy souvisejícími s definicí pojmu lokální potravina, a to s oporou taxonomie dimenzí blízkosti dle Eriksenové (2013). Dále rozebírá souvislosti zvýšeného zájmu o lokální produkci, mezi které patří anti-globalizační trendy, otázky ochrany životního prostředí a další hodnotové změny ve společnosti. Představeny jsou významné zahraniční i české výzkumy lokální produkce a spotřebitelského chování. Na závěr teoretické části jsou popsány vybrané teorie pro vysvětlení nákupního chování lokálních potravin, které jsou zároveň vhodné k představení teoretického podkladu pro výzkumné otázky a cíle práce. Jedná se především o Alphabet Theory (Zepeda & Deal, 2009), která vychází z dřívějších teorií Value-Belief-Norm Theory (Stern, Dietz, Abel, Guagnano, & Kalof, 1999) a Attitude-Behavior-Context Theory (Guagnano, Stern, & Dietz, 1995). Empirická část navazuje na teoretická východiska a obsahuje analýzu nákupního chování českého spotřebitele, kterou opírá jak o kvalitativní polo-strukturované rozhovory, tak o dotazníkové kvantitativní šetření populace České republiky ve věku 18-65 let reprezentativního na základě...
Názory občanů na drogy – květen 2017
Pešková, Veronika ; Pilecká, Jarmila
Květnové šetření CVVM se zaměřilo na problematiku drog a jejich vnímání českou veřejností. Výzkum v tomto ohledu zjišťoval, zda a nakolik občané považují současný stav užívání drog za problém jednak v České republice jako celku, jednak v místě jejich bydliště. Dále jsme se ptali na to, zda se drogové problematice dostatečně věnují příslušné instituce a zkoumány byly také postoje k některým otázkám souvisejícím s léčbou drogové závislosti a pomoci lidem závislým na drogách.
Hodnocení evropské integrace – duben 2017
Čadová, Naděžda ; Pešková, Veronika
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byly v dubnu 2017 zařazeny otázky na téma evropské integrace. Konkrétně jsme zjišťovali názory na to, zda se v Evropské unii uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce, tolerance, spravedlnosti a solidarity. Dále nás ve výzkumu zajímaly názory české veřejnosti na prospěšnost či škodlivost evropské integrace v oblastech hospodářství, politiky, kultury, obrany a ekologie. Podrobněji jsme se zaměřili také na to, zda dotázaní věří tomu, že rozhodnutí Evropské unie jsou v zájmu České republiky a v jejich vlastním zájmu.\n
Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2017
Čadová, Naděžda ; Pešková, Veronika
V rámci březnového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkajících se půjčování si peněz a splácení dluhů. Respondenti byli konkrétně dotazováni na jejich názor na zadlužování běžných lidí v různých oblastech a následně na subjektivní vnímané potíže se splácením půjček u těch, kteří nějaké peníze dluží. Uvedená témata byla naposledy zkoumána v lednovém výzkumu v minulém roce.
Násilná delikvence mládeže v ČR v porovnání ISRD-2 a ISRD-3
Pešková, Veronika ; Podaná, Zuzana (vedoucí práce) ; Krulichová, Eva (oponent)
Následující práce zkoumá násilnou delikvenci mládeže v České republice na základě dat z druhé a třetí vlny výzkumu International Self-Report Delinquency Study (ISRD), který v České republice probíhal v roce 2006/7 (ISRD-2) a v roce 2013 (ISRD-3). V teoretické části se zaměřuje především na rizikové faktory, které s násilnou delikvencí mládeže mohou souviset, a dále věnuje pozornost teoretickým východiskům zmíněného výzkumu ISRD, který je založen především na teoriích sociální kontroly, konkrétně teorii sociálních vazeb (Hirschi, 1969/2002) a obecné teorii kriminality (Gottfredson & Hirschi, 1990). V analytické části následuje statistická analýza, která se zaměřuje především na porovnání násilné delikvence mládeže mezi dvěma vlnami, dále násilné viktimizaci a genderovým rozdílům. Zvláštní pozornost je dále věnována rodinným vazbám a rodičovské kontrole v souvislosti s násilnou delikvencí a porovnání vzorku z Prahy, Plzně a zbytku České republiky. Analýzy naznačují, že mezi vlnami se celoživotní násilná delikvence snížila a určité snížení lze pozorovat i u rozdílu mezi chlapci a děvčaty. Souvislosti rodinných vazeb a rodičovského dohledu s násilnou delikvencí se prokázaly, ale vztahy byly spíše slabé. Srovnání mezi Prahou, Plzní a zbytkem republiky ukázalo, že v násilné delikvenci ani v rodinných...
Názory české veřejnosti na současnou situaci na Ukrajině – Březen 2017
Pešková, Veronika ; Pilecká, Jarmila
V březnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. z roku 2017 jsme se ptali české veřejnosti na otázky týkající se současného dění na Ukrajině. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace na Ukrajině a zda ji pokládají za bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku, Evropu a mír ve světě. V tomto šetření byly analogické otázky položeny také v souvislosti s aktivitami tzv. Islámského státu a v minulém, únorovém šetření jsme se obdobně ptali na vnímání situace ohledně uprchlíků. Tisková zpráva zahrnuje i srovnání s těmito aktuálními událostmi
Obchodní vztahy EU s asijskými státy
Pešková, Veronika ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Zamykalová, Miroslava (oponent)
Předkládaná diplomová práce analyzuje obchodní vztahy Evropské unie s asijskými zeměmi. Práce obsahuje charakteristiku vzájemného obchodu zbožím, zabývá se rovněž přímými zahraničními investicemi a obchodem službami. Součástí práce je také popis smluvního základu vzájemných vztahů a odhad jejich budoucího vývoje.
Vztah hrdinů k prostředí v románech Thomase Hardyho
PEŠKOVÁ, Veronika
Náplní práce je analýza, komparace a interpretace díla Thomase Hardyho, konkrétně vztahu hrdinů k prostředí ve vybraných ?wessexských románech?. Východiskem práce je zasazení Hardyho tvorby do dobového kontextu, obecná charakteristika jeho děl a filozofická inspirace ovlivňující autorovo pojetí prostoru. Hlavním cílem práce je poukázat na důležitost prostředí v díle Thomase Hardyho, nastínit problematičnost existence Hardyho literárních postav, jejich osudovost a tragičnost spjatou s místem jejich pobytu a další, především společenské okolnosti ovlivňující život postav. Dalším cílem je zaměřit se na sledování vývoje témat a motivů a odpovědět na otázku, jakým způsobem se vyvíjí tvorba Thomase Hardyho v jednotlivých, chronologicky seřazených románech. Odpovědi na tyto otázky přináší hlavní část diplomové práce, která je založena na rozborech jednotlivých románů, v nichž zásadní roli hraje prostředí.
Obchodní vztahy EU a MERCOSURu
Pešková, Veronika ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Machková, Hana (oponent)
Práce analyzuje obchodní vztahy mezi Evropskou unií a uskupením MERCOSUR. K prokázání důležitosti těchto vztahů jsou použity statistické údaje Evropské komise a Eurostatu. Práce dále zkoumá smluvní základ obchodních vztahů mezi danými oblastmi. V závěru práce jsou shrnuty podstatné informace.

Viz též: podobná jména autorů
2 PEŠKOVÁ, Vendula
8 Pešková, Veronika
1 Pešková, Vítězslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.