Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí
Novotná, Barbora ; Sobotka, Michal (oponent) ; Humlíčková, Petra (oponent)
140 Abstrakt Tématem této diplomové práce je trestn právní odpov dnost v ochran životního prost edí. Úvodní kapitoly jsou v novány vymezení základních pojm celé problematiky (životní prost edí, ochrana životního prost edí, trestní odpov dnost aj.) a druh právní odpov dnosti na úseku ochrany životního prost edí. Další kapitola se zabývá mezinárodními a unijními aspekty ešené problematiky. Následn je v práci rozebrána úprava trestní odpov dnosti v ochran životního prost edí v ýR, a to nejprve u fyzických a následn i u právnických osob, jejichž trestní odpov dnost je u nás zakotvena relativn krátkou dobu. Záv rečná kapitola je v nována srovnání české a francouzské právní úpravy trestn právní odpov dnosti právnických osob ve vztahu k životnímu prost edí.
Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí
Novotná, Barbora ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Snopková, Tereza (oponent)
140 Abstrakt Tématem této diplomové práce je trestn právní odpov dnost v ochran životního prost edí. Úvodní kapitoly jsou v novány vymezení základních pojm celé problematiky (životní prost edí, ochrana životního prost edí, trestní odpov dnost aj.) a druh právní odpov dnosti na úseku ochrany životního prost edí. Další kapitola se zabývá mezinárodními a unijními aspekty ešené problematiky. Následn je v práci rozebrána úprava trestní odpov dnosti v ochran životního prost edí v ýR, a to nejprve u fyzických a následn i u právnických osob, jejichž trestní odpov dnost je u nás zakotvena relativn krátkou dobu. Záv rečná kapitola je v nována srovnání české a francouzské právní úpravy trestn právní odpov dnosti právnických osob ve vztahu k životnímu prost edí.
Návštěva Hospitalu Kuks jako výchovně vzdělávací projekt pro 1. stupeň ZŠ
Novotná, Barbora ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Cílem této diplomové práce je vytvořit výchovně vzdělávací projekt pro žáky ze 4. a 5. ročníků ZŠ, který jim přiblíží Hospital Kuks - významnou barokní památku ve východních Čechách především z hlediska jejího primárního významu, a to sociální péče v 18. století. Záměrem je u žáků skrze život chovanců rozvíjet jejich sociální cítění. Na základě získaných poznatků přímo na Hospitalu Kuks žáci poté vymyslí vlastní nadaci.
Genderově stereotypní optika ve výchově několika pražských rodin
Novotná, Barbora ; Maříková, Hana (vedoucí práce) ; Grygar, Jakub (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou genderových stereotypů v souvislosti s rodičovskou výchovou. Práce je založena na kvalitativním výzkumu a analýze jedenácti polo-strukturovaných rozhovorů s rodiči, kteří vychovávají nejméně dvě děti různého pohlaví. Zaměřuji se na vztah mezi identifikovanými genderovými stereotypy ve výchově a výchovným stylem rodičů. Dále se zaměřuji na genderově stereotypní postoje otců a matek v rámci jednotlivých rodin. Na základě analýzy rozhovorů docházím k závěru, že genderové stereotypy ve výchově a celkově genderově stereotypní optika náhledu na svět je pozorovatelná u všech rodin, bez ohledu na výchovný styl. Rozdíly mezi rodinami s různými způsoby výchovy nalézám především v míře uvědomování si těchto genderově stereotypních postojů a míře aktivního předávání těchto postojů svým dětem.
Masky v současném umění
Novotná, Barbora ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Rychlík, Martin (oponent)
Balalářská práce se zabývá maskami ve vztahu k identitě a jejímu zobrazování v současném umění. V první části předkládá stručnou teorii masky, zahrnující definice, vývoj pojmu maska a teorie, které byly doposud vzneseny ve vztahu masky a identity. Větší část práce se zabývá projevy masky ve výtvarném umění. Na několika dílech moderního umění poukazuje na vstup masky do umění moderní doby a vysvětluje pojetí identity, které naše společnost od doby moderní postupně zaujímá. Práce rozděluje masky v současném umění do několika typů či funkcí a poukazuje na různé způsoby, jakými si současní umělci zahrávají s identitou. Klíčová slova Maska Tvář Umění Identita Současné umění
České a francouzské kurikulární dokumenty se zaměřením na matematiku
Novotná, Barbora ; Vondrová, Naďa (oponent) ; Novotná, Jarmila (vedoucí práce)
Práce představuje podrobnou srovnávací studii českých a francouzských kurikulárních dokumentů. V první části se autorka věnuje mapování širších historických souvislostí ve vyučování matematice v obou zemích, upozorňuje na společné prvky i odlišnosti a zaměřuje se na obecnou charakteristiku aktuálních kurikulárních dokumentů České republiky a Francie. Těžiště práce leží v detailním srovnání kurikulárních dokumentů na základě podrobné analýzy vybraných okruhů problémů. Orientaci v celé práci usnadňuje podrobně vysvětlený a přehledně zpracovaný francouzský školský systém. Sledováním odlišných a shodných tendencí v obou vzdělávacích systémech otevírá autorka prostor zamyšlení nad teoretickými i praktickými otázkami vyučování matematiky na současných školách. Kriticky hodnotí výhody i slabiny obou systémů a využívá detailních poznatků pro formulaci konkrétních návrhů pro zlepšení a doplnění současných českých kurikulárních dokumentů i obecných trendů ve vyučování matematice.
Návrh kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Maleč
Novotná, Barbora ; Synáčková, Marcela (vedoucí práce) ; Michal, Michal (oponent)
Diplomová práce popisuje odvádění splaškových vod a následné nakládání s nimi. Součástí jsou také výpočty a výkresy navrhované sítě a čistírny odpadních vod. Závěrem práce je navrhnutá kanalizační síť a čistírna odpadních vod pro danou oblast. Oblast, pro kterou je kanalizace a čistírna odpadních vod navrhována, je obec Maleč, která leží v okresu Havlíčkův Brod, severně od Chotěboře. Přínosem práce je ucelení informací týkající se problematiky odvádění splaškových vod a její následné čištění na čistírně. Zjištěné informace budou využity v návrhu nové kanalizace a čistírny odpadních vod pro obec Maleč, kde v současné době je vybudována pouze dešťová kanalizace a splašková voda je odváděna do jímek a žump.
Firemní kultura společnosti OVB Allfinanz,a.s. ve Španělsku
Novotná, Barbora ; Müllerová, Františka (vedoucí práce) ; Hábová, Martina (oponent)
Tato práce se zabývá specifiky španělské kultury v souvislosti s působením mezinárodní poradenské firmy OVB Allfinanz na trhu Španělska. Vymezuje hlavní rysy a charakteristiky kultury pro pochopení spolupráce s klienty na území celé Evropy. Zároveň vymezuje pojem firemní kultura. Praktická část práce si klade za cíl konkrétně popsat fungování firmy na španělském trhu. Zároveň vymezuje jaký má firemní kultura OVB Allfinanz dopad na spolupracovníky a klienty společnosti ve Španělku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 NOVOTNÁ, Blanka
18 Novotná, Barbora
6 Novotná, Blanka
5 Novotná, Božena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.