Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 233 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úloha organizací občanského sektoru v životě malých obcí
Kubásek, Pavel ; Slepičková, Irena (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Název: Úloha organizací občanského sektoru v životě malých obcí Cíle: Hlavním cílem je posoudit vztahy mezi zájmovými spolky a představiteli veřejné správy z hlediska jejich společného usilování o budování soudržnosti v obcích bývalého Sdružení obcí Neveklovska. Nefungující mikroregion je také předmětem zamyšlení nad budoucími podobnými institucemi. Metody: Jedná se o vícepřípadovou studii, která je založena na analýze nashromážděných dat z vybraných obcí Sdružení obcí Neveklovska. Projekt bude také čerpat informace z veřejných tiskových materiálů. Dále se tento projekt bude opírat o polostrukturované rozhovory se starosty jednotlivých obcí a s představiteli vybraných zájmových spolků. Výsledky: Zjistili jsme, že všechny obce zkoumaného mikroregionu si uvědomují důležitost zájmových spolků v obcích. Obce se snaží tyto dobrovolné organizace podporovat a zajišťovat lepší společenský život obyvatel. V poslední době obce bývalého mikroregionu opět spolupracovaly společně na oslavách 70. výročí vystěhování Neveklovska. Opětovný vznik mikroregionu je však v nedohlednu. Některé obce nesouhlasí s financováním, a tudíž nemají nadále zájem o tuto integraci. Klíčová slova: lokální veřejná správa, mikroregion, obec, občanské sdružení, sociální soudržnost, spolek, sportovní organizace, venkov
Ischemický conditioning na dálku: principy a mechanismy
Chmelířová, Kateřina ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Vebr, Pavel (oponent)
Ischemický conditioning na dálku, nebo také ischemický remote conditioning, je experimentální léčebná metoda sloužící k ochraně srdce (nebo jiných orgánů) proti ischemicko-reperfuznímu poškození. Na rozdíl od klasického conditioningu, kdy se proces spouští po sérii krátkých ischemií přímo na cílovém orgánu, se u conditioningu na dálku aktivuje ochranná funkce pomocí sérií krátkých ischemií a následných reperfuzí vykonaných na vzdálené tkáni, nejčastěji se jedná o zaškrcení končetiny. Přenos signálu ze vzdáleného orgánu do cílového orgánu je zprostředkován neuronální a humorální cestou. Metoda je aplikovatelná jako pre-conditioning, tedy před předpokládanou dlouhodobou ischemií, jako per-conditioning, tedy během dlouhodobé ischemie a - také jako post-conditioning po dlouhodobé ischemii. Jedná se o bezpečnou, neinvazivní, lehce proveditelnou a levnou metodu. V této bakalářské práci jsou popsány dosud poznané molekulární mechanismy, kterými se conditioning na dálku může podílet na vzniku kardioprotekce.
Vliv morfinu na neurogenezi a neurodegeneraci v mozku potkana
Rydzyková, Tereza ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Vodička, Martin (oponent)
Morfin je klinicky používaným analgetikem ale zároveň také zneužívanou drogou. Působí v celé řadě oblastí CNS (nucleus accumbens, ventrální tegmentum, hipokampus, aj.) a ovlivňuje jejich funkce; například kognitivní funkce či anxietu. Ačkoliv výsledky dosud publikovaných studií jsou často protichůdné, byl prokázán i vliv na vznik a zánik buněk v CNS. V této práci jsme se zaměřili na to, jakým způsobem chronické podávání a následné vysazení morfinu ovlivňuje neurogenezi a neurodegeneraci v mozku potkana a zároveň jakým způsobem ovlivňuje některé markery zahrnuté do procesu vzniku závislosti a také stavu po vysazení drogy. Podařilo se nám úspěšně zavést imunohistochemické markery pro monitorování neurogeneze (bromodeoxyuridin, doublecortin), nerodegeneraci (Fluoro-Jade C) a detekci vybraných neuromodulačních peptidů (cholecystokinin, neuropeptid Y). Zjistili jsme, že morfin může ovlivňovat procesy neurogeneze a neurodegenerace, nicméně jeho vliv se liší v různých strukturách CNS (nucleus accumbens, hipokampus, amygdala). Klíčová slova: Morfin, mozek, potkan, abstineční syndrom, neurogeneze, neurodegenerace
Vliv opioidů na účinek cytostatik na astrocytární buněčné liniie C6 a CCF-STTG1
Honc, Ondřej ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Růžička, Jiří (oponent)
Morfin a z něj odvozené opioidy patří často, i přes jeho četné nežádoucí účinky, mezi jedinou účinnou možnost léčby bolesti spojených s onkologickým onemocněním. Vliv opioidů na účinnost cytostatik in vitro byl předmětem řady prací, výsledky si však často protiřečí, což je zřejmě dáno velikou variabilitou pokusných modelů a experimentálních přístupů. Nejnovější studie naznačují, že důsledky aktivace opioidní signalizace v astrocytech vykazují určité odlišnosti od jiných buněčných typů. Multiformní glioblastomy, nádory odvozené od astrocytů, patří mezi jedny s nejhorší prognózou, z veliké části kvůli časté rezistenci k cytostatikům. V této práci jsme se zaměřili na vliv opioidů morfinu, metadonu a DADLE na účinnost cytostatik temozolomidu, doxorubicinu a vincristinu na buněčné linie C6 a CCF-STTG1 odvozené od glioblastomu. Zkoumali jsme rovněž vliv zmíněných opioidů na hladinu oxidativního buněčného stresu a pomocí scavengeru volných radikálů N-acetyl cysteinu jsme ověřili roli oxidativního stresu v buněčných mechanismech aktivovaných působením uvedených opioidů na účinnost cytostatik. Zaměřili jsme se také na přítomnost opioidních receptorů a receptoru TLR4 ve zkoumaných buněčných liniích. Získané výsledky ukázaly významný vliv morfinu a metadonu na hladinu oxidativního stresu v buněčné linii C6,...
Modulace funkce RNA demetylázy FTO v SH-SY5Y buňkách: vliv na insulinovou signalizaci a mitochondriální respiraci
Čočková, Zuzana ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Hlaváčková, Markéta (oponent)
Cílem práce bylo pozorovat vliv inhibice funkce FTO na oxidativní metabolismus a expresní profil neuroenergeticky významných proteinů v modelové linii lidských neuronálních buněk SH- SY5Y. FTO je enzym demetylující N6-metyladenosin ve strukturách RNA. Změny v expresi enzymu jsou doprovázeny poměrně širokým spektrem efektů souvisejících s energetickou homeostázou. Mitochondrie jsou místem tvorby energie, metabolicky významných substrátů, ale také potenciálně nebezpečných reaktivních forem kyslíku a jiných molekul. V popředí zájmu proto bylo studium mitochondriálního respiračního řetězce. Experimenty vysokorezoluční respirometrie ukázaly, že ovlivnění buněk inhibitorem FTO je doprovázeno změnami v mitochondriální respiraci. Pozorována byla zejména snížená endogenní respirace buněk a významný pokles byl zaznamenán v maximální a rezervní kapacitě elektron-transportního řetězce. Vyšší koncentrace používaného inhibitoru navíc vedla k markantnějším změnám v respiraci. Dále byla metodou Western blotu kvantifikována exprese komplexů dýchacího řetězce. Ve shodě s výše zmíněnými výsledky se ukázalo, že buňky ovlivněné inhibitorem FTO mají snížené hladiny podjednotek některých komplexů. Určitý pokles byl zaznamenán u podjednotek komplexů I a IV. Zdaleka nejvýraznější rozdíl byl však pozorován u komplexu II....
Úloha fosfolipáz A2 v mechanismu kardioprotekce indukované adaptací na chronickou hypoxii
Míčová, Petra ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kuda, Ondřej (oponent) ; Kazdová, Ludmila (oponent)
Kardiovaskulární onemocnění, především akutní infarkt myokardu, jsou jednou z hlavních příčin úmrtí ve vyspělých zemích světa včetně České republiky. Jednou z možností, jak zvýšit odolnost myokardu proti akutnímu ischemicko-reperfúznímu (I/R) poškození, je adaptace na chronickou hypoxii. Molekulární mechanismus tohoto jevu však není podrobně znám. Je zřejmé, že funkce srdce závisí na zachování membránové integrity a buněčné homeostáze kardiomyocytů. Z tohoto pohledu jsou životně důležitými enzymy fosfolipázy A2 (PLA2), které se uplatňují při remodelaci a obnově buněčných membrán. Svou činností také generují lipidové signální molekuly - volné mastné kyseliny (FA) a také 2-lyzofosfolipidy. V srdci se vyskytují zástupci tří skupin PLA2 - cytosolické PLA2 (cPLA2), na kalciu nezávislé PLA2 (iPLA2) a sekretorické PLA2 (sPLA2). Cílem práce bylo sledovat v myokardu levé komory dospělých potkanů kmene Wistar následující: 1) Vliv intermitentní hypobarické hypoxie (IHH; 8 hodin/den, 5 dnů/týden, 5 týdnů, ~ 7000 m) na zastoupení celkové a fosforylované cPLA2α (p-cPLA2α, Ser505 ) a dále iPLA2 a sPLA2IIA, jakož i signálních proteinů aktivujících cPLA2α a rovněž cílů tohoto enzymu. 2) Vliv reaktivních forem kyslíku (ROS) za podmínek IHH na expresi celkové a fosforylované cPLA2 a dále iPLA2, sPLA2IIA a složení FA...
Beta-adrenergic receptors and their desensitization
Biriczová, Lilla ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kolář, David (oponent)
β-Adrenergné receptory (β-AR) sú s G-proteínmi asociované receptory (GPCR), široko prítomné v živočíšnom organizme a sprostredkujú katecholamínovú dráhu, ktorá vedie k najrôznejším fyziologickým odpovediam. Do rodiny β-AR patrí β1-AR, β2-AR a β3-AR, ktoré sa líšia podľa afinity k adrenalínu a noradrenalínu. Typický model β-AR signalizácie zahrňuje väzbu ligandu, spriahnutie s G-proteínom, aktiváciu adenylylcyklázy (AC), vedúci k produkcii sekundárneho posla cAMP a následne k aktivácii proteínkinázy A (PKA), ktorá fosforyluje proteíny po smeru regulácie, čím vyvolá fyziologickú odpoveď. Nadmerné vyplavenie katecholamínov môže viesť k nežiadúcim dôsledkom, a preto sa vyvinul mechanizmus, ktorý spôsobí umlčanie β-AR napriek ďalšej stimulácie, desenzitizácia. Klasická desenzitizácia zahrňuje charakteristické kroky ako fosforylácia receptoru, pripojenie β-arrestinu a oddelenie G-proteínu od receptoru. Obnova signalizačnej schopnosti je možná resenzitizáciou β-AR, kedy dôjde k sekvestrácii a defosforylácii receptoru. Vzhľadom k tomu, že podtypy β-AR sú štruktúrne i geneticky odlišné, je nutné brať do úvahy, že aj jednotlivé kroky desenzitizačného procesu sa môžu líšiť medzi jednotlivými podtypmi β-AR. Kľúčové slová β-Adrenergný receptor, G-proteín, β-arrestin, adenylylcykláza, desenzitizácia
Vliv chladové expozice na beta-adrenergní signalizaci v myokardu potkana
Podojilová, Anna ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Ujčíková, Hana (oponent)
a klíčová slova Cílem této práce bylo zhodnotit vliv krátkodobého (10 hodin a 3 dny) a dlouhodobého (5 týdnů) vystavení potkanů chladu s případným následným dvoutýdenním zotavením při běžné teplotě na β-adrenergní systém v myokardu potkana. Byly charakterizovány jednotlivé podtypy β-adrenergních receptorů (β-AR), s nimi spřažené G-proteiny a adenylátcykláza. β-AR jsou významnou složkou regulačních mechanismů v srdci. Podílejí se prostřednictvím stimulačního G-proteinu (Gs) a adenylátcyklázy na zvýšení srdeční kontraktility a frekvence během stresových situací, mezi které patří i vystavení chladu. Srdeční tkáň obsahuje všechny tři podtypy β-AR (β1-AR, β2-AR, β3-AR). Zatímco β1-AR se spřahuje pouze s Gs, β2-AR a β3-AR interagují i s inhibičním G-proteinem (Gi). Pomocí elektroforézy a Western blottingu bylo zaznamenáno signifikantní zvýšení koncentrace β1-AR během třídenního vystavení chladu. Také signifikantně vzrostla koncentrace β3-AR u pětitýdenní chladové expozice a toto zvýšení přetrvávalo další dva týdny. Při detekci G-proteinů spřažených s β-AR (Gαs, Gβ, Gαi1/2; Gαi3) nebyly zaznamenány žádné významné změny. Naopak exprese adenylátcyklázy izoformy V a VI signifikantně klesla během krátkodobého vystavení chladu. Pomocí saturačních vazebných pokusů s použitím nespecifického β-antagonisty [3...
Role of proteins associated with the cannabinoid receptor 1 in endocannabinoid signaling
Vozárová, Denisa ; Blahoš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Dôležitým predpokladom pre zachovanie homeostázy a správnej funkčnosti v každom živom organizme je schopnosť buniek komunikovať medzi sebou a okolitým prostredím. Bunka je prostredníctvom receptorov schopná neustále spracovávať obrovské množstvo extracelulárnych podnetov, ktoré sú prenášané ďalej do bunky. Najväčšiu triedu predstavujú receptory spojené s G-proteínmi, do ktorej sa zaraďuje aj Kanabinoidný receptor typu 1 (CB1R). Endokanabinoidný systém reguluje v tele radu procesov ako je učenie, príjem potravy, motorika a iné. Obezita predstavuje veľký problém súčasnej spoločnosti, pričom snahou o objasnenie jej molekulárno-genetickej podstaty bol objavený proteín Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like (endophilin) interacting protein 1 (SGIP1). SGIP1 sa podieľa na regulácii energetickej rovnováhy, pričom jeho nadexpresia vedie k vývoju obezity. SGIP1 bol detekovaný ako interakčný partner CB1R, pričom sa zistilo že je zapojený do internalizácie prostredníctvom klatrínovej endocytózy. SGIP1 vykazuje homológiu s dôležitými proteínmi, ktoré sa podieľajú na rannej fáze endocytózy - FCHO1/2. Vplyv SGIP1 na internalizáciu je inhibičný a zatiaľ nie je detailne objasnený. Cieľom tejto práce je štúdium jeho jednotlivých domén v súvislosti s klatrín-sprostredkovanou endocytózou. Kľúčové...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 233 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 NOVOTNÝ, Jakub
84 NOVOTNÝ, Jan
4 NOVOTNÝ, Jaromír
17 NOVOTNÝ, Jaroslav
24 NOVOTNÝ, Jiří
13 NOVOTNÝ, Josef
1 Novotný, J.
30 Novotný, Jakub
84 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
4 Novotný, Jaromír
17 Novotný, Jaroslav
1 Novotný, Jindřich
13 Novotný, Josef
1 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.