Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 255 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Use of Bayesian Statistical Analysis in Particle Physics
Říha, Jaroslav ; Kolesár, Marián (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se bude zabývat Bayesovským přístupem ve statistice a tento přístup aplikuje na rozpadové konstanty v "resumované"chirální poruchové teorii. Také bude diskutovat, jak důležité je uvádět předpoklady. Výsledkem práce budou restrikce na parametry použité teorie. 1
Two-loop chiral corrections to the neutral pion decay to electron-positron pair
Farkaš, Kristián ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kolesár, Marián (oponent)
Tato diplomová práce je věnována vzácnému rozpadu π0 → e+ e− . Ne- jprve představíme všechny teoretické znalosti potřebné pro popis vertexů použitých v této práci. Následně představíme tři dvousmyčkové chirální Feynmanovy dia- gramy, které jsou řádově O(α2 p4 ). Tyto diagramy jsou nejprve rozloženy na mas- ter integrály Laportovým algoritmem. Poté vypočítáme každý master integrál individuálně technikou diferenciálních rovnic. Zaměřujeme se také na renormal- izaci procesu. Vzhledem k tomu, že pracujeme s efektivní teorií pole, objevují se taky konečné korekce χ z kontrčlenů. S využitím výpočtů uvedených v této diplo- mové práci by bylo možné dále upřesnit stanovení parametru χR po započtení všech dvousmyčkových korekcí. 1
Maternální separace a její dopad na neurotransmiterové systémy v mozku
Přítulová, Eliška ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Černá, Barbora (oponent)
Nepřiznivé události vyvolávající stres během postnatálního období života mohou změnit normální vývoj mozku a neuroendokrinního systému a zvýšit náchylnost jedince vůči různým poruchám. Maternální separace je model využívaný pro výzkum vlivů časného stresu na organismus. Principem tohoto modelu je vyvolat stres mláděte narušením jeho kontaktu s matkou, který je důležitý pro jeho správný vývoj. Cílem této práce je sjednotit dosavadní poznatky o dopadu maternální separace na signální dráhy v mozku a nastínit směry budoucího výzkumu. Přes veškeré rozdíly jednotlivých studií z nich vyplývá základní poznatek, že maternální separace vede k deficitům ve funkcích důležitých neurotransmiterových systémů, může vyvolávat dlouhodobé změny v různých signálních drahách mozku a může být doprovázena také změnami na neuroendokrinní a behaviorální úrovni.
Role oxidativního stresu v etiologii Alzheimerovy choroby
Šuláková, Anna ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Randáková, Alena (oponent)
Oxidativní stres je výsledkem nerovnováhy mezi tvorbou reaktivních molekul kyslíku a schopností těla tyto volné radikály odbourávat. V důsledku této disbalance se v těle začnou hromadit škodlivé látky, především peroxidy a volné radikály a následně dochází k poškození proteinů, lipidů i DNA, které vede k celkové destrukci buněk a jejich zániku. Z tohoto důvodu se oxidativní stres podílí na vzniku mnoha závažných onemocnění mezi které patří ateroskleróza, mnoho typů rakoviny, srdeční selhání či neurodegenerativní onemocnění jako Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza a Alzheimerova choroba. Alzheimerova choroba je chronickým neurodegenerativním onemocněním jehož riziko vzniku se zvyšuje s věkem. Jedná se o zatím nevyléčitelné onemocnění, kterým trpí stále větší procento populace. Mezi časné projevy Alzheimerovy choroby patří dezorientace, ztráta krátkodobé paměti, výkyvy nálad a problémy s vyjádřením myšlenky. Příčiny vzniku ACH nebyly dosud zcela objasněny, spekuluje se však o významné roli tau-proteinů a -amyloidních plaků, které se při progresi ACH vytváří. Významnou roli by též mohl hrát právě oxidativní stres, který by se mohl podílet na vzniku tohoto onemocnění. Tato práce se zaměřuje zejména na roli oxidativního stresu v patofyziologii a progresi ACH. Klíčová slova: neurodegenerace,...
Modern amplitude methods
Skácel, Ondřej ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kampf, Karol (oponent)
Práce se zabývá studiem dimenzionálně redukovaných vektorových efektivních teorií pole z hlediska skalárních soft limit za použití spinor-helicitního formal- ismu. Na úrovni čtyř- a šestibodových amplitud je ukázáno, že Dirac-Born- Infeld·v model je význačný svou vylepšenou soft limitou. V pr·běhu práce je shrnut spinor-helicitní formalismus a jeho použití ilustrováno na konkrétních příkladech. Zbytek práce se věnuje analogickým otázkám v šesti dimenzích. Rel- evantní verze spinor-helicitního formalismu je prezentována, následuje diskuze invariant· vzhledem k malé grupě a (ne)možnosti jejich použití na charakteri- zaci teorií. Nakonec jsou prezentovány pokusy o formalizaci procesu provádění soft limity inspirované čtyřdimenzionálním případem. 1
Lipidické rafty a jejich role v transmembránové signalizaci zprostředkované receptory spřaženými s G proteiny
Ševčíková, Adéla ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Funda, Jiří (oponent)
Membránové mikrodomény obohacené o cholesterol a sfingolipidy, neboli lipidické rafty a kaveoly, přispívají k mnoha buněčným procesům včetně homeostázy cholesterolu či laterální segregace membránových proteinů. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem těchto membránových mikrodomén na transmembránovou signalizaci zprostředkovanou receptory spřaženými s G proteiny (GPCR). Jedná se o nejpočetnější a nejrozmanitější rodinu receptorů v savčích buňkách, mající vliv na nespočet fyziologických funkcí organismu. Velké množství GPCR je lokalizováno právě v membránových mikrodoménách, které koncentrují specifické signální komponenty a umožňují tím větší variabilitu signalizace. Tato problematika je značně komplikovaná, neboť metody používané k charakterizaci těchto proměnlivých struktur mají svá omezení a každý z receptorů vykazuje specifické chování. Klíčová slova: GPCRs, G proteiny, lipidické rafty, kaveoly, transmembránová signalizace
Role GPCRs a jejich signálních systémů v kardioprotekci
Svobodová, Ivana ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Holzerová, Kristýna (oponent)
Receptory spřažené s G-proteiny (GPCRs) jsou rodinou membránových receptorů se stovkami členů, mnoho z nich se nachází v srdci, kde jsou jejich signální systémy zapojeny do regulace velké části buněčných pochodů. Důležitou rolí GPCRs je kardioprotekce při ischemii a následné reperfuzi, která je zprostředkována zejména tzv. RISK dráhou zahrnující kinázy signalizující pro přežití buňky a proti apoptóze. Ochranou srdce při ischemii/reperfuzi se může předejít nevratným poškozením srdce, jako je infarkt myokardu nebo poruchy srdeční funkce vedoucí k selhání srdce. GPCRs regulují řadu procesů spojené s patofyziologií selhávajícího srdce - hypertrofie, fibróza, ztráta srdeční funkce. Porozumění roli jednotlivých receptorů v těchto kardioprotektivních i kardiotoxických procesech je nezbytné k vývoji nových léčiv.
Provedení průzkumových prací jako podkladu pro pozemkové úpravy
NOVOTNÝ, Jiří
Bakalářská práce na téma "Provedení průzkumových prací jako podkladu pro pozemkové úpravy" je zaměřena na vysvětlení základních pojmů pozemkových úprav a současně se v praktické části zaměřuje na katastrální území Rájov. Zároveň osvětluje cíle pozemkových úprav, jejich financování a připomíná historický vývoj pozemkových úprav. V praktické části jsem provedl podrobný průzkum vybraného území. Zjištěné informace zahrnují charakteristiku přírodních podmínek - poměry geologické, geomorfologické, hydrologické, klimatické a půdní. Uvedené informace obsahují i popis a vyhodnocení stavu ochrany půdy, poměrů v oblasti vod, dopravního systému, krajiny a její ochrany a v konečné řadě také několik návrhů, jak zabránit nevratnému poškození krajiny.
Úloha adrenergní signalizace v adaptivním mechanismu kardioprotekce vyvolané chronickou hypoxií
Hahnová, Klára ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Polák, Jan (oponent) ; Babula, Petr (oponent)
Kardiovaskulární choroby patří v současné době stále k nejčastějším příčinám onemocnění a úmrtí v západním světě. Adaptace na chronickou hypoxii může přispět ke zlepšení ischemické tolerance myokardu, ale přesné molekulární mechanismy vedoucí k vývoji kardioprotektivního fenotypu nejsou stále známé. Existují určité náznaky, které poukazují na možnou úlohu β-adrenergní signalizace v těchto procesech. V první části práce jsme se zaměřili na zkoumání vlivu protektivní kontinuální (CNH; 24 h/d) a neprotektivní intermitentní (INH; 23 h/d hypoxie, 1 h/d reoxygenace) normobarické hypoxie na β-adrenergní signalizaci v pravé (RV) a levé (LV) komoře myokardu potkanů kmene Wistar. Oba hypoxické modely vedly k poklesu exprese β1-adrenergních receptorů (β1-ARs) v RV. Ve vzorcích LV nebyly zjištěny žádné významné změny v β-ARs. Ačkoliv aktivita adenylátcyklázy (AC) stimulovaná Gs proteiny byla po adaptaci na CNH i INH v RV snížená a v LV zvýšená, nedošlo k odhalení významnějších změn v expresi dominantních isoforem AC 5/6. V případě exprese Gs proteinů byl u obou hypoxických modelů odhalen pokles v RV. Tyto výsledky naznačují, že chronická normobarická hypoxie může mít silný vliv na myokardiální β-adrenergní signalizaci bez rozdílů mezi protektivním a neprotektivním modelem hypoxie. V druhé části jsme se...
The role of autophagy in neurodegenerative processes
Marková, Veronika ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Čermák, Vladimír (oponent)
Pro neurodegenerativní onemocnění, jako je Alzheimerova, Parkinsonova a Huntingtonova choroba, je charakterictická akumulace proteinů a nefunčních organel v cytoplasmě, které nejsou dostatečně odstraněny pomocí autofagocytózy. Ukazuje se, že bazální autofagocytóza, která za normálních podmínek zajišťuje homeostázu vnitřního prostředí, je narušena. Proces autofagocytózy není schopen odstranit všechny toxické částice při větším množství z důvodu úplné saturace tohoto systému a tak dojde k aktivaci jiných degradačních mechanismů, které mohou vést k obnovení homeostázy. Ovšem za některých okolností dochází k poškození neuronů, které vedou k jejích ztrátě. Úbytek neuronů v konkrétní oblasti mozku vede k pohybovým problémům i demenci. Lepší pochopení autofagocytózy a její role v patogenezi neurodegenerativních onemocnění by mohlo přispět k budoucí účinnější terapii těchto závažných chorob. Klíčová slova: autofagocytóza, neurodegenerace, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 255 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
32 NOVOTNÝ, Jakub
89 NOVOTNÝ, Jan
5 NOVOTNÝ, Jaromír
18 NOVOTNÝ, Jaroslav
26 NOVOTNÝ, Jiří
14 NOVOTNÝ, Josef
2 Novotný, J.
32 Novotný, Jakub
89 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
5 Novotný, Jaromír
18 Novotný, Jaroslav
1 Novotný, Jindřich
14 Novotný, Josef
1 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.