Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávání v anorganické chemii v kontextu života současného člověka
Matoušková, Šárka
4 Abstrakt Cílem disertační práce je přispět ke zvýšení efektivnosti a kvality vzdělávání v anorganické chemii v kontextu života současného člověka. V práci je nejprve charakterizován současný stav anorganické chemie jako vědy a jako učebního předmětu. Metodou osobního řízeného rozhovoru byly zjišťovány požadavky vyučujících chemie na středních školách na výuku anorganické chemie. Po porovnání školských systémů a analýze vybraných učebnic České republiky a jedné ze zemí Spolkové republiky Německo jsou uvedena kritéria pro tvorbu učebních materiálů pro výuku anorganické chemie. Pomocí transformace vědeckého textu byl vytvořen učební text na téma přechodné kovy pro žáky středních škol. Nakonec byl učební text hodnocen vyučujícími chemie na středních školách formou dotazníkového šetření a upraven do finální podoby.
Kompetence zástupkyně ředitelky mateřské školy
Matoušková, Šárka ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou předávání kompetencí ředitelkou mateřské školy zástupkyni ředitelky. Tato oblast se zásadně se liší v každé škole, ať již podle kapacity počtu dětí dané školy, schopnostmi ředitelky kompetence delegovat v různém rozsahu, ale i v předpokladech zástupkyně ředitelky tyto předané kompetence naplňovat. Předávání pravomocí a participace na řízení školy zástupkyní ředitelky by měla být každodenní součástí života mateřské školy. V úvodní části jsou základně vymezeny manažerské funkce, detailnější pohled je zaměřen na oblast kompetencí v obecném pojetí a jejich delegování. Střední část práce je zaměřena na kompetence jako nezbytnou součást v řízení mateřské školy. Posledním okruhem práce je dotazníkové šetření a přehled doporučených kompetencí k delegování na zástupkyni ředitelky MŠ. V závěru práce je seznam využité literatury a přílohy bakalářské práce.
Obsah učiva anorganické chemie v zemích Evropské unie
Rezek, Jiří ; Čtrnáctová, Hana (vedoucí práce) ; Matoušková, Šárka (oponent)
Název práce Obsah učiva anorganické chemie v zemích Evropské unie Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá obsahem učiva anorganické chemie v různých zemích Evropské unie, které byly vybrány na základě výsledků mezinárodních šetření TIMSS a PISA.
Vzdělávání v anorganické chemii v kontextu života současného člověka
Matoušková, Šárka ; Čtrnáctová, Hana (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent) ; Klečková, Marta (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie Studijní program: Vzdělávání v chemii Vzdělávání v anorganické chemii v kontextu života současného člověka Disertační práce Mgr. Šárka Matoušková Abstrakt Cílem disertační práce je přispět ke zvýšení efektivnosti a kvality vzdělávání v anorganické chemii v kontextu života současného člověka. V práci je nejprve charakterizován současný stav anorganické chemie jako vědy a jako učebního předmětu. Metodou osobního řízeného rozhovoru byly zjišťovány požadavky vyučujících chemie na středních školách na výuku anorganické chemie. Po porovnání školských systémů a analýze vybraných učebnic České republiky a jedné ze zemí Spolkové republiky Německo jsou uvedena kritéria pro tvorbu učebních materiálů pro výuku anorganické chemie. Pomocí transformace vědeckého textu byl vytvořen učební text na téma přechodné kovy pro žáky středních škol. Nakonec byl učební text hodnocen vyučujícími chemie na středních školách formou dotazníkového šetření a upraven do finální podoby. Klíčová slova: školský systém, střední škola, anorganická chemie, výuka chemie, učební text, přechodné kovy, interview, dotazníkové šetření
Učebnice chemie - historický vývoj a současnost
Petriláková, Monika ; Čtrnáctová, Hana (vedoucí práce) ; Matoušková, Šárka (oponent)
Název Učebnice chemie - historický vývoj a současnost Abstrakt Diplomová práce je věnována evaluaci vybraných učebnic chemie z období 1850-1980. Na počátku práce je uvedeno porovnání výzkumu učebnic u nás a v zahraničí, vývoj předmětu chemie na úrovni základních a středních škol a historický vývoj učebnic chemie u nás. Následně jsou zmíněna kritéria pro hodnocení učebnic, možné metody výzkumu a nakonec je provedena evaluace osmi vybraných učebnic. Snahou bylo provést jakousi retrospektivu do historie psaní učebnic, která by mohla být i inspirací současným autorům učebnic chemie. Prezentovaná hlediska, evaluace učebnic a závěrečné shrnutí analyzovaných učebnic mohou také pomoci učitelům při výběru učebnic ze široké škály nabídky na trhu.
Učebnice chemie - historický vývoj a současnost
Petriláková, Monika ; Matoušková, Šárka (oponent) ; Čtrnáctová, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je věnována především historickému vývoji učebnic chemie a evaluaci vybraných učebnic. Na počátku práce je uveden stručný nástin vývoje oboru chemie, neboť právě obsah oboru chemie je určující pro obsah učiva v učebnicích chemie. Dále se práce stručně zabývá jedněmi z prvních učebnic chemie vůbec a detailněji vývojem učebnic chemie na našem území. Následně jsou uvedena kritéria pro hodnocení učebnic a nakonec je provedena evaluace vybraných učebnic. Snahou bylo provést jakousi retrospektivu do historie psaní učebnic, která by mohla být i inspirací autorům učebnic chemie. Prezentovaná hlediska, evaluace učebnic a závěrečné shrnutí analyzovaných učebnic mohou také pomoci učitelům při výběru učebnic ze široké škály nabídky na trhu.
Prostředí domova
Matoušková, Šárka ; Fulková, Marie (oponent) ; Dvořák, Jaroslav (vedoucí práce)
Zvolila jsem pro svou diplomovou práci téma prostředí domova. Hlavním důvodem byla potřeba vymezit se vůči pojmu domov, uchopit ho a pokusit se ho nahlédnout z perspektivy vlastní zkušenosti a porovnat ji s všeobecně přijímanými významy, které domov přináší. Tato problematika se již delší dobu objevovala v různé intenzitě, ať již zjevně či skrytě jak v mé vlastní výtvarné práci, tak v problematice, kterou jsem volila pro výtvarnou činnost dětí. Nabídla se tedy možnost prozkoumat téma, kterého jsem se místy opakovaně ač vědomě či nevědomě dotýkala, a ujasnit si tak osobní přístup, míru a způsob, jak zacházet s tématem v hodinách výtvarné výchovy. Název "Prostředí domova" umožňuje zaměřovat se jak na významy jednotlivých slov, tak i na jejich kombinace. Hlavním cílem nebylo vnímat domov pouze jako místo, ve kterém žiji, ale spíše sledovat, na jakých bodech je vystavěno naše kritérium pro moment, kdy jsme schopni nazvat místo domovem a souvisle s tímto prohlášením to tak cítit. Přesto si uvědomuji, že prvoplánově se nabízí vnímání domova jakožto teritoria, kde se cítím být doma. Pokud se řekne "prostředí domova", vyvstane mi na mysl místo a otázka, "Jak to tam vypadá?"... a přesto to není nijak podstatné. Pokud mluvíme o domově, míníme tím konkrétní místo, ničím nenahraditelné, a přesto těchto míst mohu vnímat...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.