Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pojetí česko-ruských vztahů v díle A. V. Florovského
Dopitová, Nikola ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Hašková, Dana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na přínos ruského historika Antonije Vasiljeviče Florovského (1884-1968) v oblasti zkoumání česko-ruských vztahů. Cílem práce je seznámit čtenáře s obsahem dosud nepublikovaných materiálů z jeho osobní pozůstalosti. První kapitola se zabývá analýzou tří publikovaných prací zaměřených na česko-ruské vztahy. Druhá kapitola je věnována nezveřejněným pracím týkajícím se stejného tématu za využití archivních materiálů. Třetí kapitola pojednává o činnosti a stycích ruského historika s českou vědeckou společností na základě osobní korespondence. Klíčová slova: ruská emigrace, dějiny vědy, česko-ruské vztahy, A. V. Florovskij
Spolková činnost ruskojazyčné menšiny v současné Praze
Šnajdrová, Michaela ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Volkova, Natalja (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu spolkové činnosti ruskojazyčné menšiny v současné Praze. Práce se zabývá zmapováním vývoje ruské imigrace na území dnešní České republiky během 20. století, a dále současným stavem ruské menšiny. Práce mapuje některé aktivní organizace, které ruskojazyčná menšina vytváří, a zároveň organizace, které pomáhají při integraci ruských imigrantů do českého prostředí. Klíčová slova Současná ruská emigrace; ruské spolkové aktivity; ruská menšina; spolková činnost
Vydavatelská činnost ruské meziválečné emigrace v Československu
Konvalinková, Karolína ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Hašková, Dana (oponent)
Práce se zabývá významnou kapitolou z dějin ruské meziválečné emigrace v Československu, kterou představuje činnost vydavatelství Plamja. To patřilo mezi stěžejní instituce ruské emigrace a jeho působení je klíčem k pochopení ruských exilových nakladatelství v Československu. Činnost nakladatelství je doposud zpracována pouze přehledově, chybí podrobnější informace a kritická analýza. Tu nelze uspokojivě provést bez pochopení role jeho vůdčí osobnosti, profesora Univerzity Karlovy, Jevgenije Alexandroviče Ljackého. Ljackij stál u jeho zrodu, vedl ho v jeho aktivní fázi a navázal kontakty s řadou autorů. Nakladatelství bylo vysoce produktivní v prvních letech své existence, čímž se natolik zadlužilo, že jeho činnost v dalších letech stagnovala. Pro zpracování této bakalářské práce byly využity materiály z Literárního archivu Památníku národního písemnictví, kde je uložena pozůstalost Ljackého, včetně archivu nakladatelství Plamja, a rovněž dostupné články, které se tomuto tématu věnují. Díky využití výše zmíněných archivních materiálů byla zjištěna nová, dosud nepublikovaná fakta o vzniku a působení nakladatelství. Klíčová slova: Jevgenij Alexandrovič Ljackij; ruská emigrace; nakladatelská činnost; exilová vydavatelství; Plamja
Mezi faktem a fikcí. K dokumentárním postupům ve vybraných dílech Alěse Adamoviče
Koliášová, Jana ; Kosáková, Hana (vedoucí práce) ; Nykl, Hanuš (oponent)
Diplomová práce se zabývá vzájemným prostupováním faktuálního a fikčního psaní v díle běloruského prozaika Alěse Adamoviče. Analyzována jsou dvě díla označovaná v paratextech jako dokumentární (Moje ves lehla popelem, 1975; Kniha o blokádě, 1981), jež jsou složená ze zápisů orálních svědectví, a dvě díla románová, inkorporující řadu autentických dokumentů (Návrat do Chatyně, 1972; Katani, 1981). Na příkladu těchto textů práce ukazuje, jak jsou (hypotetické) hranice mezi faktem a fikcí v jednotlivých dílech stírány a překračovány. První, literárněhistorická část práce stručně shrnuje hlavní koncepce vztahu mezi uměním a skutečností v sovětském prostoru, počínaje formalistickou školou a jejím zájmem o žánrové inovace a konče důrazem na individuální čtenářskou recepci u Lidije Ginzburgové a Pjotra Palijevského. Tato pluralita se odráží nepřímo i ve druhé části práce, věnované Adamovičovu uvažování o pojmu pravdivosti v literatuře; s tím je spojena otázka vlivu žánrové tradice na recepci díla. I v autorově myšlení se ukazuje role čtenáře jako ústřední; pro popis recepčního aktu je využit Lessingem rozpracovaný koncept klasické katharsis, jenž umožňuje poměrně přesný popis procesuality recepce daných textů. Třetí a poslední část práce je zaměřena na interpretaci vybraných děl se zřetelem k tomu, jakou...
Pojetí ruské literatury v díle N. J. Osipova
Bažantová, Natalia ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Jančárková, Julie (oponent)
Práce je věnována osobnosti jednoho z představitelů vědecké inteligence z bývalé Ruské říše, ruskému psychiatrovi Nikolaju Jevgrafoviči Osipovovi. Zaměřuje se na jeho život, činnost v Československu, a hlavně na pojetí ruské literatury v jeho díle. Detailně se zabývá Osipovovým zkoumáním fenoménu strachu v tvorbě Gogola, Dostojevského a Tolstého. Dále se soustřeďuje na Osipovovu psychoanalýzu Dostojevského a jeho tvorby. V neposlední řadě se zabývá problematikou pojmenovávání literárních postav v pojetí Osipova.
The historical and archaeological importance of travel accounts made by Russian pilgrims to the Near East from the 12th to 19th centuries.
Ježek, Václav ; Tumis, Stanislav (vedoucí práce) ; Boček, Pavel (oponent) ; Nykl, Hanuš (oponent)
Tato práce se zaměřuje na téma, které se z hlediska badatelského zájmu těší čím dále tím většímu zájmu. Jedná se o Ruské poutníky nebo cestovatele, kteří navštěvovali oblasti Blízkého Východu zejména takové místa, jakými jsou Svatá země, Konstantinopol, Svatá Hora Athos a další. Pod pojmem Ruské poutníky v práci rozumíme jedince, které souvisely s kontextem Ruského státu jako politickým subjektem. Necharakterizujeme je na základě etnické příslušnosti. Kontakty mezi jihem a Ruskem mají důležitý význam pro rozvoj samotné Rusi, její kultury, identity a dějin. To samé platí i pro oblasti Blízkého Východu, kde kontakty s Ruskem souviseli významným způsobem s dějinným rozvojem a povahou této oblasti. Ruské kontakty s jihem je nutné zpočátku vnímat hlavně v kontextu Byzantsko- Ruského kontextu. Byzantsko-Ruské vztahy byly určeny vztahem založeném na kulturním vlivu a na sdílené víře. Pro rozvoj těchto vztahů a kulturního vývoje sehráli klíčovou roli jedinci ať už cestovatelé nebo lidé vyslaní s jasným cílem či úkolem. V rámci těchto kontaktů byla velmi důležitá náboženská motivace, kdy pouť do takových míst jakými byli Konstantinopol, Svatá země, Svatá Hora Athos souvisela s budováním náboženské a tím pádem kulturní identity Ruského prostředí, neboť kultura a náboženství v Rusku intimně souviseli v době...
Život ruských gymnázií v meziválečném Československu
Rábelová, Marie ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Hašková, Dana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá fenoménem ruských gymnázií v meziválečném Československu, konkrétně Ruského reformního reálného gymnázia v Praze a Ruského reformního reálného gymnázia v Moravské Třebové. Práce stručně pojednává o vzniku Ruské pomocné akce a o školském systému vytvořeném pro ruskou emigraci. Poté popisuje okolnost vzniku a uzavření ruských gymnázií, jejich běžný chod, učební náplň a mimoškolní aktivity studentů gymnázia.
Generální ředitel Škodových závodů v Plzni Vilém Hromádko a jeho obchodní vztahy se Sovětským svazem
Jelínková, Veronika ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Jančárková, Julie (oponent)
Práce se zaměřuje na osobnost Viléma Hromádka, zkušeného inženýra, který významně pozvedl strojní výrobu nejen v celém Československu, ale také v Polsku a SSSR. Tento muž se v roce 1938 osobně setkal s J. V. Stalinem, za svého života byl několikrát vězněn a zapojil se do protinacistického odboje. Hlavním účelem je prozkoumat jeho aktivity spojené s posílením zbrojního průmyslu v Sovětském svazu mezi léty 1937 - 1941. Obchodní spolupráce Viléma Hromádka se Sovětským svazem a jeho zásluhy pro československý a světový průmysl jsou doloženy na základě archivních materiálů a dobových dokumentů. Práci doplňuje rozsáhlá obrazová příloha. Klíčová slova: Vilém Hromádko, zbrojní průmysl, Škodovy závody, československo-sovětské hospodářské vztahy, SSSR
«Little Man» Characters in the Work of Nikolai Gogol and Andrei Platonov
Yakubenkova, Yulia ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Kosáková, Hana (oponent)
a klíčová slova Tato bakalářská práce se zabývá analýzou pojmu «malý člověk». V první kapitole jsou postupně probrány různé aspekty obecné formulace pojmu. Druhá kapitola je věnována postavám "petrohradských" povídek N.V. Gogola, jelikož jsou nejreprezentativnějšími představiteli typu "malý člověk". Třetí kapitola pojednává o postavách A.P. Platonova, srovnává je s postavami N.V. Gogola a polemizuje se vnímáním postav A.P. Platonova jako "malých lidí". Analýza z větší částí vychází ze sekundarní literatury proto, že samotný pojem "malý člověk" je literárněvědnou abstrakcí, jejíž rozbor nelze uskutečnit jenom na základě primárních zdrojů. Klíčová slova: ruská literatura, malý člověk, Nikolaj Gogol, Andrej Platonov
Člověk, stát a právo v myšlení Pavla Novgorodceva
Zemánek, Ladislav ; Nykl, Hanuš (vedoucí práce) ; Kosáková, Hana (oponent)
Práce se zabývá dílem ruského právního filosofa P. I. Novgorodceva s důrazem na koncepty přirozeného práva, společenského ideálu, individualismu, liberalismu, právního státu a demokracie. Novgorodcevova interpretace uvedených konceptů je zasazena do širších souvislostí ruské i západní právní a politické filosofie. Novgorodcevovo dílo je analyzováno s ohledem na transformaci ruské liberální doktríny od klasického liberalismu k liberálnímu socialismu. Práce odhaluje progresivní momenty autorova myšlení a naznačuje způsoby, jak je dále rozvíjet. Jednotlivé aspekty jsou zkoumány prizmatem kritické teorie společnosti A. Honnetha. To umožňuje uchopit látku v historické proměnlivosti a podmíněnosti při současném zachování normativního měřítka. Cílem práce není pouze posoudit přínos a aktuálnost Novgorodcevova díla, ale rovněž kriticky prozkoumat otázky relevantní z hlediska zvoleného tématu, především pak metafyzické předpoklady liberalismu a jeho meze ve vztahu k pojetí člověka, státu a práva. Práce ukazuje, že ruský filosof sice nabídl reformulace starých konceptů, nedokázal však opustit liberální paradigma. Jeho texty proto nemohou posloužit pro překonání metafyzických předpokladů liberální demokracie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.