Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vztah sociální a pastorační práce
Dvořáčková, Darina ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Jandejsek, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl představit sociální a pastorační práci a následně je vzájemně porovnávat na základě jejich hlavních paradigmat. První část je věnována sociální práci. Zabývá se krátce její historií a následně je představena jako lidsko-pravní profese se svými hlavními principy a cíly podle jejich nejdůležitějších dokumentů. Druhá část přináší pohled na pastorační práci. Objasňuje význam teologické etiky a představuje sociální nauku církve s jejími hlavními zásadami dle relevantních církevních dokumentů. Třetí část je pak věnována hledání vzájemného propojení sociální a pastorační práce. Zaměřuje se na jejich společné etické rozměry, kterými jsou lidská práva, důstojnost, spravedlnost, solidarita. Nabízí pohled na možnosti jejich vzájemného dialogu, jehož cílem je oboustranné obohacení pro smysluplnou spolupráci a podporu pracovníků obou profesí. V závěru práce se objevuje krátké shrnutí a zhodnocení cíle práce. Součástí příloh je Etický kodex sociálních pracovníků České republiky a Mezinárodní etický kodex sociální práce. Klíčová slova Sociální práce, pastorační práce, lidská práva, solidarita, lidská důstojnost, spravedlnost
Teologicko-etické aspekty asistovaného suicidia
Břendová, Veronika ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Keřkovský, Pavel (oponent)
Diplomová práce předkládá hlavní teologickoetické aspekty problematiky asistovaného suicidia. Představuje jednotlivé argumenty aktérů diskuzí a podrobuje je teologickoetickému posouzení. Práce nejprve vyjasňuje jednotlivé pojmy týkající se problematiky lidsky důstojného umírání a představuje jednotlivé argumentační nástroje zastánců a odpůrců asistovaného suicidia. Ty následně předkládá teologické etice k jejímu posouzení, jakožto jednomu z možných východisek či pohledů na tuto problematiku, jež nabízí své relevantní nástroje ke správnému posouzení, rozhodování a jednání usilující o plně zdařilý lidský život. Zohledňuje přitom různé oblasti teologické etiky, tzn. individuální, meziosobní i sociální. Práce poukazuje na nutnost lidsky důstojného utváření života nevyléčitelně nemocných a umírajících, která je spatřována především v podpoře a rozvoji paliativní péče. K hlavním pilířům ošetřovatelské péče o nevyléčitelně nemocné a umírající žádající o asistenci lékaře při sebezabití řadí lidskou blízkost, společenství, komplexní péči a útěchu. Konstatuje, že je bez ohledu na etické hodnocení zapotřebí nemocného v této krajní situaci neopouštět, ale nadále mu poskytovat podporu a doprovázení, což odvozuje z přikázání lásky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Uplatňování mezinárodních lidskoprávních standardů v oblasti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování v České republice
Jírová, Eliška ; Vorlová, Marie (vedoucí práce) ; Bartoň, Daniel (oponent) ; Milfait, René (oponent)
Obchodování s lidmi je považováno za jeden z nejzávažnějších trestných činů, při kterém dochází k významnému porušování základních lidských práv. Mezinárodní organizace prostřednictvím doporučení i závazných dokumentů vyzývají státy, aby předcházely obchodování s lidmi a v případě, že k němu dojde, aby umožnily narovnání lidských práv jeho obětí. Vlády jednotlivých států nesou zodpovědnost za dodržování lidskoprávních závazků nejen na rovině formulace politik, ale také v oblasti jejich praktické implementace. Zkušenosti ze sociální práce s obchodovanými osobami v České republice však ukazují na to, že oběti této závažné trestné činnosti k narovnání práv přístup nemají. Cílem této práce bylo zhodnotit, zda Česká republika naplňuje vybrané lidskoprávní standardy, které zaručují obětem obchodování přístup k právům. K evaluaci situace byla použita vybraná kritéria vymezující naplňování jednotlivých lidskoprávních standardů organizace Aim for Human Rights. Naplňování zvolených kritérií bylo zkoumáno na případu postupu státních orgánů v kauze vykořisťování stovek zahraničních pracovníků v lesnictví, jenž je znám jako kauza "Stromkaři". Evaluace ukázala, že zatímco po formální stránce jsou standardy vyžadované mezinárodními dokumenty pokryty ze strany České republiky dostatečně, jejich implementace v praxi velmi...
Legalizace prostituce v ČR?
Frydrych, Štěpán ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce s názvem Legalizace prostituce v ČR? předkládá téma, kterým je problematika prostituce a její možná legalizace. Práce na problematiku prostituce nahlíží z historického, právního, ale i teologickoetického pohledu a snaží se odpovědět na otázku, zda vůbec, případně za jakých podmínek je legalizace prostituce v České republice možná. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Psychosomatika v souvislosti s korespondujícími biblickými příběhy
Poláková, Veronika ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Heryán, Ladislav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá psychosomatikou v souvislosti s korespondujícími biblickými příběhy a je rozdělena do několika částí. Nejprve je čtenář uveden do obecné problematiky psychosomatiky, ze které následuje přechod ke konkrétním příkladům psychosomatických onemocnění spolu s ukázku míst, kde se jimi zabývají. Práce dále navazuje na duchovní rozměr člověka, kde je objasněno, co to je a zda ho má každý. Tato kapitola zahrnuje též téma spirituality a konkrétněji křesťanské spirituality. Je zde nabídka tří možností jak z křesťanského úhlu pečovat o svou duchovní složku, mezi které patří i zabývání se Biblí. Tím se již práce přesouvá k překlenovacímu tématu mezi psychosomatikou a biblickými příběhy o uzdravování, a tím je hagioterapie. V tématu hagioterapie je objasněn pojem, nastíněno, jak probíhají hagioterapeutická sezení, jak se na nich pracuje s Biblí a jak Bible může člověku pomáhat. Předposledním okruhem je nemoc a uzdravení v Bibli, kde je poukázáno na to, jak byla onemocnění chápána v biblických dobách. Na to již navazuje poslední a stěžejní část, kterou je snaha o rozebrání vybraných biblických příběhů o uzdravování a nabídka, jak mohou pomoci dnešnímu člověku, aby směřoval k tomu, že všechny jeho složky budou v poklidné vyváženosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Interpretace vybraných básní Terezie z Lisieux ve vztahu k dnešnímu člověku
Orlová, Terezie ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Heryán, Ladislav (oponent)
Bakalářská práce s názvem Interpretace básní Terezie z Lisieux si klade za cíl pokusit se najít smysl a přínos Tereziiných básní pro každodenní život dnešního člověka a porozumění křesťanské spiritualitě. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část práce pojednává o životě sv. Terezie z Lisieux. Věnuji se zde jejímu dětství, jehož události se promítaly do Tereziina pozdějšího života. Dále se věnuji rodině, záhadné nemoci a náhlému uzdravení milostí, jež se jí dostala. Závěrem první části je Tereziin životu na Karmelu. V druhé části přistupuji k výkladu jednotlivých básní. Básně interpretuji pomocí výkladu hlavních témat, jež jsou obsažena v básních, se snahou odhalit přínos pro dnešního člověka. Seznamuji čtenáře s okolnostmi vzniku básní a vykládám je za použití několika pramenů. Hlavní přínos pro dnešního člověka spatřuje zejména v tématech dvojího přikázání lásky. Dále pak člověka stvořeného podle obrazu Božího, tedy principu Imagio Dei a eucharistie. To vše se promítá v tématu metanoia, neboli v obrácení, změny smýšlení a smyslu života, jež právě může být onou inspirací dnešnímu člověku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kniha Kazatel jako podnět k úvahám o smyslu života
Hudziecová, Petra ; Heryán, Ladislav (vedoucí práce) ; Milfait, René (oponent)
Lze najít smysl života v tomto chaotickém a často nepochopitelném světě? A v čem ho tedy člověk může nalézt? To jsou hlavní otázky, kterými se zabývá tato bakalářské práce. Průvodcem hledání smyslu v této práci je autor biblické knihy Kazatel, který se rozhodl, že prozkoumá, co se prozkoumat dá a bude se pídit po tom, aby pochopil, v čem je pravý smysl lidských životů. Kde tento smysl lze hledat, a kde naopak není k nalezení. Bakalářská práce je rozčleněna do tří kapitol. První pojednává o tom, kdo je pravděpodobně autorem knihy Kazatel, kdy byla kniha napsána, a jaký byl a je její význam v židovské kultuře a historii. Ve druhé kapitole je na základě několika veršů ze samotné knihy Kazatel a s pomocí dalších literárních zdrojů zkoumáno, v čem tedy autor nalézá smysl v lidském životě a v čem ne. Poslední, třetí kapitola obsahuje aplikaci několika principů z knihy Kazatel do sociální práce. Metodou, která byla použita při tvorbě této bakalářské práce, bylo exegetické zkoumání. V knize Kazatel se můžeme dočíst, že kazatel byl moudrý a lid stále vyučoval, proto právě toto jeho dílo se stalo silným podnětem k úvahám o smyslu lidského života. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Partnerské vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením jako téma teologické etiky
Mundok, Marian ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vybranými teologickoetickými aspekty partnerských vztahů a sexuality u lidí s lehkou a středně těžkou mentální retardací. Práce představuje pohled určité morálky církve na na partnerské a sexuální vztahy a poukazuje na dopady určitého jejího prohlášení pro doprovázení osob s mentálním postižením v souvislosti s jejich sexualitou. Celou problematiku zasazuje do lidskoprávního rámce. Skrze teologickoetické aspekty ukazuje možný příspěvek teologické etiky k humánnímu utváření partnerských vztahů a sexuality u lidí s mentálním postižením. Práce představuje argumentaci teologické etiky v sekulárním prostředí i "nenáboženským" slovníkem, tedy hlavně pomocí lidských práv i v problematice vztahů a sexuality. Tato práce předkládá specifika partnerských vztahů, intimity a sexuality lidí s lehkou a středně těžkou mentální retardací a pohlíží na ni prostřednictvím relevantních teologickoetických aspektů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Prožitek v náboženské pedagogice
Hradská, Kristina ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Milfait, René (oponent)
Předmětem bakalářské práce "Prožitek v náboženské pedagogice" je rozbor tohoto tématu z několika různých přístupů a pohledů na danou problematiku. Cílem práce je sledovat a popsat souvislost prožitku a náboženství. Jak funguje prožitek v náboženské pedagogice? Nakolik je obé provázané? Práce je členěna do tří hlavních celků, ty jsou pak tvořeny dalšími podkapitolami. První část je zaměřena na prožitek v obecné rovině. Budeme na něj nahlížet z pohledu náboženství, ale i psychologie. V druhé části pracujeme s prožitkem v procesu přijímání víry, který rozpracoval J.W. Fowler. V poslední, tedy třetí části, zjistíme, jak se s prožitkem pracuje v praxi, konkrétně v náboženské pedagogice celostní výchovy, jejímiž autory jsou Franz Kett a sestra Esther Kaufmannová. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Interpretace Modlitby Páně: Cesta představení křesťanské spirituality a mravnosti
Petrášková, Jana ; Milfait, René (vedoucí práce) ; Heryán, Ladislav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá interpretací Modlitby Páně, která jako obsahový i literární střed Ježíšovy Horské řeči přispívá k hlubšímu porozumění spirituální dimenze člověka. V bakalářské práci je představena teologická etika společně s jejím propriem a vymezením křesťanské mravnosti. Stejně tak je v práci více přiblížen obsah Ježíšovy Horské řeči jako Magny charty křesťanské mravnosti, která má úzkou spojitost s Modlitbou Páně. V rámci Modlitby Páně je v práci upřena pozornost na spiritualitu, lépe křesťanskou spiritualitu a modlitbu jako takovou, která zevrubně popisuje, co to modlitba je. Dále hlavní část práce je zaměřena na samotnou interpretaci Modlitby Páně a porozumění jednotlivým prosbám. Jako modlitbu celostního osvobozování, které začne v hlubokém setkání s živým Bohem a zaváže k angažovanému jednání ve smyslu lásky a spravedlnosti; jako modlitbu základních životních potřeb člověka, v níž není věc Boží cizí věcí člověku a věc člověka není lhostejná věci Boží. V závěru se práce snaží vystihnout a zdůraznit jednotlivá propojení Modlitby Páně s teologickou etikou, křesťanskou mravností a křesťanskou spiritualitou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.