Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Epitachophoretic separation and concentration of large volume samples
Voráčová, Ivona ; Foret, František ; Datinská, Vladimíra ; Novotný, Jakub ; Gheibi, P. ; Berka, J. ; Astier, Y.
There has been a growing interest in developing isotachophoretic protocols for concentration and purification of DNA as an alternative to the solid phase extraction protocols of DNA preparation. Also concentration of DNA from large volume samples is required. We have developed a new device suitable for separation, concentration and collection of ions from several milliliter sample volumes into microliter fractions. We have used a discontinuous electrolyte system comprising of the leading and terminating electrolytes utilized for concentration of samples containing DNA fragments. The method is simple, fast with high concentration factor and without extensive surface interactions.
Affinity microfluidic chip based on packed microbeads
Novotný, Jakub ; Ostatná, Veronika ; Foret, František
In this project, a plastic device was fabricated using CNC milling in polycarbonate. Chip contains integrated pneumatic valves for flow control and allows for injection and stacking of beaded supports. Intended use of these supports is formation of packed affinity columns suitable for glycoprotein assays.
Psychiatrická léčebna v Kosmonosích v letech 1918-1949
Novotný, Jakub ; Rákosník, Jakub (vedoucí práce) ; Spurný, Matěj (oponent)
Předkládaná práce se věnuje vývoji Psychiatrické nemocnice Kosmonosy v období od roku 1918 do roku 1949. Na příkladu tohoto zařízení autor usiluje o vysvětlení významu institucionální psychiatrie širším kontextu sociální péče v meziválečném Československu, zejména pokud se jedná o ošetřovné a jeho dopady na dostupnost psychiatrické péče. K pochopení fungování této nemocnice i rozličné úlohy psychiatrie v jednotlivých etapách zkoumaného období je v práci provedena analýza hospodaření ústavu, jeho vztahu k ostatním psychiatrickým nemocnicím, zejména v Čechách, a vývoje demografické struktury ústavu ve zkoumaném období. Práce zkoumá význam pracovního nasazení pacientů jakožto terapeutického prostředku a hospodářské strategie psychiatrických nemocnic ve zkoumané době.
Výuka základů práce v Bashi pomocí problémové výuky
NOVOTNÝ, Jakub
Výuka práce v interpretu příkazů Bash je často zaměřena na pouhé reprodukování příkazů, které jsou studentovi ukázány. Takovýto přístup mnohdy studentům nedovoluje pochopit princip používání Bashe a práce v Linuxu obecně a takováto výuka může následně studenty motivovat k pouhému naučení se příkazů nazpaměť bez jakéhokoliv pochopení látky do hloubky. Žáci se tak nenaučí, jak příkaz funguje, jak a kdy ho lze používat v jiných situacích než pouze v ukázkových, kde ho pouze opsali a vše fungovalo. Nemluvě o složitějších skriptech, ve kterých je nutná kombinace několika příkazů s argumenty v přesné posloupnosti, aby skript vykonal požadované operace. Proto hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit sadu úloh, která zaměřuje na principy používání linuxového interpretu příkazů Bash a základy programování v něm. Sada úloh by měla být použitelná při výuce studentů informatického zaměření na specializované střední či vysoké škole. Jednotlivé úlohy využívají prvky problémové výuky a studenti v jejich rámci řeší problémy netriviální povahy. Úlohy se tedy nezaměřují na použití určitého základního příkazu, ale spíše na výuku konceptů, které jsou typické pro práci v Bashi (např. Přesměrování vstupu a výstupu, problematika přístupových práv apod.) A programování v něm (např. Specifika používání proměnných). Druhým, avšak neméně důležitým, cílem bylo ověření vytvořené sady úloh ve výuce na střední škole pro získání co nejvíce potřebných poznatků k jejich vyhodnocení. Toto nasazení bylo následně vyhodnoceno a byla případně provedena úprava vytipovaných úloh, ve kterých byl shledán větší problém. Na závěr práce byl vytvořen manuál pro učitele, ve kterém je detailně popsáno, na výuku jakého konceptu je každá z úloh zaměřena, jak by ji měl učitel ve výuce použít a jaké jsou nejčastější chyby studentů při jejím řešení, aby učitel využívající tuto sadu úloh měl s její aplikací ve své výuce co nejméně práce a dokázal se na ni snáze připravit.
Ocenění AVG Technologies CZ, s.r.o. a proces řízení akvizice
Milotová, Aneta ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotný, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce s názvem " Ocenění AVG Technologies CZ, s.r.o. a proces řízení akvizice" je psána formou znaleckého posudku. Jejím cílem je nalezení tržní hodnoty pro potřeby vlastníků k datu 1. 1. 2016. Ocenění společnosti je zpracováno převážně na základě veřejně dostupných dat. Odhad hodnoty byl proveden několika metodami, přičemž za hlavní byla vybrána metoda DCF entity. Práce zahrnuje komplexní strategickou analýzu, finanční analýzu, určení generátorů hodnoty, finanční plán a vlastní ocenění.
Internetové platební systémy
Veverka, Stanislav ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Novotný, Jakub (oponent)
V teoretické části bakalářské práce jsou popsány nejznámější internetové platební systémy, jejich historie, základní charakteristika a funkcionalita. Praktická část popisuje výběr kritérií spadajících do různých kategorických pohledů, na základě, kterých budou uvedené platební systémy srovnány a vyhodnoceny.
Internet věcí - sporttestery
Bučková, Barbora ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Novotný, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje oblasti internetu věcí. Teoretická část tento pojem de-finuje, stručně popisuje historii pojmu i samotné problematiky internetu věcí. Krátce se také věnuje vizím do budoucna. Ty jsou obsaženy i ve vybraných oblastech využití in-ternetu věcí společně s popisem současného stavu. Poté se práce zaměří na sportteste-ry, k nimž uvede základní informace, přínosy i rizika. Ve druhé části jsou nejprve popsány vybrané sporttestery a aplikace. Následuje porovnání těchto sporttesterů na základě stanovených kritérií. Výsledek porovnání je komentován v závěru práce. Cílem práce je poskytnout čtenáři ucelený přehled v této oblasti a seznámit ho s nabídkou oblíbených sporttesterů, včetně jejich porovnání.
Analýza způsobů informační bezpečnosti pro uživatele internetu
Vladimirova, Ekaterina ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Novotný, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu způsobů informační bezpečnosti pro uživatele internetu. Jejím hlavním cílem je seznámit uživatele internetu s druhy hrozeb vyskytující se na internetu, analyzovat nejznámější antivirové programy, ukázat jak se nastavuje Windows firewall a vytvořit doporučení pro zajištění informační bezpečnosti. Teoretická část práce popisuje základní a nejznámější služby, které nabízí internet a to včetně historie a vývoje internetu. Další kapitoly věnují pozornost informační bezpečnosti a popisují dělení malwaru a vysvětlují hrozby, se kterými se uživatel může potkat na internetu. Závěr teoretické části popisuje prostředky ochrany proti napadení počítače a to jsou antivirové programy a firewall. Praktická část sestává ze tří částí. První část se zabývá vyhodnocením sedmi nejpopulárnějších antivirových programů s vlastním firewallem podle zvolených kritérií. Ve druhé části je dán návod jak nastavit Windows 8 firewall. Nakonec je uděleno doporučení pro uživatele služeb internetu, které je nutné dodržovat pro svou bezpečnost.
Malware a komparace antivirových produktů
Hamouzová, Aneta ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Novotný, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice možného nebezpečí v internetovém prostředí, konkrétně škodlivému software. Jedná se o různé počítačové viry, červi a trojské koně, které komplexně nazýváme malware. Toto nebezpečí je nutné pozorně sledovat, protože jeho vývoj jde neustále kupředu a každý by měl být s tímto tématem seznámen. Teoretická část práce zahrnuje charakteristiku malwaru - objasnění pojmu a definici. Následující částí je historie, která je popisována od prvotních myšlenek, prvního škodlivého kódu v 70. letech a dalších známých programů. Ta je vedena až do současnosti, kde je převážně soustředěno na dnešní cíle a směr vývoje dalšího malwaru. Navazující část zahrnuje rozdělení malwaru na základní, ostatní speciální druhy a další podobné související formy. Na konci praktické části jsou popisovány preventivní a ochranná opatření, také jak odhalit, a co dělat v případě nákazy počítače. Na tento poslední úsek navazuje praktická část, v níž je analyzována dostupná antivirová ochrana na českém a světovém trhu. Na základě této analýzy je vypracována komparace vybraných bezplatných antivirových programů. Ty jsou porovnávány dle stanovených kritérií jako jsou webové stránky, instalace, použití, uživatelská nastavení, vzhled a odhalování škodlivých kódů. Cílem je stanovit ten nejbezpečnější a uživatelsky nejkomfortnější. Výsledek slouží pro běžné uživatele jako případná opora při výběru antiviru do vlastního počítače.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 NOVOTNÝ, Jakub
85 NOVOTNÝ, Jan
5 NOVOTNÝ, Jaromír
17 NOVOTNÝ, Jaroslav
25 NOVOTNÝ, Jiří
14 NOVOTNÝ, Josef
2 Novotný, J.
85 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
5 Novotný, Jaromír
17 Novotný, Jaroslav
1 Novotný, Jindřich
25 Novotný, Jiří
14 Novotný, Josef
1 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.