Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sypané vulkanické kužele na Měsíci: jejich morfologie, rozmístění a mechanismus jejich vzniku
Novotný, Radek ; Brož, Petr (vedoucí práce) ; Tomek, Filip (oponent)
Pozorování Měsíce moderními přístroji dokládají, že na povrchu dříve probíhala dlouhodobá sopečná činnost zanechávající za sebou řadu povrchových útvarů, ať už v podobě měsíčních moří pokrývající tisíce kilometrů široké impaktní pánve či v podobě malých sopečných těles různých tvarů. Jedním z nich jsou i relativně malá, až 170 metrů vysoká kuželovitá tělesa vyskytující se na přivrácené i odvrácené straně Měsíce. Na základě výzkumu lokalit Marius Hills a South Pole-Aitken bylo navrženo, že by se mohlo jednat o měsíční obdobu pozemských sypaných kuželů. Tedy těles vznikající odplyněním a fragmentací magmatu s následným ukládáním pyroklastického materiálu do okolí. Tato tvarová podobnost měsíčních kuželů s pozemskými sypanými kužely je překvapivá, jelikož na povrchu Měsíce je menší gravitační zrychlení a chybí zde atmosféra. To by mělo způsobit, že částice doletí dále a to mělo by to ovlivnit i vzhled výsledných sopečných těles. Cílem této práce je rešerše dostupné literatury pojednávajících o měsíčních sypaných kuželech ve snaze zmapovat jak časté je jejich rozšíření na povrchu Měsíce, určit jejich základní tvary a vysvětlit případné rozdíly či shody v jejich tvarech s pozemskými sypanými kužely. Na základě provedené rešerše jsem zmapoval dosud známá měsíční sopečná pole s výskytem kuželů, i...
Průběh valné hromady akciové společnosti
Novotný, Radek ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Průběh valné hromady akciové společnosti Cílem této diplomové práce bylo popsat proces svolávání a průběhu valné hromady akciové společnosti v režimu nového zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. Právní úprava svolávání a průběhu valné hromady, je značně důležitá, neboť valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, oprávněným rozhodovat nejzásadnější otázky jejího života. Předkládaná diplomová práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola je obecná, úvodní a vymezuje pojem, právní úpravu a uspořádání orgánů akciové společnosti. Druhá kapitola je věnována otázce řádného svolání valné hromady, která je základním předpokladem řádného průběhu samotné valné hromady. V první části kapitola vymezuje důvody pro svolání valné hromady a orgány společnosti oprávněné k takovému kroku. Druhá část kapitoly se pak věnuje způsobům publikace a obsahu pozvánky na valnou hromadu. Třetí kapitola vymezuje otázky spojené s účastí na valné hromadě, když popisuje formy účasti na valné hromadě a s nimi související problematiku její usnášeníschopnosti a listiny přítomných. Čtvrtá kapitola se pak věnuje procesním otázkám vztahujícím se k valné hromadě. Jsou rozebrány předpoklady konané valné hromady, jako je místo, datum a čas jejího konání, pořad jednání, volba orgánů a konečně zaznamenání průběhu konání...
Řízení balícího stroje s použitím Safety PLC
Žiak, Martin ; Novotný, Radek (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá technológiou kontinuálneho baliaceho stroja na začiatku z hľadiska posúdenia rizík a návrhu opatrení pre ich zníženie. Na kvantifikáciu jednotlivých faktorov rizika je využitá metodika HRN. Ďalšia časť je venovaná implementácií bezpečnostných opatrení a realizácií safety obvodov za použitia safety PLC -Simatic S7–1500F a funkcie pohonu Sinamics S120 Shared device. Bezpečnostná funkcia, ktorá je v tomto pohone realizovaná je Safe Stop 1. Nasleduje návrh pohonov a realizácia ich riadenia. Na riadenie pohonov je použité motion control PLC Simotion. Tiež sú rozobraté postupy pri konfigurácií synchrónnej operácie – vačky, návrh vačiek a ich realizácia v jazyku MCC. Zdokumentovaný je použitý diagram prechodov a stavov, ktorý je v súlade s koncepciou diagramu definovanou organizáciou OMAC. Na záver je ukázané jednoduché HMI na ovládanie stroja.
Malaiyaka Tamil Youth in Sri Lanka: Values, Aspirations, and the Forming of a New Elite
Novotný, Radek ; Vavroušková, Stanislava (vedoucí práce) ; Strnad, Jaroslav (oponent) ; Hons, Pavel (oponent)
Radek Novotný Malaiyaka Tamil Youth in Sri Lanka: Values, Aspirations, and the Forming of a New Elite Malaiyaka Tamils are a minority and lowest-status group within the society of Sri Lanka. A majority of them were brought by the British colonialists from India to work on their coffee, later tea plantations in the course of the 19th and 20th century. They were deprived of their basic civil rights in 1940's. However, the Malaiyaka Tamils have been undergoing a process of considerable social-economic changes over the last three decades, which was launched especially by the attainment of citizenship, growth of educational opportunities, and growth of civic and political awareness. The young Malaiyaka Tamils have an opportunity to become the first relatively well-educated generation and new elite of their ethnic group. This work attempts to analyse the prospects of the Malaiyaka Tamils youth's upward social mobility process by investigating their aspirations, values, and attitudes. I conducted field research in the so-called Hill Country of Sri Lanka, and I collected data by using methods, especially, of semi-structured interviews and questionnaire survey. We can assume that the target population will undergo a process of structural upward social mobility, and will become the new social- economic...
Problematické aspekty demokracie v Indii a na Šrí Lance
Granátová, Lenka ; Novotný, Radek (oponent) ; Hons, Pavel (vedoucí práce)
Bakalárská práce "Problematické aspekty demokracie v Indii a na Šrí Lance" predstavuje pokus vystihnou ty aspekty dvou zvolených jihoasijských demokracií, které jsou považovány za neslucitelné s demokratickým režimem nebo jej alespon problematizují. Práce zahrnuje obecné vymezení zvláštností asijských demokracií oproti západnímu konceptu liberální demokracie, analýzu dvou prípadu - Indie a Šrí Lanky - a jejich souhrnné srovnání. Autorka se snaží poukázat na fakt, že pres mnohé spolecné prvky umocnené tesnou geografickou blízkostí se tyto dve zeme z hlediska vývoje demokracie znacne liší, a predkládá argumenty, proc tomu tak je.
Aplikace waveletové transformace v software Mathematica a Sage
Novotný, Radek ; Trzos, Michal (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pomocí vlnkové transformace. Jsou prozkoumány její možnost využití při kompresi obrazu a kompenzaci generovaného šumu v obraze. Práce obsahuje rozbor problematiky jednotlivých druhů vlnkových transformací CWT, DWT, DTWT, 2D DWT a jejich realizace. Dále osvětluje pojem mateřská vlnka a zkoumá některé druhy vlnek, způsoby a účel prahování a okrajově se dotýká standardu JPEG2000. V programech Mathematica a Sage byly navrženy algoritmy ke kompresi obrazu a kompenzaci šumu využívající předchozích poznatků o WT. Závěr práce obsahuje porovnání obou programů a výsledky algoritmů.
Aplikace waveletové transformace v software Mathematica a Sage
Novotný, Radek ; Trzos, Michal (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu pomocí vlnkové transformace. Jsou prozkoumány její možnost využití při kompresi obrazu a kompenzaci generovaného šumu v obraze. Práce obsahuje rozbor problematiky jednotlivých druhů vlnkových transformací CWT, DWT, DTWT, 2D DWT a jejich realizace. Dále osvětluje pojem mateřská vlnka a zkoumá některé druhy vlnek, způsoby a účel prahování a okrajově se dotýká standardu JPEG2000. V programech Mathematica a Sage byly navrženy algoritmy ke kompresi obrazu a kompenzaci šumu využívající předchozích poznatků o WT. Závěr práce obsahuje porovnání obou programů a výsledky algoritmů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 Novotný, R.
2 Novotný, Radimír
3 Novotný, Radoslav
1 Novotný, Radovan
1 Novotný, Richard
5 Novotný, Robert
1 Novotný, Robert Radim
9 Novotný, Roman
5 Novotný, Róbert
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.