Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 72 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomické aspekty produktové inovace ve společnosti KROMILK, a.s.
Müllerová, Jana ; Ptáček, Roman (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Bakalářská práce s názvem „Ekonomické aspekty produktové inovace ve společnosti Kromilk, a.s.“ se věnuje produktové inovaci ve společnosti Kromilk, a.s., která produkuje své výrobky na mlékárenském trhu. V práci je popsána výše jmenovaná společnost a zde zhodnocena její ekonomická situace. Inovace je analyzována pomocí ekonomických aspektů a na základě zhodnocení těchto dopadů na ekonomickou stránku je zjištěna její přínosnost.
Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Laboratory/Field Spectroscopy and Remote Sensing Image Data for Vegetation Studies
Červená, Lucie ; Kupková, Lucie (vedoucí práce) ; Pavelka, Karel (oponent) ; Müllerová, Jana (oponent)
Dominantní druhy vegetace dvou strukturálně a funkčně odlišných horských ekosystémů byly studovány pomocí laboratorní a terénní spektroskopie a obrazových dat dálkového průzkumu Země: (1) člověkem ovlivněný homogenní stálezelený jehličnatý les reprezentovaný porostem smrku ztepilého v Krušných horách a (2) přirozený heterogenní ekosystém reliktní arkto-alpínské tundry v Krkonoších s převahou travin. První část týkající se smrku ztepilého je zaměřena především na laboratorní spektroskopii. K hodnocení smrkových porostů na regionální a globální úrovni je potřeba podrobných znalostí o jejich spektrálních vlastnostech na úrovni jehlic a výhonů, avšak pozemní průzkum je velmi časově náročný. K získání většího množství pozemních dat pro analýzy porostů by mohly pomoci otevřené spektrální knihovny. Problém však může nastat s porovnatelností spekter pořízených různými přístroji. Tato práce se zaměřila na srovnatelnost spekter naměřených spektroradiometrem v kombinaci s kontaktní sondou a dvěma integračními sférami (Paper 3) a prokázala, že spektra naměřená kontaktní sondou a integrační sférou pro smrkové jehlice jsou signifikantně odlišná, pro listnaté druhy s dorziventrálním typem listu (reprezentované tabákem) jsou též odlišná, ale průměrné hodnoty vegetačních indexů z nich odvozených se již pohybují v...
Metodika mapování invazních druhů pomocí dálkového průzkumu
Müllerová, Jana ; Bartaloš, T. ; Brůna, Josef ; Dvořák, P. ; Vítková, Michaela
Metodika poskytuje návod pro monitoring čtyř problémových invazních druhů rostlin, který je založen na využití dat dálkového průzkumu. Zaměřuje se na levné a operativní řešení využívající bezpilotní letecké prostředky. Poskytuje základy k pochopení problematiky, specifikuje požadavky na typ a kvalitu dat s ohledem na fenofázi rostliny, a popisuje postup jejich zpracování a vyhodnocení. Představené postupy jsou zvláště vhodné pro cílený monitoring (v případě využití bezpilotních prostředků), ale dají se využít i na větší území (v případě satelitních dat).
Strategie a strategická analýza malé firmy
Maximova, Darja ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků. Výstižná charakteristika cílů, metod, postupů a závěrů diplomové práce v rozsahu asi 10 řádků.
Crowdfunding jako způsob úspěšného financování projektu
Krejčů, Dominika ; Svobodová, Ivana (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá crowdfundingovými kampaněmi z hlediska struktury a důležitých prvků úspěšných crowdfundingových projektů. Cílem práce je vytvořit soustavu doporučení pro navržení úspěšného crowdfundingového projektu. K dosažení tohoto cíle je využita metoda binární logistické regresní analýzy, pomocí které zjišťuji vliv využití úvodního videa, počtu aktualizací v průběhu trvání projektu, počtu obrázků, počtu slov v popisu projektu, doby trvání projektu a kategorie projektu na pravděpodobnost úspěchu kampaně. V první části práce je popsán pojem crowdfunding včetně historického kontextu, jeho obchodní modely, typologie projektů, vybrané platformy a princip jejich fungování, vybrané úspěšné kampaně a jejich struktura. V analytické části se zabývám vlivem jednotlivých výše zmíněných proměnných na pravděpodobnost úspěchu.
Analysis and methods of corporate culture correction
Bokova, Maria ; Müllerová, Jana (vedoucí práce) ; Kurbatskaya, Tatiana (oponent)
Předmětem výzkumu Bakalarskou práce je firemní kultura on-line prodejce Lamoda Společnost Lamoda, je největší v Rusku on-line prodejce oblečení, bot a doplňků. Bakalarska práce je rozdělena na čtyři části. V první části je popsán význam práce, její cíle, úkoly a metody. Druhá část se zabývá základními teoretickými aspekty firemní kultury. Ve třetí části byla provedena analýza současného stavu firemní kultury společnosti "Lamoda", a také sestaven program na její korekci. V poslední části jsou prezentovány výsledky této výzkumné práce.
Evaluation and directions of organizational culture improvement
Shatkov, Alexander ; Velinov, Emil (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Bakalářská práce je věnována hodnocení organizační kultury podniku a vývoji směrů pro jeho zlepšení. Cílem studie je otevřená akciová společnost "Vysokorychlostní tramvaj" - městská dopravní společnost ve městě Starý Oskol, Belgorodsko, Rusko. Práce se skládá ze tří vzájemně propojených částí. První část zkoumá teoretické a metodologické základy pro zlepšení organizační kultury. V druhé části práce byly vyhodnoceny výsledky ekonomických aktivit a organizační kultury JSC "Vysokorychlostní tramvaj". Ve třetí části byl vyvinut projekt na zlepšení organizační kultury JSC "Vysokorychlostní tramvaj" a přiložená analýza účinnosti navrhovaného řešení. Praktický význam práce spočívá ve skutečnosti, že navrhovaná opatření ke zlepšení organizační kultury přispějí k řešení produkčních, ekonomických a sociálních problémů rozvoje JSC "Vysokorychlostní tramvaj", což zajistí strategii podniku. Výzkum uskutečněný v rámci bakalářské práce může být aplikován i na další podniky.
Kulturní produkt na příkladech z oblasti výkonného umění v Praze 10
Eiseltová, Linda ; Tyslová, Irena (vedoucí práce) ; Müllerová, Jana (oponent)
Tématem této bakalářské práce je kulturní produkt na příkladech z výkonného umění. Cílem práce je analýza vybraných kulturních produktů a jejich zhodnocení. Práce jako taková se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol, které se věnují rešerši odborných textů z marketinového a kulturního prostředí. Praktická část pak aplikuje informace získané v teoretické části. K této aplikaci dochází na příkladech dvou institucí zabývajících se výkonným uměním. Obě tyto instituce jsou nejprve představeny z hlediska jejich chodu. V následujících kapitolách pak dochází k analýze jejich produktu a je provedeno zhodnocení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 72 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 MÜLLEROVÁ, Jana
1 Müllerová, J.
12 Müllerová, Jana
1 Müllerová, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.