Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
8D report jako nástroj pro zvyšování kvality výroby
Machová, Lenka ; Opočenská, Hana (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářka práce pojednává o kvalitě jako o nástroji pro zefektivnění výroby. Dále rozebírá jednotlivé metody vhodné ke zvyšování kvality a tyto podrobně popisuje. Z těchto metod je vybraná metoda 8D , která je následně detailně rozebrána jako účinný nástroj pro zvýšení kvality. Je proveden detailní rozbor jednotlivých kroků uvedené metody. Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor konkrétního příkladu z firemní praxe a popisuje řešení z hlediska využití 8D reportu se zaměřením na reklamace.
Použití metody TPM v údržbě strojů
Velebová, Petra ; Opočenská, Hana (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o použití metody TPM (Total Productive Maintenance) v údržbě strojů. Teoretická část se zabývá údržbou a je zde popsán vývoj, význam a použití metody TPM. Praktická část popisuje aktuální stav metody TPM ve firmě Bosch Diesel s.r.o. Cílem práce je rozbor použití metody TPM v údržbě strojů, dále navržení rozšíření stávajícího standardu TPM o efektivní školení, a to na všech pozicích. Rovněž navržení kontrolního mechanismus pro pravidelné ověřování úrovně znalostí na jednotlivých pozicích. V práci jsou dosažené výsledky rozebrány a zhodnoceny.
Metodologie Six Sigma v průmyslu
Kubíček, Jan ; Opočenská, Hana (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá popisem metodologie Six Sigma. Je popsáno obecné pojednání o metodologii Six Sigma a o její historii a využití. V rámci této práce je popsán nejpoužívanější cyklus aplikace Six Sigma projektu DMAIC společně s nástroji, které se v jednotlivých fázích mohou vyskytnout. V práci je pojednáno o programu Six Sigma ve společnosti Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o.
Uvádění strojírenských výrobků na trh v Evropské unii
Vývodová, Veronika ; Opočenská, Hana (oponent) ; Krbalová, Maria (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá uváděním strojírenských výrobků na trh v Evropské unii. V práci jsou shrnuty kroky nezbytné pro uvedení výrobku na evropský trh. Teoretická část shrnuje legislativní požadavky Evropské unie, resp. České republiky, kterými se výrobci musí řídit. Praktická část aplikuje zjištěné poznatky na konkrétní strojírenský výrobek, převážná část je zaměřena na identifikaci nebezpečí a systémovou analýzu rizik stolní vrtačky. Součástí praktické části je také vypracování prohlášení o shodě.
Predictive system maintenance machines in engineering practice
Rázgová, Benedikta ; Opočenská, Hana (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with the predictive maintenance of machines in engineering practice. The first part of the thesis deals with problems theoretically, there is described generally maintenance and methods of technical diagnostics of machine tools. The practical part focused on the application of one selected method, vibrodiagnostics. Part of the work is the vibrodiagnosis evaluation of the milling center, the design of the predictive maintenance system and other recommendations for SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Vyškov.
Prediktivní diagnostika a údržba robotů Stäubli
Lojková, Pavlína ; Opočenská, Hana (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o prediktivní diagnostice a údržbě robotů Stäubli ve firmě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Jsou popsány doposud sledované parametry a k tomu účelu navrženy další vhodné. Je realizován návrh eskalačního modelu, jeho vylepšení a vizualizace. V bakalářské práci je také provedeno zhodnocení řešené problematiky.
Principy údržby metodou TPM
Zahradníček, Lukáš ; Hammer, Miloš (oponent) ; Opočenská, Hana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na moderní metodu TPM používanou ve výrobních firmách k údržbě strojních zařízení. V teoretické části je nejdříve popsána obecně údržba a dále je podrobně rozebrána metoda TPM. Také je zde popsána technická diagnostika, na kterou byl kladen důraz v praktické části z hlediska využití vibrodiagnostiky v prediktivní údržbě. V praktické části je potom uveden návrh na zavedení metody TPM ve vyškovském závodě firmy SMC Industrial Automation s.r.o.
Návrh nového pohonu vybrané části plnícího stroje
Borunský, Přemysl ; Opočenská, Hana (oponent) ; Rozehnalová, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá úpravou zařízení pro plnění tub. Práce se soustředí na analýzu současného stavu stroje, návrh inovace s ohledem na dané vstupní parametry, provedení konstrukčních výpočtů, vypracování výkresové dokumentace a porovnání stávajícího a navrhovaného řešení. Cílem práce je navržení náhrady pohonu plnicího mechanismu tak, aby bylo dosaženo zefektivnění procesu plnění tuby produktem, zkrácení potřebné doby pro tento proces a zachování či snížení výrobních nákladů.
Použití metody RCM v údržbě strojů
Ludvík, Radek ; Opočenská, Hana (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se v teoretické části zabývá údržbou, u které popisuje její historický vývoj a její základní systémy. Poté vysvětluje s údržbou spojené pojmy, jako jsou vibrodiagnostika a elektrodiagnostika. Dále se práce hlavně soustředí na komplexní systém údržby a to na údržbu zaměřenou na bezporuchovost (RCM), jejíž implementace ve výrobní společnosti je předmětem praktické části.
Údržba a diagnostika obráběcích strojů se zaměřením na vibrodiagnostiku, elektrodiagnostiku a tribodiagnostiku
Houška, Jan ; Opočenská, Hana (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o údržbě a s ní související technické diagnostice obráběcích strojů. Diagnostické metody, na které je práce zaměřena, jsou vibrodiagnostika, tribodiagnostika a elektrodiagnostika. V práci je navržen diagnostický systém a realizováno měření vibračních a elektrických parametrů obráběcího centra. Na základě získaných výsledků je pro společnost doporučen další postup ve využití technické diagnostiky a prediktivní údržby obráběcích strojů. V rámci tribotechnické diagnostiky je práce zaměřena na vyhodnocení dlouhodobého sledování stavu procesní kapaliny, která byla používána u několika obráběcích strojů. Je navržen postup měření vybraných parametrů a stanoveny pravidelné kontroly stavu kapaliny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.