Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ekonometrická analýza nezaměstnosti v ČR
Melnyk, Anastasiia ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Sokol, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti jako celku, v praktické části konkrétně - ukazatelem obecné míry nezaměstnanosti - v ČR a v Rakousku. Práce nejprve probere teorie obecných pojmů pro seznámení s nezaměstnaností v otevřené ekonomice, pak vysvětlí jednotlivé druhy nezaměstnanosti a faktory které je způsobují. Odděleně popíše Okunův zákon a uvede regresní rovnici, která pak bude ověřena na empirických datech. Dále nás seznámí s vybranými ekonometrickými postupy analýzy nezaměstnanosti, primárně se zaměří na problematiku časových řad, s nimiž pak bude pracovat v praktické části. Konkrétně projde obecné pojmy v ekonometrii, techniky odhadů parametrů regresní rovnice, dekompozici časových řad a jejich charakteristiky, použití dummy proměnných při ekonometrickém modelování, ekonometrické a statistické verifikace modelu. V praktické části se provede empirická analýza a vyhodnocení výsledků - nejprve dekompozice časových řad a řádné očištění o sezónnost, pak test časových řad na jednotkový kořen a následně bude použito diferencování pro očištění o trend. Jako hypotézy budou zvoleny některé faktory popsané v teoretické časti, a to: úroveň vzdělání občanů, minimální mzda, globální krize z roku 2008, intervence ČNB, a HDP podle Okunova zákona. Budou modelovány regresní rovnice závislosti míry nezaměstnanosti na jednotlivých faktorech, model bude také postupně rozšiřován o další proměnné, a testován na autokorelaci a heteroskedasticitu. Odhady za použití metody zobecněných nejmenších čtverců budou porovnány s odhady MNČ. Práci shrne závěr o provedené empirické analýze.
Interpretace tíhových dat v oblasti granitických intruzí moldanubického plutonu u Kaplice
Melnyk, Anastasiia ; Valenta, Jan (vedoucí práce) ; Blecha, Vratislav (oponent)
Předkládaná diplomová práce je věnována interpretaci tíhových dat v oblasti granitodních intruzí moldanubického plutonu u Kaplice. Tento výzkum probíhal na základě gravimetrických terénních měření v dubnu 2016. Měřeno bylo na dvou paralelních profilech. Data z profilů byla následně zpracována a geologicky interpretována. Zhodnocení odvozených tíhových dat ukázalo, že místa zvýšeného gradientu tíhového pole zhruba odpovídají mapovaným geologickým rozhraním. Jednotlivé horninové typy lze pomocí gravimetrie odlišit.
Interpretace tíhových dat v oblasti granitických intruzí moldanubického plutonu u Kaplice
Melnyk, Anastasiia ; Valenta, Jan (vedoucí práce) ; Blecha, Vratislav (oponent)
Předkládaná diplomová práce je věnována interpretaci tíhových dat v oblasti granitických intruzí moldanubického plutonu u Kaplice Tento výzkum probíhal na základě gravimetrických terénních měřěni v dubnu 2016. Měřeno bylo na dvou paralelních profilech. Data z profilů byla následně zpracována a geologicky interpretována. Zhodnocení odvozených tíhových dat ukázalo, že místa zvýšeného gradientu tíhového pole zhruba odpovídají mapovaným geologickým rozhraním. Jednotlivé horninové typy lze tedy pomocí gravimetrie odlišit.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.