Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém údržby výrobního zařízení ve firemní praxi
Němeček, Jakub ; Opočenská, Hana (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového systému údržby práškové lakovací linky ve firmě ABB. V teoretické části je popsán historický vývoj údržby, používané metody údržby a typy organizačních struktur. Praktická část popisuje aktuální stav údržby výrobní linky, analýzu tohoto stavu a následně návrh nového systému údržby.
Vliv pěstování jehličnatých monokultur na diverzitu rostlin
Němeček, Jakub ; Vojta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Douda, Jan (oponent)
Struktura a funkce monokulturních lesů jsou odlišné od lesů přirozených. To má vliv na diverzitu bylinného patra. Změny bylinného patra jsou zvláště patrné v případě monokulturních jehličnatých porostů. Ty jsou z hlediska druhové bohatosti vůbec nejchudší. Diverzita lesa v zastoupení druhu dominanty byla doposud analyzována s nedostatečnými výsledky. Tato práce pak přináší poznatky o druhovém složení a bohatosti takových monokultur. Zároveň přináší informace o dalších faktorech prostředí, které ovlivňují diverzitu a druhovou skladbu stanoviště. Potvrzením je, že jehličnaté monokultury jsou druhově, a to početně i skladbou, odlišné od monokultur listnatých. Zároveň jehličnaté monokultury mění podmínky prostředí a celé biotopy. Navíc na jehličnaté monokultury, v místě studované lokality Křivoklátska, nejsou vázány žádné druhy bylinného patra.
Návrh autopilota bezpilotního letounu
Němeček, Jakub ; Růžička, Michal (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
Práce přináší přehled užívaných řešení autopilotů pro malá bezpilotní letadla a analýzu jednotlivých jeho částí. Součástí práce je implementace algoritmu autopilota v prostředí Matlab/Simulink s cílem ovládat výpočetní model letadla. Práce popisuje vyšší vrstvy řízení a navigace letadla, konkrétně systém plánování trajektorie. Výsledný algoritmus je navržen jako sledování referenčního bodu pohybujícího se mezi letadlem a zadaným bodem zájmu. Součástí algoritmu je řešení speciálních poloh bodů a chybového hlášení.
Multicopter - dynamický model
Musil, Filip ; Němeček, Jakub (oponent) ; Kraus, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce Multicopter - dynamický model se zabývá základními principy letu multicopteru a určováním jeho polohy v prostoru. Další část práce je věnována rešerši možných metod sestavení dynamického modelu a její následné implementaci v prostředí Matlab/Simulink. Cílem této práce je vytvoření zjednodušeného dynamického modelu multicopteru, který má za cíl přiblížit chování letounu v reálném prostředí.
Metody Toyota Production System ve výrobě rozvaděčů
Němeček, Jakub ; Fiala, Alois (oponent) ; Kotek, Luboš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na metody Toyota Production System, používané ve firmě ABB s.r.o. PPHV Brno – Slatina. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy plýtvání, metody pro identifikaci plýtvání, a metody, používané pro odstranění tohoto plýtvání a tím zlepšení a zefektivnění celého výrobního procesu. Následuje praktická část, řešící konkrétní situaci, kde jsou některé tyto metody aplikovány v praxi.
Výroba masivních ocelových odlitků - použití, výroba a vlastnosti
Němeček, Jakub ; Pernica, Vítězslav (oponent) ; Záděra, Antonín (vedoucí práce)
Bakalářská práce byla vypracována v rámci prezenčního studia v oboru B-STI Strojního inženýrství. Předložená práce měla jako hlavní cíl provést rešerši na téma pojednávající o použití, vlastnostech a výrobě masivních ocelových odlitků. Převážná část bakalářské práce byla věnována výrobě a vadám, které jsou pro masivní odlitky často specifické.
Detekce osob pomocí laserového scanneru
Němeček, Jakub ; Selingerová, Simona (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá detekcí dynamických objektů, především lidí, a sledování jejich pohybu. Detekce je založena na datech z laserového dálkoměru. Sledování pohybu je založeno na porovnávání dat z více skenů. Algoritmus metody lokalizace je zpracován v programu Matlab. V programu Matlab je vytvořena simulace skenovaných dat a na těchto datech testovány a optimalizovány parametry filtrů algoritmu.
Výroba masivních ocelových odlitků - použití, výroba a vlastnosti
Němeček, Jakub ; Záděra, Antonín (vedoucí práce)
Bakalářská práce byla vypracována v rámci prezenčního studia v oboru B-STI Strojního inženýrství. Předložená práce měla jako hlavní cíl provést rešerši na téma pojednávající o použití, vlastnostech a výrobě masivních ocelových odlitků. Převážná část bakalářské práce byla věnována výrobě a vadám, které jsou pro masivní odlitky často specifické.

Viz též: podobná jména autorů
19 Němeček, Jan
3 Němeček, Jaroslav
2 Němeček, Jaroslav,
2 Němeček, Jiří
3 Němeček, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.