Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přístrojové vybavení pilota paraglidingu
Mrázek, Martin ; Dvorský, Jaroslav (vedoucí práce) ; Fiala, Miloš (oponent)
Název práce Přístrojové vybavení a jeho důležitost ve výkonnostních kategoriích paraglidingu Abstrakt: Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit přiměřené (nezbytné) přístrojové vybavení a jeho závislost na výkonnostní úrovni pilota. Praktickým přínosem práce bude zjištění, jaké přístroje piloti nejčastěji používají a jak důležité pro ně jsou. Metody: Diplomová práce je zpracována ve formě kvantitativního výzkumu. Ke sběru dat jsme použili dotazník, který byl umístěn na internetových stránkách s paraglidingovou tématikou. Výsledky: Zjištěná fakta vyjadřují, že s každou vyšší výkonnostní kategorií roste počet respondentů, pro které jsou přístroje důležité. Dalším zjištěním bylo, že s každou vyšší výkonnostní kategorií roste počet respondentů, kteří vlastní a používají přístroje. Nejdůležitější přístroj pro všechny výkonnostní kategorie je variometr a potom GPS. Klíčová slova: Paragliding, přístroje, výkonnostní kategorie, důležitost
Trh ve zdravotnictví - podnikatelské aspekty nakládání s odpady
Mrázek, Martin ; Křížová, Eva (vedoucí práce)
Téma diplomové práce "Trh ve zdravotnictví - podnikatelské aspekty nakládání s odpady" jsem si vybral na základě svého zájmu o ekonomiku ve zdravotnictví. Odpady ve zdravotnictví tvoří velký problém. Rád bych se v této diplomové práci zaměril na možnosti likvidace infekčních odpadů novými technologiemi. Množství vyprodukovaného odpadu stále roste a do budoucna bude jistě velice důležité hledat efektivnější a ekologičtější využití těchto odpadů a bude také nutnost brát stále větší ohledy na životní prostředí.
Empirický odhad předkrizového Taylorova pravidla FEDu za použití dat dostupných v reálném čase
Mrázek, Martin ; Potužák, Pavel (vedoucí práce) ; Kadeřábková, Božena (oponent)
Tato práce analyzuje měnovou politiku FEDu v období, které předcházelo finanční a ekonomické krizi v roce 2007. Cílem této analýzy je ověřit, zda se měnová politika výrazně odchylovala od dosavadní praxe, která byla podle Johna Taylora v souladu s Taylorovým pravidlem. Tuto analýzu provádím za použití jak revidovaných dat, tak dat dostupných v reálném čase. Měnovou politiku srovnávám s různými specifikacemi Taylorova pravidla. Dále odhaduji prediktivní Taylorovo pravidlo. Výsledky práce potvrzují odchylku od Taylorova pravidla. Tyto odchylky byly však běžné i v dřívějších dobách. Odhadnuté modely nenaznačují, že by se měnová politika před krizí lišila od zbytku sledovaného období.
Ověřování původních technologií pro výrobu uměleckých odlitků
Hřebíček, Lukáš ; Mrázek, Martin (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Tato práce dokumentuje odlití stejného uměleckého odlitku do keramické skořepiny, několika forem s použitím různých sádrových směsí, anhydritové sádry, a také pískové formy z přírodního slévárenského písku. Popisuje odlití býčka z Býčí skály do hliněné formy a rekonstrukci jeho původní podoby. Výsledkem je přehledné porovnání metod, ověření technologií výroby odlitků a zdůraznění specifik a možností uplatnění jednotlivých typů forem.
Determinanty ziskovosti v bankovním sektoru
Mrázek, Martin ; Rod, Aleš (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Práce analyzuje vývoj ziskovosti a tržní podmínky bankovního sektoru států Visegrádské čtyřky za období 2004-2014. Empirické testy ukazují, že výstup těchto trhů odpovídá předpokladům SCP hypotézy, naopak hypotéza efektivních trhů se jeví jako nepravděpodobná. Tyto závěry potvrzuje provedená DEA analýza. Současně výsledky Panzar- Rosse modelu vypovídají o podmínkách monopolistické konkurence. Výsledky regresního modelu odkrývají několik faktorů silně ovlivňujících ziskovost, mezi ně řadíme tempo růstu HDP, podíl bankovních depozit na HDP, výši úrokových měr a strukturu bilance dané banky.
Důsledky přijetí novely veřejných zakázek na efektivitu jejich zadávání na příkladu Prahy
Mrázek, Martin ; Babin, Jan (vedoucí práce) ; Svoboda, Miroslav (oponent)
Práce se zabývá posouzením dopadů novely zákona o veřejných zakázkách z 1.4.2012 na efektivitu jejich zadávání. Alespoň v prvním roce účinnosti legislativní změny se nepotvrdil předpoklad zákonodárců, ţe tato úprava povede k dosaţení niţších výsledných cen. Bylo zjištěno, ţe pokud by zakázky, na které byla novela cílena, byly opravdu zadány, došlo by u nich ke sníţení výsledné ceny o ca 4 %. Ukázalo se ale, ţe téměř vymizely a tento jev byl doprovázen zvýšením podílu zakázek zadaných mimo působnost zákona. Je pravděpodobné, ţe zadavatel manipuloval s parametry výběrových řízení, čímţ potlačil potenciální efekty novely. Jako další významný faktor, který výrazně ovlivňuje cenu zakázky, se jeví počet uchazečů.

Viz též: podobná jména autorů
10 MRÁZEK, Michal
1 Mrázek, M.
8 Mrázek, Martin
2 Mrázek, Matěj
10 Mrázek, Michal
2 Mrázek, Milan
1 Mrázek, Miloš
2 Mrázek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.