Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 243 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Olympijské parky v ČR,využití v marketingu vybraných firem
Řehák, Vojtěch ; Mikeš, Jiří (vedoucí práce) ; Kindová, Alena (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou pořádání olympijských parků v České republice a jejich využitím v marketingových strategiích vybraných firem. Hlavním cílem je zhodnocení analýzy marketingové strategie tří hlavních partnerů. Šlo o společnosti Škoda Auto, Skupina ČEZ a Pilsner Urquell. První kapitola se zaměřuje na teorii obecného marketingu. Druhá kapitola pojednává o teorii sportovního marketingu a soustředí se především na marketingový a komunikační mix ve sportu. V další části jsou popsány jednotlivé olympijské parky. Zároveň zde proběhne analýza komunikace hlavních partnerů v průběhu provozu hlavního parku Rio-Lipno. Poslední kapitola obsahuje zhodnocení přínosu olympijských parků a partnerských marketingových aktivit a návrhy pro příští dvě olympiády.
Digitální diplomacie a jednotný vizuální styl státní správy České republiky
Gonšenicová, Jana ; Mikeš, Jiří (vedoucí práce) ; Peterková, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na velmi moderní část veřejné diplomacie a komunikace státu, která se týká digitálních technologií a přenosu informací online pomocí internetových nástrojů. Digitální média jsou v současné době nejefektivnějším způsobem pro všechny státy, jak oslovit širokou veřejnost a budovat tak svoji pozitivní image. Je proto nutné prezentovat národní identitu jako takovou, protože je klíčovým nástrojem pro efektivní zahraniční politiku a dosahování jejích cílů. S identitou se nevyhnutelně pojí i jednotný vizuální styl, který je pro tento účel jedním z nejdůležitějších prostředků. Praktická část práce je věnována problematice jednotného vizuálního stylu státní správy a České republiky v zahraničí. Cílem této diplomové práce je na základě analýzy jednotlivých vizuálních stylů a webových stránek ministerstev poukázat na skutečnost, že se česká digitální diplomacie vyznačuje nízkou mírou strategického přístupu a koordinace. Dále jsou přiložena doplňující doporučení na změny a návrhy vlastních logotypů pro ministerské rezorty a oficiální i turistické logo České republiky.
Image značky Mattoni
Hašková, Denisa ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Mikeš, Jiří (oponent)
Cílem diplomové práce je analyzovat image značky Mattoni na trhu v České republice. Práce je rozdělena do tří kapitol. První část se zabývá teoretickými východisky, charakterizuje značku jako takovou, její image a komunikaci. Druhá kapitola se věnuje společnosti Karlovarské minerální vody a jejím dceřiným značkám. Podrobně je pak rozebrána značka Mattoni, její portfolio, angažovanost v různých oblastech a zajímavé způsoby komunikace. Poslední kapitola je určena samotnému výzkumu image značky Mattoni na trhu v České republice a následné SWOT analýze. Poté jsou shrnuty výsledky a navržena doporučení do budoucna.
Marketingové komunikace společnosti ZOOT a.s.
Veselý, David ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Mikeš, Jiří (oponent)
Diplomová práce analyzuje marketingové komunikace společnosti ZOOT a.s., která je provozovatelem největšího internetového obchodu s módou na českém trhu. Cílem práce je zjistit vnímání této společnosti s ohledem na její marketingové aktivity. Teoretická část práce definuje pojem marketing, věnuje se formám marketingových komunikací, on-line a off-line komunikacím a také oblasti fashion marketingu. V praktické části je představena společnost ZOOT a.s., její koncept, dále je sestavena SWOT analýza společnosti a analýza jejích stávajících forem marketingových komunikací. Součástí je i vlastní výzkum, jehož výstupem je analýza vnímání společnosti v České republice.
MINI Brand and its Rebranding on the Czech Market
Laškodyová, Ivana ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Mikeš, Jiří (oponent)
Práca sa zoaberá analýzou značky MINI na českom trhu, jej vnímaním spotrebiteľmi, historickým vývojom značky a súčasnou lokálnou marketingovou stratégiou a komunikáciou, vrátane definovania cieľovej skupiny, konkurentov a hlavných hodnôt značky. Cieľom práce je popísať zmeny, ktorými značka prešla v posledných rokoch a hlavné procesy rebrandingu. V teoretickej časti je popísaná značka MINI, jej analýza na českom trhu a globálne riadený rebranding. Na základe teoretickej časti bola v praktickej časti vypracovaná štúdia vnímania značky MINI v Českej republike s dôrazom na zmeny, ktorými značka prechádza, zosumarizovanie skutočností a doporučenie pre budúci vývoj značky.
Image a vnímání značky Hollandia
Lelková, Martina ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Mikeš, Jiří (oponent)
Diplomová práce na téma "Image a vnímání značky Hollandia" se zabývá tím, jak spotřebitelé vnímají jogurty této značky. Cílem práce bylo zjistit, jakou image Hollandia má a navrhnout doporučení do budoucna. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána značka, image značky a marketingový výzkum trhu. V praktické části je představena společnost Hollandia, včetně SWOT analýzy a analýzy konkurence. Následuje dotazníkové šetření, které mělo zjistit, jak je značka Hollandia vnímána u koncových spotřebitelů v České republice. Na základě výsledků z výzkumu byly navrhnuty doporučení pro zlepšení její image.
Práce s veřejností regionálního muzea
Grünwald, Jan ; Mikeš, Jiří (vedoucí práce) ; Blažková, Kateřina (oponent)
Cílem této bakalářské práce je detailněji popsat marketingové komunikace muzeí v České republice na vybraném vzorku a dát návrh na efektivní způsob komunikace a doporučení případného zlepšení. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy marketingu a specifika marketingu muzeí a jejich možnosti propagace a další práce s veřejností. Praktická část práce poukazuje na problematiku marketingu a práce s veřejností muzeí v České republice, současný stav a případné možnosti a návrhy na zlepšení. Informace potřebné pro výzkum byly získány z dotazníkového šetření, zaměřeného na regionální Muzeum T. G. M. Rakovník, které posloužilo jako vzorek.
Návrh marketingové strategie projektu designové cestovky Dovýroby
Macková, Veronika ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Mikeš, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikacemi, budováním značky a procesem strategického plánování v marketingu. Cílem diplomové práce je navržení vhodné marketingové strategie pro projekt designové cestovky Dovýroby. Teoretická část práce vymezuje zkoumanou problematiku v odborné literatuře. Praktická část obsahuje situační analýzu projektu, vyhodnocení vlastního dotazníkového šetření s cílem zjistit povědomí a vnímání značky Dovýroby a návrh marketingové strategie. Při analýze je důraz kladen zejména na nabízené produkty, současné formy komunikace a charakteristiku cílové skupiny, dále pak na analýzu tržního prostředí, která je provedena za pomoci Porterova modelu pěti sil a souhrnnou SWOT analýzu. Na základě závěrů z provedených analýz, autorka předkládá návrh marketingové strategie na časové období do konce roku 2017. Strategie zahrnuje také marketingový plán, rozdělení rozpočtu a časový harmonogram.
Presentation of the Czech Republic within the European Union
Vertaľová, Barbora ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Mikeš, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na prezentaci a image České republiky v rámci Evropské Unie. Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část. První kapitola obsahuje teoretická východiska a je základem práce. Kapitoly empirické části se již konkrétně zabývají Českou republikou, zemí, která patří mezi vyspělé a rozvinuté ekonomiky Evropy. Důraz je kladen na konkrétní orgány spojené s prezentací země a jejich aktivitami. Poslední kapitola se zaměřuje na výsledky dotazníkového šetření, realizovaného online, porovnaním postojů domáci i evropské veřejnosti. Závěr diplomové práce shrnuje všechny analýzy získané sběrem dat, obsahuje zhodnocení stavu a nabízí doporučení pro budoucí prezentaci.
Analysis of a selected Opel communication campaign
Cigániková, Zuzana ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Mikeš, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá komunikační strategií automobilové společnosti Opel. Cílem závěrečné práce je zhodnocení úspěšnosti komunikační kampaně Opel 24 hodin. Práce je logicky rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž každá z nich sestává ze dvou kapitol. První kapitola se věnuje představení marketingových a komerčních komunikací, se zaměřením na reklamu, její plánování a měření efektivity. Druhá kapitola představuje společnost Opel a její postavení v České republice za pomoci konkurenční analýzy českého automobilového trhu. Ve třetí kapitole je představena komunikační strategie značky Opel a jednotlivé druhy reklamních kampaní, které realizuje. V poslední, čtvrté kapitole, je analyzována největší taktická kampaň společnosti, Opel 24 hodin. V závěru práce je vyhodnocena úspěšnost kampaně včetně doporučení do budoucna.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 243 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 MIKEŠ, Jiří
9 Mikeš, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.