Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 245 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Neurobiologie a toxicita nových psychoaktivních látek z řad halucinogenů
Zmátlo, Vít ; Leca, Nikola (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Zaměřením této práce jsou nové syntetické látky z řad halucinogenů. První část rozvádí halucinogeny jako fenomén a popisuje jejich obecné mechanismy. Důraz je kladen na roli serotonergního systému se zaměřením na 5-HT2A receptor jako zprostředkovatele halucinogenní aktivity. V další části je přiblížena problematika nových syntetických drog (NSD), následovaná rozpracováním dvou hlavních tříd halucinogenů - tryptaminů a fenyletylaminů, se zaměřením na jejich syntetické deriváty. Je popsána jejich forma výskytu, vztah mezi chemickou strukturou a biologickou aktivitou, a současné poznatky o neurobiologii a toxicitě těchto látek. Klíčová slova: Nové syntetické látky, halucinogeny, serotonergní systém, neurobiologie, toxicita
Analýza markerů oxidativního stresu v mozku potkana: vliv maternální separace
Pallag, Gergely ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Vodička, Martin (oponent)
Nepřiznivé události vyvolávající stres během rané fáze života mohou změnit normální vývoj mozku a neuroendokrinního systému a zvýšit zranitelnost jedince vůči různým poruchám. Chronický stres a následné vyplavení mediátorů může vést k oxidativnímu stresu a poškození buněk. Prvním záměrem této práce bylo stanovení vybraných markerů oxidativního stresu v mozkové kůře, hipokampu a mozečku po vystavení potkanů časnému chronickému stresu. Pro modelování stresové situace jsme používali tříhodinovou maternální separaci mláďat během prvních tří týdnů života. Vybrané markery byly koncentrace redukovaného glutathionu, proteinových karbonylů, lipidových peroxidů a hydroperoxidů. Markery jsme stanovili v mozcích potkanů starých 22 dnů. Pomocí použitých metod se nám nepodařilo zjistit žádné signifikantní změny v hladinách sledovaných markerů po maternální separaci. Poškození mozkových buněk se může projevit i v chování. Výzkumy četných neuropsychiatrických a neurodegenerativních onemocnění nastínily, že oxidativní stres je slibným kandidátem pro vyvolání změn na buněčné úrovni. Druhým tématem práce bylo sledování chování potkanů pomocí testu light/dark box po maternální separaci a zároveň po aplikaci N-acetylcysteinu (NAC), látky se známými antioxidačními účinky. Ze získaných výsledků testů z 22. postnatálního...
Protein profiling, metabolic enzymes and transmembrane signaling in the heart of spontaneously hypertensive SHR-Tg19 rat
Manakov, Dmitry ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kuncová, Jitka (oponent) ; Kalous, Martin (oponent)
Kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou smrti jak na celém světě, tak v České republice. Hlavní faktory přispívající k rozvoji srdečních onemocnění, kromě věku a pohlaví, jsou obezita, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu a triglyceridů v krvi. Spontánně hypertenzní potkan (SHR) byl vyvinut a používán k vyhledávání genetických determinant těchto projevů. Tento běžně používaný potkaní model rozvíjí hypertenzi, dyslipidemii a inzulínovou rezistenci díky abnormálnímu genu translokázy mastných kyselin Cd36. Předchozí studie ukázaly, že transgenní oprava Cd36 u kmene SHR-Tg19 zlepšuje činnost beta-adrenergního systému v srdci, mírně zvyšuje srdeční hmotnost a vede ke zvýšení náchylnosti k arytmiím. Tato práce měla dva hlavní cíle: 1) Zjistit, zda a jak transgenní náhrada Cd36 v SHR ovlivňuje proteinové složení, mitochondriální funkci a aktivitu vybraných metabolických enzymů srdce. 2) Studovat expresi a distribuci vybraných složek beta-adrenergního signálního systému v lipidových raftech izolovaných pomocí solubilizace membrán detergentem TX-100. Rozhodli jsme se porovnat dva běžně používané proteomické přístupů, 2D elektroforézu spojenou s MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií a tzv. label-free LC-MS. Výsledky neukázaly překryv mezi odlišně exprimovanými proteiny identifikovanými...
Analysis of results of particle phenomena modeling in computer games
Novotný, Jiří ; Boldyš, Jiří (vedoucí práce)
Hlavním tématem této práce je návrh metody, která umožňuje porovnávání výstupů z ručně nastaveného částicového systému se vzorovým videem pozorovaného jevu. Pro jednoduchost se práce zaměřuje výhradně na kouřové efekty a jejich porovnávání. Konkrétně jsou navrženy deskriptory popisující celkovou barevnost zkoumaných vstupních videí, dále pak deskriptory tvaru a časového průběhu kouře, založené na výsledku metody segmentace obrazu zvané Alpha Matting, která umožňuje rozlišení objektů v popředí od pozadí s tím, že objekty jsou popsány včetně své případné průhlednosti. Diplomová práce je doprovázena vzorovými nahrávkami kouřů, které byly natočeny speciálně pro tento účel. Výsledek navržené metody je podpořen ukázkou postupného vylepšování simulace vybraného kouřového efektu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Regulace transportu NMDA receptorů v savčích neuronech
Hemelíková, Katarína ; Horák, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent) ; Valeš, Karel (oponent)
N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory řadíme mezi ionotropní glutamátové receptory ovlivňující excitační synaptický přenos a synaptickou plasticitu v centrálním nervovém systému (CNS) savců. Aktivace NMDA receptorů hraje klíčovou roli ve vývoji mozku nebo při formování paměti. Abnormální regulace NMDA receptorů je jedna z hlavních příčin vzniku různých neurologických a psychiatrických onemocnění. NMDA receptory vytvářejí heterotetramerní komplexy složené z GluN1, GluN2(A-D) a/nebo GluN3(A a B) podjednotek. Povrchová exprese NMDA receptorů je regulovaná na mnoha úrovních, včetně zpracování a kontroly v endoplazmatickém retikulu (ER), intracelulárního transportu přes Golgiho aparát (GA), internalizace, recyklace a následné degradace. NMDA receptory jsou na úrovni časného transportu regulovány: volnou dostupností GluN podjednotek v ER, přítomností ER- retenčního a exportního signálu a posttranslačními modifikacemi, včetně fosforylace a palmitoylace. Avšak role N-glykosylace v regulaci transportu NMDA receptorů dosud nebyla plně objasněna. Cílem této práce proto bylo objasnění mechanismů regulace povrchové exprese a funkčních vlastností NMDA receptorů. V předložené práci jsme použili kombinaci nejmodernějších metod z oblasti molekulární biologie, mikroskopie, biochemie a elektrofyziologie. Rovněž...
Studium molekulárních mechanismů kardioprotektivního působení morfinu
Škrabalová, Jitka ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Nováková, Olga (oponent) ; Hlaváčková, Markéta (oponent)
Akutní i chronické podávání morfinu dokáže u potkanů výrazně snížit ischemicko- reperfuzní poškození srdce. Molekulární mechanismy zprostředkovávající protektivní působení morfinu však nejsou dodnes zcela objasněny. Zároveň existuje jen velmi málo poznatků o důsledcích dlouhodobého působení morfinu na srdeční tkáň. V první části projektu jsme se proto zaměřili na zkoumání vlivu dlouhodobého podávání vysokých dávek morfinu (10 mg/kg/den, 10 dní) na srdeční tkáň potkana. Ve druhé části projektu jsme zkoumali vliv 1 mM morfinu na viabilitu a redoxní stav buněčné linie potkaních kardiomyoblastů H9c2, u které byl vyvolán oxidativní stres působením 300 µM tert-butylhydroperoxidu (t-BHP). Naše experimenty ukázaly, že dlouhodobé podávání morfinu neovlivnilo množství a afinitu myokardiálních β-adrenergních receptorů (β-AR), ale téměř zdvojnásobilo množství dominantní izoformy myokardiální adenylylcyklázy (AC) V/VI a vedlo k supersenzibilizaci AC. Proteomické analýzy současně odhalily, že dlouhodobé podávání morfinu bylo spojené s výraznými změnami proteomu levé srdeční komory. Docházelo přitom především ke zvýšení exprese heat shock proteinů (HSP). Zvýšená exprese HSP27 byla současně doprovázena zvýšenou fosforylací tohoto proteinu, přičemž míra fosforylace byla nejvyšší 3 dny po ukončení podávání morfinu a...
Nové syntetické drogy a mechanismy jejich účinku
Kozová, Johana ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Petrásek, Tomáš (oponent)
Nové syntetické drogy je rozsáhlá skupina návykových látek, které jsou syntetizovány především za účelem obejití současné legislativy. Nejčastěji jsou vytvářeny relativně nepatrnou změnou struktury dnes již dříve zakázaných látek. Jakékoliv drogy a jejich dlouhodobé užívání má velmi neblahý vliv na život jedince a celou společnost. Proto porozumění mechanismu jejich působení je důležité při léčbě jimi vyvolaných komplikacích a může také posloužit k vývoji léčiv použitelných pro léčbu některých onemocnění. Tato bakalářská práce se zabývá dosavadními poznatky o mechanismu působení nových syntetických drogy - syntetických katinonů, především mefedronu, metylonu a MDPV. V práci je také pro porovnání uveden mechanismu působení amfetaminu. Klíčová slova: drogy, syntetické katinony, mefedron, metylon, MDPV
Analýza procentuálního zastoupení a úspěšnosti různých druhů útočných úderů v beach volejbale.
Novotný, Jiří ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název diplomové práce: Analýza procentuálního zastoupení a úspěšnosti různých druhů útočných úderů v beach volejbale Cíl práce: Cílem práce je zjistit procentuální úspěšnost a zastoupení různých útočných úderů ve světové sérii FIVB World Tour v beach volejbale u mužských i ženských týmů. Metoda: Použitou výzkumnou metodou bylo pozorování 24 videozáznamů, během kterých byly zaznamenávány potřebné údaje do speciálně připravené tabulky. Pozorováním a zaznamenáváním byla získána potřebná data pro vyhodnocení. Výsledky: Výsledky prezentují úspěšnost a zastoupení různých útočných úderů v kategoriích mužů a žen. Jsou shrnuty v textu a v grafech. Dále výsledky informují o poměrech mezi smečovanými a technickými údery či o zastoupení zablokovaných útočných úderů. Ve výsledcích je kromě srovnání mužů a žen také zahrnuto srovnání jednotlivých výkonnostních úrovní na FIVB World Tour. Klíčová slova: Beach volejbal, FIVB World Tour, útočný úder, analýza úderů, genderové porovnání
Adenosinergní signalizace: role v neuroprotekci a neurodegeneraci
Hrušovská, Kateřina ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kolář, David (oponent)
Cílem této bakalářské práce je popsat základní a nejdůležitější mechanismy působení adenosinergní signalizace, a to hlavně v centrální nervové soustavě, kde se purinový nukleosid adenosin uplatňuje jako významný neuromodulátor. K výraznému uvolňování adenosinu do extracelulárního prostředí dochází v některých patologických situacích. Adenosin působí skrze své čtyři receptory, které mají velmi různorodé funkce. Některé účinky jsou neuroprotektivní - ty jsou zprostředkované převážně inhibičním receptorem A1, který může snižovat excitotoxicitu, jiné mohou způsobovat i neurodegeneraci, což je převážně způsobeno zvýšenou aktivací A2A receptorů. K ovlivnění této signalizace může docházet různými způsoby, například inhibicí enzymů zajišťující vznik nebo zánik adenosinu, blokací jeho transportérů, vlivem agonistů a antagonistů adenosinu nebo inhibicí druhých poslů a různých proteinkináz, jejichž prostřednictvím adenosin ovlivňuje buněčné pochody. Důležité jsou také interakce adenosinových receptorů s dalšími typy receptorů v mozku. Adenosin a adenosinové receptory se mohou uplatnit při neurodegenerativních procesech. Detailní pochopení specifických účinků adenosinu by mohlo přinést velký pokrok v léčbě neurodegenerativních nemocí. V současné době probíhá intenzivní výzkum různých ligandů adenosinových...
Hloubkové kypřiče, jejich využití a význam při pěstování obilovin a řepky ozimé
NOVOTNÝ, Jiří
Při zpracování půdy lze využívat různé technologie. V ZOD "Blata" je využívána technologie orební pomocí pluhu a technologie bezorební pomocí hloubkového kypřiče. U každé této technologie byl zpracován časový snímek a spočteny jejich výkonnosti. Dále byly obě technologie zpracování půdy porovnány při pěstování ozimé pšenice a ozimé řepky olejné v letech 2016 a 2017.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 245 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 NOVOTNÝ, Jakub
85 NOVOTNÝ, Jan
4 NOVOTNÝ, Jaromír
17 NOVOTNÝ, Jaroslav
25 NOVOTNÝ, Jiří
14 NOVOTNÝ, Josef
1 Novotný, J.
30 Novotný, Jakub
85 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
4 Novotný, Jaromír
17 Novotný, Jaroslav
1 Novotný, Jindřich
14 Novotný, Josef
1 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.