Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv metaforičnosti na hodnocení reklamních komunikátů v českých reklamních soutěžích
Wachtlová, Nikola ; Kaderka, Petr (vedoucí práce) ; Mrázková, Kamila (oponent)
V předložené bakalářské práci vycházím z kognitivního pojetí metafory jako prostředku, který strukturuje vnímání reality díky korespondencím mezi metaforickými doménami. Navazuji na empirické výzkumy, které prokazují vliv přítomnosti metafor a jejím typem v reklamních komunikátech na pozitivní hodnocení reklamy. Pokud je mi známo, nebyla tato zjištění konfrontována s materiálem z české kulturní oblasti. V této práci analyzuji české reklamy nominované do domácí reklamní soutěže, jejichž výsledky považuji za jeden ze způsobů hodnocení reklam. Celkem analyzuji devatenáct reklamních kampaní přihlášených do soutěže Creative Awards v kategoriích Print a Outdoor, které se v letech 2016 a 2017 umístily na prvním až třetím místě. V práci sleduji vztah mezi přítomností metafory a umístěním reklamy v soutěži. V každém reklamním komunikátu identifikuji (ne)přítomnost metafory, případně určím její typ v závislosti na vizuální prezenci metaforických domén a na sémiotickém modu, ve kterém se domény vyskytují, a interpretuji korespondence mezi doménami metaforického přenosu. Analýza oproti očekávání neprokázala větší míru výskytu metafory mezi vítěznými reklamními komunikáty. Ve vzorku se objevily všechny stanovené typy metafor, tj. kontextuální, hybridní, přirovnávací a verbálně-pikturální. V závěru práce...
Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu
Dufek, Ondřej ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Cvrček, Václav (oponent) ; Mrázková, Kamila (oponent)
Disertační práce se zabývá jazykovými ideologiemi v českém veřejném diskurzu. Po úvodní kapitole představující téma, motivaci a rozvržení práce se v druhé kapitole věnuje důkladnému rozboru výzkumné oblasti jazykových ideologií. Představuje různé varianty jejich vymezování, dva rozdílné přístupy k nim a několik klíčových rysů, které jazykové ideologie charakterizují. Načrtává se zde vztah jazykových ideologií k dalším příbuzným pojmům, mapují se možnosti a způsoby výzkumu v této oblasti a několik poznámek se věnuje i existujícím výčtům jazykových ideologií. Jádrem kapitoly je vlastní, komplexní definice jazykových ideologií opřená o kritickou reflexi dosavadních přístupů. Třetí kapitola shrnuje relevantní existující poznatky a na tomto základě formuluje hlavní cíl práce - na základě analýzy a interpretace jejích výsledků přispět k poznání východisek a způsobů konceptualizace jazyka v českém veřejném diskurzu. Čtvrtá kapitola rozpracovává metodologický rámec práce. Jako východisko volí kritickou analýzu diskurzu - shrnuje její základy, reflektuje hlavní dosavadní kritické výtky vůči tomuto přístupu a jako jejich částečné řešení navrhuje využití nástrojů korpusové lingvistiky. Druhá část kapitoly je věnována konceptu klíčovosti jako jednomu z hlavních principů využívaných v korpusových analýzách...
Střídání replik v institucionálním prostředí
Vaníčková, Klára ; Nekvapil, Jiří (vedoucí práce) ; Mrázková, Kamila (oponent)
(česky) Práce se zabývá zaváděním nového tématu do rozhovoru při pracovních schůzkách Studentské rady Studentského fondu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (SR). Konverzační analýza a jako pomocná metoda nemotivovaný výzkum byly využity k rozebrání 19 příkladů z prostředí SR a ověřily tak předpoklad - mluvčí se během zasedání chovají podle pravidel vytyčených v oficiálních dokumentech organizace. V rozhovoru postupují systematicky, nová témata zavádí předsedající schůze, který uděluje slovo ostatním zasedajícím. Zavádění mimořádných témat je podmíněno situačně: Pokud nastane výrazný situační jev, stává se dominantním v rozhovoru, ale po jeho vyřešení se mluvčí vracejí zpět na základě znovuzavedení původního tématu předsedajícím.
Proč se turecké děti v České republice učí turecky? Vliv jazykových ideologií na management osvojování jazyka v tureckých rodinách v ČR
Özörencik, Helena ; Sherman, Tamah (vedoucí práce) ; Mrázková, Kamila (oponent)
Tato bakalářská práce se na příkladu tureckých dětí vyrůstajících v České republice, respektive Praze, zabývá vlivem jazykových ideologií na management akvizice jazyka ve vícejazyčné situaci. Práce potvrzuje předpoklad, že členové turecké komunity v ČR znají a sdílejí negativní stereotyp založený na ideologii mateřského jazyka, který v tureckém veřejném diskurzu konceptualizuje představu o důsledcích života ve vícejazyčné situaci. Výzkum zaměřený na ověření souvislosti jednoduchého a organizovaného managementu provedený prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a experimentu však ukazuje, že v souladu s tím, jak vnímají svou životní situaci - a navzdory existenci negativních stereotypů spojených s migrací -, rodiny dětí neprovádějí specifický management akvizice jazyka a spoléhají na standardní mechanismy jazykové socializace.
Řečnické otázky v televizních diskusních pořadech
Mrázková, Kamila
Funkce řečnických otázek a jejich užívání v TV politických debatách.

Viz též: podobná jména autorů
3 MRÁZKOVÁ, Kristýna
1 Mrázková, Karolina
1 Mrázková, Kateřina
3 Mrázková, Kristýna
1 Mrázková, Květoslava
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.