Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 249 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jaroslav Hašek - autor krátkých próz, publicista a politik
Felenda, Šimon ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Diplomova prace rozebira a komparuje tri zivotni a spolecenske role jednoho z nejznamejsich spisovatelu ceske literatury Jaroslava Haska. Konkretne se jedna o roli povidkare, novinare a politika. Jejich prolnuti i odlisnosti ma prace rozebira ve vztahu doboveho i Haskova osobniho vyvoje a kontextu. Rozbor je rozlozeny do vicero casti a snazi se na Haska nahlizet z ruznych rovin. Konkretne se jedna o autorovu historickou genezi, dale pak o naratologicky rozbor povidek, a nakonec o obsahovou analyzu spojenou s poukazanim na jazykove prostredky Jaroslava Haska.
Sebeupálení Jana Palacha - od reality a novinových/TV zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze filmu Hořící keř.
Machálková, Zuzana ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Šobr, Michal (oponent)
Diplomová práce nesoucí název "Sebeupálení Jana Palacha - od reality a novinových/TV zpráv k filmovému zpracování, až po recenze filmu Hořící keř" se zabývá tím, jak se autoři Hořícího keře rozhodli pojmout toto třídílné drama vzhledem k reálným událostem, ze kterých vychází. Práce si klade za cíl zjistit, do jaké míry se jedná o film s dokumentárními prvky, které autora drží v mezích realističnosti, a do jaké míry jde o hraný film, jenž může skutečnosti měnit na základě filmových prvků a práce s vnímáním diváka, a to takovým způsobem, aby divák po zhlédnutí filmu neměl mylné představy o tom, jaká byla realita, o níž film pojednává. Práce se rovněž zabývá mediálním obsahem týkajícím se osoby a činu Jana Palacha, což je rozděleno na období před rokem 1989 a po roku 1989, přičemž cílem je zjistit, jak se lišil nejen obsah novinových a televizních zpráv, ale také kvantita těchto obsahů, které o Palachovi referovaly, v době totality a v době demokracie.
Internetová televize Stream: alternativa a konkurence klasických televizí (specifika Pořadu Luďka Staňka a jeho analýza)
Maršálová, Michaela ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Macková, Veronika (oponent)
Tématem této diplomové práce je internetová televize Stream. V teoretické části jsme popsali, jak internetová televize obecně funguje. Také jsme se v teoretické části práce věnovali tomu, jakou má televize Stream historii. V praktické části jsme podrobně sémioticky rozebrali jeden z pořadů televize Stream, a sice Pořad Luďka Staňka. Součástí praktické části této diplomové práce je i rozhovor s Luďkem Staňkem, moderátorem analyzovaného pořadu. V rozhovoru jsme se věnovali jeho působení v pořadu. Cílem této diplomové práce bylo popsat, jak funguje internetová televize Stream, a analyzovat Pořad Luďka Staňka. Tato práce je přínosem, protože sumarizuje znalosti týkající se internetové televize Stream.cz, a také proto, že předkládá podrobnou analýzu Pořadu Luďka Staňka včetně rozhovoru s tímto novinářem a moderátorem.
Příroda: druhý domov Mariána Poláka
Lišková, Michaela ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí - z praktické a teoretické. Praktická část nesoucí název Příroda: Druhý domov Mariána Poláka je videoprofilem českého dokumentaristy Mariána Poláka, který se jako jeden z mála českých dokumentaristů dlouhodobě věnuje natáčení přírodovědných témat. Polák se už při studiích na FAMU zabýval natáčením přírody, kterou ve svých filmech zobrazuje až dodnes. Český dokumentarista za svůj dosavadní život natočil několik desítek dokumentárních filmů a pořadů o přírodě. V loňském roce dokončil svůj první celovečerní film o české přírodě Planeta Česko (2018), který byl nominován na cenu Český lev. První část bakalářské práce se tudíž snaží vylíčit Mariána Poláka především jako dokumentaristu. Současně také ukazuje proces, kterým musí každý den procházet při natáčení přírodovědného dokumentu. Teoretická část navazuje na praktický projekt a fakticky ho rozvíjí. Rozebírá dokumentární tvorbu, snaží se definovat dokumentární film a ve stručnosti se zabývá i dějinami dokumentaristiky a samotným vznikem dokumentární tvorby. V další části bakalářské práce je popsána typologie dokumentů. Charakterizován je zde především dokumentární film autorský, moderovaný, hraný a observační. Nejpodrobněji je rozpracováván dokument přírodovědný, přičemž práce se soustředí především na...
Specifika internetového vysílání v ČR se zaměřením na divácké komentáře k pořadu Jak nás vidí svět (Stream.cz)
Milotová, Barbora ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
Diplomová práce Specifika internetového vysílání v České republice se zaměřením na divácké komentáře k pořadu Jak nás vidí svět (Stream.cz) se zabývá typickými znaky online televizního vysílání v České republice a jejich porovnáním s typickými znaky tradičního televizního vysílání. V praktické části se práce zaměřuje na divácké komentáře k pořadu Jak nás vidí svět. Hlavním cílem diplomové práce je popsat současné postavení internetového televizního vysílání v České republice s jeho specifiky a zároveň jeho rozdíly oproti vysílání tradičnímu, se zaměřením na pořad Jak nás vidí svět (Stream.cz), konkrétně divácké komentáře pod pořadem. V první části práce je nejprve definováno tradiční a internetové vysílání a jsou blíže rozebrána jejich specifika, která jsou ve zvláštní kapitole následně porovnána. Cílem teoretické části práce je najít a definovat specifika internetového televizního vysílání v Česku, především v porovnání s tradičním televizním vysíláním, s vědomím probíhající konvergence médií a toho, že se jednotlivé formy sbližují a někdy i prolínají. V praktické části vycházíme z jednoho z typických znaků online vysílání, a to participace formou komentářů, konkrétně pod pořadem Jak nás vidí svět (Stream.cz). Zajímá nás, zda uživatelé pořad komentují a zda jsou jejich komentáře relevantní k obsahu...
Československý trezorový hraný film 60. let jako obraz dobové politické situace.
Nevolová, Zuzana ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Hlavním tématem i cílem bakalářské práce bylo nastínit, zda československé hrané filmy, které vznikly v 60. letech a na počátku normalizace putovaly do tzv. trezoru, skutečně odráží politickou situaci v tehdejším komunistickém režimu (a to nejen svým postojem, ale i postojem dobových médií k jednotlivým nepohodlným filmům) a mohly tak fungovat jako režimem nevyžádaný komentář doby. Práce se v teoretické části věnuje souhrnu politického i mediálního vývoje, přibližuje pak zejména cenzuru a vývoj československého hraného filmu od nástupu komunistického režimu do doby normalizace. V analytické části jsou pak jednotlivé vybrané trezorové filmy (Den sedmý, osmá noc, Kladivo na čarodějnice, Skřivánci na niti, Smuteční slavnost, Všichni dobří rodáci, Ucho a Žert) podrobeny rozboru obsahové i obrazové složky - v analýze jsou taktéž popsány konkrétní motivy, které mohly odkazovat na dobovou situaci. Další metodou využitou v bakalářské práci je popis perzekuce snímků a jejich režisérů či scénáristů, i nástin přístupu dobových médií k jednotlivým dílům ve vymezeném období. Tímto šetřením pak práce dochází k závěru, že vybrané trezorové filmy skutečně vychází z dobové situace a naráží i na konkrétní dění v komunistickém režimu. To vyústilo nejen v perzekuci snímků i jejich tvůrců, ale vesměs se odrazilo i v...
Všechny jsem je zabil: reprezentace případu Roberta Dursta v dokumentu, celovečerním filmu a médiích
Stránská, Karolína ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Diplomová práce Všechny jsem je zabil: reprezentace případu Roberta Dursta v dokumentu, celovečerním filmu a médiích bývá případovou studií, která sleduje proces Roberta Dursta ejména v árním seriálu a celovečerním f režiséra Andrewa ovnává jednotlivá mediální zpracování a zabývá se kritikou rozhodnutí mentárních tvůrců v rámci principů dokumentární etik . Klade důraz na morální dilemata, který ůž ista při své tvorbě čelit. Práce mapuje vývoj yšetřování vražd Susan Bermanové, Morrise Blacka, Durstova souseda, a zmizení Kathleen Durstové, jejíž tělo nebylo nikdy nalezeno. Práce se dále zamýšlí nad tím, jak znázornit pravdu v a čí arecki ve svých fil
Internetové recenze dokumentárního snímku Mečiar a uživatelské komentáře na Česko-Slovenské filmové databázi
Müllerová, Eva ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Bakalářská práce Internetové recenze dokumentárního snímku Mečiar a uživatelské komentáře na Česko-Slovenské filmové databázi se věnuje analýze a srovnání vybraných internetových filmových recenzí a uživatelských komentářů na Česko-Slovenské filmové databázi. Úvodní část práce se zabývá situací na slovenské politické scéně po roce 1989, konkrétně pak obdobím vlády politické strany Hnutie za demokratické Slovensko a jejím lídrem Vladimírem Mečiarem. Kromě toho zahrnuje stručné poznatky z teorie dokumentárního filmu, informace o předchozím filmovém vyobrazení Vladimíra Mečiara i o tvorbě Terezy Nvotové, následované analýzou snímku Mečiar. Hlavní část práce je věnovaná vymezení žánru recenze, fenoménu Česko-Slovenské filmové databáze, přičemž samostatné podkapitoly se zabývají i dalšími dvěma filmovými databázemi. Závěrečná kapitola práce je zaměřena na analýzu a porovnání internetových filmových recenzí publikovaných vybranými médii lišícími se od sebe jak zaměřením, tak cílovou skupinou, a uživatelských komentářů na Česko-Slovenské filmové databázi. Recenze i uživatelské komentáře jsou porovnávány z hlediska obsahového, formálního i jazykového. Cílem práce je pokusit se na příkladu snímku Mečiar ilustrovat, zda jsou uživatelské komentáře skutečně svébytným publicistickým žánrem, jenž nahrazuje...
Internetové recenze dokumentárního filmu Já, Tonya a uživatelské komentáře na Česko-Slovenské filmové databázi
Horová, Kateřina ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá mediálními ohlasy v zahraničí a uživatelskými komentáři na Česko-Slovenské filmové databázi k filmu Já, Tonya. První část bakalářské práce se věnuje představení kariér obou krasobruslařek, o kterých snímek pojednává. Dále uvádí do kontextu situaci v krasobruslení ve Spojených státech amerických v době útoku a skutečnosti, které k němu vedly. V závěru první části práce analyzuje dobové mediální ohlasy na útok jak v zahraničí, tak v České republice, a to vždy v jednom sportovně zaměřeném periodiku a v jednom klasickém deníku. Druhá část bakalářské práce vymezuje pojem dramaturgie a strukturu vyprávění. Podrobněji se věnuje jednotlivým částem příběhu a vysvětluje pojem adaptace. Dále se věnuje teorii dokumentárního filmu a recenze, přičemž zmiňuje i historii české kritiky. V následujících kapitolách se bakalářská práce věnuje snímku, který je jejím předmětem. Na základě dostupných informací porovnává skutečnost s filmovou adaptací a zmiňuje i další filmová zpracování útoku na Nancy Kerriganovou. V druhé části bakalářské práce je také využito šesti zahraničních, tří britských a tří amerických recenzí pro analyzování mediálních ohlasů filmu v zahraničí. Následně je představena Česko-Slovenská filmová databáze a principy, na jejichž základě mohou uživatelé filmy hodnotit....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 249 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 NOVOTNÝ, Jakub
4 NOVOTNÝ, Jaromír
17 NOVOTNÝ, Jaroslav
25 NOVOTNÝ, Jiří
14 NOVOTNÝ, Josef
1 Novotný, J.
30 Novotný, Jakub
85 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
4 Novotný, Jaromír
17 Novotný, Jaroslav
1 Novotný, Jindřich
25 Novotný, Jiří
14 Novotný, Josef
1 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.