Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Raná péče u dětí se sluchovým postižením
PŘIBYLOVÁ, Petra
Bakalářská práce se zabývá ranou péčí u dětí se sluchovým postižením. Práce je dělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zaměřuje na představení sluchových vad, jejich vzniku a možnou kompenzací, dále dopad sluchového postižení na život dítěte. Druhá kapitola je věnována problematice rané péče, ukotvení v právním řádu, složení jejího týmu a možnostech využití. Praktická část představuje život rodiny, ve které jedno z dvojčat má sluchovou vadu. Rozhovor s matkou mapuje jejich spolupráci s ranou péčí. Dále na základě rozhovoru s pracovnicí rané péče je představena práce v organizaci Centra pro dětský sluch TamTam o.p.s.
Romské dítě ve výchovně - vzdělávacím procesu
Přibylová, Petra ; Váňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Syslová, Hana (oponent)
Diplomová práce s názvem Romské dítě ve výchovně-vzdělávacím procesu si klade za cíl popsat specifika romského žáka ve vztahu k jeho výchově a vzdělávání v porovnání s dětmi z majoritní společnosti. V první části se práce věnuje historii romského etnika a její vliv na současné postavení Romů ve společnosti. V další části popisuje výchovu a vzdělávání romských dětí jak v rodinách, tak ve školním prostředí, a snaží se pojmenovat možné překážky, které zabraňují úspěšné integraci romských dětí mezi své české spolužáky. V závěru práce, v praktické části, je rozebrána vlastní zkušenost práce s romským žákem v konfrontaci s teoretickými poznatky popsanými v první části práce.
Variabilita křídelní žilnatiny vážek (Insecta: Odonata) - geometricko-morfometrická studie
Přibylová, Petra ; Prokop, Jakub (vedoucí práce) ; Růžička, Jan (oponent)
Vzor křídelní žilnatiny vážek (Odonata) je užíván jako důležitý soubor znaků v systematice. Cílem předložené práce je podchycení trendů variability křídelní žilnatiny vážek na základě geometricko-morfometrické analýzy. Variabilita tvaru křídel a křídelní žilnatiny byla zkoumána v rámci jednotlivých podřádů, čeledí, druhů a pohlaví jedinců prostřednictvím analýzy hlavních komponent (PCA), redundanční analýzy (RDA) a centroidové velikosti. Podkladová data zahrnují snímky 46 druhů vážek náležících do 43 rodů a 24 čeledí, které pocházejí z institucionálních entomologických sbírek. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že zástupci podřádu Zygoptera disponují velkou tvarovou rozmanitostí obrysu křídla. U druhů náležících k podřádu Epiprocta se variabilita křídelní žilnatiny projevuje především v oblasti costy a nodu. Rozdíl v pohlaví jedinců neindikuje výskyt znatelných odlišností ve tvaru křídla ani ve struktuře křídelní žilnatiny. Poměr délky a šířky křídla spolu s tvarem plamky je přímo spjat s velikostí těla vážek. Klíčová slova: Odonatoptera, Odonata, Epiprocta, Zygoptera, křídelní žilnatina, variabilita, geometrická morfometrie
Obohacování Jižního oceánu železem
Přibylová, Petra ; Koblížek, Michal (vedoucí práce) ; Nedbalová, Linda (oponent)
Tato práce shrnuje současnou úroveň znalostí o vlivu železa na růst planktonu ve vztahu ke snižování koncentrace CO2 v atmosféře. V rozsáhlých oblastech Tichomoří a Jižního oceánu je železo limitujícím faktorem pro růst fytoplanktonu. Tato práce je zaměřena na oblast Jižního oceánu, kde chronologicky popisuje přírodní a umělé experimenty, jejichž cílem bylo zjistit možnosti umělého obohacování oceánu železem. Principem umělých pokusů bylo přidání roztok železa do vrchní vrstvy oceánu, které mělo za následek zvýšený růst fytoplanktonu a koncentrace chlorofylu. U přírodních obohacení byla také pozorována reakce planktonu na přísun železa z výstupných proudů (upwellingu). I v těchto případech byl zaznamenán větší přírůstek fytoplanktonu a jeho chlorofylu. V současné době živě diskutovaná možnost velkoplošného obohacování je zatím z důvodu obav z dopadů takového geoinženýrství a nedostatečného poznání zakázána Spojenými národy.
Podnikatelský plán pro založení soukromého mateřského centra
Meisterová, Michala ; Přibylová, Petra (oponent) ; Kučerová, Vladimíra (vedoucí práce)
Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromého mateřského centra ve městě Kuřim. Soukromé mateřské centrum bude zřízeno formou společnosti s ručením omezeným. Podnikatelský záměr je vytvořen na základě tržní niky, která plyne z nedostatečné kapacity státních škol ve městě Kuřim. Diplomová práce obsahuje tři části. V teoretické části je definován podnikatelský plán a jeho jednotlivé části. Druhá část obsahuje analýzy aktuální situace na trhu. Poslední část obsahuje vlastní návrh řešení, kde jsou detailně rozpracovány jednotlivé kroky vedoucí k realizaci podnikatelského plánu, je zde provedena finanční analýza, analýza rizik a jejich omezení.
Působnost, organizace a činnost Úřadu práce ČR
PŘIBYLOVÁ, Petra
Bakalářská práce se zabývá změnou a vývojem jednotlivých činností úřadu práce od jeho vzniku v roce 1990 do současné doby. Poukazuje zejména na změnu organizační struktury související se vznikem jednotného Úřadu práce ČR v roce 2011 a dále na rozšíření činností Úřadu práce ČR s přechodem agendy výplaty nepojistných sociálních dávek v roce 2012. Práce popisuje jednotlivé činnosti úřadu práce, primárně je zaměřena na činnosti na úseku nepojistných sociálních dávek dávek státní sociální podpory, dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Zabývá se otázkou, zda je veřejnost dostatečně informována o činnostech úřadu práce.
Účetní a daňové prostředí pro podnikání v Nizozemí
Přibylová, Petra ; Skálová, Jana (vedoucí práce) ; Láchová, Lenka (oponent)
Diplomová práce popisuje účetní a daňové prostředí pro podnikání v Nizozemí a snaží se upozornit na rozdíly v legislativě, které se odkloňují od evropského trendu. Práce mapuje právní úpravu podnikání a s tím související účetní a daňovou legislativu, zaměřuje se na skupinu z účetního i daňového hlediska a snaží se poskytnout odpověď na otázku, proč je Nizozemí považováno za daňový ráj. V účetní i daňové legislativě je v Nizozemí patrný sílící tlak Evropské unie. Do nizozemských účetních standardů jsou implementovány principy podle IFRS, přesto si některé oblasti zachovávají původní národní úpravu. Daňová úprava má svérázný charakter, země je atraktivní destinací z hlediska zdanění dividend, úroků, licenčních poplatků a dalších kapitálových zisků.
Pedagogická komunikace učitelů
PŘIBYLOVÁ, Petra
Bakalářská práce je zaměřena na pedagogickou komunikaci z pohledu učitelů ze střední školy v Českých Budějovicích. Práce je rozdělena do dvou částí. Na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou definovány základní pojmy komunikace.V praktické části jsou uvedeny cíle výzkumu a metoda ke zjištění výsledků výzkumu.
Chovatelství na základní škole
PŘIBYLOVÁ, Petra
Tato diplomová práce se zabývá chovatelstvím na základní škole. V rámcovém vzdělávacím programu je toto učivo zahrnuto do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Žáci se seznamují s chovem zvířat v domácnosti a s podmínkami a hygienou chovu. Tato práce zjišťuje rozsah vědomostí, které žáci mají z této oblasti a jaký vztah mají obecně ke zvířatům. Na základě aplikace didaktických testů a dotazníků, které vyplnili žáci osmých tříd třech základních škol, byl proveden výzkum. Výsledky jsou shrnuty v této diplomové práci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 PŘIBYLOVÁ, Petra
1 Přibylová, Pavla
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.