Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 251 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modern amplitude methods
Skácel, Ondřej ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kampf, Karol (oponent)
Práce se zabývá studiem dimenzionálně redukovaných vektorových efektivních teorií pole z hlediska skalárních soft limit za použití spinor-helicitního formal- ismu. Na úrovni čtyř- a šestibodových amplitud je ukázáno, že Dirac-Born- Infeld·v model je význačný svou vylepšenou soft limitou. V pr·běhu práce je shrnut spinor-helicitní formalismus a jeho použití ilustrováno na konkrétních příkladech. Zbytek práce se věnuje analogickým otázkám v šesti dimenzích. Rel- evantní verze spinor-helicitního formalismu je prezentována, následuje diskuze invariant· vzhledem k malé grupě a (ne)možnosti jejich použití na charakteri- zaci teorií. Nakonec jsou prezentovány pokusy o formalizaci procesu provádění soft limity inspirované čtyřdimenzionálním případem. 1
Lipidické rafty a jejich role v transmembránové signalizaci zprostředkované receptory spřaženými s G proteiny
Ševčíková, Adéla ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Funda, Jiří (oponent)
Membránové mikrodomény obohacené o cholesterol a sfingolipidy, neboli lipidické rafty a kaveoly, přispívají k mnoha buněčným procesům včetně homeostázy cholesterolu či laterální segregace membránových proteinů. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem těchto membránových mikrodomén na transmembránovou signalizaci zprostředkovanou receptory spřaženými s G proteiny (GPCR). Jedná se o nejpočetnější a nejrozmanitější rodinu receptorů v savčích buňkách, mající vliv na nespočet fyziologických funkcí organismu. Velké množství GPCR je lokalizováno právě v membránových mikrodoménách, které koncentrují specifické signální komponenty a umožňují tím větší variabilitu signalizace. Tato problematika je značně komplikovaná, neboť metody používané k charakterizaci těchto proměnlivých struktur mají svá omezení a každý z receptorů vykazuje specifické chování. Klíčová slova: GPCRs, G proteiny, lipidické rafty, kaveoly, transmembránová signalizace
Role GPCRs a jejich signálních systémů v kardioprotekci
Svobodová, Ivana ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Holzerová, Kristýna (oponent)
Receptory spřažené s G-proteiny (GPCRs) jsou rodinou membránových receptorů se stovkami členů, mnoho z nich se nachází v srdci, kde jsou jejich signální systémy zapojeny do regulace velké části buněčných pochodů. Důležitou rolí GPCRs je kardioprotekce při ischemii a následné reperfuzi, která je zprostředkována zejména tzv. RISK dráhou zahrnující kinázy signalizující pro přežití buňky a proti apoptóze. Ochranou srdce při ischemii/reperfuzi se může předejít nevratným poškozením srdce, jako je infarkt myokardu nebo poruchy srdeční funkce vedoucí k selhání srdce. GPCRs regulují řadu procesů spojené s patofyziologií selhávajícího srdce - hypertrofie, fibróza, ztráta srdeční funkce. Porozumění roli jednotlivých receptorů v těchto kardioprotektivních i kardiotoxických procesech je nezbytné k vývoji nových léčiv.
Provedení průzkumových prací jako podkladu pro pozemkové úpravy
NOVOTNÝ, Jiří
Bakalářská práce na téma "Provedení průzkumových prací jako podkladu pro pozemkové úpravy" je zaměřena na vysvětlení základních pojmů pozemkových úprav a současně se v praktické části zaměřuje na katastrální území Rájov. Zároveň osvětluje cíle pozemkových úprav, jejich financování a připomíná historický vývoj pozemkových úprav. V praktické části jsem provedl podrobný průzkum vybraného území. Zjištěné informace zahrnují charakteristiku přírodních podmínek - poměry geologické, geomorfologické, hydrologické, klimatické a půdní. Uvedené informace obsahují i popis a vyhodnocení stavu ochrany půdy, poměrů v oblasti vod, dopravního systému, krajiny a její ochrany a v konečné řadě také několik návrhů, jak zabránit nevratnému poškození krajiny.
Úloha adrenergní signalizace v adaptivním mechanismu kardioprotekce vyvolané chronickou hypoxií
Hahnová, Klára ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Polák, Jan (oponent) ; Babula, Petr (oponent)
Kardiovaskulární choroby patří v současné době stále k nejčastějším příčinám onemocnění a úmrtí v západním světě. Adaptace na chronickou hypoxii může přispět ke zlepšení ischemické tolerance myokardu, ale přesné molekulární mechanismy vedoucí k vývoji kardioprotektivního fenotypu nejsou stále známé. Existují určité náznaky, které poukazují na možnou úlohu β-adrenergní signalizace v těchto procesech. V první části práce jsme se zaměřili na zkoumání vlivu protektivní kontinuální (CNH; 24 h/d) a neprotektivní intermitentní (INH; 23 h/d hypoxie, 1 h/d reoxygenace) normobarické hypoxie na β-adrenergní signalizaci v pravé (RV) a levé (LV) komoře myokardu potkanů kmene Wistar. Oba hypoxické modely vedly k poklesu exprese β1-adrenergních receptorů (β1-ARs) v RV. Ve vzorcích LV nebyly zjištěny žádné významné změny v β-ARs. Ačkoliv aktivita adenylátcyklázy (AC) stimulovaná Gs proteiny byla po adaptaci na CNH i INH v RV snížená a v LV zvýšená, nedošlo k odhalení významnějších změn v expresi dominantních isoforem AC 5/6. V případě exprese Gs proteinů byl u obou hypoxických modelů odhalen pokles v RV. Tyto výsledky naznačují, že chronická normobarická hypoxie může mít silný vliv na myokardiální β-adrenergní signalizaci bez rozdílů mezi protektivním a neprotektivním modelem hypoxie. V druhé části jsme se...
The role of autophagy in neurodegenerative processes
Marková, Veronika ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Čermák, Vladimír (oponent)
Pro neurodegenerativní onemocnění, jako je Alzheimerova, Parkinsonova a Huntingtonova choroba, je charakterictická akumulace proteinů a nefunčních organel v cytoplasmě, které nejsou dostatečně odstraněny pomocí autofagocytózy. Ukazuje se, že bazální autofagocytóza, která za normálních podmínek zajišťuje homeostázu vnitřního prostředí, je narušena. Proces autofagocytózy není schopen odstranit všechny toxické částice při větším množství z důvodu úplné saturace tohoto systému a tak dojde k aktivaci jiných degradačních mechanismů, které mohou vést k obnovení homeostázy. Ovšem za některých okolností dochází k poškození neuronů, které vedou k jejích ztrátě. Úbytek neuronů v konkrétní oblasti mozku vede k pohybovým problémům i demenci. Lepší pochopení autofagocytózy a její role v patogenezi neurodegenerativních onemocnění by mohlo přispět k budoucí účinnější terapii těchto závažných chorob. Klíčová slova: autofagocytóza, neurodegenerace, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba
Neurobiologie a toxicita nových psychoaktivních látek z řad halucinogenů
Zmátlo, Vít ; Leca, Nikola (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Zaměřením této práce jsou nové syntetické látky z řad halucinogenů. První část rozvádí halucinogeny jako fenomén a popisuje jejich obecné mechanismy. Důraz je kladen na roli serotonergního systému se zaměřením na 5-HT2A receptor jako zprostředkovatele halucinogenní aktivity. V další části je přiblížena problematika nových syntetických drog (NSD), následovaná rozpracováním dvou hlavních tříd halucinogenů - tryptaminů a fenyletylaminů, se zaměřením na jejich syntetické deriváty. Je popsána jejich forma výskytu, vztah mezi chemickou strukturou a biologickou aktivitou, a současné poznatky o neurobiologii a toxicitě těchto látek. Klíčová slova: Nové syntetické látky, halucinogeny, serotonergní systém, neurobiologie, toxicita
Analýza markerů oxidativního stresu v mozku potkana: vliv maternální separace
Pallag, Gergely ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Vodička, Martin (oponent)
Nepřiznivé události vyvolávající stres během rané fáze života mohou změnit normální vývoj mozku a neuroendokrinního systému a zvýšit zranitelnost jedince vůči různým poruchám. Chronický stres a následné vyplavení mediátorů může vést k oxidativnímu stresu a poškození buněk. Prvním záměrem této práce bylo stanovení vybraných markerů oxidativního stresu v mozkové kůře, hipokampu a mozečku po vystavení potkanů časnému chronickému stresu. Pro modelování stresové situace jsme používali tříhodinovou maternální separaci mláďat během prvních tří týdnů života. Vybrané markery byly koncentrace redukovaného glutathionu, proteinových karbonylů, lipidových peroxidů a hydroperoxidů. Markery jsme stanovili v mozcích potkanů starých 22 dnů. Pomocí použitých metod se nám nepodařilo zjistit žádné signifikantní změny v hladinách sledovaných markerů po maternální separaci. Poškození mozkových buněk se může projevit i v chování. Výzkumy četných neuropsychiatrických a neurodegenerativních onemocnění nastínily, že oxidativní stres je slibným kandidátem pro vyvolání změn na buněčné úrovni. Druhým tématem práce bylo sledování chování potkanů pomocí testu light/dark box po maternální separaci a zároveň po aplikaci N-acetylcysteinu (NAC), látky se známými antioxidačními účinky. Ze získaných výsledků testů z 22. postnatálního...
Protein profiling, metabolic enzymes and transmembrane signaling in the heart of spontaneously hypertensive SHR-Tg19 rat
Manakov, Dmitry ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kuncová, Jitka (oponent) ; Kalous, Martin (oponent)
Kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou smrti jak na celém světě, tak v České republice. Hlavní faktory přispívající k rozvoji srdečních onemocnění, kromě věku a pohlaví, jsou obezita, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu a triglyceridů v krvi. Spontánně hypertenzní potkan (SHR) byl vyvinut a používán k vyhledávání genetických determinant těchto projevů. Tento běžně používaný potkaní model rozvíjí hypertenzi, dyslipidemii a inzulínovou rezistenci díky abnormálnímu genu translokázy mastných kyselin Cd36. Předchozí studie ukázaly, že transgenní oprava Cd36 u kmene SHR-Tg19 zlepšuje činnost beta-adrenergního systému v srdci, mírně zvyšuje srdeční hmotnost a vede ke zvýšení náchylnosti k arytmiím. Tato práce měla dva hlavní cíle: 1) Zjistit, zda a jak transgenní náhrada Cd36 v SHR ovlivňuje proteinové složení, mitochondriální funkci a aktivitu vybraných metabolických enzymů srdce. 2) Studovat expresi a distribuci vybraných složek beta-adrenergního signálního systému v lipidových raftech izolovaných pomocí solubilizace membrán detergentem TX-100. Rozhodli jsme se porovnat dva běžně používané proteomické přístupů, 2D elektroforézu spojenou s MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií a tzv. label-free LC-MS. Výsledky neukázaly překryv mezi odlišně exprimovanými proteiny identifikovanými...
Analysis of results of particle phenomena modeling in computer games
Novotný, Jiří ; Boldyš, Jiří (vedoucí práce)
Hlavním tématem této práce je návrh metody, která umožňuje porovnávání výstupů z ručně nastaveného částicového systému se vzorovým videem pozorovaného jevu. Pro jednoduchost se práce zaměřuje výhradně na kouřové efekty a jejich porovnávání. Konkrétně jsou navrženy deskriptory popisující celkovou barevnost zkoumaných vstupních videí, dále pak deskriptory tvaru a časového průběhu kouře, založené na výsledku metody segmentace obrazu zvané Alpha Matting, která umožňuje rozlišení objektů v popředí od pozadí s tím, že objekty jsou popsány včetně své případné průhlednosti. Diplomová práce je doprovázena vzorovými nahrávkami kouřů, které byly natočeny speciálně pro tento účel. Výsledek navržené metody je podpořen ukázkou postupného vylepšování simulace vybraného kouřového efektu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 251 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 NOVOTNÝ, Jakub
85 NOVOTNÝ, Jan
5 NOVOTNÝ, Jaromír
17 NOVOTNÝ, Jaroslav
25 NOVOTNÝ, Jiří
14 NOVOTNÝ, Josef
1 Novotný, J.
30 Novotný, Jakub
85 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
5 Novotný, Jaromír
17 Novotný, Jaroslav
1 Novotný, Jindřich
14 Novotný, Josef
1 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.