Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 234 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postava novináře v dánském seriálu Vláda
Krištofíková, Klára ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
v českém jazyce Diplomová práce Postava novináře v dánském seriálu Vláda si klade za cíl analyzovat roli a vývoj charakteru postavy novináře z hlediska jeho profesního života. Zároveň je cílem práce vytvořit typologii situací, do kterých se novinář seriálu nejčastěji dostává. Práce se věnuje mýtům a stereotypizacím, které obestírají profesi novináře a zjišťuje, jak se tyto stereotypy projevují v audiovizuálním díle. Základem analýzy a přístupu k narativu je kniha Narativ jako virtuální realita: imerze a interaktivita v literatuře a elektronických médiích od Marie-Laure Ryan. Ta bere narativ jako mentální obraz nebo konstrukt, který se skládá ze světa obývaného bytostmi, které svým jednáním tento svět mění. Pro vytvoření typologie situací práce vychází z diagramů vztahů a událostí mezi postavami. Tyto diagramy jsou vytvořeny ve vizualizačním programu, který umožňuje zpřehlednění vztahů mezi jednotlivými subjekty, zvýraznění situací, které se v sériích opakují a postav, které jsou v centru dění. Následně také umožňuje efektivnější obsahovou analýzu díky celkovému pohledu na jednotlivé série a jejich systematickému a úplnému popisu.
Module for the detection of light elements in ferrous alloys by the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy technique
Hrabal, Zdeněk ; Novotný, Karel (oponent) ; Novotný, Jan (vedoucí práce)
This diploma thesis' aim is an investigation of light elements (i.e. carbon, sulphur and phosphorus) in ferrous alloys using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). The primary goal is both the development and implementation of the new module enabling an analysis of vacuum ultraviolet (VUV) radiation which is necessary for the steel analysis and also more applications of LIBS. The first part surveys the state-of-the-art approaches of optical emission spectroscopy (OES), as well as the overview of traditional techniques used for steel analyse. The theory concerning the absorption of VUV by the air and optical glasses has been also investigated in order to get the essential theoretical background for the development of the module. The experimental module was carried out prior to the final design in order to test the concept of the VUV analysis by LIBS. On the basis of this testing, the final design was proposed based on the unique wedge mechanism. The prototype was made up in cooperation with an external manufacturer and then the performances of the module were demonstrated by measurements of five certified steel standards. The experiments determined the limit of detection for carbon as 0.028 wt.%. Nevertheless, neither sulphur nor phosphorus were detected in any of studied sample. This thesis establishes the essential know-how for further investigation of the VUV-LIBS analysis in the Laboratory of laser spectroscopy in Brno.
Návrh rastrovacího systému pro chemické mapování povrchů vzorků metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu
Suchánek, Martin ; Borovský, Ján (oponent) ; Novotný, Jan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh skenovacího systému pro metodu spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS). Diplomová práce obsahuje rešerši o spektroskopické metodě, rastrovacích systémech včetně jednotlivých komponent využívajících se v tomto typu spektroskopie a chemickém mapováním povrchů vzorků. V této práci je rastrovací systém použit v kombinaci s F - theta čočkou. Součástí práce je také konstrukční a optický návrh rastrovacího systému, následné vyhodnocení experimentálních výsledků a srovnání s původním motorizovaným systémem.
Restaurátorský informační systém ResIS
Novotný, Jan, ; Jakl, Tomáš
Předložená metodika je návod, jak používat Restaurátorský informační systém ResIS pro zkvalitnění péče o knihovní fondy. ResIS je navržen pro komplexní zpracování dokumentace vzácných knihovních exemplářů. Základem systému je digitální archiv s několika desítkami tisíc identifikačních záznamů knihovních exemplářů, náhradních nosičů, bibliografických odkazů, restaurátorských zpráv a dokumentací z oblasti restaurování a ochrany historických fondů. Nejrozsáhlejší část tvoří restaurátorská dokumentace, do systému je zahrnuta rovněž dokumentace z konzervátorských průzkumů, výstav, výzkumných záměrů a vědeckých projektů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Conserved Mechanisms of Gene Expression Regulation by Nuclear Receptors.
Novotný, Jan Philipp ; Kostrouch, Zdeněk (vedoucí práce) ; Stopka, Pavel (oponent) ; Lazar, Jozef (oponent)
8 Abstrakt Od samého počátku života na planetě Zemi se organismy, k tomu, aby přežily, musely adaptovat měnícím se podmínkám prostředí. S výskytem metazoické mnohobuněčnosti se skupiny buněk mohly adaptovat k tomu, aby vykonávaly specifickou biologickou funkci, ze které těží celý organismus. To vyžadovalo nejen časoprostorovou regulaci exprese genů během vývoje, ale i integraci specifických požadavků tkání s celkovým stavem organismu. V rámci souboru vývojově zachovaných regulačních systémů vy- čnívá rodina transkripčních faktorů jaderných receptorů (NR). Důvodem je její vysoký stupeň evoluční konzervace, plasticita a jedinečnost ve vztahu k živočišné říši a účast při regulaci exprese genů v odezvě na ligand, či jeho nepřítomnost, genomovými a negenomovými mechanismy. Se zvyšujícím se počtem molekul, které jsou považovány za ligandy těchto receptorů, se dnes předpokládá, že původní receptory byly pravděpo- dobně charakterizovány nízkou specifičností vazby ligandu a eventuálně sloužily jako environmentální senzory, které integrovaly dostupnost živin a expresi genů na samém začátku evoluce Metazoa. Charakteristika sítě NR v jednom z nejjednodušších metazo- ických organismů, Trichoplax adhaerens, odhalila nejen funkční síť a sub-specializaci genové regulace závisející na NR, ale i výjimečnou citlivost na 9-cis...
Žurnalistická reflexe vybraných děl Jiřího Hubače
Václavíková, Jana ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Diplomová práce Žurnalistická reflexe vybraných děl Jiřího Hubače se věnuje pohledu, který na díla Jiřího Hubače měla dobová média. Jiří Hubač byl významným českým scenáristou, dramatikem a dramaturgem, který za dobu svého působení v Československé a České televizi napsal značné množství scénářů k původním televizním filmům a seriálům, věnoval se i divadelní tvorbě a napsal scénáře k úspěšným kinofilmům. Mezi jeho nejznámější filmy patří Ikarův pád, Babí léto, Fany, Nezralé maliny a za seriálylze jmenovat například úspěšný seriál z nemocničního prostředí Sanitka. V této diplomové práce budu věnovat pozornost filmům ze 70. let a dobovým periodikům hodnotícím filmy po jejichtelevizní premiéře. Mezi vybranými filmy je Dlouhý podzimní den, Pozdní léto, Lístek do památníku a Ikarův pád. Analyzované recenze či kritiky pochází jak z deníků, jakými je například Rudé právo, Mladá fronta, Zemědělské noviny či Práce, tak ze zdrojů s nižší periodicitou (Tvorba, Československá televize). Časové určení (70. léta) bylo vybráno s ohledem k více faktorům - problémy Jiřího Hubače v ČST, významná ocenění získaná za scénáře k uvedeným filmům. Určení výběru jednotlivých periodik bylo dáno jejichdostupností, roli hrálo i celkové zaměření periodika.
Požár v Měděnci: od reality a novinových a TV zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze
Meixnerová, Karolína ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Diplomová práce s názvem "Požár v Měděnci: od reality a novinových a TV zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze" pojednává o kriminálním případu Evy Kováčové, která v noci 1. listopadu roku 1984 zapálila Ústav sociální péče v Měděnci, a připravila tak o život dvacet šest mentálně postižených dívek. Motiv byl útěk z ústavu, kam byla chybně zařazená, a pomsta zaměstnankyním ústavu, jež k její výchově podle Kováčové používaly drsné metody a tresty. Za tento čin byla odsouzená k pětiletému trestu odnětí svobody. V roce 1990 vyšla publicistická kniha s názvem Brutalita novináře Josefa Klímy, ve které se případem detailně zabýval. Kniha dále sloužila jako předloha pro scénář k filmu Filipa Renče Requiem pro panenku, který měl premiéru v roce 1991. Podle zaměstnanců ústavu tento film překrucuje realitu a z vychovatelek vytvořil krutá monstra, naopak z Evy Kováčové oběť. Práce má za cíl prezentovat výsledky referování o této kauze od novinových článků, Klímovy Brutality, filmu Filipa Renče, až po filmové recenze a bulvární boom po roce 2009, kdy případ opět otevřel novinář Tomáš Poláček. Součástí práce je i hloubkový rozhovor s páterem Františkem Líznou, u kterého Eva Kováčová pobývala po propuštění z věznice a se kterým udržovala vřelý vztah až do její smrti v roce 2014.
Přístup filmových recenzentů k adaptacím tří románů Michala Viewegha
Berková, Pavlína ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Čeňková, Jana (oponent)
Diplomová práce s názvem "Přístup filmových recenzentů k adaptacím tří románů Michala Viewegha" si klade za cíl postihnout způsob, jakým čeští filmoví recenzenti přistupují k adaptacím knižních děl. Filmové zpracování se často od knižní předlohy výrazně liší nebo ji naopak kopíruje až příliš věrně, čímž může docházet k ovlivnění kvality samotného díla. Znalost knižní předlohy proto může výrazně pozměnit divákovo vnímání filmu a jeho následné hodnocení. Pokud tak recenzent chce čtenáři předložit plnohodnotné posouzení filmu, měl by vždy vzít v potaz všechny aspekty filmového díla, které mohou být pro budoucího diváka relevantní. Na základě analýzy tří zfilmovaných románů Michala Viewegha (Báječná léta pod psa, Román pro ženy, Účastníci zájezdu) a jejich filmových recenzí hledá práce odpověď na otázku, jak filmoví recenzenti posuzují filmové adaptace - zda znají a zohledňují knižní předlohu při svém hodnocení nebo zda k filmům přistupují spíše jako k autonomním dílům. První část práce se teoreticky zabývá pojmem recenze, definicí filmového umění, zejména rozdílům mezi filmem a literaturou, a specifikům filmových adaptací. V druhé, praktické části je metodou kvalitativní analýzy obsahu zkoumáno devět recenzí od různých publicistů ze tří celostátních deníků.
Známé kriminální kauzy v českém filmu: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze. Zločin v Polné - případ Leopolda Hilsnera
Zemánková, Markéta ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce nesoucí název Známé kriminální kauzy v českém filmu: od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování, až po filmové recenze. Zločin v Polné - případ Leopolda Hilsnera pojednává o kauze, která se odehrála na konci devatenáctého a na počátku dvacátého století. V lese Březině u obce Polná byla zavražděna mladá dívka Anežka Hrůzová. V době, kdy ve společnosti panovala protižidovská nálada, byl za vraha označen polenský Žid Leopold Hilsner, který byl za tuto vraždu a později ještě za další, odsouzen, ačkoliv chyběly relevantní důkazy a svědectví. Tehdejší tisk výrazně přispěl k šíření antisemitských nálad. Tato práce popisuje průběh reálného případu a soustředí se na způsob, jakým tehdejší média o kauze informovala. Na toto téma byl v roce 2016 natočen film Zločin v Polné režiséra Viktora Polesného, který tato práce taktéž rozebírá a zpracovává recenze, které byly k tomuto filmu napsané včetně diváckých reakcí. Práce porovnává reálný případ s jeho filmovým zpracováním a mediální ohlasy, které událost i film provázely. Součástí této práce je také historický kontext a prameny tehdejšího antisemitismu, teoretická část je věnována filmové dramaturgii a tvorbě scénáře. Vlastní kapitoly jsou věnovány dokumentu Případ Leopolda Hilsnera v režii Petra Buriana, který téma hilsneriády...
Gulliver na hřbetě velryby: Mediální obraz tvorby Pavla Juráčka v 60. a 70. letech a po roce 1989
Kokta, Josef ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Diplomová práce se věnuje mediálnímu obrazu tvorby scenáristy a režiséra Pavla Juráčka v dobových československých a českých tištěných médiích. Juráček byl jednou z klíčových osobností tzv. československé nové filmové vlny, jehož kariéra byla zastaven nástupem tzv. normalizace nastolené po invazi Československa vojsky Varšavské smlouvy po srpnu 1968. Proto je první zkoumané období zasazeno do 60. let a počátku 70. let, kdy procházel tvůrčím zráním, vrcholem a nakonec i nuceným odchodem z filmového průmyslu. Hlavní část práce je věnována mediální reflexi filmů: Auta bez domova (1959), Hlídač dynamitu (1960), Černobílá Sylva (1961), Ikarie XB 1 (1963), Postava k podpírání (1963), Bláznova kronika (1964), Nikdo se nebude smát (1965), Každý mladý muž (1965), Konec srpna v hotelu Ozon (1966), Kinoautomat (1967) a Případ pro začínajícího kata (1969). Druhé zkoumané období je zasazeno do období po Juráčkově smrti a proměně mediálního obrazu především s vydáváním jeho literární pozůstalosti, především deníkové tvorby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 234 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 NOVOTNÝ, Jakub
4 NOVOTNÝ, Jaromír
17 NOVOTNÝ, Jaroslav
24 NOVOTNÝ, Jiří
14 NOVOTNÝ, Josef
1 Novotný, J.
30 Novotný, Jakub
84 Novotný, Jan
1 Novotný, Jan Philipp
2 Novotný, Jan,
4 Novotný, Jaromír
17 Novotný, Jaroslav
1 Novotný, Jindřich
24 Novotný, Jiří
14 Novotný, Josef
1 Novotný, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.