Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  začátekpředchozí59 - 68  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Řeč pravoslavných ikon: ikona jako cesta ke Kristu
Drahotová, Hana ; Kraus, David (oponent) ; Milfait, René (vedoucí práce)
Bakalářská práce s názvem Řeč pravoslavných ikon: Ikona jako cesta ke Kristu se zabývá tématem pravoslavných ikon a jejich specifickou mluvou. Klade si za cíl zodpovědět si otázku, zda mohou ikony promlouvat k současnému člověku žijícímu v západní křesťanské tradici nebo snad k člověku vůbec jako přiblížení jádra křesťanského poselství. Vychází přitom z pravoslavné věrouky a pokouší se interpretovat smysl, jazyk a poselství ikon ve světle křesťanské zvěsti. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola je orientována více obecně. Snaží se přiblížením chápaní člověka jako celostní bytosti a jeho způsobu poznávání světa poukázat na důležitost existence symbolu v životě člověka. Přechází tak k neopomenutelnému reálnému symbolu pravoslavného křesťanství - k ikoně. Následuje kapitola o významu ikony pro pravoslavnou církev, o jejím teologickém smyslu a o ikoně jako o nejvyšším uměleckém symbolu duchovní skutečnosti. Kapitola o symbolickém jazyku ikon se pokouší vysvětlit, co znamenají některé symbolické prostředky, jimiž je řeč ikony vyjádřena. Poslední část práce, kapitola o tom, jaké poselství ikony hlásají, se snaží být odpovědí na cílovou otázku této práce. Je zde pojednáno o radostné křesťanské zvěsti, v jejímž středu se ocitá postava Ježíše Krista, nepřekonatelné a živé ikony Boží. Svým specifickým...
Cesta ke svobodě: inspirováno svatým Janem od Kříže
Žáková, Lenka ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Klaus, David (oponent)
Bakalářská práce s názvem Cesta ke svobodě: Inspirováno svatým Janem od Kříže si klade za cíl seznámit čtenáře se spiritualitou a učením svatého Jana od Kříže. Snaží se o prolnutí dvou nejznámějších děl svatého Jana od Kříže - Výstup na horu Karmel a Temná noc J s Písmem svatým. Hlavním tématem celé diplomové práce je téma svobody, respektive proces osvobození člověka od čeho a k čemu. V první části bakalářské práce se čtenář dozví základní informace o životě svatého Jana od Kříže; o kořenech Janova učení; co je základem člověka a zároveň co je jeho cílem; k čemu směřuje a k čemu je povolán; jaká událost předcházela pozdější nutnosti osvobozování se. V dalších kapitolách se čtenář seznámí s důležitými symboly, radami a zásadami učení svatého Jana. Co svatý Jan svým učením sleduje, k čemu člověka vybízí a k čemu ho zve. Druhá část bakalářské práce se už podrobněji zabývá jednotlivými fázemi procesu osvobozování vedoucí přes "temnou noc" až k "nadpřirozenému sjednocení" duše s Bohem, tedy k "naprosté svobodě". Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Obchod s dětmi
Uhlířová, Kristýna ; Christofová, Dagmar (oponent) ; Milfait, René (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci jsem se pokusila nastínit problematiku obchodování s dětmi, zejména pak komerčního sexualizovaného násilí na dětech. Tato práce je teoretická a je rozdělena do hlavních kapitol: Obchod s lidmi, Obchod s dětmi jako součást obchodu s lidmi, Komerční sexuální zneužívání dětí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Etická tkáň v paliativní péči
Veselá, Monika ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Prokopová, Jindřiška (oponent)
Bakalářská práce "Etická tkáň v paliativní medicíně" si dává za cíl zmapovat oblasti, které jsou relevantně spojené v paliativní péči a medicíně se smrtí, umíráním, péčí o umírající, o dlouhodobě nemocné a to z hlediska etiky a etických náhledů. z důvodů zahrnutí i pohledu biomedicíny jsem použila v názvu mé práce slovo tkáň, které ve své šíři zachycuje jednotlivé oblasti, které jsou touto problematikou zasaženy a propojeny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Ilustrativní nabídka křesťanů mládeži v Praze v perspektivě jejich misijně-evangelizačně-pastoračního poslání
Bušovská, Andrea ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Čižmár, Rastislav (oponent)
Předložená práce se zabývá ilustrativní nabídkou křesťanů mládeži v Praze v perspektivě jejich misijně- evangelizačně-pastoračního poslání. Zabývá se pojmy misie, evangelizace, pastorace, které dává do souvislosti a objasňuje, proč zachovává trojkrok pojmů. Autorka uvedla různé misijní a evangelizační způsoby, kterými lze působit mezi mládeži, kde zdůrazňuje, že není tak důležitý způsob jako přítomnost Ducha svatého, který působí na lidského ducha. Autorka představila ilustrativní příklady zejména evangelikálních organizací, sborů, církví v Praze a provedla anketu na jejich aktivitách mezi mládeži v Praze. Na výsledky ankety a nabídky pohlédla právě optikou misijně-evangelizačně-pastoračního poslání církví a dle poznatků o mládeži. Vše pak analyzovala a vyhodnotila a podtrhla společné akcenty i rozdílnosti nabídek, včetně problémů a překážek. Rovněž navrhla určité podněty pro zlepšení tohoto působení. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Syndrom CAN - Tělesné trestání dětí jako možná forma týrání
Hájek, Jaroslav ; Dočkal, Jan (vedoucí práce) ; Milfait, René (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu CAN, zejména tělesným trestáním dětí jako možnou formou týrání. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První a druhá část je teoretická a jsou v ní obsaženy informace o syndromu CAN a tělesných trestech, získané četbou odborné literatury a dalších zdrojů. Empirická část pojednává o dotazníkovém šetření a jeho výsledcích. Respondenty se stali žáci šestého ročníku Základní školy v Praze a Základní školy v Novém městě na Moravě. Cílem práce bylo ověřit předpoklad, že děti z Prahy mají větší zkušenost s tělesným trestáním než děti v Novém městě na Moravě. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sociální akcenty horského kázání
Samiec, Tomáš ; Jandejsek, Petr (vedoucí práce) ; Milfait, René (oponent)
Tématem této práce je Horské kázání a jeho dopady na současnou sociální práci. V práci se zabývám rozborem jednotlivých tezí Horského kázání a jejich aplikací do života. Obsahem první kapitoly jsou Blahoslavenství, výklad jejich zdánlivě víceznačného významu a snaha vystihnout, co nám říkají dnes. Další kapitola se zabývá některými z následujících výroků, které se týkají mezilidských vztahů. Tyto teze přímo navazují na předchozí blahoslavenství a v podstatě uvádějí do praxe myšlenky blahoslavení z předchozí kapitoly. Teoreticko2praktický vztah je mezi těmito kapitolami naprosto zjevný. V poslední kapitole se zabývám možnostmi současné realizace těchto myšlenek, ale také mnoho prostoru věnuji otázce pozice církve v sociální oblasti, protože je velice zajímavá a nejednoznačná. Je však nepochybné, že pozice církve na poli sociální práce je významná, už proto, že sociální práce je vlastně produktem církve a protože pomáhání druhým je vlastní realizací sociálních akcentů Horského kázání. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Transsexualita - mezilidské vztahy se zaměřením na vztahy partnerské
Procházková, Petra ; Klimešová, Anna (vedoucí práce) ; Milfait, René (oponent)
Tato práce se zabývá tématem transsexualita, s ohledem na mezilidské vztahy, zejména vztahy partnerské. Je nám představen pojem transsexualita, jeho definice a historie, ale také se dozvídáme o pojmech souvisejících. Část práce je věnována diagnostice a procesu přeměny pohlaví, zejména oblasti chirurgické. Máme možnost sledovat transsexualitu z několika pohledů, jedná se o oblast lékařskou, sociální, právní i duchovní. Pokud jde o mezilidské vztahy práce se věnuje vztahům v rodinným, přátelským, dále vztahům v institucích jako je škola a zaměstnání. Partnerské vztahy jsou rozebírány jednak v části teoretické tak v části praktické. Zde má čtenář možnost seznámit se s příběhy lidí, jenž řeší problém s transsexualitou a s komplikacemi, jenž mohou provázet navazování či udržení vztahu s partnerem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Komerční sexuální zneužívání dětí jako téma teologické etiky
Milfait, René ; Rethmann, Albert-Peter (oponent) ; Ovečka, Libor (oponent)
RESUME Not every child can enjoy a happy childhood in an environment that provides for delivering of his/her essentials of life, and thus allows for complex development of his/her personality. Not only in the Czech Republic, but in the whole world, there are still children that suffer from physical and psychic neglect and abuse, as well as sexual exploitation; very often, the abuser is a family member or someone known to the child. The most serious form of maltreatment caused to the child in today's world is the sexual abuse for financial or other economic reasons, i.e. the Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC). This involves trafficking, prostitution, sex tourism, pornography, incest, rape and sexual harassment. The submitted thesis discusses commercial sexual exploitation of children within the framework of theological ethics. The phenomenon is described and examined here and related challenges and suggestions are defined with respect to the individual as well as social ethics. The problem is partly discussed also in context of the legal ethics, because the manifestations of CSEC are considered vice crimes or sexual assaults. The first, more general, chapter of the thesis is focused on the definition of the Child Abuse and Neglect Syndrome (CAN) and the process of recognizing the phenomenon in...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   začátekpředchozí59 - 68  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.