Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ocenění společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.
Novotný, Milan ; Krabec, Tomáš (vedoucí práce) ; Chaloupka, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je stanovení objektivizované hodnoty společnosti CHATEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a.s. při zachování stávajícího konceptu podnikání k datu 31.12.2015. Práce je rozčleněna do několika tematických celků v souladu s ustálenou praxí oceňování v ČR. Nejprve je společnost představena a následně je zhodnoceno její finanční zdraví a konkurenční pozice na trhu. Ze strategické analýzy vychází prognóza tržního podílu a vývoje tržeb. Analýza a prognóza generátorů hodnoty pak slouží k sestavení finančního plánu, který tvoří osnovu ocenění metodou DCF equity, kterou doplňuje ocenění na základě tržního porovnání metodou odvětvových multiplikátorů a také ocenění substanční hodnotou.
Ošetřovatelská péče o nemocného se stomií
Poláková, Renata ; Heřmanová, Jana (vedoucí práce) ; Novotný, Milan (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je zpracování případové studie ošetřovatelské péče o pacienta L. D. (38 let), který byl hospitalizován na oddělení intenzivní péče po rozsáhlé břišní operaci. Na našem oddělení jsou hospitalizovaní pacienti, kteří vyžadují intenzivní péči a podporu základních životních funkcí. V teoretické části se zabývám anatomií a fyziologií tlustého střeva. Dále se věnuji divertikulární chorobě tlustého střeva, vyšetřovacím metodám, léčbě, stomiím, předoperační a pooperační péči a prognóze onemocnění. Z lékařské dokumentace jsou čerpány informace o terapii, vyšetření a průběhu hospitalizace. V ošetřovatelské části popisuji ošetřovatelský proces. Ošetřovatelská péče je hodnocena podle modelu Virginie Hendersonové. Následuje stanovení ošetřovatelských diagnóz a cíl ošetřovatelské péče, plánování, realizace a zhodnocení jejího průběhu. Další část pojednává o psychologickém stavu a edukaci pacienta.
Návrh počítačové sítě v budově střední školy
Marčišák, Petr ; Novotný, Milan (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Ve svoji bakalářské práci se chci zabývat návrhem bezdrátové počítačové sítě v bloku budovy školy, kde probíhá teoretická výchova. Hlavním důvodem je vzrůstající počet požadavků na připojení k sítí, či internetu, které vyplývají ze zvyšujícího se počtu mobilní PC a také požadavků moderní výuky.
Marketingový výzkum maloobchodního trhu
Nesvačilová, Dana ; Novotný, Milan (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je marketingový výzkum v oblasti maloobchodního trhu s rychloobrátkovým zbožím v souvislosti s nakupováním potravin přes internet. První část této práce se věnuje teoretickému popisu maloobchodu, aktuálních trendů a aspektů spojených se zákazníkem. Druhá část obsahuje analýzu vývoje maloobchodu poslední dekády a další analýzy, z nichž získané závěry poslouží jako východiska pro zpracování marketingového výzkumu. Získané informace z tohoto výzkumu budou základem pro formulaci návrhů podoby nové služby pro obchodníky, k odhalení perspektivy nakupování potravin a rychloobrátkového zboží pomocí internetu či jiných komunikačních služeb.
Úvěrový proces v družstevní záložně
Čučová, Magdaléna ; Radová, Jarmila (vedoucí práce) ; Novotný, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá metodikou úvěrového procesu konkrétní družstevní záložny působící na českém trhu. Z důvodu žádosti o zachování anonymity není název družstevní záložny zveřejňován. Nejprve se věnuji charakteristice družstevních záložen, jejich specifikám a odlišnostem od bank. Dále se zaměřuji na význam úvěrových obchodů, specifičnost rozvahy úvěrových institucí, popsání rizik spojených s úvěrovým obchodem a podstatu regulace úvěrových obchodů ze strany státu. Ve čtvrté kapitole rozebírám úvěrový proces analyzované družstevní záložny, se zaměřením na akviziční období, úvěrovou analýzu a rozhodovací proces. V poslední části vysvětluji problematiku zajištění, včetně druhů používaných analyzovanou družstevní záložnou. V celé práci se tak prolíná teorie s praxí. V závěru práce hodnotím kvalitu úvěrového procesu analyzované družstevní záložny, včetně možných rozdílů od úvěrového procesu v bance.
Zvláštnosti podnikání v multimodální dopravě, její benefity
Nachmüllerová, Kamila ; Eisler, Jan (vedoucí práce) ; Novotný, Milan (oponent)
Diplomová práce popisuje oblast podnikání v nákladní multimodální přepravě s užším zaměřením na přepravu produktů potravinářské kvality. V teoretické části jsou uvedeny obecné informace o tomto druhu přepravy. V praktické části, na příkladu konkrétní přepravní firmy byla provedena analýza podnikatelských příležitostí na českém trhu, segmentace zákazníků a analýza konkurence v oboru. Nezbytnou součástí rozboru je i analýza odvětví jako takového. Důležitou částí diplomové práce je kapitola č. 6.5, která identifikuje nejdůležitější kritéria rozhodování zákazníků při výběru přepravní firmy a definuje hlavní kritéria dopravní firmy při výběru zákazníků. Dále je klíčová celá kapitola 8, která poukazuje na výhody, užitek a jiné benefity multimodální přepravy zboží a mohla by být určitým vodítkem pro zákazníky při rozhodování o výběru přepravní firmy.
Analýza metod výběru zaměstnanců v nejvýznamnějších firmách ČR
Charvát, Vladan Bc. ; Pirožek, Petr (vedoucí práce) ; Novotný, Milan (oponent)
Práce analyzuje metody výběru zaměstnanců v nejvýznamnějších firmách ČR dle žebříčku TOP100 dle tržeb. Data použita v analýze jsou získaná pomoci dotazníkového šetření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
25 NOVOTNÝ, Marek
21 NOVOTNÝ, Martin
11 NOVOTNÝ, Matěj
4 NOVOTNÝ, Michael
29 NOVOTNÝ, Michal
13 NOVOTNÝ, Miroslav
1 Novotný, M.
25 Novotný, Marek
21 Novotný, Martin
2 Novotný, Matouš
11 Novotný, Matěj
4 Novotný, Michael
29 Novotný, Michal
2 Novotný, Mikuláš
7 Novotný, Milan
1 Novotný, Milan Bc.
7 Novotný, Miloslav
1 Novotný, Miloš
13 Novotný, Miroslav
2 Novotný, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.