Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Cílená analýza eikosanoidů pomocí LC/MS
Moravcová, Marie ; Kuda, Ondřej (vedoucí práce) ; Kozlík, Petr (oponent)
Eikosanoidy představují velkou třídu biologicky aktivních metabolitů polynenasy- cených mastných kyselin, které hrají důležitou roli v mnoha fyziologických procesech. Metabolismus těchto látek je velice složitý a pro jeho pochopení byly použity metody analýzy zahrnující preseparaci z biologického vzorku pomocí extrakce na pevné fázi a kapalinovou chromatografii ve spojení s detekcí na hmotnostním spektrometru. V rámci této bakalářské práce byly porovnány způsoby preseparace eikosanoidů z biologických vzorků na kolonkách pro extrakci na pevné fázi rozdělené podle typu sorbentu. Extrakce na pevné fázi byla testována na čtyřech kolonkách pro reverzní fázi, která se prokázala jako nejúčinnější metoda za použití kolonky Strata X 60 mg/3 ml, 33 µm (Phenomenex, USA). Extrakce na pevné fázi byla optimalizována také pomocí alternativních metod za použití dvou kolonek s iontovou výměnou a jedné s normální fází, které se ukázaly jako nevhodné pro cílenou analýzu eikosanoidů. Zvolená metoda extrakce na kolonkách Strata X 60 mg/3 ml, 33 µm (Phenomenex, USA) byla použita pro separaci frakce eikosanoidů ve vzorku gonadálního tuku myši. Eikosanoidy byly analyzovány pomocí kapalinové chromatografie, kde byly testovány mechanismy separace pomocí tří kolonek Kinetex o různých délkách (50 mm, 100 mm, 150 mm), účinná...
Podobnosti a odlišnosti Velké deprese a hospodářské krize v letech 2008 a 2009
Moravcová, Marie ; Czesaný, Slavoj (vedoucí práce) ; Mládek, Josef (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na dvě největší hospodářské krize, které postihly svět za posledních sto let. Vzhledem k tomu, že obě krize mají několik společných i rozdílných rysů je hlavním cílem práce porovnat výsledky analýz obou krizí z hlediska identifikace jejich podobností a odlišností. Hlavním cílem je postižení specifik trendů makroekonomického vývoje a kontextů měnové a fiskální politiky v krizových dekádách. Empirická část diplomové práce je orientována především na ekonomiku Spojených států amerických. V metodickém přístupu k monitorování a analýze finanční a hospodářské krize je rozlišeno několik časových rovin. Jde o analýzu shodných rysů a heterogenit hospodářského cyklu v předkrizovém, krizovém a pokrizovém období.
Teorie měnových krizí a rozbor ruské problematiky v 90. letech
Moravcová, Marie ; Burgerová, Jiřina (vedoucí práce) ; Nováček, Jan (oponent)
V této práci vycházím z krize v Rusku, která byla jednou z mnoha, které přímo upozornily na nutnost zkoumat tento nepříznivý ekonomický vývoj. Teoretická část práce je zaměřena na všeobecný rozbor měnové krize. Charakterizuji pojem měnová krize, její frekvenci, hloubku i trvání. Pozornost obrátím i na příčiny vzniku měnových krizí a na jejich důsledky. Druhá část práce je orientovaná na měnovou krizi v Rusku a na situaci, která ji předcházela. Nejprve se zaměřím na rozpad SSSR, na řadu ekonomických reforem postavených na slabých základech, které vyvrcholily v krizové události v srpnu 1998, a na "angažování" Mezinárodního měnového fondu v otázkách transformující se ruské ekonomiky. Krizi identifikuji jejím vznikem, průběhem, dopady a celkovým zhodnocením. Závěr práce je věnován srovnání ruské krize s významnými krizemi v 90. letech. Analýzou a kompletním rozborem hluboké krize v Rusku, bych chtěla sjednotit pohledy na problematiku měnových krizí.

Viz též: podobná jména autorů
6 MORAVCOVÁ, Markéta
2 MORAVCOVÁ, Marta
5 MORAVCOVÁ, Martina
3 MORAVCOVÁ, Michaela
1 MORAVCOVÁ, Miluše
2 Moravcová, Magdaléna
6 Moravcová, Markéta
5 Moravcová, Martina
3 Moravcová, Michaela
1 Moravcová, Michala
1 Moravcová, Miroslava
4 Moravcová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.