Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 233 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Protein profiling, metabolic enzymes and transmembrane signaling in the heart of spontaneously hypertensive SHR-Tg19 rat
Manakov, Dmitry ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kuncová, Jitka (oponent) ; Kalous, Martin (oponent)
Kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou smrti jak na celém světě, tak v České republice. Hlavní faktory přispívající k rozvoji srdečních onemocnění, kromě věku a pohlaví, jsou obezita, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu a triglyceridů v krvi. Spontánně hypertenzní potkan (SHR) byl vyvinut a používán k vyhledávání genetických determinant těchto projevů. Tento běžně používaný potkaní model rozvíjí hypertenzi, dyslipidemii a inzulínovou rezistenci díky abnormálnímu genu translokázy mastných kyselin Cd36. Předchozí studie ukázaly, že transgenní oprava Cd36 u kmene SHR-Tg19 zlepšuje činnost beta-adrenergního systému v srdci, mírně zvyšuje srdeční hmotnost a vede ke zvýšení náchylnosti k arytmiím. Tato práce měla dva hlavní cíle: 1) Zjistit, zda a jak transgenní náhrada Cd36 v SHR ovlivňuje proteinové složení, mitochondriální funkci a aktivitu vybraných metabolických enzymů srdce. 2) Studovat expresi a distribuci vybraných složek beta-adrenergního signálního systému v lipidových raftech izolovaných pomocí solubilizace membrán detergentem TX-100. Rozhodli jsme se porovnat dva běžně používané proteomické přístupů, 2D elektroforézu spojenou s MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií a tzv. label-free LC-MS. Výsledky neukázaly překryv mezi odlišně exprimovanými proteiny identifikovanými...
Analysis of results of particle phenomena modeling in computer games
Novotný, Jiří ; Boldyš, Jiří (vedoucí práce)
Hlavním tématem této práce je návrh metody, která umožňuje porovnávání výstupů z ručně nastaveného částicového systému se vzorovým videem pozorovaného jevu. Pro jednoduchost se práce zaměřuje výhradně na kouřové efekty a jejich porovnávání. Konkrétně jsou navrženy deskriptory popisující celkovou barevnost zkoumaných vstupních videí, dále pak deskriptory tvaru a časového průběhu kouře, založené na výsledku metody segmentace obrazu zvané Alpha Matting, která umožňuje rozlišení objektů v popředí od pozadí s tím, že objekty jsou popsány včetně své případné průhlednosti. Diplomová práce je doprovázena vzorovými nahrávkami kouřů, které byly natočeny speciálně pro tento účel. Výsledek navržené metody je podpořen ukázkou postupného vylepšování simulace vybraného kouřového efektu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Regulace transportu NMDA receptorů v savčích neuronech
Hemelíková, Katarína ; Horák, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent) ; Valeš, Karel (oponent)
N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory řadíme mezi ionotropní glutamátové receptory ovlivňující excitační synaptický přenos a synaptickou plasticitu v centrálním nervovém systému (CNS) savců. Aktivace NMDA receptorů hraje klíčovou roli ve vývoji mozku nebo při formování paměti. Abnormální regulace NMDA receptorů je jedna z hlavních příčin vzniku různých neurologických a psychiatrických onemocnění. NMDA receptory vytvářejí heterotetramerní komplexy složené z GluN1, GluN2(A-D) a/nebo GluN3(A a B) podjednotek. Povrchová exprese NMDA receptorů je regulovaná na mnoha úrovních, včetně zpracování a kontroly v endoplazmatickém retikulu (ER), intracelulárního transportu přes Golgiho aparát (GA), internalizace, recyklace a následné degradace. NMDA receptory jsou na úrovni časného transportu regulovány: volnou dostupností GluN podjednotek v ER, přítomností ER- retenčního a exportního signálu a posttranslačními modifikacemi, včetně fosforylace a palmitoylace. Avšak role N-glykosylace v regulaci transportu NMDA receptorů dosud nebyla plně objasněna. Cílem této práce proto bylo objasnění mechanismů regulace povrchové exprese a funkčních vlastností NMDA receptorů. V předložené práci jsme použili kombinaci nejmodernějších metod z oblasti molekulární biologie, mikroskopie, biochemie a elektrofyziologie. Rovněž...
Studium molekulárních mechanismů kardioprotektivního působení morfinu
Škrabalová, Jitka ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Nováková, Olga (oponent) ; Hlaváčková, Markéta (oponent)
Akutní i chronické podávání morfinu dokáže u potkanů výrazně snížit ischemicko- reperfuzní poškození srdce. Molekulární mechanismy zprostředkovávající protektivní působení morfinu však nejsou dodnes zcela objasněny. Zároveň existuje jen velmi málo poznatků o důsledcích dlouhodobého působení morfinu na srdeční tkáň. V první části projektu jsme se proto zaměřili na zkoumání vlivu dlouhodobého podávání vysokých dávek morfinu (10 mg/kg/den, 10 dní) na srdeční tkáň potkana. Ve druhé části projektu jsme zkoumali vliv 1 mM morfinu na viabilitu a redoxní stav buněčné linie potkaních kardiomyoblastů H9c2, u které byl vyvolán oxidativní stres působením 300 µM tert-butylhydroperoxidu (t-BHP). Naše experimenty ukázaly, že dlouhodobé podávání morfinu neovlivnilo množství a afinitu myokardiálních β-adrenergních receptorů (β-AR), ale téměř zdvojnásobilo množství dominantní izoformy myokardiální adenylylcyklázy (AC) V/VI a vedlo k supersenzibilizaci AC. Proteomické analýzy současně odhalily, že dlouhodobé podávání morfinu bylo spojené s výraznými změnami proteomu levé srdeční komory. Docházelo přitom především ke zvýšení exprese heat shock proteinů (HSP). Zvýšená exprese HSP27 byla současně doprovázena zvýšenou fosforylací tohoto proteinu, přičemž míra fosforylace byla nejvyšší 3 dny po ukončení podávání morfinu a...
Nové syntetické drogy a mechanismy jejich účinku
Kozová, Johana ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Petrásek, Tomáš (oponent)
Nové syntetické drogy je rozsáhlá skupina návykových látek, které jsou syntetizovány především za účelem obejití současné legislativy. Nejčastěji jsou vytvářeny relativně nepatrnou změnou struktury dnes již dříve zakázaných látek. Jakékoliv drogy a jejich dlouhodobé užívání má velmi neblahý vliv na život jedince a celou společnost. Proto porozumění mechanismu jejich působení je důležité při léčbě jimi vyvolaných komplikacích a může také posloužit k vývoji léčiv použitelných pro léčbu některých onemocnění. Tato bakalářská práce se zabývá dosavadními poznatky o mechanismu působení nových syntetických drogy - syntetických katinonů, především mefedronu, metylonu a MDPV. V práci je také pro porovnání uveden mechanismu působení amfetaminu. Klíčová slova: drogy, syntetické katinony, mefedron, metylon, MDPV
Analýza procentuálního zastoupení a úspěšnosti různých druhů útočných úderů v beach volejbale.
Novotný, Jiří ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Hráský, Pavel (oponent)
Název diplomové práce: Analýza procentuálního zastoupení a úspěšnosti různých druhů útočných úderů v beach volejbale Cíl práce: Cílem práce je zjistit procentuální úspěšnost a zastoupení různých útočných úderů ve světové sérii FIVB World Tour v beach volejbale u mužských i ženských týmů. Metoda: Použitou výzkumnou metodou bylo pozorování 24 videozáznamů, během kterých byly zaznamenávány potřebné údaje do speciálně připravené tabulky. Pozorováním a zaznamenáváním byla získána potřebná data pro vyhodnocení. Výsledky: Výsledky prezentují úspěšnost a zastoupení různých útočných úderů v kategoriích mužů a žen. Jsou shrnuty v textu a v grafech. Dále výsledky informují o poměrech mezi smečovanými a technickými údery či o zastoupení zablokovaných útočných úderů. Ve výsledcích je kromě srovnání mužů a žen také zahrnuto srovnání jednotlivých výkonnostních úrovní na FIVB World Tour. Klíčová slova: Beach volejbal, FIVB World Tour, útočný úder, analýza úderů, genderové porovnání
Adenosinergní signalizace: role v neuroprotekci a neurodegeneraci
Hrušovská, Kateřina ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kolář, David (oponent)
Cílem této bakalářské práce je popsat základní a nejdůležitější mechanismy působení adenosinergní signalizace, a to hlavně v centrální nervové soustavě, kde se purinový nukleosid adenosin uplatňuje jako významný neuromodulátor. K výraznému uvolňování adenosinu do extracelulárního prostředí dochází v některých patologických situacích. Adenosin působí skrze své čtyři receptory, které mají velmi různorodé funkce. Některé účinky jsou neuroprotektivní - ty jsou zprostředkované převážně inhibičním receptorem A1, který může snižovat excitotoxicitu, jiné mohou způsobovat i neurodegeneraci, což je převážně způsobeno zvýšenou aktivací A2A receptorů. K ovlivnění této signalizace může docházet různými způsoby, například inhibicí enzymů zajišťující vznik nebo zánik adenosinu, blokací jeho transportérů, vlivem agonistů a antagonistů adenosinu nebo inhibicí druhých poslů a různých proteinkináz, jejichž prostřednictvím adenosin ovlivňuje buněčné pochody. Důležité jsou také interakce adenosinových receptorů s dalšími typy receptorů v mozku. Adenosin a adenosinové receptory se mohou uplatnit při neurodegenerativních procesech. Detailní pochopení specifických účinků adenosinu by mohlo přinést velký pokrok v léčbě neurodegenerativních nemocí. V současné době probíhá intenzivní výzkum různých ligandů adenosinových...
Hloubkové kypřiče, jejich využití a význam při pěstování obilovin a řepky ozimé
NOVOTNÝ, Jiří
Při zpracování půdy lze využívat různé technologie. V ZOD "Blata" je využívána technologie orební pomocí pluhu a technologie bezorební pomocí hloubkového kypřiče. U každé této technologie byl zpracován časový snímek a spočteny jejich výkonnosti. Dále byly obě technologie zpracování půdy porovnány při pěstování ozimé pšenice a ozimé řepky olejné v letech 2016 a 2017.
Eliminace zápachu na stokové síti
Novotný, Jiří ; Malaník,, Stanislav (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na eliminaci zápachu ve stokovém systému. V práci je obsažena rešerše problematiky vzniku, kontroly a nebezpečí sulfanu pro člověka a stokový systém. Dále jsou popsány metody odstranění sulfanu z vody, ze vzduchu a podrobně jsou popsány vybrané sorbenty. Praktická část se zabývá testováním sorbentů na odstranění sulfanu v laboratorním prostředí. V praktické části je také řešen zápach na konkrétním území pomocí sorpce na kanalizačních filtrech. Z měřených dat a z výsledků laboratorních rozborů jsou vyhodnoceny souvislosti vzniku zápachu a je uvedeno doporučení pro provozovatele.
Role of proteins associated with the Cannabinoid receptor 1 in endocannabinoid signaling
Vozárová, Denisa ; Blahoš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Dôležitým predpokladom pre zachovanie homeostázy a správnej funkčnosti v každom živom organizme je schopnosť buniek komunikovať medzi sebou a okolitým prostredím. Bunka je prostredníctvom receptorov schopná neustále spracovávať obrovské množstvo extracelulárnych podnetov, ktoré sú do nej ďalej prenášané. Najväčšiu triedu predstavujú receptory spojené s G-proteínmi, do ktorej sa zaraďuje aj Kanabinoidný receptor typu 1 (CB1R). Endokanabinoidný systém reguluje v tele radu dôležitých procesov ako je učenie, príjem potravy, motorika a iné. Obezita predstavuje veľký problém súčasnej spoločnosti, pričom snaha o objasnenie jej molekulárno-genetickej podstaty viedla k objaveniu proteínu Src homology 3-domain growth factor receptor-bound 2-like (endophilin) interacting protein 1 (SGIP1). Tento proteín sa podieľa na regulácii energetickej rovnováhy a jeho nadexpresia vedie k vývoju obezity. SGIP1 bol detekovaný ako interakčný partner CB1R, pričom sa zistilo, že je zapojený do procesu internalizácie receptora prostredníctvom klatrínovej endocytózy (CME). Kľúčovými proteínmi pre jej iniciáciu a rannú fázu sú FCHO1/2, s ktorými vykazuje SGIP1 vysokú sekvenčnú homológiu. Avšak vplyv SGIP1 na internalizáciu aktivovaného receptora je narozdiel od FCHO1/2 inhibičný, pričom mechanizmus jeho pôsobenia zatiaľ nie je...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 233 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 NOVOTNÝ, Jakub
84 NOVOTNÝ, Jan
4 NOVOTNÝ, Jaromír
17 NOVOTNÝ, Jaroslav
24 NOVOTNÝ, Jiří
13 NOVOTNÝ, Josef
1 Novotný, J.
30 Novotný, Jakub
84 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
4 Novotný, Jaromír
17 Novotný, Jaroslav
1 Novotný, Jindřich
13 Novotný, Josef
1 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.