Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 108 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení anorganických aniontů v ovzduší pomocí modernizovaného aerosolového vzorkovače
Čapka, Lukáš ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Spojení původního vzorkovače ACTJU s kondenzační růstovou jednotkou na bázi vody (CGU), umístěné před ACTJU, umožnilo vzorkovat částice aerosolu o rozměrech v řádech nanometrů. Odtah z ACTJU je kontinuálně odsáván a v něm obsažené vodou rozpustné sloučeniny online analyzovány pomocí iontové chromatografie.
PAU vázané na velikostně segregovaný aerosol v městském ovzduší.
Bendl, Jan ; Hovorka, Jan (vedoucí práce) ; Mikuška, Pavel (oponent)
Cílem práce bylo stanovit 13 zdravotně rizikových PAU (fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen, ideno(1,2,3-cd)perylen a koronen; k-PAU označeny červeně) v jednotlivých frakcích velikostně segregovaného aerosolu v městském ovzduší Ostravy (2012, 2014) a Mladé Boleslavi (2013), a to při nízkých teplotách v zimním období, a experimentálně ověřit, zda dochází k vzorkovacímu artefaktu, tzn. kvantifikovat PAU v plynné fázi. K velikostní separaci částic byl použit vysokoobjemový kaskádní impaktor Hi-Vol BGI 900. PAU byly stanoveny metodou HPLC- FLD/PDA. V Ostravě v zimě 2012 při inverzi (až -25 řC) byly stanoveny průměrné koncentrace 13 PAU v aerosolu ve výši 432 ng.m-3 ; ve frakci 10 - 1 µm 119 ng.m-3 , 1 - 0,5 µm 185 ng.m-3 , 0,5 - 0,17 µm 91 ng.m-3 , ve frakci < 0,17 µm 37 ng.m-3 a ve formě plynné min. 40 ng.m-3 . Při nejnepříznivějším dni 2. 2. 2012 (-18,6 řC) dosáhl 24 hodinový průměr 13 PAU 890 ng.m-3 , suma karcinogenních PAU 237 ng.m-3 a benzo(a)pyrenu 32,3 ng.m-3 . Byl zaznamenán nerovnoměrný a odlišný vývoj poklesu koncentrací PAU po inverzi ve frakci 1 - 10 µm 2,8krát, 0,5 - 1 µm 4,2 krát, 0,5 - 0,17 µm 4krát a pro < 0,17 µm až 7,6krát. V Mladé Boleslavi v zimě 2013 byly...
Stanovení charakteristiky atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením za účelem identifikace jeho zdrojů.
Pokorná, Petra ; Hovorka, J. ; Klán, M. ; Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Hopke, P.K. ; Ždímal, Vladimír
Efektivní řízení kvality ovzduší v oblastech zatížených nadměrným znečištěním je možné za předpokladu kvalitního kontinuálního monitoringu se správně navrženou monitorovací sítí a cíleného měření poskytující informace potřebné k identifikaci zdrojů znečištění. Studie se zabývá identifikací zdrojů velikostně rozlišeného atmosférického aerosolu na základě dat hmotnostních koncentrací, prostorové variability, elementárního složení, a OC/EC získaných s vysokým časovým rozlišením a odebraných na třech lokalitách v České republice v letech 2008 – 2010, 2012, 2013. Z podílu jednotlivých velikostních frakcí vyplývá důležitost identifikace zdrojů PM1 vzhledem k průměrnému podílu PM0.15-1.15 na PM10, jež na sledovaných lokalitách především v zimních měsících tvořil 85%. Zdrojem hrubé frakce dominujícím v zimních měsících bylo spalování uhlí a biomasy v obci Březno u Chomutova a Mladé Boleslavi a resuspenze silniční prachu v městském obvodu Ostrava-Radvanice Bartovice. V létě byly hlavní zdroje hrubé frakce v obci Březno u Chomutova re-suspenze půdy a primárně bioaerosol. Dominantním zdrojem jemné frakce zimních měsíců bylo spalování uhlí v městském obvodu Ostrava-Radvanice a spalování biomasy v Mladé Boleslavi. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že data s vysokým časovým rozlišením jsou vhodná k identifikaci zdrojů velikostně segregovaného aerosolu a umožní posoudit reprezentativnost délku měřící kampaně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Kladně-Švermově v zimním období v roce 2017
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Tato práce se zabývá stanovením organických sloučenin a markerů používaných pro identifikaci hlavních emisních zdrojů v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro anhydridy monosacharidů a pryskyřičné kyseliny (spalování biomasy). Dalšími analyzovanými skupinami organických sloučenin a markerů byly polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany (spalování uhlí, doprava), sterany (doprava), sacharidy a alkany.
Porovnání složení prachových částic v emisích ze spalování dřeva a uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Horák, J. ; Hopan, F.
Tato práce se zabývá porovnáním emisních faktorů částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a organických markerů ze spalování dřeva a uhlí ve čtyřech kotlích používaných k vytápění domácností v ČR. Spalovací zkoušky byly provedeny se sníženým výkonem kotlů (nedokonalé hoření), což lépe odráží reálné emise ze spalování tuhých paliv v domácnostech.
Zvýšení účinnosti kontinuálního aerosolového vzorkovače
Mikuška, Pavel ; Čapka, Lukáš ; Večeřa, Zbyněk
Příspěvek se zabývá zvýšením účinnosti záchytu ACTJU vzorkovače i pro částice menší než 300 nm. Použitím tzv. „růstové trubky“ (RT), která je umístěna před vzorkovačem, vzroste velikost částic na několik µm a zvětšené částice jsou pak snadno kvantitativně zachyceny v ACTJU vzorkovači.
Charakterizace organických sloučenin v PM1 aerosolu v Kladně v zimním období 2016
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Organické sloučeniny a markery používané pro identifikaci hlavních emisních zdrojů byly měřeny v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro anhydridy monosacharidů a pryskyřičné kyseliny (spalování biomasy). Dalšími analyzovanými skupinami organických sloučenin a markerů byly polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany (spalování uhlí, doprava), sterany (doprava), sacharidy a alkany.
Organic markers and compounds in PM1 aerosol in small town near Prague (Czech Republic) in winter 2016
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Coufalík, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Contribution summarizes the concentrations of monosaccharide anhydrides, resin\nacids, methoxyphenols, monosaccharides, disaccharides, sugar alcohols, alkanes,\nhopanes, steranes and polycyclic aromatic hydrocarbons in PM1 aerosols in small town\nKladno-Švermov in winter. According to concentrations of organic markers, the\nidentification of emission sources in Kladno-Švermov is discussed.
Combined effect of temperature and CdO nanoparticles treatment on Picea abies
Večeřová, Kristýna ; Mikuška, Pavel ; Oravec, Michal ; Kozáčiková, Michaela ; Pompeiano, Antonio ; Coufalík, Pavel ; Urban, Otmar
Three-years old seedlings of Picea abies were pre-treated under two different\ntemperatures (20x35 °C) and subsequently exposed to elevated concentration of CdO\nnanoparticles (CdONPs). Two-week exposure to airborne CdONPs of ecologically\nrelevant size and concentration significantly reduced photosynthetic light use efficiency\nin plants as well as contents of photosynthetic pigments and saccharides. In contrary,\namino acid content was increased under CdONPs. These changes were further\nmodulated by previous growth temperature.
Determination of levoglucosan in urban aerosol
Coufalík, Pavel ; Mikuška, Pavel ; Čmelík, Richard
The main aim of this work was a development of the analytical method for levoglucosan\ndetermination including direct collection of aerosol into water phase, preconcentration,\nand determination by LC-MS.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 108 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.