Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 103 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj vegetace v okolí Roztok u Prahy z pohledu antrakologické analýzy
Prach, Martin ; Novák, Jan (vedoucí práce) ; Beneš, Jaromír (oponent)
Tato práce se zabývá výzkumem vývoje lesa a jeho ovlivnění lidským osídlením během pravěku a raného středověku metodou analýzy půdních uhlíků neboli pedoantrakologie. Zabývá se lokalitou v historicky jednom z nejdéle osídlených území České republiky, Roztockým hájem u Roztok u Prahy ve středních Čechách. Pedoantrakologie poskytuje velmi lokální a lidským jednáním relativně málo ovlivněnou informaci o historické dřevinné vegetaci. Naproti tomu archeoantrakologie zkoumá uhlíky pocházející z archeologických výzkumů přímo z míst lidského osídlení. Jejich vznik je výrazně ovlivněn lidským jednáním a poskytují syntetický obraz o vegetaci širšího okolí zkoumané lokality. Porovnání výsledků těchto dvou přístupů je v případě Roztok možné díky dlouhodobému archeologickému výzkumu, ze kterého pochází již dříve analyzovaný a částečně publikovaný soubor uhlíků. Nově získaný pedoantrakologický soubor přináší detailnější prostorové měřítko, možnost zjištění vlivu lokálních podmínek a vzdálenosti od osídlení na historická druhová spektra, nebo možnost identifikace v archeoantrakologickém souboru nadhodnocených selektivně vybíraných druhů. Další částí práce je popis současné vegetace v okolí půdních sond a zjištění její případné návaznosti na historická uhlíková spektra. 4 půdní sondy poskytly uhlíkový soubor,...
Chůze jako diagnostický marker neurodegenerace
Pytlíčková, Kristýna ; Novák, Jan (vedoucí práce) ; Kotěrová, Anežka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá popisem vztahu chůze a neurodegenerativních chorob. Začátek práce je věnován obecné definici chůze a faktorům, které se podílejí na její variabilitě. Dále je popsána její struktura, z jakých fází se cyklus chůze skládá a jak tyto jednotlivé fáze vypadají. Následně je nastíněn evoluční aspekt bipedie. Další část se věnuje nervovému řízení motorické práce. Popisuje, jaké oblasti centrální a periferní nervové soustavy jsou do ní zapojeny a jak funguje celá dráha od centrální nervové soustavy, kde vzniká podnět k pohybu, přes nervové dráhy až k periferii, kde je informace o provedení pohybu uskutečněna příslušnou svalovou jednotkou. Poté se práce zabývá jednotlivými metodami využívanými ke kvanitifikaci chůze. Ty jsou pro potřeby této práce rozděleny na standardizované, které jsou běžně prováděny v klinickém prostředí, tedy v nemocničních zařízeních nebo laboratorních pracovištích, a na real-life měření, jež jsou využívána pro dlouhodobé monitorování v podmínkách každodenního života pacienta. Standardizované testy jsou dále rozděleny na neinvazivní a invazivní podle toho, zda dochází k narušení integrity jedince či nikoliv. Praktická aplikace těchto metod je popsána na čtyřech vybraných neurodegenerativních chorobách. Pozornost je zaměřena na jejich charakteristiky, na to,...
Imunologické příčiny ženské neplodnosti
Bajerová, Kateřina ; Brynychová, Iva (vedoucí práce) ; Novák, Jan (oponent)
S neplodností se v současné době potýká až 15 % párů v reproduktivním věku. Až ve 40 % těchto případů je neplodnost na straně ženy. Ta je způsobena širokou škálou příčin a dalších faktorů. Mezi důležité příčiny neplodnosti patří nepochybně i příčiny imunologické. Obranné mechanismy ženského imunitního systému mohou v patologických případech cílit nejen na aloantigeny spermií, ale může docházet i k autoimunitním reakcím a tvorbě protilátek, které cílí na struktury ovariálního folikulu a oocytu, fosfolipidy, jaderné struktury, enzymy apod. Takto vytvořené protilátky pak mohou bránit možné fertilizaci, vývoji oocytu či embrya a jeho implantaci, ale mohou způsobovat také opakované potrácení. Cílem práce je shrnout různé příčiny způsobující ženskou neplodnost se zaměřením na imunologické patologie, které se na ní podílejí. Práce také popisuje fungování imunitních mechanismů ženského pohlavního ústrojí a stručně přibližuje vývoj oocytu a hormonální cyklus.
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spastická paraparéza na podkladě intradurálního meningeomu
Novák, Jan ; Nechvátalová, Vendula (vedoucí práce) ; Kolářová, Kateřina (oponent)
Autor: Jan Novák Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spastická paraparéza na podkladě intradurálního meningeomu Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je zpracování teoretických poznatků diagnózy spastická paraparéza na podkladě intradurálního meningeomu a na jejich základě praktické vypracování postupu fyzioterapeutické péče u pacienta s touto diagnózou. Metody: Závěrečná práce je tvořena dvěma částmi, z nichž je část teoretická zaměřena na anatomii páteře a míchy, na její fyziologii a patofyziologii. Dále pojednává o nádorových onemocněních míchy, jejich symptomatologii, diagnostice a léčbě. Praktická část se zaobírá kazuistikou konkrétní pacientky, zahrnující vstupní vyšetření, podrobný popis všech terapeutických jednotek a výstupní vyšetření se zhodnocením terapie. Tato část vznikla na rehabilitačním oddělení ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v období 21. 1. 2019 - 15. 2. 2019. Výsledky: U pacientky došlo ke zlepšení zdravotního stavu ve smyslu zvýšení svalové síly DKK, rozsahů kloubů DKK, zlepšení zapojení svalů HSSP, kvality sedu, stoje a chůze, což je dále popsáno ve zhodnocení terapie. Terapii lze považovat za úspěšnou. Závěr: Bylo dosaženo předem stanovených cílů, vzhledem k dosaženým výsledkům byl prokázán pozitivní efekt zvolených terapeutických...
Analýza hospodaření pivovaru
NOVÁK, Jan
Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Dalešického pivovaru. Práce je zaměřena na finanční stránku podniku, která je analyzována pomocí nástrojů finanční analýzy a dále na nefinanční faktory, které ovlivňují existenci pivovaru. Výsledky finančních ukazatelů jsou srovnány s výsledky celého odvětví pivovarnictví. Na základě analýz jsou navržena řešení pro eliminaci případné neefektivnosti a doporučení pro budoucí rozvoj pivovaru.
Dostavba a modernizace polikliniky Žamberk
Novák, Jan ; Šuhajdová, Eva (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracování projektové dokumentace pro provedení dostavby a modernizace polikliniky Žamberk. Konkrétně se jedná o rozšíření ambulantní psychiatrie o její lůžkovou část. Řešený objekt se nachází v zastavěné části města Žamberk a je umístěn v areálu Odborného léčebného ústavu Albertinum Žamberk. Objekt je navržen jako přístavba s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou. Je rozdělen do tří jednotek: lůžkové oddělení psychiatrické péče, lůžkové oddělení gerontopsychiatrické péče a terapeutický blok. Při návrhu byla snaha dodržet požadavek na co nejmenší zásahy do stávajícího objektu ambulantní psychiatrie a zároveň vytvořit provozně provázaný celek mezi stávajícím objektem a přístavbou. Konstrukční systém je uvažován z tradičních stavebních materiálů. Základy jsou řešeny kombinací prostého betonu a ztraceného bednění. Svislé nosné konstrukce jsou řešeny železobetonovými monolitickými stěnami pro podzemní podlaží a zděnými stěnami z keramických bloků pro obě nadzemní podlaží. Svislé dělící konstrukce jsou rovněž zděné z keramických bloků. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické spojité desky. Objekt je zateplen systémem ETICS, střecha je plochá jednoplášťová.
Analýza návrhových prvků okružních křižovatek v závislosti na nehodovost
Novák, Jan ; Karpíšek,, Zdeněk (oponent) ; Mahdalová,, Ivana (oponent) ; Macur, Jiří (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá analýzou návrhových prvků okružních křižovatek a jejich vlivem na nehodovost. Cílem analýzy byla identifikace významných prvků okružních křižovatek, které mají vliv na nehodovost. Pro naplnění tohoto cíle byla využita metoda multifaktorového statistického hodnocení nehodovosti na základě výběrového souboru dat, vytvoření několika funkcí bezpečnosti, jejich ověření a interpretace výsledku. V práci bylo vytipováno několik návrhových prvků, které z pohledu mechanizmu dopravní nehody náleží do faktoru infrastruktury, jsou to: roční průměr denních intenzit (RPDI), průměr okružní křižovatky, šířka vjezdu, úhel na vjezdu, úhel na přímém průjezdu, lokalita a mnohé další. V základním souboru bylo cca 1200 OK. Po kontrole dostupnosti provozních dat klesl počet vybraných OK v souboru na 200. Nehodovost byla sledována v letech 2009 až 2016, tedy za dobu osmi let; celkem se jednalo o 2674 dopravních nehod. Výstupem této práce je model nehodovosti, který byl sestaven na základě analýzy návrhových prvků vjezdu OK a mapa kritických OK na území ČR dle empirického bayesovského odhadu nehodovosti. Závěrem byly identifikovány tyto významné parametry vjezdu OK: RPDI, úhel na vjezdu, kolizní vzdálenost, odchylka úhlů mezi rameny, výskyt pojížděného prstence, výskyt bypassu, typ vjezdu, výskyt přechodu pro chodce a okolní zástavba.
Antropologické aspekty mužské infertility
Sakmárová, Františka ; Novák, Jan (vedoucí práce) ; Brynychová, Iva (oponent)
V současné době má stále více párů problém počít dítě. Celosvětově postihuje infertilita přibližně 15 % párů, přičemž podíl mužů na tomto problému je odhadován 20-70 %. Prevalence mužské infertility v období několika posledních desetiletích globálně stoupala, zhoršily se také parametry kvality spermatu. Z hlediska etiologie mužské infertility je poměrně náročné jasně určit příčiny tohoto trendu. Kromě nemocných jedinců, u kterých je infertilita způsobená různými genetickými, kongenitálními poruchami či infekcemi, postihuje mužská infertilita i na první pohled zdravé jedince. U těchto infertilních, ale jinak objektivně zdravých jedinců se z hlediska etiologie hovoří především o faktorech environmentálních, z nichž největší hrozbu představují endokrinní disruptory a o faktorech životního stylu, u něhož hraje významnou roli v mužské neplodnosti obezita, alkohol, kouření či stres. Tato práce prezentuje komplexní pohled na mužskou infertilitu. Popisuje nejen současný epidemiologický stav, ale i jeho změny v prostoru a čase. Dále se věnuje etiologii mužské infertility, a to včetně faktorů životního stylu, ve kterých je akcentován antropologický uhel pohledu. Klíčová slova: mužská infertilita, reprodukce, spermie, parametry spermatu, příčiny mužské neplodnosti
Bipední lokomoce primátů: ekologické, ontogenetické a morfologické aspekty
Letošníková, Lenka ; Hora, Martin (vedoucí práce) ; Novák, Jan (oponent)
Ve své bakalářské práci se zaměřím na bipední chůzi a bipední postoje různých druhů primátů v morfologickém, ontogenetickém a ekologickém kontextu. V dnešní době habituální bipedii využívá pouze člověk, kterému se ve své práci budu věnovat okrajově při porovnání s ostatními primáty. První část práce bude věnovaná morfologickým aspektům bipední lokomoce primátů, kde budou popsány anatomické rozdíly jednotlivých druhů primátů a porovnání bipední chůze s kvadrupední chůzí. V práci se dále budu zabývat ontogenetickými aspekty bipední lokomoce primátů, kde porovnám míru využití bipedie mezi mláďaty a dospělými primáty, a také mezi vybranými druhy primátů. V poslední části práce popíši využití bipední chůze a bipedních postojů primáty v různých situacích a ekologických podmínkách. Klíčová slova: bipedie, primáti, lokomoce primátů, ontogenetické aspekty, morfologie, ekologické aspekty, transport, člověk

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 103 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
46 NOVÁK, Jakub
76 NOVÁK, Jan
4 NOVÁK, Jaromír
18 NOVÁK, Jaroslav
7 NOVÁK, Jindřich
81 NOVÁK, Jiří
40 NOVÁK, Josef
40 Novak, Josef
2 Novák, J.
46 Novák, Jakub
1 Novák, Jakub Štěpán
76 Novák, Jan
4 Novák, Jaromír
18 Novák, Jaroslav
7 Novák, Jindřich
81 Novák, Jiří
39 Novák, Jiří Karel
2 Novák, Jiří,
40 Novák, Josef
76 Novák, Ján
81 Novák, Jíří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.