Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dítě a rodič v náruči digitálních technologií
Zemanová, Helena ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Novák, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou digitálních technologií ve vztahu k dětem předškolního věku, analýzou odlišností ve výchově a přístupu jejich rodičů. Teoretická část vymezuje pojmy, jako jsou digitální gramotnost, digitální technologie, rodič, dítě a další, které s tématem úzce souvisí, zmiňuje jejich stručnou charakteristiku a navozuje souvislosti mezi nimi. Seznamuje čtenáře s vývojovými specifiky dítěte batolecího věku a uvádí odlišné styly přístupů rodičů a výchovných pracovníků k současné povaze digitálních médií a následné dopady na zvolenou věkovou skupinu. Na základě komparace použité literatury a hlubšího zkoumání tématu dochází v práci k potvrzení zvolené hypotézy, která je východiskem pro praktický úkol. Praktickou částí je aplikačně didakticky zaměřená práce, kde nalezneme seznam vhodných doporučení, dostupných programů a aplikací, jenž jsou vodítkem pro rodiče a výchovné pracovníky, kteří se ne zcela orientují v rizikách a důsledcích užívání současných digitálních technologií a to především cílovou skupinou dětí ve fázi před vstupem do předškolního vzdělávání.
Programovací nástroje pro algoritmizaci a programování na ZŠ
Dümont, Jan ; Novák, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vaňková, Petra (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na vzdělávací oblast algoritmizace a programování na základních školách. Hlavním cílem je přinést přehled a popis konkrétních výukových metod a programů, které napomáhají k rozvoji informatického myšlení u žáků. Součástí práce je analýza výzkumů, které mapují stav výuky algoritmizace a programování na základních školách v letech 2006- 2007 a v roce 2013, uskutečněných na Katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Práce také obsahuje vymezení základních pojmů vztahujících se k tomuto tématu a ukázku pracovních listů ke dvěma konkrétním metodám.
Rozvoj algoritmického myšlení u žáků druhého stupně základní školy
Fiala, Jan ; Vaňková, Petra (vedoucí práce) ; Novák, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem algoritmického myšlení u žáků druhého stupně základní školy jako jedné z jejich digitálních kompetencí. Zkoumá podstatu algoritmického myšlení v souvislosti s pojmem informatického myšlení a hledá způsoby, jak je v žácích rozvíjet. Teoretická část práce se opírá o Skinnerovu koncepci programovaného učení a za pomoci gamifikace navrhuje výzkum zaměřený na pozorování skupiny žáků, v průběhu jednoho školního roku, ve kterých je zmíněná kompetence rozvíjena. Nastolená problematika je řešena pomocí sestavení komplexního souboru učebních materiálů a výukových aktivit (jak v digitálním prostředí, tak tzv. "unplugged" aktivit) a částečným převedením výuky do virtuálního, algoritmizačního prostředí speciálně navržené aplikace Prográmko. Výsledkem práce je analýza možností začlenění gamifikace a programované výuky do praxe rozvoje algoritmického myšlení na druhém stupni základních škol. Výzkum také hodnotí použitelnost aplikace Prográmko a navrženého souboru materiálů, opatřenými metodickými pokyny, v této praxi.
Programovací nástroje pro algoritmizaci a programováni na ZŠ
Dümont, Jan ; Novák, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vaňková, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce analyzuje minulý a současný stav vzdělávací oblasti algoritmizace a programování na základní škole na základě výzkumů prováděných na Katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze. Přináší přehled různých výukových metod a programů, které napomáhají k rozvíjení dovedností žákům vzhledem k jejich věku a dosaženým dovednostem v této oblasti. V teoretické části práce jsou také vymezeny základní pojmy tématu algoritmizace a programování. Na ni navazuje praktická část využívající teoretických poznatků ve výuce informatiky i v jiných předmětech.
Muži jako cílová skupina pro internetový prodej potravin
NOVÁK, Jaroslav
Tématem bakalářské práce jsou muži jako cílová skupina pro internetový prodej potravin. Cílem bakalářské práce je zhodnotit chování nakupujících a jejich postoj k online nakupování. Teoretická část se zaměřuje na oblast chování spotřebitelů, nákupního chování, elektronických obchodů a internetového prodeje, které jsou zde charakterizovány. Praktická část obsahuje shromáždění dat pomocí dotazníku v elektronické podobě. Dotazníky byly zaslány respondentům mladšího věku (15 - 44) a staršího věku (nad 45 let). Výsledky analýzy mohou být použity pro marketingovou strategii nebo pro potenciální prodejce, kteří se zabývají prodejem potravin na internetu.
Učební opory pro předmětu počítačová grafika
Votápková, Michala ; Jeřábek, Tomáš (vedoucí práce) ; Novák, Jaroslav (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je vytvoření učební opory pro předmět počítačová grafika. Učební opory budou sloužit studentům a učitelům studijního oboru Obalová technika (Obalový a grafický design) na Vyšší odborné škole obalové techniky a střední škole ve Štětí. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje oblasti počítačové grafiky, které jsou typické pro daný studijní obor. Následuje analýza kurikula studijního oboru, zhodnocení kurikula a navržená doporučení na možná vylepšení kurikula. Praktická část má za cíl vytvořit sadu učebních opor v prostředí LMS Moodle. Poslání praktické části je zvýšení úrovně připravenosti studentů v předmětu počítačová grafika.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
46 NOVÁK, Jakub
76 NOVÁK, Jan
4 NOVÁK, Jaromír
7 NOVÁK, Jindřich
80 NOVÁK, Jiří
39 NOVÁK, Josef
76 Novak, Jan
39 Novak, Josef
2 Novák, J.
46 Novák, Jakub
1 Novák, Jakub Štěpán
76 Novák, Jan
4 Novák, Jaromír
17 Novák, Jaroslav
7 Novák, Jindřich
80 Novák, Jiří
39 Novák, Jiří Karel
2 Novák, Jiří,
39 Novák, Josef
76 Novák, Ján
80 Novák, Jíří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.