Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 231 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Restaurátorský informační systém ResIS
Novotný, Jan, ; Jakl, Tomáš
Předložená metodika je návod, jak používat Restaurátorský informační systém ResIS pro zkvalitnění péče o knihovní fondy. ResIS je navržen pro komplexní zpracování dokumentace vzácných knihovních exemplářů. Základem systému je digitální archiv s několika desítkami tisíc identifikačních záznamů knihovních exemplářů, náhradních nosičů, bibliografických odkazů, restaurátorských zpráv a dokumentací z oblasti restaurování a ochrany historických fondů. Nejrozsáhlejší část tvoří restaurátorská dokumentace, do systému je zahrnuta rovněž dokumentace z konzervátorských průzkumů, výstav, výzkumných záměrů a vědeckých projektů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Conserved Mechanisms of Gene Expression Regulation by Nuclear Receptors.
Novotný, Jan Philipp ; Kostrouch, Zdeněk (vedoucí práce) ; Stopka, Pavel (oponent) ; Lazar, Jozef (oponent)
8 Abstrakt Od samého počátku života na planetě Zemi se organismy, k tomu, aby přežily, musely adaptovat měnícím se podmínkám prostředí. S výskytem metazoické mnohobuněčnosti se skupiny buněk mohly adaptovat k tomu, aby vykonávaly specifickou biologickou funkci, ze které těží celý organismus. To vyžadovalo nejen časoprostorovou regulaci exprese genů během vývoje, ale i integraci specifických požadavků tkání s celkovým stavem organismu. V rámci souboru vývojově zachovaných regulačních systémů vy- čnívá rodina transkripčních faktorů jaderných receptorů (NR). Důvodem je její vysoký stupeň evoluční konzervace, plasticita a jedinečnost ve vztahu k živočišné říši a účast při regulaci exprese genů v odezvě na ligand, či jeho nepřítomnost, genomovými a negenomovými mechanismy. Se zvyšujícím se počtem molekul, které jsou považovány za ligandy těchto receptorů, se dnes předpokládá, že původní receptory byly pravděpo- dobně charakterizovány nízkou specifičností vazby ligandu a eventuálně sloužily jako environmentální senzory, které integrovaly dostupnost živin a expresi genů na samém začátku evoluce Metazoa. Charakteristika sítě NR v jednom z nejjednodušších metazo- ických organismů, Trichoplax adhaerens, odhalila nejen funkční síť a sub-specializaci genové regulace závisející na NR, ale i výjimečnou citlivost na 9-cis...
Žurnalistická reflexe vybraných děl Jiřího Hubače
Václavíková, Jana ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Diplomová práce Žurnalistická reflexe vybraných děl Jiřího Hubače se věnuje pohledu, který na díla Jiřího Hubače měla dobová média. Jiří Hubač byl významným českým scenáristou, dramatikem a dramaturgem, který za dobu svého působení v Československé a České televizi napsal značné množství scénářů k původním televizním filmům a seriálům, věnoval se i divadelní tvorbě a napsal scénáře k úspěšným kinofilmům. Mezi jeho nejznámější filmy patří Ikarův pád, Babí léto, Fany, Nezralé maliny a za seriálylze jmenovat například úspěšný seriál z nemocničního prostředí Sanitka. V této diplomové práce budu věnovat pozornost filmům ze 70. let a dobovým periodikům hodnotícím filmy po jejichtelevizní premiéře. Mezi vybranými filmy je Dlouhý podzimní den, Pozdní léto, Lístek do památníku a Ikarův pád. Analyzované recenze či kritiky pochází jak z deníků, jakými je například Rudé právo, Mladá fronta, Zemědělské noviny či Práce, tak ze zdrojů s nižší periodicitou (Tvorba, Československá televize). Časové určení (70. léta) bylo vybráno s ohledem k více faktorům - problémy Jiřího Hubače v ČST, významná ocenění získaná za scénáře k uvedeným filmům. Určení výběru jednotlivých periodik bylo dáno jejichdostupností, roli hrálo i celkové zaměření periodika.
Požár v Měděnci: od reality a novinových a TV zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze
Meixnerová, Karolína ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Diplomová práce s názvem "Požár v Měděnci: od reality a novinových a TV zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze" pojednává o kriminálním případu Evy Kováčové, která v noci 1. listopadu roku 1984 zapálila Ústav sociální péče v Měděnci, a připravila tak o život dvacet šest mentálně postižených dívek. Motiv byl útěk z ústavu, kam byla chybně zařazená, a pomsta zaměstnankyním ústavu, jež k její výchově podle Kováčové používaly drsné metody a tresty. Za tento čin byla odsouzená k pětiletému trestu odnětí svobody. V roce 1990 vyšla publicistická kniha s názvem Brutalita novináře Josefa Klímy, ve které se případem detailně zabýval. Kniha dále sloužila jako předloha pro scénář k filmu Filipa Renče Requiem pro panenku, který měl premiéru v roce 1991. Podle zaměstnanců ústavu tento film překrucuje realitu a z vychovatelek vytvořil krutá monstra, naopak z Evy Kováčové oběť. Práce má za cíl prezentovat výsledky referování o této kauze od novinových článků, Klímovy Brutality, filmu Filipa Renče, až po filmové recenze a bulvární boom po roce 2009, kdy případ opět otevřel novinář Tomáš Poláček. Součástí práce je i hloubkový rozhovor s páterem Františkem Líznou, u kterého Eva Kováčová pobývala po propuštění z věznice a se kterým udržovala vřelý vztah až do její smrti v roce 2014.
Přístup filmových recenzentů k adaptacím tří románů Michala Viewegha
Berková, Pavlína ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Diplomová práce s názvem "Přístup filmových recenzentů k adaptacím tří románů Michala Viewegha" si klade za cíl postihnout způsob, jakým čeští filmoví recenzenti přistupují k adaptacím knižních děl. Filmové zpracování se často od knižní předlohy výrazně liší nebo ji naopak kopíruje až příliš věrně, čímž může docházet k ovlivnění kvality samotného díla. Znalost knižní předlohy proto může výrazně pozměnit divákovo vnímání filmu a jeho následné hodnocení. Pokud tak recenzent chce čtenáři předložit plnohodnotné posouzení filmu, měl by vždy vzít v potaz všechny aspekty filmového díla, které mohou být pro budoucího diváka relevantní. Na základě analýzy tří zfilmovaných románů Michala Viewegha (Báječná léta pod psa, Román pro ženy, Účastníci zájezdu) a jejich filmových recenzí hledá práce odpověď na otázku, jak filmoví recenzenti posuzují filmové adaptace - zda znají a zohledňují knižní předlohu při svém hodnocení nebo zda k filmům přistupují spíše jako k autonomním dílům. První část práce se teoreticky zabývá pojmem recenze, definicí filmového umění, zejména rozdílům mezi filmem a literaturou, a specifikům filmových adaptací. V druhé, praktické části je metodou kvalitativní analýzy obsahu zkoumáno devět recenzí od různých publicistů ze tří celostátních deníků.
Známé kriminální kauzy v českém filmu: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze. Zločin v Polné - případ Leopolda Hilsnera
Zemánková, Markéta ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce nesoucí název Známé kriminální kauzy v českém filmu: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze. Zločin v Polné - případ Leopolda Hilsnera pojednává o kauze, která se odehrála na konci devatenáctého a na počátku dvacátého století. V lese Březině u obce Polná byla zavražděna mladá dívka Anežka Hrůzová. V době, kdy ve společnosti panovala protižidovská nálada, byl za vraha označen polenský Žid Leopold Hilsner, který byl za tuto vraždu a později ještě za další, odsouzen, ačkoliv chyběly relevantní důkazy a svědectví. Tehdejší tisk výrazně přispěl k šíření antisemitských nálad. Tato práce popisuje průběh reálného případu a soustředí se na způsob, jakým tehdejší média o kauze informovala. Na toto téma byl v roce 2016 natočen film Zločin v Polné režiséra Viktora Polesného, který tato práce taktéž rozebírá a zpracovává recenze, které byly k tomuto filmu napsané včetně diváckých reakcí. Práce porovnává reálný případ s jeho filmovým zpracováním a mediální ohlasy, které událost i film provázely. Součástí této práce je také historický kontext a prameny tehdejšího antisemitismu, teoretická část je věnována filmové dramaturgii a tvorbě scénáře. Vlastní kapitoly jsou věnovány dokumentu Případ Leopolda Hilsnera v režii Petra Buriana, který téma hilsneriády...
Gulliver na hřbetě velryby: Mediální obraz tvorby Pavla Juráčka v 60. a 70. letech a po roce 1989
Kokta, Josef ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Diplomová práce se věnuje mediálnímu obrazu tvorby scenáristy a režiséra Pavla Juráčka v dobových československých a českých tištěných médiích. Juráček byl jednou z klíčových osobností tzv. československé nové filmové vlny, jehož kariéra byla zastaven nástupem tzv. normalizace nastolené po invazi Československa vojsky Varšavské smlouvy po srpnu 1968. Proto je první zkoumané období zasazeno do 60. let a počátku 70. let, kdy procházel tvůrčím zráním, vrcholem a nakonec i nuceným odchodem z filmového průmyslu. Hlavní část práce je věnována mediální reflexi filmů: Auta bez domova (1959), Hlídač dynamitu (1960), Černobílá Sylva (1961), Ikarie XB 1 (1963), Postava k podpírání (1963), Bláznova kronika (1964), Nikdo se nebude smát (1965), Každý mladý muž (1965), Konec srpna v hotelu Ozon (1966), Kinoautomat (1967) a Případ pro začínajícího kata (1969). Druhé zkoumané období je zasazeno do období po Juráčkově smrti a proměně mediálního obrazu především s vydáváním jeho literární pozůstalosti, především deníkové tvorby.
Kauza Cervanová: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze
Zajíčková, Monika ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Diplomová práce "Kauza Cervanová: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze" pojednává o kriminálním případu, který se stal v létě roku 1976. Došlo k únosu, znásilnění a vraždě mladé studentky Ľudmily Cervanové. Pachatelé byli dopadeni až v roce 1981 a soudní procesy se táhly až do roku 2006. Na toto téma vyšlo několik literárních děl a byly natočeny dva filmy, Bolero a Kauza Cervanová. Práce se zaměřuje na literární díla i oba filmy, kde zkoumá, v jakém kontextu autoři příběh podali a jak pracovali s fakty. U obou filmů je zároveň kladen důraz na to, jak byly přijaty a hodnoceny médii a veřejností, práce tedy zkoumá recenze i názory diváků. Důraz je kladen i na dobová periodika a jejich interpretaci případu. Výzkumný vzorek obsahuje všechna relevantní data. Tedy červen 1981 až říjen 1982 (doba zatýkání a odsouzení pachatelů), společně s dubnem 1983 (rozhodnutí v odvolacím řízení). Výzkumný vzorek této doby obsahuje čtyři hlavní deníky, které v té době vycházely: Mladá fronta: deník mladých lidí; Lidová demokracie: Orgán československé strany lidové; Rudé právo: Orgán Československé sociálně demokratické strany dělnické a Svobodné slovo. Dalším relevantní dobou pro zpravodajství je leden 2004 a prosinec 2006, kdy vyšly rozsudky v obnoveném procesu. V této době se...
Kauza Olgy Hepnarové v českém filmu: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze
Kotoučová, Ditta ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Diplomová práce s názvem "Kauza Olgy Hepnarové v českém filmu: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze" pojednává o kriminálním případu Olgy Hepnarové, která v úterý 10. července 1973 úmyslně najela nákladním automobilem do skupinky lidí postávající na stanici tramvaje a osm jich usmrtila. Jejím motivem byla pomsta společnosti za údajná příkoří, kterých se na ní měla dopustit. Olga Hepnarová byla odsouzena k trestu smrti a popravena v březnu 1975 jako poslední žena v Československu. V roce 2016 měl v kinech premiéru celovečerní hraný film Já, Olga Hepnarová režisérů Petra Kazdy a Tomáše Weinreba, který byl natočen na motivy této kriminální kauzy. Práce se zaměřuje jak na tento film a jeho adaptaci skutečnosti, tak na recenze, které vyšly ve vybraných denících a odborných filmových magazínech po premiéře snímku. Práce dále představuje dobové zpracování tématu ve vybraných denících v týdnu následují po zločinu, tedy od 10. do 17. července 1973. Cílem práce je komplexně popsat informování o kriminálním příběhu Olgy Hepnarové, který se zapsal do historie Československa.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 231 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 NOVOTNÝ, Jakub
4 NOVOTNÝ, Jaromír
17 NOVOTNÝ, Jaroslav
24 NOVOTNÝ, Jiří
13 NOVOTNÝ, Josef
1 Novotný, J.
30 Novotný, Jakub
84 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
4 Novotný, Jaromír
17 Novotný, Jaroslav
1 Novotný, Jindřich
24 Novotný, Jiří
13 Novotný, Josef
1 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.