Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mezi faktem a fikcí. K dokumentárním postupům ve vybraných dílech Alěse Adamoviče
Koliášová, Jana ; Kosáková, Hana (vedoucí práce) ; Nykl, Hanuš (oponent)
Diplomová práce se zabývá vzájemným prostupováním faktuálního a fikčního psaní v díle běloruského prozaika Alěse Adamoviče. Analyzována jsou dvě díla označovaná v paratextech jako dokumentární (Moje ves lehla popelem, 1975; Kniha o blokádě, 1981), jež jsou složená ze zápisů orálních svědectví, a dvě díla románová, inkorporující řadu autentických dokumentů (Návrat do Chatyně, 1972; Katani, 1981). Na příkladu těchto textů práce ukazuje, jak jsou (hypotetické) hranice mezi faktem a fikcí v jednotlivých dílech stírány a překračovány. První, literárněhistorická část práce stručně shrnuje hlavní koncepce vztahu mezi uměním a skutečností v sovětském prostoru, počínaje formalistickou školou a jejím zájmem o žánrové inovace a konče důrazem na individuální čtenářskou recepci u Lidije Ginzburgové a Pjotra Palijevského. Tato pluralita se odráží nepřímo i ve druhé části práce, věnované Adamovičovu uvažování o pojmu pravdivosti v literatuře; s tím je spojena otázka vlivu žánrové tradice na recepci díla. I v autorově myšlení se ukazuje role čtenáře jako ústřední; pro popis recepčního aktu je využit Lessingem rozpracovaný koncept klasické katharsis, jenž umožňuje poměrně přesný popis procesuality recepce daných textů. Třetí a poslední část práce je zaměřena na interpretaci vybraných děl se zřetelem k tomu, jakou...
Pojetí ruské literatury v díle N. J. Osipova
Bažantová, Natalia ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Jančárková, Julie (oponent)
Práce je věnována osobnosti jednoho z představitelů vědecké inteligence z bývalé Ruské říše, ruskému psychiatrovi Nikolaju Jevgrafoviči Osipovovi. Zaměřuje se na jeho život, činnost v Československu, a hlavně na pojetí ruské literatury v jeho díle. Detailně se zabývá Osipovovým zkoumáním fenoménu strachu v tvorbě Gogola, Dostojevského a Tolstého. Dále se soustřeďuje na Osipovovu psychoanalýzu Dostojevského a jeho tvorby. V neposlední řadě se zabývá problematikou pojmenovávání literárních postav v pojetí Osipova.
The historical and archaeological importance of travel accounts made by Russian pilgrims to the Near East from the 12th to 19th centuries.
Ježek, Václav ; Tumis, Stanislav (vedoucí práce) ; Boček, Pavel (oponent) ; Nykl, Hanuš (oponent)
Tato práce se zaměřuje na téma, které se z hlediska badatelského zájmu těší čím dále tím většímu zájmu. Jedná se o Ruské poutníky nebo cestovatele, kteří navštěvovali oblasti Blízkého Východu zejména takové místa, jakými jsou Svatá země, Konstantinopol, Svatá Hora Athos a další. Pod pojmem Ruské poutníky v práci rozumíme jedince, které souvisely s kontextem Ruského státu jako politickým subjektem. Necharakterizujeme je na základě etnické příslušnosti. Kontakty mezi jihem a Ruskem mají důležitý význam pro rozvoj samotné Rusi, její kultury, identity a dějin. To samé platí i pro oblasti Blízkého Východu, kde kontakty s Ruskem souviseli významným způsobem s dějinným rozvojem a povahou této oblasti. Ruské kontakty s jihem je nutné zpočátku vnímat hlavně v kontextu Byzantsko- Ruského kontextu. Byzantsko-Ruské vztahy byly určeny vztahem založeném na kulturním vlivu a na sdílené víře. Pro rozvoj těchto vztahů a kulturního vývoje sehráli klíčovou roli jedinci ať už cestovatelé nebo lidé vyslaní s jasným cílem či úkolem. V rámci těchto kontaktů byla velmi důležitá náboženská motivace, kdy pouť do takových míst jakými byli Konstantinopol, Svatá země, Svatá Hora Athos souvisela s budováním náboženské a tím pádem kulturní identity Ruského prostředí, neboť kultura a náboženství v Rusku intimně souviseli v době...
Život ruských gymnázií v meziválečném Československu
Rábelová, Marie ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Hašková, Dana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá fenoménem ruských gymnázií v meziválečném Československu, konkrétně Ruského reformního reálného gymnázia v Praze a Ruského reformního reálného gymnázia v Moravské Třebové. Práce stručně pojednává o vzniku Ruské pomocné akce a o školském systému vytvořeném pro ruskou emigraci. Poté popisuje okolnost vzniku a uzavření ruských gymnázií, jejich běžný chod, učební náplň a mimoškolní aktivity studentů gymnázia.
Generální ředitel Škodových závodů v Plzni Vilém Hromádko a jeho obchodní vztahy se Sovětským svazem
Jelínková, Veronika ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Jančárková, Julie (oponent)
Práce se zaměřuje na osobnost Viléma Hromádka, zkušeného inženýra, který významně pozvedl strojní výrobu nejen v celém Československu, ale také v Polsku a SSSR. Tento muž se v roce 1938 osobně setkal s J. V. Stalinem, za svého života byl několikrát vězněn a zapojil se do protinacistického odboje. Hlavním účelem je prozkoumat jeho aktivity spojené s posílením zbrojního průmyslu v Sovětském svazu mezi léty 1937 - 1941. Obchodní spolupráce Viléma Hromádka se Sovětským svazem a jeho zásluhy pro československý a světový průmysl jsou doloženy na základě archivních materiálů a dobových dokumentů. Práci doplňuje rozsáhlá obrazová příloha. Klíčová slova: Vilém Hromádko, zbrojní průmysl, Škodovy závody, československo-sovětské hospodářské vztahy, SSSR
«Little Man» Characters in the Work of Nikolai Gogol and Andrei Platonov
Yakubenkova, Yulia ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Kosáková, Hana (oponent)
a klíčová slova Tato bakalářská práce se zabývá analýzou pojmu «malý člověk». V první kapitole jsou postupně probrány různé aspekty obecné formulace pojmu. Druhá kapitola je věnována postavám "petrohradských" povídek N.V. Gogola, jelikož jsou nejreprezentativnějšími představiteli typu "malý člověk". Třetí kapitola pojednává o postavách A.P. Platonova, srovnává je s postavami N.V. Gogola a polemizuje se vnímáním postav A.P. Platonova jako "malých lidí". Analýza z větší částí vychází ze sekundarní literatury proto, že samotný pojem "malý člověk" je literárněvědnou abstrakcí, jejíž rozbor nelze uskutečnit jenom na základě primárních zdrojů. Klíčová slova: ruská literatura, malý člověk, Nikolaj Gogol, Andrej Platonov
Člověk, stát a právo v myšlení Pavla Novgorodceva
Zemánek, Ladislav ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Kosáková, Hana (oponent)
Práce se zabývá dílem ruského právního filosofa P. I. Novgorodceva s důrazem na koncepty přirozeného práva, společenského ideálu, individualismu, liberalismu, právního státu a demokracie. Novgorodcevova interpretace uvedených konceptů je zasazena do širších souvislostí ruské i západní právní a politické filosofie. Novgorodcevovo dílo je analyzováno s ohledem na transformaci ruské liberální doktríny od klasického liberalismu k liberálnímu socialismu. Práce odhaluje progresivní momenty autorova myšlení a naznačuje způsoby, jak je dále rozvíjet. Jednotlivé aspekty jsou zkoumány prizmatem kritické teorie společnosti A. Honnetha. To umožňuje uchopit látku v historické proměnlivosti a podmíněnosti při současném zachování normativního měřítka. Cílem práce není pouze posoudit přínos a aktuálnost Novgorodcevova díla, ale rovněž kriticky prozkoumat otázky relevantní z hlediska zvoleného tématu, především pak metafyzické předpoklady liberalismu a jeho meze ve vztahu k pojetí člověka, státu a práva. Práce ukazuje, že ruský filosof sice nabídl reformulace starých konceptů, nedokázal však opustit liberální paradigma. Jeho texty proto nemohou posloužit pro překonání metafyzických předpokladů liberální demokracie.
Siginificance of literary salons in Russia during the rule of Alexander I.
Melkonova, Anastasia ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Kosáková, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem literárního salonu v Rusku za doby vlády Alexandra I. a jeho rolí a významem pro ruskou společnost celkově a pro literaturu zvláště. V rámci této práce byly uvedeny hlavní příčiny tohoto jevu v Rusku, byla provedena analýza jeho historie od počátků až do ztráty významu, kde je zvláštní pozornost věnována literárnímu salónu za doby vlády Alexandra I. Pro stanovení specifiky literárního salonu byla provedena analýza rozdílů mezí salony a kroužky a jinými formami organizací literárního života, rozdílů mezí salony, jejichž majiteli jsou dámy či páni, a také rozdílů mezí petrohradskými a moskevskými literárními salony. Klíčová slova: Dějiny ruské kultury, 19. století, literární salón, ruská literatura
Sen v díle Fjodora Michajloviče Dostojevského
Večeřová, Kristýna ; Kosáková, Hana (vedoucí práce) ; Nykl, Hanuš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá motivem snu v díle Fjodora Michajloviče Dostojevského (1821- 1881). Práce se zaměřuje na vztah snu a reality v literární fikci spisovatele. Po stručném shrnutí přístupů badatelů, jež se daným motivem v tvorbě Dostojevského zaobírali, autorka zkoumá, jakým způsobem spisovatel integruje motiv snu do literární fikce. Představuje několik typů konfrontace snu a reality v autorových prózách a uvádí funkce, které sen plní jakožto literární prostředek. ávěrečná kapitola práce nahlíží motiv snu jako součást umělecko-filozofického záměru autora a navrhuje možnou interpretaci jeho role v uskutečnění tohoto záměru.
Srovnání ruské a české recepce Korolenkovy prózy Slepý hudebník
Vyhnálková, Michaela ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Ulbrechtová, Helena (oponent)
Předmětem této práce je analýza a následné porovnání ruské a české recepce prózy Slepý hudebník od ruského spisovatele Vladimíra Galaktionoviče Korolenka. První kapitoly obsahují stručné pojednání o životě a díle autora a krátké nastínění obsahu prózy Slepý hudebník. Těžištěm práce je zpracování a popis samotné recepce vybraného díla, a to jak v kritice dobové, tak i pozdější. V kapitole zabývající se ruskou recepcí Slepého hudebníka jsou nejprve stručně přiblíženy jeho různé redakce a poté zde již můžeme vidět názory a kritiku týkající se především hlavního psychologického motivu etudy, sociálních aspektů díla a zvukových či hudebních prvků. V další kapitole, týkající se české recepce, je rozebrána nejdříve problematika českého překladu, následují různé psychologické motivy a za tím opět sociální aspekty díla. V závěru je recepce obou zemí shrnuta a vzájemně porovnána. Klíčová slova: Vladimír Galaktionovič Korolenko, ruská literatura, literární kritika, recepční studia, Slepý hudebník

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.