Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Povinnosti tzv. kótovaných akciových společností
Novotný, Marek ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
Povinnosti tzv. kótovaných akciových společností Autor práce: Mgr. Marek Novotný Vedoucí práce: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Tato diplomová práce se zabývá právní úpravu povinností kótovaných akciových společností (a to zejména povinností informačních) a jejími jednotlivými instituty. Cílem této diplomové práce je popsat právní úpravu v této oblasti práva a její vývoj, s důrazem na transpozice evropských právních předpisů, a podrobit ji kritickému zhodnocení. V první kapitole práce je vytvořen teoretický rámec vymezením klíčových právních pojmů (samotné označení "kótovaná akciová společnost", "regulované trhy") a popisem vývoje nejdůležitějšího právního předpisu v této oblasti - zákona č. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Ve druhé kapitole se věnuji regulovaným trhům a předmětu informační povinnosti. Třetí kapitola práce se zabývá přijetím cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu a počáteční informační povinností akciové společnosti, která se chce stát společností kótovanou. Věnuji se v ní především prospektu emitenta a jeho náležitostem. Ve čtvrté kapitole podrobně rozebírám jednotlivé typy pravidelné (periodické) informační povinnosti, kterými jsou výroční zpráva, pololetní zpráva a mezitímní zpráva. Následující pátá kapitola se věnuje průběžným (ad-hoc) informačním...
Model-driven Pretty Printer for Xtext Framework
Novotný, Marek ; Malohlava, Michal (vedoucí práce) ; Čermák, Miroslav (oponent)
Doménově specifický jazyk slouží k popisu problémů v doméně, pro níž byl vytvořen. Tento fakt implikuje existenci velkého množství jazyků tohoto druhu. Používání doménově specifických jazyků přináší s sebou potřebu tyto jazyky formátovat a zvýrazňovat jejich syntaxi. Jedním z nástrojů, které umožňují tvorbu doménově specifických jazyků, je prostředí Xtext, který nabízí pouze omezenou paletu nástrojů umožňující nadefinovat formátování kódu a jeho zvýraznění. Navíc jsou tyto nástroje pro uživatele těžko pochopitelné, jelikož jsou nepřehledné a vyžadují znalosti vnitřních záležitostí prostředí Xtext. Proto tato práce představuje nový způsob formátovaní a zvýrazňování kódu pro prostředí Xtext, který je založen na deklarativní definici formátovacích pravidel. Kromě toho tato práce pomáhá uživateli s tvorbou formátovacích pravidel na základě netriviálních heuristik.
Mapování prvků drobné lidové architektury v mikroregionu Stražiště
NOVOTNÝ, Marek
Tato diplomová práce se zabývá mapováním drobné lidové architektury, jako jsou kříže, kapličky a boží muka, na území mikroregionu Stražiště. Úvodní část práce obsahuje teoretický úvod do lidové architektury. Další část se zabývá typologizací drobné lidové architektury, jejím původem, funkcemi a důvody zániku. Třetí část práce se věnuje terénnímu výzkumu, během kterého došlo k fotodokumentaci jednotlivých objektů a zapsání potřebných atributů. Na základě získaných informací byl vytvořen katalog, který najdeme na přiloženém CD. Poslední část práce se zabývá vybranými objekty v jednotlivých katastrálních územích a s nimi spojenými statistikami.
Monetizace internetového obsahu a její vliv na recepci blogů
Novotný, Marek ; Švelch, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vochocová, Lenka (oponent)
Diplomová práce "Monetizace internetového obsahu a její vliv na recepci blogů" pojednává o žurnalistice na počátku druhé dekády 21. století. Práce popisuje některé změny, ke kterým v současnosti dochází. Zaměřuje se především na problémy, se kterými se potýkají tradiční média a možnosti, které tyto problémy otevírají agilnějším internetovým médiím. Pomocí průzkumů veřejného mínění přibližuje pohled jejich čtenářů, ale dává prostor i názorům zástupců producentů obsahu. Dále mapuje možné způsoby monetizace obsahu, jako je inzertní model, mikroplatby, freemium model, nebo model paywall. Rovněž přibližuje výhody a nevýhody jednotlivých modelů. Ve své další části práce ukazuje, jak může vypadat monetizace internetového obsahu přímo na vybraných případových studiích, kterými jsou webový server Motejlek.com, slovenská síť prémiového obsahu Piano a úspěšný americký projekt The Huffington Post, který kombinuje agregátor zpráv s komentáři a blogy. V závěru práce vyvozuje ze shromážděných poznatků a dat strategie, které by mohly být úspěšné v současné, rychle se měnící mediální krajině, a naopak popisuje slabiny některých konceptů, které její autor za životaschopné nepovažuje. Klíčová slova Agregátor, blog, inzerce, mikroplatby, monetizace Murdoch, nová média, Piano, paywall
Grafické filtry pro projekt AGE
Novotný, Marek ; Ježek, Pavel (vedoucí práce) ; Kofroň, Jan (oponent)
Předložená práce se zabývá implementací knihoven pro projekt AGE. Knihovny obsahují implementaci transformačních a kovolučních filtrů a fi ltrů pro práci s barvou. Naleznou se zde konvoluční fi ltry ve dvou variantách a to ve formě nízkofrekvenční a vysokofrekvenční. V knihovnách je dále zahrnuta tvorba jednorozměrných panoramat z částečně se překrývajících rastrových obrázků se zasazením do struktury objektů projektu AGE. K prezentaci jednotlivých funkcionalit knihoven byl vytvořen gra cký editor, v němž se dají vytvářet změněná panoramata a aplikovat grafi cké fi ltry na vektorový či rastrový obrázek.
Current French Immigration Policy: Continuity or Innovation?
Novotný, Marek ; Miklošová, Kateřina (oponent) ; Perottino, Michel (vedoucí práce)
Diplomová práca "Súčasná francúzska imigračná politika: kontinuita alebo inovácia?" sa zaoberá aktuálnym vývojom politk voči imigrantom vo Francúzsku. Svoju pozornosť zameriava predovšetkým na analýzu dvoch najnovšch zákonov prijatých v tejto oblasti. Konkrétne sa jedná o Zákon o imigrácii a integrácii z 24. júla 2006 a Zákon o imigrácii, integrácii a azyle z 20. novembra 2007. Ich prostrednctvom sleduje tri, v nich najobsiahlejšie problematiky a to selektvnu imigráciu, nelegálnu imigráciu a spojitosť imigrácie s národnou identitou. Každej z týchto problematk je venovaná samostatná kapitola. Každá z nich v prvom rade vysvetľuje jednotlivé pojmy, ktorými sú kombinácie výrazov "immigration choisie" a "immigration subie", legálna a nelegálna imigrácia a pojem národná identita. Nasleduje stať poukazujúca na kontinuitu reštriktvneho charakteru jednotlivých politk od počiatku 20. storočia ovplyvnenú prtomnosťou ekonomickej (pomalý ekonomický rast, vysoká miera nezamestnanosti), demografickej (starnutie populácie) alebo politickej krzy (pôsobenie extrémnej pravice). Posledná časť každej kapitoly má za úlohu poukázať na opodstatnenosť prijatých návrhov pozorovaných zákonov. Zároveň má stanoviť oblasti, na ktoré by sa mala vládna politika v prstupe k imigrantom zamerať, aby tak čo najefektvnejšie plnila národné...
Kontrabas v jazzu jako sólový nástroj
Tichý, Petr ; HONZÁK, Jaromír (vedoucí práce) ; Novotný, Marek (oponent)
Cílem hledání této práce je mapování cesty kontrabasové hry a její emancipace od doprovázení v raných jazzových kapelách až po sólové koncerty. Práce mimo jiné popisuje okolnosti a důvody vzniku prvního alba sólového kontrabasu nahraného v prosinci roku 1968 Barrem Phillipsem.
Podnikatelský plán rozvoje firmy v oblasti dřevovýroby
Příkazský, Petr ; Novotný, Marek (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o podnikatelském plánu rozvoje firmy K&M, s.r.o., využívající nalezení podnikatelské příležitosti v oblasti zemědělské prvovýroby, konkrétně v pěstování a následném zpracování rychlerostoucích dřevin. Předběžný návrh na podnikatelský záměr vychází z analýzy současného stavu podniku, jeho okolí, možností a rizik.
Nejistota nepřímého měření určená metodou Monte Carlo
Novotný, Marek ; Havlíková, Marie (oponent) ; Šedivá, Soňa (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá určováním nejistot měření, především s ohledem na nepřímá měření. Je zde teoreticky rozebrán a prakticky realizován výpočet nejistoty koeficientu víceotvorové rychlostní sondy Annubar 485 dvěma způsoby. Prvním způsobem je výpočet nejistoty klasickou metodou a druhým způsobem je stanovení nejistoty pomocí metody Monte Carlo.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
26 NOVOTNÝ, Marek
22 NOVOTNÝ, Martin
12 NOVOTNÝ, Matěj
4 NOVOTNÝ, Michael
31 NOVOTNÝ, Michal
7 NOVOTNÝ, Milan
13 NOVOTNÝ, Miroslav
1 Novotný, M.
22 Novotný, Martin
2 Novotný, Matouš
12 Novotný, Matěj
4 Novotný, Michael
31 Novotný, Michal
2 Novotný, Mikuláš
7 Novotný, Milan
1 Novotný, Milan Bc.
7 Novotný, Miloslav
1 Novotný, Miloš
13 Novotný, Miroslav
2 Novotný, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.