Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Univerzální komunikační zařízení využívající technologie LoRaWAN a Narrowband IoT
Novotný, Jaromír ; Štůsek, Martin (oponent) ; Mašek, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a následným zhotovením zařízení umožňující Multi-RAT komunikaci. V teoretické části práce je uvedeno porovnání dvou LPWA (Low Power Wide Area) technologií, které jsou obě dostupné na území České republiky. Jsou jimi NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things) a LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Praktická část popisuje výběr komponent, osazení a otestování desky plošného spoje. Také popisuje implementaci software a následné měření. Technickou dokumentaci zařízení lze nalézt v příloze diplomové práce.
Návrh a programování světelných scén v umělecké galerii s možnosti vizualizace
Novotný, Jaromír ; Kunc, Josef (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Tato práce má sloužit jako seznámení s teoretickým podkladem pro práci se sběrnicovým decentralizovaným systémem KNX. Dále je zde uvedena současná situace řešení osvětlení v galerii O. H. Hajeka v Prachaticích a seznámení se s přístroji, které byli pro toto řešení použity. Poslední část práce se věnuje práci s programem ETS a programování přístrojů. Pro vizualizaci na chytrém zařízení platformy Android byl vybrán SmartServer a je teoreticky popsán v části Vizualizace.
ASFALT JE KAPALINA
Prokop, Tomáš ; Novotný, Jaromír (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
Instalace se tematicky váže na moji dlouhodobě řešenou problematiku, která souvisí s osamocením, rozdělením, odloučením. Důraz kladu především na akt fyzické blízkosti, která se zdánlivě jeví jako dotek či kontakt. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Právě tato blízkost rozehrává vnitřní napětí. Jak je patrné, instalace je založena na jednoduchých principech vycházejících z vlastností daného materiálu. Ve své podstatě se jedná o dva bloky asfaltu, které samovolně působí na tabulové sklo. Sklo má v tomto případě význam pomyslné dělící roviny, která zabraňuje fyzickému kontaktu. Skleněná překážka tedy neumožňuje splynutí dvou asfaltových bloků. Navzdory těkavému charakteru, asfalt bude stékat. Instalace vychází z lidského měřítka, neboť bloky asfaltu mají lidskou proporci. Těmto blokům přisuzuji status bytostí, které touží po dotknutí se, avšak neúspěšně. Prolnutí je nemožné.
Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací
Bobek, Karel ; Bydžovská, Ilona ; Cichrová, Kateřina ; Jančo, Milan ; Jerie, Pavel ; Kadlec, Miloš ; Křížová, Květa ; Kubů, Naděžda ; Lukášová, Eva ; Novotný, Jaromír ; Sedláková, Marta ; Slavko, Pavel ; Štulc, Josef ; Weiss, Petr
Metodika, rozdělená na metodickou a sborníkovou část, ve své první části podrobně vysvětluje postupy a zásady stavební a restaurátorské obnovy památkových objektů určených pro umístění památkových interiérových instalací a následně i vlastní přípravu a tvorbu památkových interiérových instalací a reinstalací. Sborníková část představené a popsané metodické postupy a zásady dále rozvíjí a doplňuje. Závěr metodiky patří výběru literatury k tématům, nímž se metodika věnuje.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza efektivnosti manažerské metody ve vybraném podnikatelském subjektu
NOVOTNÝ, Jaromír
Diplomová práce je zaměřena na analýzu manažerské metody aplikovanou na konkrétním vybraném projektu. Cílem práce je prokázání efektivity metody Design to cost na snižování nákladů vybraného podnikatelského subjetku. Použitím analýzy, statistického softwaru byla ověřena efektivita této metody. Autor prokázal úsporu nákladů konkrétního projektu ve výši 17 % (3,95 mil. Kč).
Posouzení vlivu řízení kvality v podnikatelském subjektu na jeho konkurenceschopnost
NOVOTNÝ, Jaromír
Cílem této bakalářské práce je posouzení vlivu řízení kvality ve společnosti GiTy, a. s. na jeho konkurenceschopnost, se sídlem v Brně. Společnost operuje na trhu už 20 let. Práce je doplněna grafy a tabulkami. Na základě získaných informací (Hodnotící zpráva IMS 2008) byla provedena analýza současného stavu řízení systému managementu jakosti, která byla podkladem pro návrh na zlepšení. Z analýzy také vyplynulo, že firma GiTy potřebovala certifikaci (QMS, EMS, ISMS) pro získání 88 % svých tržeb. Tímto zjištěním lze dokladovat důležitost systému jakosti v GiTy, ale i na celém českém trhu. Dílčí návrh na zlepšení spočívá v zavedení sledování nákladů na jakost, aby firma mohla lépe řídit peněžní prostředky vynaložené na jakost. Hlavní návrh na zlepšení spočívá v zavedení systému managementu služeb (ISO 20000). Tento systém firmu v počátku zavedení zatíží náklady ve výši 120000 Kč, ale přínos bude podstatně vyšší. Smyslem tohoto systému je zvýšení úrovně poskytovaných služeb, snížení nákladů, rizik a času k zavedení nových produktů a služeb, zlepšení využití zdrojů, zvýšení produktivity a také získání konkurenční výhody před ostatními poskytovateli IT služeb.

Viz též: podobná jména autorů
30 NOVOTNÝ, Jakub
85 NOVOTNÝ, Jan
17 NOVOTNÝ, Jaroslav
25 NOVOTNÝ, Jiří
14 NOVOTNÝ, Josef
1 Novotný, J.
30 Novotný, Jakub
85 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
5 Novotný, Jaromír
17 Novotný, Jaroslav
1 Novotný, Jindřich
25 Novotný, Jiří
14 Novotný, Josef
1 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.