Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 176 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava a realizace výstavby mateřské školy
Kubíček, Lukáš ; Novotný, Michal (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Cílem mé diplomové práce je Stavebně technologický projekt výstavby mateřské školy. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy, dopravní vztahy, plán bezpečnosti a ochrany zdraví, dále také ochrana životního prostředí, položkový rozpočet stavby, časový harmonogram a návod na údržbu stavby.
Stavebně technologický projekt rekonstrukce objektu Rooseveltova v Brně
Pavelka, Petr ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem rekonstrukce objektu Rooseveltova v Brně. Podkladem pro tuto práci byla výkresová dokumentace pro realizaci této stavby. Technické zprávy uvádí veškeré základní údaje o stavbě k tomuto projektu. V technologických předpisech je podrobně zpracován postup bouracích prací a provádění monolitického železobetonového stropu. Součástí projektu jsou dále kontrolní zkušební plány, časové a finanční plány, výkresy zařízení staveniště, návrh strojní mechanizace a řešení BOZP a PO. Další přílohou diplomové práce je rozpočet a vybrané konstrukční detaily.
Příprava a realizace Protonového terapeutického centra v Praze
Halanič, Daniel ; Novotný, Michal (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem části hrubé stavby objektu SO - 001 Protonové terapeutické centrum. Práce je zaměřena na objektovou část B (tzv. gantry) nemocničního objektu Protonového terapeutického centra v areálu Nemocnice Na Bulovce v Praze. Práce řeší realizaci svislých a vodorovných masivních monolitických ŽB konstrukcí. V rámci práce je zpracována technická zpráva, rozpočet, časový plán, technologický předpis, návrh zařízení staveniště, návrh strojů, návrh komunikací a další textová a výkresová dokumentace dle zadání diplomové práce.
Stavebně technologický projekt dálničního nadjezdu č. D1 - 150
Nováková, Martina ; Novotný, Michal (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá snesením stávající mostní konstrukce nad dálnici D1 v km 115,881 mezi obcemi Švábka a Měšín. Nadjezd nesplňuje nové šířkové uspořádání přemosťované dálnice. Během realizace bude provoz na převáděné komunikace II/352 přerušen. Součástí práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, časové a finanční zhodnocení řešeného objektu Práce řeší vybrané technologické předpisy prováděných činností, kontrolní a zkušební plán, širší dopravní vztahy, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, koncepce zařízení staveniště a specializovaný projekt na pokládku vozovkových vrstev vozovky dálničního nadjezdu.
Stavebně technologický projekt bytového domu ve Frýdku
Jurečka, Matěj ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu ve Frýdku. Jedná se o bytový dům se 4. nadzemními a 1. podzemním podlažím umístěný ve Frýdku – Místku. Obsahem je zpracování technické zprávy pro stavebně technologický projekt a studie realizace hlavních technologických etap. Vytvoření časového a finančního plánu řešeného objektu. Dále pak zpracování technologických předpisů pro vrtané piloty a železobetonovou stropní konstrukci. Pro tyto konstrukce je také řešen kontrolní a zkušební plán. Je zde také řešen projekt zařízení staveniště a navržena strojní sestava a hlavní zvedací mechanismus spolu s řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde vyřešena situace stavby v návaznosti na dopravní trasy. Práce je navrhována s ohledem na ekonomickou a časovou stránku.
Construction Technology Project of University of Tomáš Baťa in Zlín
Krištof, Marek ; Novotný, Michal (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
The subject of my diploma thesis is selected parts of the construction technology project of Tomas Bata University in Zlín. The content of the work is mainly elaborated technological regulation for making the monolithic ceiling shell of the main aula of the building, processing of the control and test plan and drawings of the ceiling shell. Next, I worked on the design of suitable transport routes to the construction site, the processing of the studies of the implementation of the main technological stages, the design and the processing of the drawings of the construction site, which varies in time depending on the progress of the technological stages, the design and assessment of the lifting mechanisms and machines, time and financial plan, the timetable for the rough construction and the main technological stages, budget of the rough construction, health and safety at work.
Stavebně technologický projekt přístavby výrobní haly
Mézl, Petr ; Liška, Pavel (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem přístavby výrobní haly Granitol a.s. v Moravském Berouně. Práce se zaměřuje na technologickou etapu montáže prefabrikovaného skeletu hrubé vrchní stavby a provedením souvrství podlahy. V rámci této práce byla dále vypracována rozšířená průvodní a souhrnná technická zpráva, technická zpráva dopravních vztahů a koordinaci nadrozměrné přepravy, časový a finanční plán stavby, rozpočet pro prefabrikovaný skelet, časový plán a bilance pracovníků, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů včetně jejich časového nasazení, organizaci výstavby objektu včetně výkresů zařízení staveniště, technologický předpis pro montáž prefabrikovaného skeletu a pro provedení souvrství podlahy, kontrolní a zkušební plán pro montáž prefabrikovaného skeletu, souhrnné posouzení výběru zvedacího mechanismu, schémata postupu montáže prvků prefabrikovaného skeletu, schéma ověření dosahu zvedacího mechanismu a návrh na ochranu a zdraví při práci při výstavbě.
Stavebně technologický projekt sportovní haly Svojsíkova v Českém Těšíně
Rozsypal, Patrik ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na stavebně technologický projekt sportovní haly Svojsíkova v Českém Těšíně. Cílem této diplomové práce je zpracovat hlavní dokumenty související s výstavbou řešené sportovní haly. To znamená zejména navrhnout zařízení staveniště a hlavní stavební mechanismy, zpracovat časový harmonogram, rozpočet a technologický předpis řešené etapy podlahových konstrukcí společně s kontrolním a zkušebním plánem a konstrukčními detaily.
Stavebně technologický projekt obchodního centra v Aši
Petřík, Michael ; Venkrbec, Václav (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o realizaci obchodního centra v Aši. Technologický předpis řeší postup realizace podlah v hlavním objektu. Práce obsahuje technickou zprávu, studii realizace hlavního objektu, strojní sestavu, časový a finanční plán objektový, zařízení staveniště, kontrolní zkušební plán, položkový rozpočet a realizace dopravní infrastruktury.
Stavebně technologický projekt budovy C Technologického parku Brno
Bradáčová, Eliška ; Henková, Svatava (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je realizace administrativní budovy v areálu Českého technologického parku v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, situaci v okolí staveniště a návrh dopravních tras, časový a finanční plán objektový, návrh hlavních mechanismů, časový harmonogram a dílčí harmonogram pro monolitické konstrukce. V práci je vypracován projekt zařízení staveniště. Pro monolitické konstrukce pak technologický předpis včetně výpočtu odbednění konstrukcí a kontrolní a zkušební plán. Dále pak položkový rozpočet a výkaz výměr. Jako specializace je vypracován návrh areálové komunikace budované při objektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 176 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
25 NOVOTNÝ, Marek
21 NOVOTNÝ, Martin
11 NOVOTNÝ, Matěj
4 NOVOTNÝ, Michael
7 NOVOTNÝ, Milan
13 NOVOTNÝ, Miroslav
1 Novotný, M.
25 Novotný, Marek
21 Novotný, Martin
2 Novotný, Matouš
11 Novotný, Matěj
4 Novotný, Michael
29 Novotný, Michal
2 Novotný, Mikuláš
7 Novotný, Milan
1 Novotný, Milan Bc.
7 Novotný, Miloslav
1 Novotný, Miloš
13 Novotný, Miroslav
2 Novotný, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.