Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podcasting jako fenomén nových médií a jeho současný stav v České republice
Svobodová, Markéta ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje podcastingu, jednomu z fenoménů nových médií. Popisuje jeho vznik a vývoj, ale podrobněji pojednává především o jeho současném stavu a charakteristických rysech podcastů z hlediska obsahu, formy, uživatelské praxe, možností financování a též z hlediska technologického. Pozornost je věnována prvkům, které podcasting propojují s rozhlasem a rozhlasovými pořady, ale též jejich odlišnostem. Fenomén je představen i v kontextu vybraných konceptů souvisejících s webem 2.0. Situaci v České republice je věnováno několik obecně zaměřených kapitol o vývoji i současném stavu podcastingu. Výzkumná část pak poskytuje vhled do současné situace očima zdejších tvůrců nezávislých podcastů, se kterými byly provedeny polostrukturované rozhovory. Na základě kvalitativní analýzy těchto rozhovorů bylo identifikováno několik typů přístupů k podcastingu a řada faktorů s tvorbou souvisejících - především motivací k tvorbě i demotivujících aspektů s ní spojených. Další výsledky analýzy se týkají motivací tvůrců samotných k poslechu jiných podcastů a také jejich pohledu na současnou situaci v oblasti podcastingu v České republice a odhadů budoucího vývoje.
Postavení travesti show v mediální kultuře
Provázková, Jana ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Diplomová práce Postavení travesti show v mediální kultuře se zabývá otázkou, zda existuje podobnost mezi způsobem mediální prezentace travesti show a tím, jak lidé o tomto kulturním žánru mluví a smýšlí. Jako výzkumnou metodu jsem zvolila kvalitativní obsahovou analýzu a dotazníkové šetření. Teoretická část se zaměřuje na historii homosexuality, queer culture, queer teorii, travesti show, historii divadla. Praktická část se věnuje získání konkrétních jevů z kvalitativní obsahové analýzy, které jsou následně rozřazeny kódováním do jednotlivých kategorií. Do praktické části této práce je zaměřeno také dotazníkové šetření. Závěrečná kapitola jevy z kvalitativní obsahové analýzy porovnává s odpověďmi z dotazníkového šetření. Na základě tohoto srovnání práce zjišťuje, zda existuje podobnost mezi způsobem mediální prezentace travesti show a tím, jak lidé o tomto kulturním žánru mluví a smýšlí.
Fashion Community as an example of consumer online journalism
Pavúková, Natália ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Táto diplomová práca je zameraná na módne blogy a vnímanie blogerov ich čitateľmi. Práca je rozdelená do troch častí - teoretickej, metodologickej a analytickej. V prvej z nich vykladám termíny, ktoré sú s blogovaním spojené, a teda žurnalistiku, online žurnalistiku, blog, sociálne siete, ale i postavu žurnalistu, blogera a s nimi spojený koncept názorového vodcovstva. V metodologickej časti predstavím postupy, aké som použila pre zber dát, tiež rozoberám cieľ výskumu a opíšem výskumný súbor. V poslednej časti popíšem samotný výskum, ktorý som previedla zmiešanou analýzou, kedy som využila kvantitatívne, ale i kvalitatívne postupy. Pomocou dotazníkového šetrenia som zisťovala vnímanie módneho blogera z pohľadu jeho sledujúcich, ich stotožnenie s postavou blogera, ale zvolila som i doplnkovú otázku, ktorou som skúmala, či čitatelia preferujú módne blogy alebo časopisy a taktiež dôvod ich preferencie. Výsledky potvrdzujú kladné vzťahy čitateľov k blogerovi, považujú ho za inšpiratívneho človeka, ktorý ovplyvňuje módne trendy, ale i názory na aktuálne témy. Prínos práce pozorujem v odhalení toho, čo si čitatelia o blogeroch myslia a umiestnenie blogera do spoločnosti, keďže doteraz bol problém s jeho zaradením.
Vývoj a postavení ženských postav v počítačových hrách o Zaklínači
Boukalová, Kateřina ; Krobová, Tereza (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Práce se zaměřuje na analýzu zobrazení, chování a vývoje ženských postav ve videoherní sérii Zaklínač, která se skládá ze tří příběhově na sebe navazujících her. Cílem práce je provést analýzu všech ženských postav, které se v této třídílné sérii objevují, a to jak hlavních hrdinek, tak vedlejších postav a monster ženského rodu. V teoretické části jsou objasněny základní herní pojmy i to, jak je s videohrami spojena problematika genderu - konkrétně femininita, sexismus a základní ženské archetypy, které se v hrách neodmyslitelně objevují. Práce se dále věnuje představení jak vzniku herního světa Zaklínače, tak i představení jeho hlavního hrdiny Geralta a stručně seznamuje i s dějem hry. V druhé, analytické části práce jsou analyzovány hlavní tři hrdinky herní série, a to v rámci jejich vyobrazení, chování, motivace, ale zároveň i ve vztahu s hlavním hrdinou, jejich chování během boje a vztahy s ostatními postavami. Dále práce analyzuje vybrané vedlejší ženské postavy hry, které jsou zkoumány buď jednotlivě (například čarodějky a válečnice) nebo jako celé skupiny (například vesničanky, měšťanky, upírky), a to podle toho, jak dalece signifikantní jsou. Práce zkoumá, zda a jak se veškeré představené postavy vyvíjí s průběhem jednotlivých her a také zda podléhají sexistickému zobrazení nebo genderové...
Komparace liberálního a demokraticko-korporativistického mediálního systému v současnosti
Davidová, Barbora ; Hanák, Peter (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje komparaci mediálních systémů Velké Británie, Irska, Německa a Švédska, a to po vzoru práce autorů Hallina a Manciniho Systémy médií v postmoderním světě: tři modely médií a politiky. Na příkladu těchto čtyř států se snaží zjistit, zda je i v současnosti možné vytyčit zřetelnou hranici mezi systémy médií v liberálních a demokraticko-korporativistických zemích, či zda dochází ke konvergenci mediálních systémů směrem k liberálnímu modelu, jak Hallin s Mancinim předvídali. Práce je dělena na teoretickou část, v níž je představen samotný pojem mediální systém a dále několik rozdílných typologií mediálních systémů s důrazem právě na typologii Hallina a Manciniho, a analytickou část, v níž jsou postupně porovnávány mediální systémy jednotlivých států podle čtyř parametrů: struktury mediálních trhů, míry politického paralelismu, profesionalizace a role státu - každému z těchto parametrů je věnována samostatná kapitola. Práce využívá data získaná z novějších výzkumů, publikací a článků a tato porovnává s daty z původní publikace Hallina a Manciniho. Snaží se přitom co nejvěrněji popsat současný stav mediálních systémů čtyř výše jmenovaných států, a to jak individuálně, tak ve svém souhrnu. V závěru poté práce shrnuje získané poznatky a na jejich základě odpovídá na otázku, zda je...
Novorossija: reflexe českých a ruských médií v letech 2013 až 2016
Švarc, David ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na mezinárodně neuznávanou konfederaci s názvem Novorossija, která existovala na území východní Ukrajiny mezi léty 2014 a 2015. Klade si za cíl zmapovat, jak tuto situaci reflektovala vybraná čtyři česká a čtyři ruská média. Samotnému výzkumu předchází kapitola věnovaná historickému kontextu daného prostoru, ve které jsou popsány důležité historické události související s daným územím od doby vlády Kateřiny II. až po samotnou tzv. ukrajinskou krizi. Rámec mediálních výstupů, které jsou podrobeny zkoumání, je záměrně rozšířen o jeden předchozí a jeden následující rok (tedy 2013 a 2016), aby bylo prověřeno, zda se objevovaly zmínky o Novorossiji před vyhlášením i po ukončení tohoto projektu. Ve výzkumu je uplatňována kvantitativně-kvalitativní analýza.
The preception of political agenda-setting on Facebook. Is the critical sense of young adulst while perceiving the information infulenced by their level of education?
Izakovičová, Mária ; Nečas, Vlastimil (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Anotácia S rozvojom sociálnych sietí sa menili aj spôsoby ich užívania. Z komunikačných platforiem sa tak postupne vyvinuli v komplexné meta médiá, pomocou ktorých užívatelia interagujú s rôznymi formami obsahu. Najmä v prostredí Facebooku však užívatelia často narážajú na obsah rôznej kvality, ktorá môže ovplyvniť to ako dané informácie vnímajú. Táto práca sa zaoberá vysokoškolskými študentmi, aktívnymi užívateľmi Facebooku, ktorí ho využívajú ako zdroj informácií. Cieľom práce je zistenie spôsobu interakcie študentov pri percepcii spravodajského obsahu na Facebooku a rozmerov, v akých vnímajú dôveryhodnosť daného spravodajstva. Rovnako je jej cieľom zistiť, aké faktory vnímanie dôveryhodnosti ovplyvňujú. Na zber dát bola využitá kvalitatívna výskumná metóda a samotný výskum bol prevedený pomocou kombinácie zúčastneného pozorovania a pološtrukturovaných rozhovorov. Výskum preukázal odlišné spôsoby interakcie so spravodajským obsahom. Spôsob ich interakcie má zároveň vplyv na rozmery, v akých respondenti vnímajú dôveryhodnosť spravodajských obsahov prítomných na sieti.
Proměna obsahu článků s úniky informací v technologicky zaměřených médiích PhoneArena.com a MobilMania.cz
Martinů, Ondřej ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá obsahy zpráv týkajících se úniků informací na webových stránkách PhoneArena.com a Mobilmania.cz zaměřujících se na zpravodajství ohledně mobilních telefonů a témat s nimi spjatými. Úniky informací se v dnešní době v oblasti elektroniky často objevují právě na podobných zájmových webových stránkách a je tak vhodné se na tento jev zaměřit právě i z hlediska mediální analýzy. Práce zkoumá pomocí kvantitativní obsahové analýzy nejenom frekvence výskytu takových zpráv mezi lety 2006 až 2016, ale také další součásti, jako jsou zdroje takových zpráv, umístění upozornění na téma zprávy, či případnou pochybnost autora nad pravdivostí obsahu takové informace. Dále je věnována pozornost porovnání rozdílů ve výsledcích mezi českou a zahraniční stránkou. V teoretické rovině se pak zabývá tématy jako jsou online žurnalistika, zdroje online žurnalistiky, informační embargo, etické aspekty úniků informací a pozornost je i věnována častým původcům takových zpráv, označovaných jako "únikáři". Práce se snaží docílit objasnění proměny, kterou si oba zkoumané weby prošly během daných let ve vztahu ke zprávám zabývajícími se právě úniky informací.
Zobrazení genderové nerovnosti v lifestylových časopisech pro muže
Jacobs, Diana ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na zobrazování genderové nerovnosti v českých pánských časopisech životního stylu. Základní výzkumnou otázkou je: Jakými způsoby je zobrazována genderová nerovnost v pánských časopisech životního stylu? Výzkumnou metodou této práce je kvalitativní obsahová analýza podle Anselma Strausse a Juliet Corbin. Výzkumný vzorek tvoří vybrané články z českých verzí časopisů Maxim a Esquire z celého ročníku 2016. Otevřené kódování poskytlo pojmenování jevů, kategorizaci údajů a rozvíjení dimenzí vzniklých kategorií. Výsledkem axiálního kódování byla reorganizace údajů po otevřeném kódování prostřednictvím odhalení vtahů mezi vzniklými kategoriemi. V rámci selektivního kódování vzešla centrální kategorie analýza - Mužská nadvláda. Všechny ostatní kategorie - Projevy genderové nerovnosti, Strach mužů z genderové rovnosti a Částečné vyvracení maskulinní perspektivy - mají vztah k centrální kategorii a integrují se kolem ní. Odborná literatura, která byla využita jako zdroj zvyšování teoretické citlivosti je prezentována v teoretické části této diplomové práce. Závěry výzkumu potvrzují, že analyzované pánské časopisy životního stylu šíří negativní genderové stereotypy a konstruují obraz společnosti založený na mužské dominanci. Výsledky výzkumu odhalují nejen způsoby zobrazování...
Regionalita jako jeden z principů televizí veřejné služby ve vybraných evropských zemích - komparativní studie
Bělka, Michal ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá historií, postavením a činností televize veřejné služby ve vybraných evropských regionech - na jižní Moravě, Jutském poloostrově, v Andalusii a ve Skotsku. Její teoretická část řeší především otázku měnící se role médií veřejné služby v době technologické konvergence, možnost rozšíření jejich aktivit do prostředí sociálních sítí a vlastních interaktivních platforem a význam, jaký má provoz regionálních televizních stanic, studií a zpravodajských redakcí jak pro samotnou televizní instituci, tak především pro obyvatele daného regionu a prohlubování jejich vztahu k médiu veřejné služby. Empirickou část práce tvoří komparativní studie zaměřená na činnost brněnského studia České televize, produkčního centra DR v dánském Aarhusu, regionální stanice TV2 Østjylland, teritoriálního centra RTVE v Andalusii, společnosti RTVA provozující andaluský televizní program Canal Sur a skotské divize BBC. S využitím rozhovorů s čelnými představiteli televizních stanic ve všech čtyřech zemích práce mapuje jejich regionální aktivity z několika úhlů pohledu: místní a historický kontext; legislativní a regulatorní požadavky; organizační a finanční rámec fungování regionálních studií; obsah vysílání a interaktivní komunikace s publikem. Studie si všímá konkrétních kroků a projektů vedoucích k posílení...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.