Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 236 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hloubkové kypřiče, jejich využití a význam při pěstování obilovin a řepky ozimé
NOVOTNÝ, Jiří
Při zpracování půdy lze využívat různé technologie. V ZOD "Blata" je využívána technologie orební pomocí pluhu a technologie bezorební pomocí hloubkového kypřiče. U každé této technologie byl zpracován časový snímek a spočteny jejich výkonnosti. Dále byly obě technologie zpracování půdy porovnány při pěstování ozimé pšenice a ozimé řepky olejné v letech 2016 a 2017.
Eliminace zápachu na stokové síti
Novotný, Jiří ; Malaník,, Stanislav (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na eliminaci zápachu ve stokovém systému. V práci je obsažena rešerše problematiky vzniku, kontroly a nebezpečí sulfanu pro člověka a stokový systém. Dále jsou popsány metody odstranění sulfanu z vody, ze vzduchu a podrobně jsou popsány vybrané sorbenty. Praktická část se zabývá testováním sorbentů na odstranění sulfanu v laboratorním prostředí. V praktické části je také řešen zápach na konkrétním území pomocí sorpce na kanalizačních filtrech. Z měřených dat a z výsledků laboratorních rozborů jsou vyhodnoceny souvislosti vzniku zápachu a je uvedeno doporučení pro provozovatele.
Role of proteins associated with the Cannabinoid receptor 1 in endocannabinoid signaling
Vozárová, Denisa ; Blahoš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Dôležitým predpokladom pre zachovanie homeostázy a správnej funkčnosti v každom živom organizme je schopnosť buniek komunikovať medzi sebou a okolitým prostredím. Bunka je prostredníctvom receptorov schopná neustále spracovávať obrovské množstvo extracelulárnych podnetov, ktoré sú do nej ďalej prenášané. Najväčšiu triedu predstavujú receptory spojené s G-proteínmi, do ktorej sa zaraďuje aj Kanabinoidný receptor typu 1 (CB1R). Endokanabinoidný systém reguluje v tele radu dôležitých procesov ako je učenie, príjem potravy, motorika a iné. Obezita predstavuje veľký problém súčasnej spoločnosti, pričom snaha o objasnenie jej molekulárno-genetickej podstaty viedla k objaveniu proteínu Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like (endophilin) interacting protein 1 (SGIP1). Tento proteín sa podieľa na regulácii energetickej rovnováhy a jeho nadexpresia vedie k vývoju obezity. SGIP1 bol detekovaný ako interakčný partner CB1R, pričom sa zistilo, že je zapojený do procesu internalizácie receptora prostredníctvom klatrínovej endocytózy (CME). Kľúčovými proteínmi pre jej iniciáciu a rannú fázu sú FCHO1/2, s ktorými vykazuje SGIP1 vysokú sekvenčnú homológiu. Avšak vplyv SGIP1 na internalizáciu aktivovaného receptora je narozdiel od FCHO1/2 inhibičný, pričom mechanizmus jeho pôsobenia zatiaľ nie je...
Úloha organizací občanského sektoru v životě malých obcí
Kubásek, Pavel ; Slepičková, Irena (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Název: Úloha organizací občanského sektoru v životě malých obcí Cíle: Hlavním cílem je posoudit vztahy mezi zájmovými spolky a představiteli veřejné správy z hlediska jejich společného usilování o budování soudržnosti v obcích bývalého Sdružení obcí Neveklovska. Nefungující mikroregion je také předmětem zamyšlení nad budoucími podobnými institucemi. Metody: Jedná se o vícepřípadovou studii, která je založena na analýze nashromážděných dat z vybraných obcí Sdružení obcí Neveklovska. Projekt bude také čerpat informace z veřejných tiskových materiálů. Dále se tento projekt bude opírat o polostrukturované rozhovory se starosty jednotlivých obcí a s představiteli vybraných zájmových spolků. Výsledky: Zjistili jsme, že všechny obce zkoumaného mikroregionu si uvědomují důležitost zájmových spolků v obcích. Obce se snaží tyto dobrovolné organizace podporovat a zajišťovat lepší společenský život obyvatel. V poslední době obce bývalého mikroregionu opět spolupracovaly společně na oslavách 70. výročí vystěhování Neveklovska. Opětovný vznik mikroregionu je však v nedohlednu. Některé obce nesouhlasí s financováním, a tudíž nemají nadále zájem o tuto integraci. Klíčová slova: lokální veřejná správa, mikroregion, obec, občanské sdružení, sociální soudržnost, spolek, sportovní organizace, venkov
Ischemický conditioning na dálku: principy a mechanismy
Chmelířová, Kateřina ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Vebr, Pavel (oponent)
Ischemický conditioning na dálku, nebo také ischemický remote conditioning, je experimentální léčebná metoda sloužící k ochraně srdce (nebo jiných orgánů) proti ischemicko-reperfuznímu poškození. Na rozdíl od klasického conditioningu, kdy se proces spouští po sérii krátkých ischemií přímo na cílovém orgánu, se u conditioningu na dálku aktivuje ochranná funkce pomocí sérií krátkých ischemií a následných reperfuzí vykonaných na vzdálené tkáni, nejčastěji se jedná o zaškrcení končetiny. Přenos signálu ze vzdáleného orgánu do cílového orgánu je zprostředkován neuronální a humorální cestou. Metoda je aplikovatelná jako pre-conditioning, tedy před předpokládanou dlouhodobou ischemií, jako per-conditioning, tedy během dlouhodobé ischemie a - také jako post-conditioning po dlouhodobé ischemii. Jedná se o bezpečnou, neinvazivní, lehce proveditelnou a levnou metodu. V této bakalářské práci jsou popsány dosud poznané molekulární mechanismy, kterými se conditioning na dálku může podílet na vzniku kardioprotekce.
Vliv morfinu na neurogenezi a neurodegeneraci v mozku potkana
Rydzyková, Tereza ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Vodička, Martin (oponent)
Morfin je klinicky používaným analgetikem ale zároveň také zneužívanou drogou. Působí v celé řadě oblastí CNS (nucleus accumbens, ventrální tegmentum, hipokampus, aj.) a ovlivňuje jejich funkce; například kognitivní funkce či anxietu. Ačkoliv výsledky dosud publikovaných studií jsou často protichůdné, byl prokázán i vliv na vznik a zánik buněk v CNS. V této práci jsme se zaměřili na to, jakým způsobem chronické podávání a následné vysazení morfinu ovlivňuje neurogenezi a neurodegeneraci v mozku potkana a zároveň jakým způsobem ovlivňuje některé markery zahrnuté do procesu vzniku závislosti a také stavu po vysazení drogy. Podařilo se nám úspěšně zavést imunohistochemické markery pro monitorování neurogeneze (bromodeoxyuridin, doublecortin), nerodegeneraci (Fluoro-Jade C) a detekci vybraných neuromodulačních peptidů (cholecystokinin, neuropeptid Y). Zjistili jsme, že morfin může ovlivňovat procesy neurogeneze a neurodegenerace, nicméně jeho vliv se liší v různých strukturách CNS (nucleus accumbens, hipokampus, amygdala). Klíčová slova: Morfin, mozek, potkan, abstineční syndrom, neurogeneze, neurodegenerace
Vliv opioidů na účinek cytostatik na astrocytární buněčné liniie C6 a CCF-STTG1
Honc, Ondřej ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Růžička, Jiří (oponent)
Morfin a z něj odvozené opioidy patří často, i přes jeho četné nežádoucí účinky, mezi jedinou účinnou možnost léčby bolesti spojených s onkologickým onemocněním. Vliv opioidů na účinnost cytostatik in vitro byl předmětem řady prací, výsledky si však často protiřečí, což je zřejmě dáno velikou variabilitou pokusných modelů a experimentálních přístupů. Nejnovější studie naznačují, že důsledky aktivace opioidní signalizace v astrocytech vykazují určité odlišnosti od jiných buněčných typů. Multiformní glioblastomy, nádory odvozené od astrocytů, patří mezi jedny s nejhorší prognózou, z veliké části kvůli časté rezistenci k cytostatikům. V této práci jsme se zaměřili na vliv opioidů morfinu, metadonu a DADLE na účinnost cytostatik temozolomidu, doxorubicinu a vincristinu na buněčné linie C6 a CCF-STTG1 odvozené od glioblastomu. Zkoumali jsme rovněž vliv zmíněných opioidů na hladinu oxidativního buněčného stresu a pomocí scavengeru volných radikálů N-acetyl cysteinu jsme ověřili roli oxidativního stresu v buněčných mechanismech aktivovaných působením uvedených opioidů na účinnost cytostatik. Zaměřili jsme se také na přítomnost opioidních receptorů a receptoru TLR4 ve zkoumaných buněčných liniích. Získané výsledky ukázaly významný vliv morfinu a metadonu na hladinu oxidativního stresu v buněčné linii C6,...
Modulace funkce RNA demetylázy FTO v SH-SY5Y buňkách: vliv na insulinovou signalizaci a mitochondriální respiraci
Čočková, Zuzana ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Hlaváčková, Markéta (oponent)
Cílem práce bylo pozorovat vliv inhibice funkce FTO na oxidativní metabolismus a expresní profil neuroenergeticky významných proteinů v modelové linii lidských neuronálních buněk SH- SY5Y. FTO je enzym demetylující N6-metyladenosin ve strukturách RNA. Změny v expresi enzymu jsou doprovázeny poměrně širokým spektrem efektů souvisejících s energetickou homeostázou. Mitochondrie jsou místem tvorby energie, metabolicky významných substrátů, ale také potenciálně nebezpečných reaktivních forem kyslíku a jiných molekul. V popředí zájmu proto bylo studium mitochondriálního respiračního řetězce. Experimenty vysokorezoluční respirometrie ukázaly, že ovlivnění buněk inhibitorem FTO je doprovázeno změnami v mitochondriální respiraci. Pozorována byla zejména snížená endogenní respirace buněk a významný pokles byl zaznamenán v maximální a rezervní kapacitě elektron-transportního řetězce. Vyšší koncentrace používaného inhibitoru navíc vedla k markantnějším změnám v respiraci. Dále byla metodou Western blotu kvantifikována exprese komplexů dýchacího řetězce. Ve shodě s výše zmíněnými výsledky se ukázalo, že buňky ovlivněné inhibitorem FTO mají snížené hladiny podjednotek některých komplexů. Určitý pokles byl zaznamenán u podjednotek komplexů I a IV. Zdaleka nejvýraznější rozdíl byl však pozorován u komplexu II....
Úloha fosfolipáz A2 v mechanismu kardioprotekce indukované adaptací na chronickou hypoxii
Míčová, Petra ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kuda, Ondřej (oponent) ; Kazdová, Ludmila (oponent)
Kardiovaskulární onemocnění, především akutní infarkt myokardu, jsou jednou z hlavních příčin úmrtí ve vyspělých zemích světa včetně České republiky. Jednou z možností, jak zvýšit odolnost myokardu proti akutnímu ischemicko-reperfúznímu (I/R) poškození, je adaptace na chronickou hypoxii. Molekulární mechanismus tohoto jevu však není podrobně znám. Je zřejmé, že funkce srdce závisí na zachování membránové integrity a buněčné homeostáze kardiomyocytů. Z tohoto pohledu jsou životně důležitými enzymy fosfolipázy A2 (PLA2), které se uplatňují při remodelaci a obnově buněčných membrán. Svou činností také generují lipidové signální molekuly - volné mastné kyseliny (FA) a také 2-lyzofosfolipidy. V srdci se vyskytují zástupci tří skupin PLA2 - cytosolické PLA2 (cPLA2), na kalciu nezávislé PLA2 (iPLA2) a sekretorické PLA2 (sPLA2). Cílem práce bylo sledovat v myokardu levé komory dospělých potkanů kmene Wistar následující: 1) Vliv intermitentní hypobarické hypoxie (IHH; 8 hodin/den, 5 dnů/týden, 5 týdnů, ~ 7000 m) na zastoupení celkové a fosforylované cPLA2α (p-cPLA2α, Ser505 ) a dále iPLA2 a sPLA2IIA, jakož i signálních proteinů aktivujících cPLA2α a rovněž cílů tohoto enzymu. 2) Vliv reaktivních forem kyslíku (ROS) za podmínek IHH na expresi celkové a fosforylované cPLA2 a dále iPLA2, sPLA2IIA a složení FA...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 236 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 NOVOTNÝ, Jakub
84 NOVOTNÝ, Jan
4 NOVOTNÝ, Jaromír
17 NOVOTNÝ, Jaroslav
24 NOVOTNÝ, Jiří
14 NOVOTNÝ, Josef
1 Novotný, J.
30 Novotný, Jakub
84 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
4 Novotný, Jaromír
17 Novotný, Jaroslav
1 Novotný, Jindřich
14 Novotný, Josef
1 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.