Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Televize ve světě dnešních dětí a teenagerů
Hadrbolcová, Jana ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Römer, Lucie (oponent)
Dnešní děti a mládež se narodily a vyrůstaly ve světě, jehož běžnou součástí jsou digitální média. Představují generaci označovanou jako digital natives. Tzv. stará média, jako například televize ustupují do pozadí, ale zároveň se snaží držet krok s dobou. Televize byla ještě nedávno nejoblíbenějším a nejsledovanějším médiem. V dnešní době ale její vliv a působnost podle některých výzkumů ustupuje před novými digitálními technologiemi. Právě mladá generace je ta, pro níž je televize ve svém původní podobě staré médium. V minulosti se řada vědců zabývala účinky televize na děti a mládež. V současné době je televize z části regulována zákonem, co se obsahů i způsobu vysílání týká. Zvláště potom Česká televize, která se jako instituce veřejné služby, přímo věnuje i tvorbě pro děti a mládež. V této práci se zabývám vlivem televize na dnešní děti a mládež s ohledem na digitální vývoj a změny ve společnosti, který sebou přinesl, a také vývojem krajiny České televize ve tvorbě pro děti a mládež a její úspěšností u těchto divákům. Díky rozhovoru s dramaturgem dětské kanálu České televize zjišťuji aktuální situaci a přístup České televize k dětským divákům. Pro vyjasnění sledovanosti televize dětmi jsem využila metodu skupinového rozhovoru focus group, během níž jsem u čtyřech skupin dětí různých věkových...
Komparace pokrytí válečných konfliktů v Jemenu a v Sýrii českými médii
Jurečková, Anna ; Vodička, Milan (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Diplomová práce Komparace pokrytí válečných konfliktů v Jemenu a v Sýrii českými médii si klade za cíl zkoumat a porovnat, v jaké míře a jakým způsobem jsou ve vybraných médiích zpravodajsky reflektovány dvě války, jež trvají již několik let a patří mezi největší humanitární krize současnosti. Zkoumanými konflikty jsou válka v Sýrii a válka v Jemenu. Hlavním úkolem této práce bylo dokázat, že ač jsou obě války v mnoha aspektech srovnatelné, mezi jejich mediálním pokrytím je značný rozdíl. Teoretická část čerpající z odborné literatury shrnuje a definuje významné koncepty doprovázející zpravodajství a výběr zpráv a jejich dopad na příjemce, roli médií ve válce a další pojmy, jako je ideologie nebo propaganda. Výzkumná část prostřednictvím kvantitativní analýzy zkoumá jednotlivé zprávy tří vybraných zpravodajských webů, kterými jsou Aktuálně.cz, Novinky.cz a iDnes.cz. Na základě čtyř teoretických východisek došlo ke zkoumaní stanovených proměnných v mediálních obsazích vybraných médií, které informují o válkách v Jemenu a v Sýrii. Na základě analýzy bylo zjištěno, že syrskému konfliktu se v mediálním prostoru dostává o hodně více pozornosti než jemenskému konfliktu. Dále bylo zjištěno, že zatímco válka v Sýrii je nejčastěji dávána do kontextu jednání státních aktérů, nejčastějším tématem zpráv o...
Rámcování ve zpravodajství o ukončení členství Spojeného království v EU
Klausová, Kateřina ; Nečas, Vlastimil (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak česká zpravodajská média rámcovala téma tzv. brexitu neboli ukončení členství Spojeného království v Evropské unii v průběhu roku 2016. Kvantitativní obsahovou analýzou bylo sledováno šest vybraných českých deníků a jejich způsob rámcování článků zabývajících se tématem brexitu. Podíly některých médií se značně lišily v publikaci článků obsahujících dané téma a deník Blesk byl kvůli irelevantnímu množství textů vyřazen z celkového hodnocení. Tento výsledek byl zapříčiněn rozdílným obsahovým zaměřením jednotlivých deníků. Nejvíce pozornosti bylo zaznamenáno v průběhu června, což bylo vysvětleno referendem o vystoupení z Evropské unie, které v tu dobu probíhalo ve Velké Británii. První část výzkumu byla postavena zejména na strategickém rámcování podle de Vreese a pěti zpravodajských rámcích autorek Semetko a Valkenburg. Analýza prokázala, že ve sledovaném období byly oba tyto způsoby rámcování uplatněny. Podle definice de Vreese se rámec strategie váže na politické prostředí a komunikaci, což vysvětluje uplatnění tohoto rámcování v případě brexitu jakožto politicky významné události. Strategické rámcování bylo použito ve všech zkoumaných médiích, nicméně z výsledků bylo patrné, že se nejednalo o dominantní způsob zpracování daného tématu. Rámec strategie...
Informační bubliny v prostředí sociální sítě Facebook
Mudrová, Zuzana ; Audy, Petra (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Média hrají v životě člověka nespornou roli. V dnešním světě se tedy s komunikací mediální setkáváme každodenně. Velkou roli při této komunikaci hrají v posledním desetiletí online sociální sítě. Takovým fenoménem je i sociální sít Facebook, která co do rozsahu nemá na našem území konkurenci. Od svého vzniku se stala velice rychle komunikačním médiem, na kterém denně miliony lidí po celém světě konzumuje nejrůznější obsahy. Tato platforma v posledních letech aplikuje a neustále upravuje svůj algoritmus, na základě kterého předkládá uživatelům personalizovaný obsah dle toho, co sám uzná za vhodné, že bys se mohlo líbit či lidi zajímat. Z hlediska toho tato diplomová práce s názvem Informační bubliny v prostředí sociální sítě Facebook zkoumá, zdali je možné, že se lidé díky tomuto mechanismu uzavírají do tzv. informačních bublin, tedy do takové izolace, ve které nemají šanci získat informace pomáhající se dostat k názorové diverzifikace, a tím k novému pohledu na určitý jev. Prostřednictvím kombinované kvalitativní metody deníčků a následných rozhovorů zjišťuje, jakým způsobem mladí lidé na této sociální sítí konzumují zpravodajské obsahy, a především jaké je jejich povědomí o tomto algoritmu a o fenoménu informačních bublin.
Analýza mediálního antibabišismu jako projevu negativity
Fryčková, Markéta ; Křeček, Jan (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá konceptem negativity a zkoumá jeho konkrétní podobu na jevu tzv. "antibabišismu". Práce odkazuje na teoretická východiska spojená s negativitou jako takovou, dále na negativitu v mediálním obsahu a na negativitu v politickém mediálním obsahu. Vlastní výzkum práce se pak zaměřuje na kvantitativní obsahovou analýzu ve vybraných českých médiích, a dále snaží potvrdit či vyvrátit existenci jevu tzv. "antibabišismu" na poli médií i politiky.
Teleshopping a teleshoppingové pořady pohledem regulace
Hadaš, Jiří ; Benda, Josef (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Tématem práce je specifický segment komerční mediální komunikace -teleshopping. Předmětem teleshoppingového vysílání není jen přímý prodej zboží, ale například i konzumace služeb, kterými mohou být účast v interaktivní soutěži, věštba či jiná služba ezoterického charakteru. Teleshopping jako jedna z forem obchodního sdělení podléhá úpravě zákona o regulaci reklamy, zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Podstatným pramenem úpravy je rovněž judikatura Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu. Na příkladech správní praxe Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je popsána regulace tohoto segmentu obchodních sdělení a je zachycena celá šíře možných porušení zákonných předpisů v případech vysílání teleshoppingu. Předkládaný materiál pro komplexnost rozboru dané problematiky zasazuje teleshopping do širšího kontextu, proto se věnuje rovněž popisu dalších forem obchodních sdělení zastoupených v oblasti televizního vysílání a vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými typy. Pozornost je věnována také zahraničním zkušenostem, zejména pak příkladům postihů protiprávního teleshoppingu ve vybraných evropských zemích.
Analýza a srovnání lifestylových časopisů a jejich ekvivalentů vycházejících jako příloha českých deníků
Adamcová, Hana ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce porovnává na základě kvantitativní analýzy lifestylové časopisy s lifestylovými přílohami českých deníků. Teoretická část je zaměřena na analyzovaná média - popisuje jejich historii i současný stav a stručně charakterizuje konkrétní tituly zaměřené na životní styl. Část textu je věnována komercializaci médií jako trendu, který v současnosti k médiím neodmyslitelně patří. Kromě obecných definic reklamy je pozornost zaměřena také na reklamu v tištěných médiích a na tendence mazaní hranic mezi komerčními a nekomerčními obsahy. Praktická část bakalářské se zabývá analýzou vybraných časopisů a příloh. Jako podkladový materiál slouží vždy tři po sobě jdoucí čísla lifestylových časopisů Elle a Harper's Bazaar a příloh deníků Proč ne?! a Esprit LN. Cílem analýzy je potvrdit, či vyvrátit hypotézu, že lifestylové magazíny vydávané jako bezplatná příloha novin obsahují menší množství stran, méně nereklamního textu a větší zastoupení inzerce a obrazových materiálů než samostatně vycházející lifestylové časopisy.
Konstruování reality ve zpravodajství a vztah k mimomediální skutečnosti
Jirglová, Dominika ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Diplomová práce představuje rozbor a komparaci dvou realit, u kterých je na základě teorií, jejichž výklad je součástí textu, předpokládán rozdílný charakter. V první části práce je ukotven teoretický rámec tématu, který je prezentován skrze rozbor samotného vztahu mezi médii a realitou. V tomto ohledu jsou charakterizovány základní přístupy, které na daný typ koexistence upozorňují skrze různá paradigmata. Jde především o směr sociálního konstruktivismu a reprezentace. V rámci teoretického úseku je dále předkládána kapitola, která se zabývá předestřením základů zpravodajství, kde jsou popsány specifické znaky této tvorby. V praktické části textu je nejdříve provedena definice a analýza mediální zpravodajské reality, u které je zacházeno s charakterem jejího deklaratorního vztahu k mimomediální skutečnosti. Posléze je stejný typ rozboru uplatněn i u ní - nemediální nebo také životní skutečnosti. Pro uchopení problematiky, které se práce věnuje v konkrétním slova smyslu, je posléze provedena analýza daných realit na příkladě vybrané zpravodajské události. Na základě těchto kroků je v závěru praktické části práce uplatněna komparativní analýza, která je zacílena na porovnání charakteristických vlastností obou rozebíraných realit. V závěrečném úseku textu tak dochází k možnosti vyvození vzájemného...
Vznik Televize Seznam - Nový distribuční kanál internetového média
Šťastná, Zuzana ; Miessler, Jan (vedoucí práce) ; Horký, Petr (oponent)
Bakalářská práce s názvem Vznik Televize Seznam - Nový distribuční kanál internetového média se věnuje nově vzniklé televizní stanici společnosti Seznam.cz, která byla spuštěna v roce 2018. Vstup čistě internetového média do oblasti celoplošného televizního vysílání je nejen v České republice nestandardní. V době rozmachu digitálních technologií bývá postup expanze médií ve většině případů opačný. Častěji se setkáváme s případem, kdy televizní stanice spouští své webové verze a sociální sítě, na kterých následně poskytují obsah shodný, jako ve vysílání, nebo jej nějakým způsobem obohacují. Seznam.cz svůj internetový obsah naopak přesunul do televizního prostředí. S technologickým pokrokem, především díky síťovým médiím, dochází ke stírání rozdílů mezi jednotlivými typy médií, změnám v mediální produkci, ale také v oblasti mediálních profesí. V době, kdy je každý prostřednictvím mobilního telefonu téměř nepřetržitě online, je pro mediální společnosti důležité nabízet uživatelům pestřejší obsah kdykoli a kdekoli. Jejich publika doznala významných změn především kvůli přístupnosti internetu. Uživatel si může vybírat co bude konzumovat a kdy. Navíc může s mediálními obsahy interagovat nebo je dokonce produkovat. Práce se zamýšlí nad tím, proč se společnost Seznam.cz vydala směrem tzv. starého média v...
Mediální obraz tzv. katalánské krize v ČR
März, Michäel ; Vlasák, Zbyněk (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce s názvem Mediální obraz tzv. katalánské krize v ČR se zabývá mediálním pokrytím událostí souvisejících s katalánským referendem o nezávislosti na podzim roku 2017. Konkrétně se zaměřuje na období jeho druhé poloviny, přičemž provedené analýze podléhá vzorek 301 článků zveřejněných zpravodajskými portály iDNES.cz, iROZHLAS.cz a Parlamentní listy. Výzkum byl proveden na základě teorie kvantitativní obsahové analýzy, která sleduje, v jakém rozsahu vybraná média o katalánské krizi informovala a jak se tento prostor měnil v čase. Dále se zajímá o to, v jakém kontextu bylo nejčastěji o průběhu krize referováno, a kteří aktéři byli v její souvislosti nejvíce zmiňováni. Pro detailnější rozbor prostoru, který se dostával jednotlivým stranám konfliktu, byly vystaveny analýze i samotné citace, které se napříč vybraným vzorkem mediálního obsahu vyskytovaly. Poslední část analýzy tvoří zmiňované důvody rostoucí katalánské emancipace, které podle serverů iDNES.cz, iROZHLAS.cz a Parlamentní listy stály za soudobou situací v katalánském regionu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.